Visie gemeente op toekomst van Oosterduinen bekend

Gemeente Noordenveld heeft haar versie van het Streefbeeld Oosterduinen op papier staan en deze vandaag gepubliceerd:

https://www.noordenveld.nl/transitie-oosterduinen

De VvHE Oosterduinen had in mei 2022 ook al een Streefbeeld Oosterduinen aangeboden aan de gemeente. In dat stuk schetste de vereniging haar visie op de toekomst, nadat vele Oosterduiners om hun mening was gevraagd. De gemeente aanvaardde dit in dank, maar wilde nog luisteren naar meer mensen in en buiten Oosterduinen. Op basis daarvan is nu dus het gemeentelijk Streefbeeld tot stand gekomen. Het is de bedoeling dat hierop reacties komen van burgers. Later dit jaar wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad.

In de ALV van de VvHE Oosterduinen van 17 maart werd al aangekondigd dat de gemeente spoedig met haar Streefbeeld naar buiten zou treden en nu is het dus zover. Voorzitter Johan van de Garde van de VvHE Oosterduinen roept iedereen op het stuk kritisch te lezen en daarop reacties te laten horen.

ALV 17 maart 2023

Vrijdag 17 maart vond de Algemene Ledenvergadering van de VvHE Oosterduinen plaats. In een levendige sfeer werd door leden van gedachten gewisseld over heden en toekomst van ons bos. Er werden nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.

Formeel werden de traditionele agendapunten afgewerkt. Zo werden notulen van de vorige ALV goedgekeurd, net als de financiële zaken van de vereniging. Voorts deden verschillende werkgroepen verslag, zoals ‘Vindbaarheid’, ‘Wegen’ en ‘Bosclub’.

Een belangrijk agendapunt waren de bestuurswisselingen, die we hieronder in het kort zullen benoemen.

Voorzitter Albert Koele trad af als voorzitter, doch blijft bestuurslid.
Kitty Prins, Rutger Bakker en Joep Ferwerda traden af. Kitty kreeg als enige aanwezige lof toegezwaaid voor haar verdiensten, met name op het gebied van de sociale contacten in het bos namens de vereniging.

Nieuwe bestuursleden:
Johan van de Garde (de nieuwe voorzitter van de VvHE).
Erik van den Berg
Wietze de Wind
Jos Kerstholt

Hiermee breidt het bestuur uit van zes naar zeven leden. Te weten:

Johan van de Garde (vz)
Erik van den Berg
Wietze de Wind
Jos Kerstholt
Jan Kruize
Albert Koele
Karin Prak (secretaris)

Groep Oosterduiners maakt bezwaar tegen stijging WOZ-waarden in het bos

Een groep eigenaren van huizen in Oosterduinen heeft de afgelopen week gezamenlijk geprotesteerd tegen de forse verhogingen van de WOZ-waarden in het bos. Het Noordelijk Belastingkantoor gebruikt de WOZ-waarden om de hoogte van de OZB-aanslag te bepalen. Veel mensen in het bos zagen hun bezit met tientallen procenten in (vermeende) waarde toenemen en daartegen maken zij groot bezwaar. Ze hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Noordenveld (zie onderaan dit bericht).

De WOZ-waarden worden bepaald door taxateurs, die zich baseren op de verkoopprijzen van huizen in de buurt. Wie een aanslag voor de OZB heeft ontvangen kan via DigiD inzage krijgen in het taxatierapport en daarna officieel bezwaar maken.

Het bestuur van de VvHE Oosterduinen is zelf niet betrokken bij de actie, maar ondersteunt deze nadrukkelijk wél.

Hieronder de brief van verontruste Oosterduiners:

Aan: 

Het College van B&W van de gemeente Noordenveld: bestuurssecretariaat@noordenveld.nl De Gemeenteraad van de gemeente Noordenveld: griffie@noordenveld.nl 

Betreft: bezwaar en klacht tegen de buitenproportionele verhogingen van de (waarden) grondslagen  van de onroerende zaken (WOZ) voor de bepaling van de gemeentelijke belastingen en  forensenbelasting. 

Oosterduinen, 14 maart 2023 

Geachte leden van het College van B&W en de Gemeenteraad van de gemeente Noordenveld, 

Met dit schrijven vragen wij, 49 eigenaren van woningen in de Oosterduinen, uw aandacht voor een  gezamenlijke bezwaar en klacht tegen de gemeente Noordenveld. De klacht is gericht tegen de  buitenproportionele verhogingen van de WOZ-waarden van onze huizen en daarmee de verhoging  van de daaraan gekoppelde gemeentelijke belastingen.  

