Stuk van de gemeente en de werkgroep in Oosterduinen. Update: Namen en nummers (vindbaarheid)

Stand van zaken Vindbaarheid Oosterduinen (door de gemeente en de werkgroep) . Deze is al eerder gepubliceerd, maar dit is de actuele versie, die ook door de gemeente op haar website is gezet (28-11-2022)`.

De gemeente Noordenveld en de werkgroep vindbaarheid van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO) zijn al geruime tijd bezig met het maken van voorstellen voor naamgeving van de bestaande lanen en paden in de Oosterduinen. Deze naamswijziging van de adressen (namen in plaats van vak-nummers) verbetert de vindbaarheid voor zowel de openbare diensten (zoals brandweer, ambulance en politie) als voor bezoekers (familie, vrienden enzovoorts). 

Naamswijziging

De gemeente heeft reeds per 1 juli jl. de namen (en huisnummers en postcodes) van Karrepad (onderdeel Z-vak) en Grote Kampweg (onderdeel G-vak) officieel vastgesteld. Per 1 oktober jl. is dat ook gebeurt voor de namen (en huisnummers en postcodes) van Grote Kampweg en Eekhoornlaan (beide onderdeel Z-vak) en van Berkenlaan, Koekoekslaan, Sparrenpad en Vosjeslaan (alle vier F-vak).

Per 1 november zijn de namen van alle overige lanen en paden in de andere vakken, behalve die van het C- en D-vak, vastgesteld. Begin november hebben de eigenaren van de vakken A, B, E en Z de brief met de definitieve (nieuwe) adresnaam, het huisnummer en de postcode ontvangen. De namen van de lanen en paden in het C- en D-vak worden naar verwachting per 1 februari a.s. vastgesteld, dit geldt ook voor de delen van de vakken E, F en Z die aan de Voorsteweg worden genummerd. Zodra alle namen zijn vastgesteld, zal er een nieuwe (wegen)kaart van de Oosterduinen worden gemaakt en op de site van de VvHO geplaatst.

Onderaan deze tekst zijn voorbeeldteksten geplaatst hoe u de naamswijziging van het adres het beste kunnen doorgegeven aan de diverse instanties. De gemeente heeft de naamswijzigingen al doorgegeven aan netwerkbeheerder Enexis. Enexis geeft die wijzigingen dan weer door aan de desbetreffende energieleveranciers. Die hoeft u dus niet meer zelf te benaderen. 

Iedereen wordt vriendelijk, doch dringend, verzocht de eerstkomende tijd bij online bestellingen deze in het dorp bij DA (voor DHL) en Poiesz of Coop (voor PostNL) te laten bezorgen, anders is de kans zeer groot dat de online bestellingen niet correct afgeleverd worden. Coop, DA en Poiesz zijn hiervan al op de hoogte.

Straatnaamborden

De gemeente neemt de kosten van het plaatsen van de straatnaamborden voor haar rekening. Het eerste straatnaambord (Karrepad) is op 10 november jl. door de wethouder geplaatst. De overige straatnaamborden worden binnenkort geplaatst.

Paaltjes met de huisnummers

Voor elk adres is een paaltje met een huisnummer besteld. De huisnummers hebben een groene kleur. Deze paaltjes zijn verplicht, zijn gratis voor de eigenaren en worden door de werkgroep gratis geplaatst. 

De leden van de werkgroep starten met het plaatsen van de paaltjes met de huisnummers zo gauw deze geleverd zijn door de leverancier. Dit zal echter niet voor 15 december a.s. zijn.

Brievenbussen 

De werkgroep is ook bezig om de (nieuwe) locaties voor de brievenbussen voor te bereiden. Dit zal pas na het afronden van alle naamswijzigingen worden uitgevoerd. Totdat die (nieuwe) locaties gereed zijn, wordt de post bezorgd op de huidige brievenbus-locaties. De werkgroep heeft er inmiddels voor gezorgd dat er op iedere brievenbus met stickers zowel de naam van het oude adres als de naam van het nieuwe adres staat. Hierdoor kan de postbezorging normaal doorgang vinden.

Gemeente Noordenveld

De gemeente gaat de naam van uw adres wijzigen en geeft dit door aan de volgende administraties:

 • BAG (basis administratie adressen en gebouwen);
 • BGT (basis administratie grootschalige topografie);
 • WOZ (belasting);
 • Kadaster;
 • Burgerzaken (gemeente Noordenveld);
 • PostNL.

Wanneer de gemeente deze administratieve handelingen heeft afgehandeld, ontvangt u van ons een huisnummerbesluit met de naam en het huisnummer van uw nieuwe adres inclusief een nieuwe postcode van PostNL.

PostNl

Belangrijk om te weten is dat u kunt gebruik maken van de verhuisservice van PostNL die u kunt aanvragen op de website van postnl.nl (www.postnl.nl/ontvangen/post-doorsturen/verhuisservice/).

Geef daarbij wel aan dat het geen verhuizing betreft maar een wijziging (heradressering) van uw adres.

Ook kunt u wat betreft eventuele klachten met betrekking tot de postbezorging terecht bij de website WWW.PostNL.nl of bij de klantenservice te bereiken onder telefoonnummer 088-8681012.

Heeft u nog vragen?

