Jaar: 2016 (page 2 of 7)

Al 150 deelnemers glasvezel in Oosterduinen

Onlangs meldde zich de 150e deelnemer aan voor snel internet in het bos. Dat wordt gemeld door de commissie ‘glasvezel’ van de VvH Oosterduinen. Meer over glasvezel elders op deze pagina.

Poging tot inbraak in het A-vak

Eén van onze leden berichtte ons, dat er in zijn woning in het A-vak onlangs een poging tot inbraak is gedaan. Wees extra alert en meld verdachte situaties (bij de wijkagent, of bij het bestuur). Denk om uw eigen veiligheid in de eerste plaats, en probeer gegevens te verzamelen (autotype, nummerbord, kleding, etc.).

De dagen korten weer. Ofschoon het de afgelopen jaren vrij goed is gegaan, leert de ervaring dat de schemer bepaalde schemerachtige types uitnodigt om activiteiten te ondernemen die het daglicht niet kunnen verdragen.

Meedoen aan glasvezel (snel internet) kan nu nog!

Door Hans van der Biezen, commissie glasvezel

In de afgelopen vakantie periode is het glasvezelteam alle woningen bij langs geweest, waarvan we nog geen deelnemer formuliertje mochten ontvangen. Het aantal aanmeldingen is ook nu nog geen 65% zoals de thermometers laten zien.
oosterduinen-thermometer-september

Indien men als groep mee wil doen, dan zullen er toch meer aanmeldingen moeten komen. Dit geldt voor de Oosterduinen maar ook voor de Natuurvrienden en de Langeloërweg/Postmaatseweg. Het missen van de het glasvezelnetwerk aansluiting en dan later na een jaar alsnog mee willen doen, gaat behoorlijk wat meer kosten en men kan dan niet meer meedoen met de collectieve lening, via de provincie.

Stel de aansluiting kost collectief tussen de € 1.800 en € 2.500., dan komen na een jaar deze kosten plus de kosten van het later aansluiten er nog overheen. Denk aan de kabelleggers, glasdraadtrekkers, lassers, afwerkers en inmeters deze mensen moeten dan voor één aansluiting komen aanrijden en de apparatuur die nodig is nu ook duurder en geen hoeveelheidkorting.

Wij verwachten dat dan de kosten rond de € 4.500 liggen. De huiseigenaren die nu niet mee wensen te doen hebben dan ook een keuze gemaakt.
Over een paar jaar kunnen we niet meer zonder deze snelle internet verbinding en nu de boot missen kost later veel geld. Dit vinden we erg sneu voor mensen die later in het bos een huisje kopen en waarvan de huidige eigenaar niet mee wil doen.

Wilt u reageren? dat kan op glasvezel@oosterduinen.nl

Subsidie voor Oosterduinen om breedbandinternet te promoten

Het bestuur van Oosterduinen  kreeg een positieve reactie op haar subsidie-aanvraag bij de provincie Drenthe. De aanvraag is gehonoreerd met 24.900 euro. Dat betekent dat Oosterduinen werk kan maken van het promoten van breedbandinternet (glasvezelkabel) in het bos en omgeving. Snel internet zal extra comfort zijn voor mensen in het bos die nu nog vaak tobben met trage of slechte verbindingen voor hobby of werk. Albert Koele (voorzitter) hoopt dat het gaat lukken om 65% van de huiseigenaren bereid te vinden om maandelijkse kosten te betalen voor breedband. Dan wil hij vervolgens aansluiten bij de Coöporatie Breedband Noord. 

Lees meer hieronder…

Ali Hut

Ali Hut, directeur Glasvezel Noord verzamelt formulieren van belangstellenden…

 

 

Door Albert Koele, Oosterduinen

“We willen alle andere glasvezel initiatieven verwelkomen. In plaats van allemaal kleine coöperaties is het beter om samen te werken en de kosten te delen voor de overhead, beheer en onderhoud van het netwerk”, aldus Ronald Kalfsbeek. Hij is de (nieuwe) voorzitter van de Raad van Beheer van de (nieuwe) Coöperatie Glasvezel Noord.