Wij maken bezwaar tegen de wijze waarop de nieuwe WOZ-waarden tot stand zijn gekomen en de  uitkomsten die dit voor eigenaren en bewoners van de Oosterduinen oplevert: onevenredige  waarden en verhogingen van de aanslagen. 

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Nederland stijgt in 2022 met 17%. Voor Noordenveld  zou dit volgens de waarderingskamer 18,2% zijn. In de Oosterduinen varieert de stijging van 35% tot  ruim 80%. Wij deden een steekproef van 19 woningen zowel in het dorp Norg als ook in de  Oosterduinen: in het dorp Norg was de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde 28% en in de  Oosterduinen maar liefst 52%. Een naar ons idee onevenredig hogere stijging voor de eigenaren in de  Oosterduinen.  

Ondergetekenden zijn eigenaren van woningen in de Oosterduinen. We zijn bewoner, recreant of exploitant. Wij zijn verontwaardigd over de wijze waarop u als gemeente te werk bent gegaan. Bij de taxatie is niet alleen een verkeerd uitgangspunt gekozen maar we hebben ook ernstige twijfels  over hoe de regels zijn toegepast en de resultaten die dit heeft opgeleverd. De taxaties zijn naar ons  idee onzorgvuldig en onrechtvaardig. Enkele eigenaren kregen te horen van de ambtenaren van het  Noordelijk belastingkantoor dat de taxatie tot stand gekomen is, puur op basis van  computerberekeningen, zonder dat er iemand naar de feitelijke situatie heeft gekeken. 

Onterecht neemt U de verkoopwaarde van recent verkochte panden in de Oosterduinen als  uitgangspunt. Doordat in de afgelopen jaren sprake was van ‘negatieve rente’ is veel kapitaal  geinvesteerd in onroerend goed. Vaak betaalde men meer dan de werkelijke waarde van het object. Er zijn in de afgelopen jaren ook in de Oosterduinen eigenaren bijgekomen die een perceel hebben  gekocht als investering om daarmee de negatieve renteontwikkeling te compenseren.  

Ook is er tijdens de Coronaperiode sprake geweest van tijdelijke ‘paniek’ onder de mensen en is er meer dan ooit gezocht naar 2e huizen voor recreatie in eigen land. Dit heeft invloed gehad op de verkoopprijzen in 2021. In veel gevallen is er (ver) boven de vraagprijs geboden; onder normale omstandigheden zouden de verkoopprijzen niet zo hoog zijn geweest. 

De prijs die de kopers in de Oosterduinen hebben betaald is dus niet gelijk aan de ‘marktwaarde’. Het is immers niet het bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een

bereidwillige verkoper – na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie – zou zijn overgedragen. Wij vinden het niet juist dat deze tijdelijke marktdynamieken en de hieraan gekoppelde  verkoopprijzen, worden gebruikt bij de taxaties van alle recreatiewoningen in de Oosterduinen. Het  is onrechtvaardig om deze ontwikkelingen toe te passen en te verhalen op de eigenaren in de  Oosterduinen. Daar komt bij dat veel op deze wijze belaste woningen geheel niet actief zijn in het  economische verkeer. In ons land geldt nog altijd dat belasting betalen over middelen die niet zijn  ontvangen, maar mogelijk in de toekomst ontvangen zouden kunnen worden, niet te rechtvaardigen  is. 

Een ander belangrijk punt is het volgende. In de Oosterduinen is sprake van een grote variëteit aan  woningen, bij de taxatie aangeduid met objectkenmerken. Een aantal kenmerken zijn objectief  vastgesteld zoals afmetingen, bouwjaar e.d. Maar met name de kwaliteit en de staat van de  betreffende woningen zijn dat niet. Er is een grote variatie aan staat van onderhoud,  afwerkingsniveau, renovatie vs vernieuwing, luxe vs eenvoud, wel of niet mijnbouwschade.  Daarmee zijn veel, door u geselecteerde ‘vergelijkbare verkopen’ irrelevant voor de waardebepaling  van onze eigendommen en daarmee ‘willekeurig’ en aanvechtbaar. 

In de Oosterduinen is slechts één type woning redelijk vergelijkbaar en dat zijn de zogenaamde ‘van  der Kleij huizen’. Dit zijn uniforme (houten) huizen met vrijwel dezelfde grootte en aangezicht. Zelfs  in deze categorie woningen zien we ruime verschillen in de waardebepaling.  