U kunt dan contact opnemen met Jeroen Solleveld van het team geo-informatie van de gemeente Noordenveld via telefoonnummer 088 – 050 8299 of stuur een email naar bagbeheer@noordenveld.nl of Willem Gielingh van de werkgroep Vindbaarheid Oosterduinen via transitie.oosterduinen@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Jeroen Solleveld

medewerker geo-informatie beheer gemeente Noordenveld

en 

namens de werkgroep Vindbaarheid Oosterduinen

Willem Gielingh

Knop om direct te mailen naar bagbeheer@noordenveld.nl en transitie.oosterduinen@gmail.com

Voorbeeldtekst 1:

Beste allemaal,

De gemeente Noordenveld heeft de weg/straat of het pad waaraan mijn/ons huis ligt met ingang van datum een officiële straatnaam gegeven en wel nieuwe naam weg/straat/pad. Hierdoor is de naam van mijn/ons adres gewijzigd van Oosterduinen vak nr, postcode (oud), Norg in nieuwe naam weg/straat/pad, postcode (nieuw), Norg. Voor de volledigheid merk ik/merken we nog op dat dit louter een wijziging van de naam van ons adres betreft en dus geen echte adreswijziging is.

Met vriendelijke groet,

Voorbeeldtekst 2:

Beste allemaal,

De gemeente Noordenveld heeft de weg/straat of het pad waaraan mijn/ons huis ligt met ingang van datum een officiële straatnaam gegeven en wel nieuwe naam weg/straat/pad. Hierdoor is de naam van mijn/ons adres gewijzigd van Oosterduinen vak nr, postcode (oud), Norg in nieuwe naam weg/straat/pad, postcode (nieuw), Norg.

Met vriendelijke groet,

Mail met een kritische vraag en een uitgebreid antwoord van De Bosclub

Bij uitzondering plaatsen we op verzoek van De Bosclub van Oosterduinen een mail van een Oosterduiner met daarbij het antwoord van De Bosclub. De Bosclub is de vrijwilligersgroep die voor VvHE Oosterduinen meningen heeft gepeild in het bos, teneinde een Streefbeeld te kunnen presenteren in mei 2022.

Ingekomen post:

Hoi Bosclub,
Heb inmiddels de mailwisseling en over het streefbeeld tussen jullie en gemeente bekeken. 
Er vallen me 2 dingen op. 

-Er is soms tegenspraak tegen hoe de gemeente het wil( dus opkomen voor de bewoners Oosterduinen).
-En verder wordt er toch wel teveel geluisterd hoe de gemeente het wil.

Als er van beide meer transparantie was geweest en overleg met de Oosterduinen, had er een mooi streefbeeld kunnen liggen. Nu zijn er alleen maar verliezers. 

Antwoord van De Bosclub:

De twee dingen die je zijn opgevallen, zijn voor ons, en hopelijk ook voor jou, absoluut geen verrassing.

Natuurlijk hebben we op belangrijke issues tegenspraak gegeven aan de gemeente. Meer zelfs dan je in de stukken ziet. We hebben heel goed geluisterd naar wat de eigenaren en bewoners ons hebben meegegeven, via de enquête en via hun commentaar op het concept-Streefbeeld. En we hebben dat ook zo veel als mogelijk in het Streefbeeld opgenomen. Je zult dat hopelijk ook gezien hebben, als je concept-Streefbeeld en definitief Streefbeeld naast elkaar legt.

En natuurlijk hebben we ook geluisterd naar wat belangrijk is voor de gemeente. Waar de gemeentelijke invalshoek niet echt botste met de belangen van onze achterban, hebben we daar recht aan gedaan. Waar het wel botste, hebben we ons geroerd. Soms hebben we ook gewoon verwoord wat de gemeente wil, als standpunt van de gemeente, zonder dat we ons daaraan hebben geconformeerd (daar hebben we dus afstand gehouden ten opzichte van de gemeente). In dat opzicht hebben we in de definitieve tekst van het Streefbeeld op tal van passages ook forse wijzigingen aangebracht ten opzichte van het concept-Streefbeeld. Je zult dat ongetwijfeld gezien hebben bij het lezen/bestuderen van het Streefbeeld.

Dit alles is inherent aan de keuze die we gemaakt hebben. Namelijk dat we, namens een zo breed mogelijke achterban, wel zo veel mogelijk de samenwerking met de gemeente hebben opgezocht. De reden daarvan was en is simpel. Alle eerdere pogingen om iets te doen aan de problemen in ons bos, zijn gestrand omdat er een kloof bleef gapen tussen eigenaren en bewoners van het bos en de gemeente. Aan die impasse hebben we een eind willen maken.

Volgens ons is dat ook gelukt. Er ligt een Streefbeeld waarvan bijna iedereen die wij spreken (ook de critici) zeggen dat het inhoudelijk en op hoofdlijnen een goed Streefbeeld is. Ook de gemeente vindt dat. En de gemeente gaat nu (gelukkig) zijn nek uitsteken door de verdere regie te nemen en de volgende stap te zetten. Eerst in de vorm van een gemeentelijk Streefbeeld en daarna de afrondende stappen, te weten een Transformatieplan en daarna een Omgevingsplan.

Volgens ons een ongehoord succes, na decennialang gesteggel. En realiseer je wel: het is een volstrekte illusie dat we zover gekomen zouden zijn zonder de samenwerking met gemeente en provincie op te zoeken. En het zou ook een illusie zijn dat we met een inhoudelijk heel ander soort Streefbeeld de instemming van gemeente en provincie zouden verkrijgen voor bijvoorbeeld het issue van permanent wonen.

Daarmee komen we op jouw laatste opmerking, namelijk dat er alleen maar verliezers zijn. Dat vinden wij echt een misplaatste analyse. Als we in het bos nu de gelederen sluiten in plaats van elkaar te bestrijden, zijn er juist alleen maar winnaars.

Degenen die, vaak al decennia, willen dat er permanent gewoond mag worden, gaan waarschijnlijk eindelijk hun zin krijgen. Anders gezegd: alle mensen die er nu illegaal wonen, gaan gelegaliseerd worden. Dat noemen wij winst, geen verlies.

Degenen die het bos een goed hart toedragen, gaan ook hun zin krijgen. Ook dat noemen wij geen verlies, maar winst.

Ook recreanten die hier (niet-permanent) willen blijven recreëren, zullen in hoge mate tevreden zijn met dit Streefbeeld.