Coöperatie Glasvezel Noord
Met de totstandkoming van deze nieuwe coöperatie maakt de Coöperatie Breedband Noordenveld zuid west haar ambitie waar om zich te ontwikkelen tot een grote coöperatie. Onder deze nieuwe vlag wordt thans samengewerkt met het glasvezelinitiatief ‘Glas van Aa tot Hunze’ en de glasvezelgroepen van Donderen, Altena en Lieveren. De ambitie is om de vleugels nog verder uit te slaan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 31 augustus  in restaurant De Drentsche Aa in Schipborg werd de nieuwe naam Coöperatie Glasvezel Noord onthuld door gedeputeerde Henk Jumelet.

Grotere speler op de markt 
Terwijl de afzonderlijke bewonersinitiatieven soms maar enkele honderden aansluitingen hebben, beschikt Glasvezel Noord over zo’n 3.000 aansluitingen. Als andere initiatieven in het gebied ook aanhaken kan dit gaan groeien tot in potentie 7.000 aansluitingen. Samenwerking is nodig om een professionaliseringsslag te kunnen maken in de aansturing van de coöperatie. Aansluiting bij de nieuwe coöperatie is aantrekkelijk. Zo hoeven andere initiatieven het wiel niet opnieuw uit te vinden en kan zondermeer geprofiteerd worden van de organisatie die inmiddels is ontstaan. Het is duidelijk dat de kans van slagen groter wordt door samenwerking. Meindert Krijnsen van Glas van Aa tot Hunze: “Als we alleen verder waren gegaan, hadden we de stekker eruit getrokken. Want ik ben ervan overtuigd dat we alleen niet in staat zijn om glasvezel duurzaam te exploiteren.”

Zwaan kleef aan
Een groot aantal dorpen ondertekenden onder het toeziend oog van ‘meester’ Eric van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, de samenwerkingsovereenkomst. Via http://dzgnd.nl/glas/ worden alle samenwerkende initiatieven in beeld gebracht, maar ook die overwegen om zich aan te sluiten. Zo wordt zichtbaar, hoe het particulier breedbandinitiatief zich als een olievlek uitbreidt. De gedeputeerde liet weten, dat thans 83% van de zgn. witte gebieden in Drenthe door initiatieven van onderop gedekt wordt. Daarmee ligt de provincie op koers in zijn voornemen om nog in deze collegeperiode heel Drenthe aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Daar gaan en staan we voor, aldus Henk Jumelet, die zijn trots over wat er in Drenthe gerealiseerd wordt niet onder stoelen of banken stak.

Subsidie Norgerduinen
Aansluiting bij de nieuwe coöperatie is niet onvoorwaardelijk. Zichtbaar was ook, dat de Norgerduinen nog buitenspel staat. Om aan te kunnen haken start in het najaar een nieuwe wervingscampagne. Het is nodig om 65% van de adressen in het gebied te laten tekenen voor aansluiting op de breedband. Het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren “Oosterduinen” zag zijn aanvraag voor subsidie bij de provincie gehonoreerd. Er is nu geld beschikbaar om deze campagne een nieuwe impuls te geven. Daarvan moet ook de zgn. businesscase betaald worden, die nodig is om voor een goedkope lening van de provincie in aanmerking te kunnen komen. Als de genoemde drempel gehaald wordt, kan het initiatief van onze vereniging dus ook aanhaken bij Coöperatie Glasvezel Noord.

(Zie ook
http://oosterduinen.nl/2016/07/14/breedbandinternet-in-het-bos-nu-of-nooit-later-wordt-het-duurder/).