Alleen kijken naar de verkoopprijs is wat ons betreft dus niet rechtvaardig en realistisch. De  verkoopprijs fluctueert, zelfs maandelijks en is afhankelijk van de markt. De prijzen zijn de laatste tijd weer aan het dalen en de rente aan het stijgen. Voor 2023 wordt opnieuw een daling van de  verkoopprijzen van ca 6 tot 6,4% (NVM en NB) verwacht. 

Ook zijn we van mening dat er geen correcte taxatie is gedaan van de grondprijs die een deel  uitmaakt van de WOZ-waarde. In de Oosterduinen is er sprake van te benutten gebruiks/bouw grond  en het overige deel van het perceel is bosgrond. De prijs van bosgrond is vele malen lager dan die van  gebruiks/bouwgrond.  

Gemeentelijke belastingen gekoppeld aan de WOZ-waarde: 

Omdat de forensenbelasting gekoppeld is aan de WOZ-waarde zijn diverse eigenaren afgelopen twee jaar geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van deze belasting.  

Landelijk is op dit gebied sprake van een gemiddelde stijging van 9%. In de Oosterduinen schatten wij  de stijging op ca 30%. Ook dit verschil is voor ons onacceptabel. 

Bezwaar: 

Wij verzoeken u ons bezwaar en onze klacht in behandeling te nemen en rechtvaardigheid te  betrachten in uw afwegingen. Wij verzoeken u in algemene zin de verhogingen van de grondslagen  voor de gemeentelijke belastingen te verlagen en de taxatie te differentiëren naar individuele  situaties. Naast ons gezamenlijke bezwaar zal elk van de ondergetekenden ook persoonlijk bezwaar  maken tegen de aan hem /haar opgelegde aanslag. 

Als laatste willen we nog het volgende onder uw aandacht brengen. De afgelopen weken hebben  velen van ons telefonisch contact gezocht met het Noordelijk belastingkantoor met vragen om  nadere toelichting. De niet-consistente antwoorden van de diverse ambtenaren binnen uw dienst  dragen bij aan ons gevoel dat ook hier sprake is van willekeur. Waar de ene eigenaar telefonisch wel  een verlaging van de WOZ waarde krijgt toegezegd op basis van argumenten, krijgt een andere  eigenaar nul op het rekest. Menig eigenaar is zeer teleurgesteld over het contact met het Noordelijk  belastingkantoor n.a.v. de aanslag. 

Deze brief wordt verstuurd via het e-mailadres van de whatsappgroep ‘Eigenaren Oosterduinen’. Een  afschrift van deze brief is verstuurd naar de Vereniging van huiseigenaren Oosterduinen (VvHO). Wij  verzoeken u vriendelijk ons een ontvangstbevestiging van dit bezwaarschrift te doen toekomen.  

Wij verzoeken u deze brief openbaar te maken. 

In afwachting van uw reactie,  

hoogachtend, 

Huiseigenaren Oosterduinen: 

Dhr. M. van den Akker 

Mw. I. Alma 

Dhr. D. Bonninga 

Dhr. A. van den Bos 

Mw. M. Bos 

Mw. A. Bouma 

Mw. Y. van Doorn 

Dhr. S. Driest 

Dhr. R. Dorst 

Mw. R. Edel 

Mw. K. van Esch 

Dhr. W. Gielingh 

Mw. Y. Haringa 

Dhr. B. de Heer 

Dhr. P. Hesselink 

Dhr. T. Hoekstra 

Dhr. G. Horst 

Dhr. T. Jansen  

Dhr. J. Klootwijk 

Mw. E. Kok 

Dhr. K. Kroeze 

Dhr. B. Kruize 

Mw. J. Meesters 

Dhr. A. Meinders 

Mw. W. Munnik 

Dhr. E. Muntendam 

Dhr. R. Phaff 

Mw. S Phaff – van Minnen 

Dhr. M. van Schendel 

Mw. H. Schoneveld 

Mw. C. van der Sluis 

Dhr. J. Spekman – namens 10 eigenaren van Vereniging Intermezzo-Norg 

Mw. J. Stol 

Mw. M. van der Veen 

Mw. W. Veenstra 

Mw. A. Visser 

Mw. R. Vogel 

Fam. de Vries 

Dhr. R. de Vries 

Dhr. R. Wagner 

Dhr. B. Wiegers

Correspondentie adres: Whatsappgroep Eigenaren Oosterduinen: eigenarenoosterduinen@gmail.com Verzonden in cc: Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO): bestuur@oosterduinen.nl

Wie wordt tijdelijk coördinator voor plaatsen nummerpaaltjes in zijn/haar weg/laan?