Alle mensen die willen dat er nu eindelijk eens duidelijkheid gaat komen, gaan hun zin krijgen.

En ja, ook de gemeente en de provincie zullen blij zijn wanneer ze eindelijk eens een punt kunnen zetten achter dit ellenlang lopende zorgendossier.

Hoezo ‘alleen verliezers’? Dat kunnen we onszelf wel blijven aanpraten, maar dat is misplaatste beeldvorming.

Tot slot: we moeten natuurlijk heel goed blijven opletten of de gemeente in hun Streefbeeld gekke dingen gaat opnemen. Laten we daar zo veel als mogelijk samen constructief in optrekken.

De Bosclub

Update: Hoe de gemeente nu werkt aan de toekomst van Oosterduinen

Gemeente Noordenveld heeft een verslag gemaakt van de informatiebijeenkomst over Oosterduinen (28 oktober 2022, zie foto). Dit verslag treft u hieronder aan. Het gaat over de transitie van een toekomstbestendig bos, waar ook woonvergunningen kunnen worden aangevraagd.

Projectleider Erik Mosterman benoemt de stappen die vanaf nu gezet worden:

 • Beantwoording vragen bewoners: Wij hebben vragen van verschillende bewoners ontvangen. Die hebben wij samengevoegd tot 1 document. In november reageren wij op die vragen.
 • Concept gemeentelijkstreefbeeld: Nadat de vragen beantwoord zijn stellen wij het concept streefbeeld op. Dit concept streefbeeld zullen wij ter inzage leggen, zodat iedereen zijn mening daarover kan geven. De inzageperiode van het conceptstreefbeeld zal eind van dit jaar of begin volgend jaar starten.
 • Definitief gemeentelijk streefbeeld: Alle zienswijzen op het concept streefbeeld worden door ons verzameld. Wij kijken daar zorgvuldig naar. Eventueel wordt het streefbeeld naar aanleiding daarvan aangepast. Het uiteindelijke streefbeeld met alle zienswijzen wordt aan de gemeenteraad voor vaststelling voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering bestaat de mogelijkheid om in te spreken. Het streven is om het gemeentelijk streefbeeld voor de zomer van 2023 vastgesteld te krijgen.
 • Transformatieplan: Nadat het streefbeeld is vastgesteld worden afspraken geconcretiseerd in het transformatieplan. Hoe het proces rondom het transformatieplan eer precies uit gaat zien is nu nog niet bekend. Daar informeren we u te zijner tijd over.
 • Bestemmingsplan/omgevingsplan: Nadat het transformatieplan is vastgesteld worden afspraken verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan/omgevingsplan. Ook dit proces is nog niet concreet uitgewerkt. We komen hier te zijner tijd op terug.

Tekst gaat verder onder de foto

VERSLAG DOOR DE GEMEENTE

Bijeenkomst: Oosterduinen 28 oktober 2022

In onderstaand verslag zijn de diverse vragen gerubriceerd in onderwerpen. Per onderwerp volgt een globale beschrijving wat daarover is gezegd. 

 • Vragen groep bewoners

Een groep bewoners heeft diverse vragen aan de gemeente gesteld. Deze vragen zijn in goede orde ontvangen en zullen in november beantwoord worden. Ze worden dan op de website geplaatst en naar alle bekende emailadressen gestuurd. 

 • Kwaliteitsverbetering

Zowel het gemeentelijk als het provinciaal beleid eisen kwaliteitsverbetering in ruil voor een woonbestemming. De kosten van de transformatie zullen voornamelijk te maken hebben met deze kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsverbetering kan in verschillende elementen zitten, zoals het verder verbeteren van het bos, minder uitheemse en meer inheemse soorten, maatregelen om de ruimtelijke uitstraling van het bos en het eigen perceel te verbeteren. Verder kan kwaliteitsverbetering bijvoorbeeld zitten in het verbeteren van de brandveiligheid en de wegen.

 • Kosten transformatie

In het transformatieproces wordt een kwaliteitsverbetering geëist. Het bereiken van die kwaliteitsverbetering kost geld. Deze financiële bijdrage zal gevraagd worden aan mensen die een woonbestemming wensen. Daarbij wordt opgemerkt dat wonen een keuze wordt, geen verplichting. 

Verder is het een politieke keus of er eventueel een vereveningsbijdrage betaald moet worden voor mensen die een woonbestemming wensen. Die bijdrage gaat dan naar een fonds van de gemeente waar andere recreatiedoelen mee betaald worden. Het idee is dat een permanente woning meer waard is en een deel van die meerwaarde betaald kan worden aan de transformatie.

Het is niet precies concreet welke maatregelen genomen worden en ook niet wat de precieze kosten zullen zijn. Het zal wellicht een bepaald percentage van de getaxeerde waardevermeerdering kunnen worden. Het is de bedoeling om in het streefbeeld een eerste indicatie van de kosten te geven. Vervolgens wordt in het transformatieplan meer concreet duidelijk wat er moet gebeuren en wat dit voor een ieder gaat kosten. 

Het idee is dat een woning ten behoeve van permanente bewoning meer waard is dan een recreatiewoning. Om te onderzoeken of dat voor Oosterduinen ook geldt is een opdracht verleend om een taxatie te doen. Het is nog niet duidelijk wanneer de taxatie klaar is. Als hij bekend is nemen we hem mee in het streefbeeld. Eventueel zullen we er nog los over communiceren. 

Voor mensen die de kosten niet kunnen betalen, maar al wel permanent wonen in de Oosterduinen,  willen we maatwerk toepassen. Daar gaan we creatieve oplossingen voor bedenken. Het doel is niet dat mensen op straat komen.

Vanuit de zaal komt de oproep om voor de kosten verschillende varianten uit te werken. Met daarin ook de optie om bij verkoop pas te betalen en een variant die aansluit bij hoe het nu is.

