“Stook geen open vuur!” Eigenlijk is dit de kern van dit bericht d.d. 25 augustus 11.30 uur. De hoge temperaturen maken van het bos een brandbom. De laatste dagen zijn verschillende (grote) open vuren gezien in het bos. Men heeft niet altijd in de gaten dat vonken een bosbrand kunnen veroorzaken, waar de gevolgen niet van zijn te overzien. “Stook dus geen open vuur”.  Het open vuur is niet toegestaan volgens de Algemene Politie Verordening APV artikel 8. Daarom kan de politie na het ontvangen van klachten een bekeuring uitschrijven. 
 
Wat is wél toegestaan?
Het stoken van vuur in een vuurkorf of tuinhaard geldt niet als open vuur en is wél toegestaan, mits er geen sprake is van overlast voor buren (door vonken of rook).
Tuinhaard 2
Tuinhaard
 
Nadere toelichting

Tropische temperaturen in Nederland. Landelijk is het hitteplan van kracht. Temperaturen liggen ver boven de 30 graden Celsius. ’s Avonds koelt het nauwelijks af. Heerlijk, nietwaar. Tijd om …. een open vuur in het bos te gaan maken. Het zal u wellicht verbazen, maar het gebeurt. Het bestuur heeft de afgelopen weken vanuit verschillende hoeken meldingen gekregen over open vuur in het bos.

In tijden van droogte en hitte zoals nu, doet u er verstandig aan om geen open vuur in het bos te stoken. Daarbij komt de vraag natuurlijk, wat de bedoeling van zo’n vuur is. De handen hoeven immers niet te worden gewarmd. Gezelligheid dan? Of wellicht takjes verbranden, een fenomeen dat wijder verspreid is in het bos dan u zult vermoeden? De vereniging heeft op dit moment geen beleid om op terug te kunnen vallen. Wel start er in september overleg met de gemeente om activiteiten te ontwikkelen rond de thema’s afval en (brand)veiligheid. Maar dat is pas in september. Wat doen we nú?

Handhaven en bekeuren

Het bestuur heeft zijn licht opgestoken bij de gemeente Noordenveld, c.q. de afdeling Handhaving. Het antwoord: de Algemene Plaatselijke Verordening regelt dit binnen de gemeente, inclusief het bos. Wat bepaalt de APV onder ‘Afdeling 8 Verbod vuur te stoken, art. 5:34’? De crux is, dat het slechts is toegestaan om een gezelligheidsvuurtje te maken met gebruik van een vuurkorf of terrashaard. Het vuur heeft dan de uitstraling van een kampvuurtje. Vlammen van een meter hoog, en/of een enorme vonkenregen, rookontwikkeling,  hebben een heel andere uitstraling, wat betekent dat men in overtreding is. Dit kan worden beboet.

Overlast voor buren

Kampvuur voor de gezelligheid in een vuurkorf of terrashaard kán en mag. Elke andere intentie om vuur te maken is niet toegestaan. Het verbranden van bijvoorbeeld takken om ervan af te komen, kan niet beschouwd worden als een vuur voor de sfeer en is daarom verboden. Overigens is dit een privaatrechtelijk aspect: hinder als gevolg van rook dient te worden beperkt. Een sfeervuur vervolgens moet de sfeer bij de buren uiteraard niet verpesten. Wanneer er overlast of hinder voor de omgeving ontstaat, is men eveneens nadrukkelijk in overtreding. Rookontwikkeling bijvoorbeeld is daarvan een voorbeeld. Het is dus zeer terecht als buren hierover hun beklag doen. De rollen worden ten onrechte nogal eens omgedraaid, en wordt de klager als de zondebok aangewezen. Idealiter spreekt u hierover met uw buren. In dit verband verwijzen naar het bericht van 8 augustus jl. onder de kop ‘Bemiddeling bij conflicten met bosburen’.

Praat met elkaar

Wij doen een beroep op uw verantwoordelijkheid. Maak irritaties onderling bespreekbaar. Wij adviseren in tijden van droogte en ernstige hitte zoals thans om helemaal geen open vuur in het bos te stoken. Houd u in elk geval rekening met de buren, en zorg ervoor dat u de sfeer bij hen niet verpest door hoge vlammen en/of rookontwikkeling. Wat verstaan wordt onder een sfeervuur is duidelijk! Afval verbranden is niet toegestaan, takjes e.d. evenmin. Als er iets mis gaat, zal de schade op de aanstichter worden verhaald. Wij rekenen op uw medewerking.

Prioriteit: bestuur kiest voor handhaven

Het bestuur wenst niet te dwalen op het vlak van de brandveiligheid. Als het echt niet anders kan, dient er een beroep gedaan te kunnen worden op de handhaving. De voorschriften zijn helder. Verzamel bewijsmateriaal, bijvoorbeeld door het nemen van een foto. Meldingen kunnen worden gedaan bij de afdeling Handhaving van de gemeente Noordenveld. Tijdens kantooruren kunt u bellen met het nummer 14050. Te allen tijden kunt u een melding doen via postbus@gemeentenoordenveld.nl Of belt u met de Politie Assen via 0900-8844, of bij de wijkagent Theo Vrijs.

Het bestuur