Kaart glasvezel

Het groene gebied is de coöperatie Breedband Noordenveld…

 

Akte cooperatie

Ondertekening van de oprichtingsakte, Oosterduinen wil graag aanhaken als 65% van de bosgebruikers breedband wil…

Foto’s: Henk Sol

Peiling over gevoel van veiligheid

Het bos is een wereld op zich. De natuur speelt de hoofdrol en als het donker is dan is het ook écht donker. We zijn benieuwd hoe het is gesteld met uw gevoel van veiligheid in Oosterduinen. Geef uw antwoord rechts op de homepage en als u hebt gestemd ziet u hoe anderen hebben gestemd. Dank u.

 

Van de voorzitter: stand van zaken omgevingsplan én andere zaken…

Symposium 14 oktober geeft ons kans op meedenken

Op 14 oktober vindt een groot symposium plaats van 8.30-13.30 uur in De Brinkhof te Norg. Mensen rond Norg gaan op verzoek van de gemeente en provincie meedenken en meepraten over de inrichting en ontwikkelingen van onze directe regio, met name het gebied Norgerduinen. De VvE Oosterduinen doet natuurlijk mee en heeft zitting in de voorbereidingscommissie van dit symposium. De VvE wil er het mooiste uithalen voor Oosterduinen en haar gebruikers. Hieronder de stand van zaken door voorzitter Albert Koele. Hij legt ook het verband tussen de kwaliteit van de vereniging (visie) en de daaruit voortvloeiende invloed op het gebied waar we graag verblijven. Ten slotte knipoogt hij naar het project Wij maken het mooier. Daar gaat Oosterduinen in deelnemen en het zal hulp van experts (en wellicht budget) opleveren om het bos nóg mooier te maken.

Door Albert Koele, voorzitter VvE Oosterduinen

Op 24 augustus kwam de Voorbereidingscommissie weer bij elkaar in het gemeentehuis in het kader van de organisatie van een symposium over de toekomst van de Norgerduinen. Het symposium vindt plaats op vrijdag 14 oktober a.s. in De Brinkhof te Norg, van 08:30 – 13:30 uur.

Waarom?
Het College van B en W heeft ingestemd met het proces om te komen tot een symposium over de Norgerduinen, en met het startdocument voor het symposium. Het doel is om belanghebbenden en betrokkenen te betrekken bij een proces van gebiedsontwikkeling en zodoende een breed draagvlak te realiseren voor een door de gemeente op te stellen omgevingsvisie in de vorm van een ruimtelijk plan voor de Norgerduinen. Het symposium is bedoeld als het startpunt van dit dynamische proces. Lees ook: http://oosterduinen.nl/2016/07/14/oosterduinen-praat-mee-over-omgevingsplan-norg-we-willen-invloed/

Waar?
Het plangebied omvat het beekdalenstelstel De Slokkert, Het Grootte Diep en het Oostervoortse Diep. Gedacht wordt dat het gehele gebied effect heeft op de ontwikkeling van de Norgerduinen, en vice versa.

Wie?
Voor het symposium zullen naast de bewoners in het plangebied worden uitgenodigd de vereniging van huiseigenaren Oosterduinen, de stichting Norgerduinen, de Boermarke, terrein beherende instanties waaronder Staatsbosbeheer, horeca- en recreatieondernemers, de Zakenkring, de vereniging Dorpsbelangen, en niet in de laatste plaats de provincie Drenthe.

Schouw door bestuurders in Oosterduinen
Op 21 juni jl. brachten afgevaardigden van gemeente en provincie een bezoek aan de Oosterduinen, begeleid door het bestuur van de vereniging van huiseigenaren. Na afloop is uitgebreid gesproken over de waarden van dit gebied, de ligging in de EHS en de verschillende redenen waarom mensen in de Oosterduinen verblijven. De aanwezigen constateren, dat ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen om de vraagstukken in het gebied aan te pakken.