 • Vergelijking De Tip

De wijze waarop kosten zijn verrekend in De Tip staat los van hoe dat gaat gebeuren in de Oosterduinen. De Tip is een geheel ander gebied met een geheel andere achtergrond. In De Tip was een deel van de woningen in het bestemmingsplan al bestemd voor permanente bewoning. Dit is heel anders dan in Oosterduinen, waar alle woningen een recreatieve bestemming hebben in het bestemmingsplan. Dat er in de Oosterduinen ook permanent wordt gewoond staat daar los van. Dat wordt op dit moment gedoogd (met uitzondering van enkele percelen waarvoor een persoonsgebonden gedoogbeschikking is afgegeven). 

Vanwege deze andere uitgangssituatie heeft De Tip een andere regeling dan de Oosterduinen zal krijgen. Bovendien is De Tip veel kleiner waardoor de verdeling van kosten heel anders uitpakt.

 • Woz waarde

Men vermoed dat als de woz waarde omhoog gaat ook recreanten bijdragen aan de transformatie. Gesteld is dat dit niet zo is. De gemeentebelasting, die is gebaseerd op de woz waarde, staat los van de transformatie. 

 • Streefbeeld

Het is een voorwaarde van Vitale Vakantieparken Drenthe om een streefbeeld te hebben. Als gemeente hebben we de Oosterduinen als geheel uitgenodigd en uitgedaagd om te komen met een streefbeeld. De Bosclub heeft deze handschoen opgepakt en een streefbeeld voor Oosterduinen opgesteld. 

Dit streefbeeld is tot stand gekomen met input van een door veel mensen ingevulde enquête (ongeveer 220 reacties). Bovendien hebben ongeveer 70 mensen hun reactie gegeven op het concept streefbeeld. Dit aangepaste streefbeeld is aan de gemeente aangeboden. 

Op basis van alle input die er nu ligt is het de wens van de gemeente om een eigen streefbeeld te maken. In dit streefbeeld worden kaders gesteld voor de verdere uitwerking van het proces. Dit zijn voorwaarden zoals bijvoorbeeld wel/niet straatverlichting, hoe om te gaan met post en hoe om te gaan met het inzamelen van afval. Het zal uiteindelijk een woonwijk worden met een bijzondere karakter. 

Dit streefbeeld zal na inspraak uiteindelijk worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het gemeentelijk streefbeeld zal een basis zijn voor het transformatieplan, wat op zijn beurt weer de basis zal vormen voor het bestemmingsplan.

 • Looptijd proces

Het streven is om uiterlijk in het voorjaar van 2026 dit transformatieproces af te ronden. De gemeente wil het streefbeeld voor zomer 2023 vastgesteld hebben door de raad. Daarna moet er een transformatieplan worden opgesteld. Na het transformatieplan kan het bestemmingpslan/omgevingsplan worden aangepast. 

 • Straatnamen Oosterduinen

De naamgeving van unieke straatnamen in de Oosterduinen is geleidelijk aan gestart. De straatnaamborden worden binnenkort bij de eerste straten geplaatst (is inmiddels gebeurd). Volgend jaar willen we verder gaan met het omnummeren van de vakken en dit deelproject afronden.

Het is bekend dat sommige straatnamen met nummers niet goed bekend zijn. Alle overheidsinstellingen zijn op de hoogte gebracht door de systemen. Echter is het wel zo dat het bij sommige instellingen langer duurt doordat zij niet regelmatig hun systemen updaten. Ook de postbezorger dient een wijziging te ontvangen van zijn/haar werkgever en dit kan soms ook langer duren dan gewenst. De gemeente gaat hierover nog communiceren op haar website. 

 • Onderzoek Landschapsbeheer Drenthe

Landschapsbeheer Drenthe doet onderzoek in de Oosterduinen en onderzoekt welke soorten passen in het bos. Voor nu gaat de voorkeur naar inheemse soorten. Exoten hebben op dit moment niet de voorkeur. Klimaatverandering zou kan deze gedachte mogelijk veranderen. Het onderzoek is nog niet af. 

 • Oosterduinen is geen park

De term park komt voort uit Vitale Vakantieparken. Daar wordt gesproken over vakantieparken. We begrijpen dat Oosterduinen meer een gebied dan een park is. Maar het is wel zaak dat we een proces vanuit Vitale Vakantieparken volgen. Alleen voortvloeiend uit zo’n proces is een woonbestemming mogelijk. Daarom is het praktisch om bij de terminologie van Vitale Vakantieparken aan te sluiten. Juridisch heeft dit ook geen betekenis.

 • Bereikbaarheid hulpdiensten

Als er een noodsituatie is kunnen de hulpdiensten over het algemeen overal wel komen. Maar in de huidige situatie gebeurt dat niet altijd op een wenselijke manier omdat niet alle wegen goed begaanbaar zijn. Dat moet verbeterd worden. Afgelopen zomer is de bereikbaarheid voor de brandweer in beeld gebracht. Binnenkort komt er nog een schouw voor de ambulance. Dit proces wordt dan nu ook al opgepakt en z.s.m. uitgevoerd.

Nadat de schouw met de ambulance is geweest en is verwerkt in het geheel wordt de totale schouw openbaar gemaakt op de website van de gemeente. 

 • Vertegenwoordiging 

De gemeente heeft de wens om te komen tot een brede vertegenwoordiging in de Oosterduinen. Een democratisch gekozen wijkraad is een goed voorbeeld daarvan. Hierbij zal er wel gekeken moeten worden dat er een zo’n breed mogelijk gekozen raad komt met diverse vertegenwoordiging van zowel recreanten, permanente bewoners als natuurliefhebbers en andere belangen in het gebied. Bij de andere belangen valt bijvoorbeeld te denken aan de Boermarke, dorpsbelangen en de ondernemersvereniging Norg. 