We willen binnenkort gaan beginnen met het plaatsen van de huisnummerpaaltjes bij vrijwel alle woningen in de Oosterduinen*. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. We zouden graag voor iedere nieuwe straatnaam een  coördinator/aanspreekpunt hebben. De coördinator/aanspreekpunt zorgt dan zelf voor 1 of 2 vrijwilligers uit de straat die bereid zijn samen de paaltjes te plaatsen voor alle eigenaren in hun nieuwe straat. De paaltjes kunnen met behulp van een schep tot een diepte van 50 cm onder het maaiveld worden ingegraven. Er moet hierbij natuurlijk worden voorkomen dat kabels en leidingen (zoals KPN, water, gas, elektra) worden beschadigd . Wij hebben hiervoor een zogeheten Klick-melding gedaan waardoor de ligging van alle kabels en leidingen nagenoeg bekend is. Hier zullen we de coördinatoren over informeren. Ook hebben we een plaatsingsproef gedaan aan de Grote Kampweg en dat bleek goed te functioneren. Hier zijn alle huisnummerpaaltjes dus reeds geplaatst.

Op vrijdag 24 maart geven we een voorlichting en een demonstratie hoe de paaltjes het handigst en veiligst kunnen worden geplaatst. Ook leggen we uit hoe we jullie verder kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het werk.
Graag willen we graag dat je je als coördinator/ aanspreekpunt uiterlijk 20 maart aanmeldt door middel van het beantwoorden van deze mail (transitie.oosterduinen@gmail.com) onder vermelding van:
– je naam :
– je nieuwe adres :
– je telefoonnummer (mobiel) :
– de nieuwe straatnaam die je onder je hoede neemt
Met een vriendelijke groet Erik van den Berg, Jos Kerstholt en Jan Kruize

*) Let op:
Deze hulpvraag is voor alle Oosterduiners, met uitzondering van het C- en D-vak alsmede de huizen aan de Voorsteweg. Deze krijgen hun nieuwe straatnamen in een latere fase van dit project.

Publicatie over Zorghotel Vluchtheuvel Norg

In het Oosterduinen Journaal van deze week struinde de redactie over het voormalige pretpark met Marjolein Rooseboom. Zij sprak de hoop uit dat het terrein een mooie toekomst zou krijgen. Alsof de duvel ermee speelt publiceert het Dagblad van het Noorden vandaag (2 maart 2023) het volgende artikel.

Op het terrein van het voormalige recreatiepark De Vluchtheuvel in Norg moet een zorghotel met 120 kamers komen en maximaal 56 appartementen voor 24 uur zorg.

Projectontwikkelaar Poland & Wagenaar werkt samen met Warm Hart Zorghuizen en het UMCG in Groningen aan de plannen voor de al jaren braakliggende locatie in Norg. Het zorghotel bestaat uit drie blokken van elk veertig woningen. Daar kunnen ouderen voor en na hun operatie in het ziekenhuis aansterken. ,,Als mensen voor hun behandeling fitter het ziekenhuis ingaan, komen ze er ook fitter weer uit. Na de operatie duurt het herstel dan minder lang”, zegt directeur Albert Verschuren van Warm Hart. Daarbij wordt nauw samengewerkt met afdelingen van het UMC Groningen, waar de patiënten hun behandeling ondergaan.

Lees het hele artikel: https://dvhn.nl/drenthe/Zorghotel-met-120-kamers-en-56-appartementen-op-plek-Vluchtheuvel-Norg-28275154.html

Kijk het item in het Oosterduinen Journaal op 40.50 min hier: https://www.youtube.com/watch?v=qXZOgMIoeAw&t=1s

Oosterduinen Journaal gemist?

De uitzending van 28 februari is 20.40 uur getroffen door een storing. Excuses daarvoor. Met deze link kunt u het programma alsnog ongestoord bekijken.