Toekomstvisie Oosterduinen speelt een rol
De visie ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven (zie boven in de menubalk van deze website) maakt integraal onderdeel uit van het startdocument. Ofschoon dat niet het primaire doel is, voorziet deze visie in een oplossing van de discussie over het al dan niet legaliseren van wonen in een recreatiehuis. De basis daarvoor is hoe de Oosterduiners in de meest praktische zin van het woord willen verblijven in ‘de bossen van Norg’, getoetst aan de idealen zoals in de visie omschreven. Wanneer we met elkaar bereid zijn om ons verblijf in te richten langs deze ontwikkelingslijnen, halen we feitelijk de angel uit de discussie rond legalisering. Dan verdampt het vraagstuk van permanente bewoning tot een administratieve kwestie, waarmee de kwestie aan betekenis inboet. Meer dan dat, indien we ons in woord en daad willen en kunnen committeren aan de idealen van de Oosterduinen, dan heeft permanente bewoning ook een meerwaarde.

Hoe Oosterduinen invloed krijgt op eigen bossen…commitment
Duidelijk moet zijn, dat de gezamenlijke eigenaren een keuze hebben; we investeren samen in de kwaliteit van de leefomgeving die we met elkaar delen, waarvan we allemaal afhankelijk zijn om het unieke karakter van de Oosterduinen te kunnen beleven. Door ons commitment aan de doelen van de vereniging, inbegrepen onze bereidheid hieraan actief bij te dragen, kunnen we de ‘waarde van ons verblijf in de Oosterduinen vergroten’. Als we dit kunnen en willen borgen kan de vereniging zich verder ontwikkelen tot een goed aanspreekpunt voor de overheid. In de mate waarin wij erin slagen om zelfregulerend te zijn, zal de overheid bereid zijn om zich terughoudend op te stellen. Dit veronderstelt dat iedereen lid is van de vereniging en de intenties onderschrijft. Feitelijk functioneert de vereniging dan als een ‘echte’ VVE.

Dit verklaart ook, waarom de gemeente ons streven naar zelfregulering ondersteunt. Vlak voor de zomervakantie heeft de beleidsmedewerker dit aan de vereniging bevestigd. Binnen het kader van het project Wij Maken ’t Mooier wordt hieraan gewerkt. Na het symposium vindt de aftrap voor dit project plaats. Tot het zover is, zal al vast worden begonnen met activiteiten rond thema’s zoals de afval en (brand)veiligheid. Er zal hiervoor ook budget beschikbaar komen.

Meer over het project Wij Maken ’t Mooier kunt u lezen in ons bericht van 14 juli 2016 http://oosterduinen.nl/2016/07/14/oosterduinen-wil-expertise-en-budget-binnenhalen/

Peiling: moet er nu eens iets gebeuren op locatie De Vluchtheuvel?

Rechts op deze homepage ziet u de nieuwe peiling. De Vluchtheuvel was vroeger een prettig attractieparkje met dieren en speeltuin. Voor mensen in Oosterduinen was het een extra dimensie aan hun verblijf in het bos. In 2009 ging het park failliet en een jaar later brandde het af. 

Nu lijkt een verschil van inzicht tussen de eigenaar en de gemeente te bestaan over de nieuwe invulling van deze locatie. Vindt u dat de vereniging VvE Oosterduinen de gemeente moet aansporen een oplossing te vinden? Of is dit iets waar Oosterduinen niets mee te maken heeft? Geef uw mening anoniem rechts op deze pagina. Dank u.

De Vluchtheuvel historie

De Vluchtheuvel was een familiepretpark en zwemparadijs gelegen in de bossen in Norg (gemeente Noordenveld).
Het park is in de jaren zestig van de twintigste eeuw begonnen als kinderboerderij en dierentuin, en uiteindelijk omgebouwd tot pretpark.
Na het overlijden van zijn vader erfde horecaondernemer Sjoerd Kooistra het park in 1974. Kooistra legde diverse plannen op tafel bij de gemeente maar kreeg weinig medewerking. Hij heeft het toen verkocht aan de familie Robijn, die het park heeft uitgebreid met een zwembad complex. De mascotte van het park was Norgie de eekhoorn.