Over de exacte invulling zijn we nog aan het nadenken. Het is belangrijk dat we eerst het gemeentelijk streefbeeld opstellen en in de inspraak brengen. Daarna zouden we bijvoorbeeld opnieuw een avond kunnen organiseren waarin we een soort verkiezing organiseren. De gemeente zal hierin de regie nemen.

 • Oppervlakte bebouwing

De oppervlakte bebouwing is nog een punt van discussie. In het streefbeeld van de Bosclub staat 80-100 m2. De gemeente zal ergens een bandbreedte inzetten waar men zich in kan vinden. Wat hierbij ook meespeelt is het verkrijgen van een reëel beeld wat de oppervlakte bebouwing per kavel nu is. 

 • Eisen recreatie

Veel mensen willen wellicht een recreatieve bestemming houden. In hoeverre de transformatie ook iets voor hun betekent is iets waar we het met elkaar over moeten hebben. Een deel van de ontwikkelingen op percelen die recreatief worden gebruikt mogen niet volgens het huidige bestemmingsplan. Wellicht dat er van daaruit wijzigingen worden gevraagd. Verder is het zo dat als een perceel ervoor kiest om recreatief te blijven, dan zal daar ook weer op permanente bewoning gehandhaafd gaan worden. 

 • Bouwbesluit 

Het bouwbesluit is een landelijk wettelijk instrument. Hierin staat waar een woning aan moet voldoen. Voor recreatiewoningen gelden in het bouwbesluit aparte voorwaarden. Die zijn vaak minder zwaar dan bij permanente bewoning. Bij bestaande woningen die worden getransformeerd naar permanente bewoning geldt dat ze moeten voldoen aan het bouwbesluit zoals dat gold ten tijde van de bouw van de woning. 

 • Informatievoorziening 

Veel informatie wordt gedeeld via de website. Echter niet iedereen kijkt regelmatig op de gemeentelijke website. Daarom roept de gemeente iedereen op om z’n emailadressen met ons te delen. Mensen die hun emailadres geven kunnen via de mail op de hoogte gehouden worden. Mensen die hun mailadres niet geven krijgen brieven in de brievenbus op Oosterduinen. 

 • BAG register 

In het BAG register staan de meeste woningen aangeduid als ‘wonen’ in plaats van ‘recreatie’. Echter dit betekent niet dat er dan ook daadwerkelijk permanent gewoond mag worden. Alleen in het bestemmingsplan staat wat je er mag of niet mag. Voor Oosterduinen zijn alle woningen in het bestemmingsplan bestemd voor recreatie. Aan het BAG register kunnen in die zin geen rechten worden ontleend.

 • Stalling

In Oosterduinen vindt veel stalling van voertuigen zoals campers plaats, dit is eigenlijk niet de bedoeling. De gemeente biedt zelf geen stalling van campers etc aan. Particuliere stallingsmogelijkheden zijn er wel.

 • Donkerte gebied

In de provinciale verordening staan de Drentse kernwaarden. Donkerte is 1 van die kernwaarden. Die kernwaarde geldt ook voor de Oosterduinen. Dat betekent dat de provincie in haar beoordeling van ruimtelijke plannen rekening houdt met lichtuitstraling in de Oosterduinen. De gemeente ziet straatverlichting daarom niet als een reële optie voor Oosterduinen. Mensen die op eigen perceel verlichting hebben kan moeilijk verboden worden. Dat kan namelijk zonder provinciale toestemming worden geplaatst. Dit laat niet weg dat het onwenselijk is. 

 • Elkaar iets gunnen

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat alles zo lang duurt omdat wij elkaar niets gunnen. Als we dit nu wel doen hoeven we niet zo lang te wachten. Laten we nu met elkaar iets willen en zorgen dat mensen in een orgaan komen te zitten die een ieder vertegenwoordigen.

 • Afval

Bij de afvalcontainers is het geregeld een zooitje. Dit is vaak niet door afval van Oosterduiners. Er wordt ook afval gestort door derden.  

 • Appgroep

Er is een appgroep “eigenaren Oosterduinen”. Dit is geen emotie app of een app met meningen. 

 • Afsluitend

Dit verslag is een samenvatting van de avond en geen woordelijk/ letterlijk verslag. 

Snipperdag Oosterduinen was op 12 november in meerdere opzichten geslaagd

Afgelopen zaterdag 12 november was er een snipperdag. Gesponsord door de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen en met hulp van vele vrijwilligers zijn 10 deelnemers geholpen om hun takken te versnipperen. Er was een goed apparaat gehuurd en men heeft snoeiafval en ook takkenrillen aangepakt.

Verlaging van de takkenrillen tot maximaal 60 cm is van belang voor de brandveiligheid en conform de richtlijn, zoals die door de werkgroep Brandveiligheid voor de Oosterduinen is opgesteld. De deelnemers waren dankbaar en blij en de saamhorigheid was groot.  Voor herhaling vatbaar. Met dank aan Marja Boerema voor de organisatie, Erik van der Berg en Jos Luiks voor de techniek en Mechteld Luiks voor de heerlijke tomatensoep en broodjes.

Update van de werkgroep Vindbaarheid d.d. 13 november 2022

Status Vindbaarheid Oosterduinen (door de gemeente en de werkgroep)

De gemeente Noordenveld en de werkgroep vindbaarheid van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO) zijn al geruime tijd bezig met het maken van voorstellen voor naamgeving van de bestaande lanen en paden in de Oosterduinen. Deze naamswijziging van de adressen (namen in plaats van vak-nummers) verbetert de vindbaarheid voor zowel de openbare diensten (zoals brandweer, ambulance en politie) als voor bezoekers (familie, vrienden enzovoorts).