Met o.a.:

-Kennismaken met projectleider Oosterduinen Maxim Romashuk op 3.00 min

-WOZ waarden in ons bos gestegen op 13.00 min

-Het Oosterduinengevoel van Linda op 20.50 min

-Berichten van het bestuur op 25.30 min

-Nieuwsrubriek op 35.45 min

-Spoorzoeken op het terrein voormalig pretpark De Vluchtheuvel op 40.50 min

-Uilenkast maken op 56.20 min

Veel kijkplezier. Heeft u tips voor de redactie? Mail hein.bloemink@gmail.com

Bericht van vereniging over ‘brievenbussen en adressen’

Datum: 25 januari 2023

Door Erik van den Berg, Jos Kerstholt en Jan Kruize

Gisteren zijn we gestart met de herordening van de brievenbussen aan de Meerlaan. Vandaag hebben  we de brievenbussen behorend bij de Sterrenlaan en de Apollolaan geplaatst bij de Zonnelaan.

Voor wat betreft de locatie Meerlaan is de herordening gereed.
In overleg met PostNL hebben we alle brievenbussen voorzien van een zwart stickertje met witte cijfers. We vragen u vriendelijk dit stickertje te laten zitten.De houten plankjes met daarop de naam van de laan zijn tijdelijk. Deze gaan we vervangen door echte straatnaambordjes. Maar dat doen we pas op het eind als alles gereed is.


De overige brievenbussen aan de Zonnelaan worden geherordend op 10 en 11 februari. De Voorsteweg start pas daarna.


Onlangs spraken we de teamleider van PostNL. Vanuit dat gesprek zijn de volgende zaken de moeite waard om toch maar te vermelden: Tijdens de invoering van de adresnaamwijziging heeft PostNL ontdekt dat er een fout zat in hun coderingsregel. Deze regel wordt landelijk toegepast, maar de fout kwam nu pas naar voren omdat de Oosterduinen in hun omvang een heel groot project is, uniek voor PostNL. Dat heeft tot “veel” problemen gezorgd als het gaat om de postbezorging.


Het grootste probleem zat (zit) hem echter in de vele bedrijven/koeriers die allemaal hun eigen adressenbestand hebben en deze ook pas verversen wanneer het hun uitkomt. Zo kan het dus nog steeds gebeuren dat een leverancier meldt dat hij het nieuwe adres (nog) niet kent. Alhoewel dit heel vervelend was/is voor u kan PostNL daar niets aan doen. Ook de gemeente niet, de VvHO niet en ook niet onze werkgroep Vindbaarheid. Hadden we dit alles ook kunnen voorkomen? Het antwoord is: nee

Dat betekent dat als straks het D-vak wordt voorzien van nieuwe namen dezelfde “ellende” weer gaat gebeuren. Dat is ook de reden dat we de wijziging in het D-vak uit hebben gesteld. PostNL gaat in hun systemen  eerst een test doen of PostNL de wijziging goed verwerkt. Bovendien willen we zeker weten of er niet nog meer konijnen in de hoge hoed zitten.


Kleine noot: Zowel wij als de gemeente zijn veel tijd kwijt om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De werkgroep en de gemeente hebben zeer frequent contact. Ook proberen wij jullie zo goed mogelijk via diverse kanalen op de hoogte te houden van de voortgang en ook van mogelijke problemen. En communiceren kost ook tijd. En dan voelt het niet oke als een enkele bewoner (die overigens zegt mede namens menig andere eigenaar te spreken) ons via de mail benadert met diverse detailvragen en al zit te denken aan een ingebrekestelling en een WOO verzoek. En indien het weer een “soepzooi” is komt hij/zij ook met een dwangsom en een schadevergoeding.

BeantwoordenDoorsturen

Let op: bericht van Enexis over de schouw gasmeters (24-2-2023)

In verband met uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan het gasnetwerk van Enexis zullen er brieven bezorgd worden bij diverse panden aan de Oosterduinen C, D, F en Z. Hierin staat ook hoe er contact met ons opgenomen kan worden met ons.

Daarna zullen wij ook zelf proberen contact op te nemen met de eigenaren voor het maken van een afspraak van een schouw waarbij we de bestaande situatie van de meteropstelling gas opnemen en beoordelen. Indien nodig zal er dan een afspraak gemaakt worden voor het saneren van de huisaansluiting gas.

Daarbij wordt ten minste de invoer en de meteropstelling vervangen. Indien mogelijk wordt ook de aansluitleiding tot aan de hoofdleiding vervangen

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij graag van u.


INFORMATIE
Jeroen van Hulsteijn
Werkvoobereiding
Visser & Smit Hanab bv
jvhulsteijn@vshanab.nl
+31 6 55701423

Sweet Memories in het bos naar aanleiding van Oosterduinen Journaal.

Het Oosterduinen Journaal van 10 januari heeft een paar leuke reacties opgeleverd. Vooral het item over oud-Oosterduinen met Marjolein Rooseboom (met dank aan de historische vereniging Oud Norch).