Naamswijziging

De gemeente heeft reeds per 1 juli jl. de namen (en huisnummers en postcodes) van Karrepad (onderdeel Z-vak) en Grote Kampweg (onderdeel G-vak) officieel  vastgesteld. Per 1 oktober jl. is dat ook gebeurt voor de namen (en huisnummers en postcodes) van Grote Kampweg en Eekhoornlaan (beide onderdeel Z-vak) en van Berkenlaan, Koekoekslaan, Sparrenpad en Vosjeslaan (alle vier F-vak).

Per 1 november zijn de namen van alle overige lanen en paden in de andere vakken, behalve die van het C- en D-vak, vastgesteld. De namen van de lanen en paden in het C- en D-vak worden naar verwachting per 1 februari a.s. vastgesteld. Zodra alle namen zijn vastgesteld, zal er een nieuwe (wegen)kaart van de Oosterduinen worden gemaakt en op de site van de VvHO geplaatst.

Begin november ontvangen de eigenaren van de vakken A, B, E en Z de brief met de definitieve (nieuwe) adresnaam, het huisnummer en de postcode.

Onderaan deze tekst zijn voorbeeldteksten geplaatst hoe u de naamswijziging van het adres het beste kunnen doorgegeven aan de diverse instanties. De gemeente heeft de naamswijzigingen al doorgegeven aan netwerkbeheerder Enexis. Enexis geeft die wijzigingen dan weer door aan de desbetreffende energieleveranciers. Die hoeft u dus niet meer zelf te benaderen.

Iedereen wordt vriendelijk, doch dringend, verzocht de eerstkomende tijd bij online bestellingen deze in het dorp bij DA (voor DHL) en Poiesz of Coop (voor PostNL) te laten bezorgen, anders is de kans zeer groot dat de online bestellingen niet correct afgeleverd worden. Coop, DA en Poiesz zijn hiervan al op de hoogte.

Straatnaamborden

De gemeente neemt de kosten van het plaatsen van de straatnaamborden voor haar rekening. Het eerste straatnaambord (Karrepad) is op 10 november jl. door de wethouder geplaatst. De overige straatnaamborden worden binnenkort geplaatst.

Paaltjes met de huisnummers

Voor elk adres is een paaltje met een huisnummer besteld. De huisnummers hebben een groene kleur. Deze paaltjes zijn verplicht, zijn gratis voor de eigenaren en worden door de werkgroep gratis geplaatst.

De leden van de werkgroep starten met het plaatsen  van de paaltjes met de huisnummers zo gauw deze geleverd zijn door de leverancier. Dit zal echter niet voor 15 december a.s. zijn.

Brievenbussen 

De werkgroep is ook bezig om de (nieuwe) locaties voor de brievenbussen voor te bereiden. Dit zal pas na het afronden van alle naamswijzigingen worden uitgevoerd. Totdat die (nieuwe) locaties gereed zijn, wordt de post bezorgd op de huidige locaties. De werkgroep heeft er inmiddels voor gezorgd dat er op iedere brievenbus met stickers zowel de naam van het oude adres als de naam van het nieuwe adres staat. Hierdoor kan de postbezorging normaal doorgang vinden.


Onderaan dit bericht leest u een paar voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken om mensen te infomeren over uw nieuwe adres. Lees verder onder de foto.Voorbeeldbrief 1:

Beste allemaal, 

De gemeente Noordenveld heeft de weg/straat of het pad waaraan mijn/ons huis ligt met ingang van datum een officiële straatnaam gegeven en wel nieuwe naam weg/straat/pad. Hierdoor is de naam van mijn/ons adres gewijzigd van Oosterduinen vak nr, postcode (oud), Norg in nieuwe naam weg/straat/pad, postcode (nieuw), Norg

Met vriendelijke groet,

Voorbeeldbrief 2:

Beste allemaal,

De gemeente Noordenveld heeft de weg/straat of het pad waaraan mijn/ons huis ligt met ingang van datum een officiële straatnaam gegeven en wel nieuwe naam weg/straat/pad. Hierdoor is de naam van mijn/ons adres gewijzigd van Oosterduinen vak nr, postcode (oud), Norg in nieuwe naam weg/straat/pad, postcode (nieuw), Norg. Voor de volledigheid merk ik/merken we nog op dat dit louter een wijziging van de naam van ons adres betreft en dus geen echte adreswijziging is.

Met vriendelijke groet,

Voorbeeldbrief 3:

Wethouder ‘plant’ eerste nieuwe straatnaambord in Oosterduinen

Wethouder Robert Meijer heeft 10 november 2022 het nieuwe straatnaambordje ‘Karrepad’ in Oosterduinen geplaatst. Dat was een klusje waarmee een paar ontwikkelingen in het bos werden gesymboliseerd.

Enerzijds laat het de samenwerking zien tussen gemeente Noordenveld en de Oosterduiners in Norg, die samen werken aan een toekomstbestendig bos, dat het intensieve gebruik door mensen ecologisch moet overleven. Anderzijds is het bordje de eerste stap op weg naar betere vindbaarheid, doordat alle wegen, lanen en paden in Oosterduinen een officiële status zullen krijgen. Ze worden daarmee opgenomen in alle bekende databases, waaronder de navigatiesystemen. De naamgeving wordt verzorgd door de werkgroep ‘Vindbaarheid’ van de VvHE Oosterduinen en de gemeente.

Op de foto de wethouder (rechts) in actie.

Gemeentelijke informatiebijeenkomst Oosterduinen 28 oktober 2022

Vrijdag 28 oktober waren meer dan honderd mensen aanwezig in De Brinkhof in Norg. Zij hadden één ding gemeen: hun belang in Oosterduinen. Wethouder Robert Meijer (VVD) van de Gemeente Noordenveld en projectleider Erik Mosterman leidden de avond en hadden daarbij twee doelen: zij wilden enerzijds laten zien dat de gemeente vanaf nu het proces van de transitie Oosterduinen in handen neemt (1) en anderzijds wilde men peilen hoe Oosterduiners denken over de toekomst van hun bos (2).

Door Hein Bloemink, Oosterduiner en lid van de VvHE

Regie overnemen
Om te beginnen met het eerste punt: De Vereniging Huiseigenaren Oosterduinen en haar voorgangers hebben er vele jaren alles aan gedaan om het bos niet aan zijn lot over te laten in een tijd dat de gemeente halfslachtig handhaafde (o.a. permanent wonen en kappen) en het bos te lijden kreeg van stadse fratsen. Sinds 2015 koos de vereniging een andere strategie en legde er de nadruk op dat ons gedrag centraal dient te staan en niet de vraag of we er permanent wonen of niet. Deze visie kreeg bijval van de Gemeente en Provincie. De Bosclub, vrijwilligers die op verzoek van de vereniging meningen gingen peilen, heeft in 2022 een blauwdruk geschreven (Streefbeeld) voor de toekomst van ons bos, waarbij er gewoond mag worden zolang het bos de baas blijft. Zij voerden gesprekken en maakten een enquête voor leden en niet-leden.

Projectleider Erik Mosterman aan het woord.

In mei 2022 heeft De Bosclub haar stuk aan de gemeente gestuurd, die het met woorden van waardering in ontvangst heeft genomen. Dat was ook het goede moment om als lokaal bestuur de regie van de transitie weer over te nemen, teneinde de visies uit het bos te vertalen naar het nieuwe Omgevingsplan.

Meer meningen peilen dan Bosclub alleen
Doordat echter in het bos ook geluiden waren te horen van mensen die zich door de vereniging en De Bosclub niet genoeg vertegenwoordigd voelden, vond projectleider Erik Mosterman het niet meer dan logisch dat hij ook die ‘andere geluiden’ ging beluisteren. In de bijeenkomst van 28 oktober maakte hij dus een begin met het inventariseren van allerlei meningen en kondigde wethouder Robert Meijer aan dat de gemeente het proces vanaf nu verder gaat leiden, waarbij het Streefbeeld van de VvHE en De Bosclub, hoewel niet zaligmakend, een goed vertrekpunt kan zijn.

Het tweede doel van de avond was dus het peilen van meningen en het beantwoorden van vragen. Wat duidelijk werd is dat alle aanwezigen een belang hebben in het bos, maar dat zij soms erg verschillende ideeën hebben over zaken als bouwen, kappen en wegonderhoud. Hoe groot mag je bouwen? Sommigen vonden 100 m2 al te ver gaan, anderen dachten eerder aan 150 m2. Hoe ga je om met verlichting? Veel mensen vinden straatverlichting uit den boze, anderen vinden het bespreekbaar. Wat doe je met hobbelige zandwegen? Veel mensen vinden hobbels horen bij een bospad, anderen vinden het een nare gatenkaas. Deze en andere dilemma’s werden duidelijk in de vragenronde en (hoe kan het ook anders) de gemeente kon telkens alleen maar zeggen: ‘goed punt, hierover moeten we het hebben’.

Financiën
Een belangrijk onderwerp was ook de vraag welke financiële gevolgen het heeft als we lief voor het bos zijn (natuurcompensatie op wiens kosten?) of als we een woonrecht verwerven (‘verevening’ is wellicht niet in één keer op te hoesten). Mosterman en Meijer werden uitgedaagd om bedragen te noemen, maar daar wilden ze niet aan. Er is nog teveel onduidelijk. Ook over geld bestaan bij Oosterduiners verschillende opvattingen: variërend van ‘het mag geen cent kosten‘ tot ‘het mag wat kosten, want mijn huis wordt er meer door waard‘. Een enkeling stelde vragen over ingewikkelde juridische zaken, maar de meeste mensen waren daar niet erg in geïnteresseerd. Het bos zelf en het samenspel met de natuur roepen de echte emoties op.

Oosterduinenraad
Wethouder Robert Meijer en projectleider Erik Mosterman kwamen niet in moeilijkheden, omdat ze feitelijk nog geen beleid hoefden verdedigen. Maar wat hen wel heel duidelijk werd is dat de individuele toekomstvisies onderling nogal kunnen verschillen. Meijer pleit daarom voor het instellen van een Oosterduinenraad, waarin alle bloedgroepen (o.a. huurders, recreanten, verhuurders) vertegenwoordigd zullen zijn en dus draagvlak heeft. Feitelijk zal zo’n raad hetzelfde gaan doen als De Bosclub het afgelopen jaar heeft gedaan: uit een grote hoeveelheid ingrediënten een taart te bakken die iedereen lekker gaat vinden. Haalbaar? Moeilijk, maar de gemeente gaat het toch proberen.

Brinkhof 28 oktober 2022

Tijdpad
Eind 2022 of begin 2023 hoopt men samen met een Oosterduinenraad en met hulp van het bestaande Streefbeeld van De Bosclub een Gemeentelijk Streefbeeld op papier te krijgen waarin voorwaarden en gedragsregels op een rij staan.

In 2023 wil men het Gemeentelijk Streefbeeld Oosterduinen voorleggen aan de gemeenteraad, waarna er door iedereen zienswijzen kunnen worden ingediend (6 weken).

Doordat dit soort transities veel tijd kosten (en er ook zienswijzen en bezwaren worden verwacht) zou een definitief plan misschien pas in 2026 geëffectueerd kunnen worden.

En nu verder
De Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen en De Bosclub hebben gedaan wat er gedaan moest worden. Zij hebben de afgelopen jaren de gemeente aan boord gekregen om de impasse van permanent woonrecht en bosbeheer te doorbreken. Het is nu aan de gemeente om dit proces voort te zetten. Maar tegelijk is het belangrijk dat de Oosterduiners zich coöperatief opstellen en geen zand in de raderen van de transitie strooien. Of zoals een aanwezige het zei: “Het wordt tijd dat we niet ons eigen belang altijd maar voorop zetten, maar het algemene belang voor het hele bos.” Er klonk applaus, want hier waren de meesten het grondig mee eens.