Klaas stuurde een lange mail met een paar anekdotische herinneringen aan het bos, waar hij zelf ook een huisje heeft. Hieronder zijn bloemlezing. Wilt u de uitzending terugzien? Klik dan hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Fnif4bnFr7o

Kaart uit 1930

Herinneringen van Klaas

*De bossen zijn indertijd aangelegd als kapbos voor de mijnen. De mijnen zijn gesloten en de bomen blijven staan en doorgegroeid. Dennehout gaat nl. schreeuwen als er een instorting dreigt en levert een
vluchttijd als mijnen gaan instorten.

*Doordat de bomen niet meer zijn gedund staan er soms hele aantallen
dicht bij elkaar en toont het bos nu ook een heel aantal in slechte
staat verkerende grove dennen door hun toegenomen leeftijd.

Door ijzelschade, een aantal jaren geleden zijn er ook heel wat kruinen
uitgeknapt en leidt tot een zekere dood van de boom.

*In 1970 was de Grote Zandvlakte nog een grote stuifvlakte waar bussen
vol schoolkinderen met een schoolreisje naar toe kwamen en ook vele
ouders met hun kinderen in de schoolvakantie vermaak zochten met kuilen
graven e.d.. Dichter bij de Donderenseweg was een kleinere zandverstuiving
en tot voor kort ook nog duidelijk als zodanig herkenbaar.

*Inderdaad zaten er leeuwen in de Vluchtheuvel. Soms hoorde je het
brullen van de leeuwen en dat was erg imposant. Ook waren er apen in
diverse soorten en maten. Een beer en een wolf en een heel assortiment
papegaaien die met en kettinkje aan een stok vastzaten. Ook was er
volgens mij nog een poema en tijgers.

Er was ook een slingeraap, die zichzelf uit zijn hok wist te bevrijden
door met zijn staart het hangslot los te wormen en ging dan naar de
keuken voor een banaan. Er waren ook een paar chimpansees. Later kwam er ook nog een automatenhal bij met flipperkasten e.d..

Iedere week was er kermis rond de kerkbrink. Toen bood Norg aanmerkelijk meer vertier dan nu en leefde alles. Ook de horeca floreerde als een tierelier. Er is nu slechts een schamel restje van over. Mijn verwachting is dan ook niet hoog gespannen om de recreatie weer sterk te zien aantrekken. Misschien bejaarden die er eventjes tussenuit willen. Voor kinderen is er niets meer over.

Ook was er gedurende 6 weken een IKR tent op Grote Zandvlakte waar van
alles werd georganiseerd.

Tot zover een reactie van mijn kant op de virtuele bijeenkomst van vanavond.

Klaas

In het weekend de natuur in…

Kijk alsnog naar het Oosterduinen Journaal van 10 januari

Dinsdag 10 januari zonden we weer live het Oosterduinen Journaal uit. Heeft u het gemist? Kijk dan met de onderstaande link alsnog. Hieronder de kijktips:

Op 4.10 min: Interview met projectleider Erik Mosterman van de gemeente, waarin hij de volgende stappen in de transitie toelicht. Na de zomer wordt het stuk naar de gemeenteraad gebracht.

Op 26.20 min: Interview met de nieuwe buurtagent, Aldert van Akkeren. Hij wil in gesprek met Oosterduiners.

Op 32.00 min: Interview met Albert Koele, voorzitter VvHE Oosterduinen. Hij roept op tot tolerantie en dialoog, ook bij tegengestelde belangen. Hij zegt dat de vereniging een nieuwe rol krijgt en vraagt om suggesties. Voorts doet hij een oproep voor nieuwe bestuursleden.

Op 48.20 min: Op bezoek bij een enthousiaste Oosterduiner in het bos: Margreet Wolf. Ze deelt haar gevoelens over de manier waarop zij het bos beleeft.

Op 52.50 uur: Interview met Marjolein Rooseboom, die onderzoek deed naar de geschiedenis van Oosterduinen. Waarom werden die grove dennen eigenlijk geplant? En: de eerste bouwvergunning ooit werd afgegeven in 1926.

Op 1.07.30 min: Over subsidie regentonnen, Letterzetter en vraatsporen aan bomen.

Kijk live via deze link:https://youtu.be/Fnif4bnFr7o

Marjolein Rooseboom vertelde over de geschiedenis van Oosterduinen. In de jaren 30 stroomden de toeristen al in grote aantallen toe in ons bos.
« Oudere berichten

© 2023 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