Uitnodiging informatieavond 28 oktober Gemeente Noordenveld

De gemeente heeft aan Oosterduiners een uitnodiging gestuurd voor een bijeenkomst op 28 oktober in De Brinkhof. Er wordt gepraat over het Streefbeeld en over de nabije toekomst van ons bos. Hieronder de uitnodiging van wethouder Robert Meijer.

Streefbeeld

Voor de transformatie van de Oosterduinen wordt het stappenplan van de taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe gevolgd. Onderdeel van dat stappenplan is het opstellen van een streefbeeld. De Bosclub heeft met input van veel Oosterduiners een streefbeeld opgesteld. Dit streefbeeld hebben ze bij de gemeente ingediend. Het streefbeeld van de Bosclub is te vinden op de gemeentelijke website: https://noordenveld.nl/transitie-oosterduinen

Het college van de gemeente Noordenveld is voornemens om een besluit over de streefbeeld aan de gemeenteraad voor te leggen. In dat besluit worden een aantal accenten gezet en stelt de gemeente kaders voor de verdere uitwerking van de transformatie. Daarmee ontstaat er als het ware een gemeentelijk streefbeeld. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog volop in beweging. We willen hierover graag met u in gesprek.

Na het streefbeeld worden afspraken vastgelegd in een transformatieplan. Dit transformatieplan biedt de basis voor aanpassing van het bestemmingsplan/omgevingsplan. Hoe dit er globaal uit gaat zien lichten we graag aan u toe. 

We merken dat er momenteel in de Oosterduinen veel discussie is over de vertegenwoordiging in de Oosterduinen. Er is geen officiële vertegenwoordiging in het gebied. Wij gaan graag met u in gesprek hoe we hier in het vervolg van de transformatie mee om kunnen gaan. Wij staan open voor uw ideeën daarover. 

Uitnodiging

Tijdens een informatieavond wordt de laatste zaken omtrent het streefbeeld toegelicht. Wij gaan daarover graag met u in gesprek. Voor dit gesprek wordt uitgebreid de ruimte genomen in het programma. Graag nodig ik u uit om op vrijdag 28 oktober 2022 de informatiebijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in de Dorshuiszaal in de Brinkhof in Norg. De bijeenkomst is van 19.00 tot uiterlijk 20.30 u. Inloop is mogelijk vanaf 18.45.

Programma

18.45 Inloop en ontvangst met koffie

19.00 Opening door wethouder Robert Meijer

19.05 Presentatie door Erik Mosterman met de volgende onderwerpen:

– Streefbeeld

– Wat kunt u de komende tijd verwachten

– Vertegenwoordiging

19.20 Ruimte voor vragen

20.30 Einde

E-mail

De communicatie over het transformatieproject Oosterduinen of uitnodigingen zullen wij in het vervolg nog uitsluitend per post naar de brievenbussen in Oosterduinen versturen. Als u dergelijke communicatie liever via de mail wilt ontvangen dan kunt u uw e-mailadres doorgeven. U kunt dan een e-mail sturen naar het mailadres: e.mosterman@noordenveld.nl. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Erik Mosterman van het team Ruimte via telefoonnummer 088 050 88 88.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Robert Meijer

Wethouder gemeente Noordenveld

“Bomen hebben ons meestal niet nodig” Kijk naar het Oosterduinen Journaal

Dinsdag 4 oktober is weer een Oosterduinen Journaal uitgezonden via Youtube. U kunt terugkijken op https://www.youtube.com/watch?v=u50BBcApXeE.

In ons journaal was Arie Homan te gast, boomverzorger. Zijn uitgangspunt is dat bomen ons niet nodig hebben. Uiteraard kunnen er redenen zijn om in te grijpen in het groeiproces van bomen en daarover vertelt hij een enthousiast verhaal in het journaal (fragment na 43 minuten).

Erik Mosterman, projectleider Oosterduinen van Gemeente Noordenveld tijdens het interview

Verder in dit journaal: Bloemlezing uit het Streefbeeld, waarin de wensdromen van Oosterduinen zijn opgeschreven en waarmee de gemeente nu verder gaat (fragment na 5 minuten). Ook een interessant interview met Erik Mosterman, projectleider Oosterduinen van Gemeente Noordenveld. Hij vertelt hoe de gemeente nu ‘handen en voeten’ wil geven aan het Streefbeeld (fragment na 13 minuten).

We hadden ook een leuk interview met een eigenaar, die haar huisje verhuurt. Ze vertelt hoe gasten uit de Randstad genieten van de natuur in ons bos (fragment na 24 minuten). We blikken terug op de inspiratiebijeenkomsten van eind september (fragment na 28 minuten). Ten slotte praat Jan Kruize ons bij over de nieuwe straatnamen, adressen en brievenbussen. Die actie is in volle gang (fragment na 37 minuten).

Heeft u tips voor een volgend Oosterduinen Journaal? Wilt u zelf een onderwerp aankaarten dat direct te maken heeft met het bos? Mail uw suggesties aan hein.bloemink@gmail.com.

Gemeentelijke bijeenkomst over Oosterduinen 28 oktober 19.00 uur

Vandaag is ons bekend geworden dat de bijeenkomst waarin de gemeente met belangstellenden in gesprek zal gaan over het Streefbeeld en het vervolg niet begint om 19.30 uur (zoals eerst de bedoeling was) maar reeds om 19.00 uur.

Naar wij vernemen wil de gemeente graag visies en meningen peilen van alle Oosterduiners over het vervolg. De bijeenkomst vindt plaats in De Brinkhof te Norg.

« Oudere berichten

© 2022 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