In 2000 werd het park aangekocht door de familie Boesveld, van oorsprong kermisondernemers. Al snel werd duidelijk dat de nieuwe eigenaren geen winst konden maken, aangezien het park maar een paar maanden per jaar open en rendabel was.
In januari 2007 werd het complex gekocht door ondernemer Hennie van der Most. Van der Most ventileerde diverse plannen via de pers, waaronder grondige renovatie en mogelijke huisvesting voor kunstenaars, maar deze plannen werden nooit uitgevoerd. In augustus 2007 werd het park grotendeels ontmanteld door Van der Most en verkocht aan de Brabantse ondernemer Hans Vrijvogel uit Rosmalen. Alleen het restaurantgedeelte, de onderwaterwereld, de baden van het zwembad en een aantal bijgebouwen stonden er toen nog, alle attracties waren gestript. Een bedrijf is sinds november 2008 belast met conceptontwikkeling voor de locatie.

Kraak

In mei 2008 werd het voormalige pretpark gekraakt. Eigenaar Vrijvogel startte een procedure om de krakers van zijn terrein af te krijgen. In juni 2009 besloot de rechtbank te Assen dat de krakers De Vluchtheuvel moesten verlaten. Na een gesprek tussen de krakers en eigenaar Vrijvogel werd in juli 2009 bekend dat de krakers voorlopig mogen blijven. De krakers zeiden het park op te ruimen en een oogje in het zeil te houden, in ruil daarvoor mogen ze er gratis blijven wonen totdat Vrijvogel het park zelf nodig heeft.
Op 21 februari 2010 brandde het voormalige gebouw van het restaurant tot de grond toe af. Op het moment van de brand was het gebouw bij krakers in gebruik. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de open haard. Hieronder een filmpje uit 2011.

https://www.youtube.com/watch?v=Ruus5R1c5QI

Bron: Wikipedia

Nieuws-alert: Bos is brandbom, stook geen open vuur. Voorkom brand en boete

“Stook geen open vuur!” Eigenlijk is dit de kern van dit bericht d.d. 25 augustus 11.30 uur. De hoge temperaturen maken van het bos een brandbom. De laatste dagen zijn verschillende (grote) open vuren gezien in het bos. Men heeft niet altijd in de gaten dat vonken een bosbrand kunnen veroorzaken, waar de gevolgen niet van zijn te overzien. “Stook dus geen open vuur”.  Het open vuur is niet toegestaan volgens de Algemene Politie Verordening APV artikel 8. Daarom kan de politie na het ontvangen van klachten een bekeuring uitschrijven. 
 
Wat is wél toegestaan?
Het stoken van vuur in een vuurkorf of tuinhaard geldt niet als open vuur en is wél toegestaan, mits er geen sprake is van overlast voor buren (door vonken of rook).
Tuinhaard 2
Tuinhaard
 
Nadere toelichting

Tropische temperaturen in Nederland. Landelijk is het hitteplan van kracht. Temperaturen liggen ver boven de 30 graden Celsius. ’s Avonds koelt het nauwelijks af. Heerlijk, nietwaar. Tijd om …. een open vuur in het bos te gaan maken. Het zal u wellicht verbazen, maar het gebeurt. Het bestuur heeft de afgelopen weken vanuit verschillende hoeken meldingen gekregen over open vuur in het bos.

In tijden van droogte en hitte zoals nu, doet u er verstandig aan om geen open vuur in het bos te stoken. Daarbij komt de vraag natuurlijk, wat de bedoeling van zo’n vuur is. De handen hoeven immers niet te worden gewarmd. Gezelligheid dan? Of wellicht takjes verbranden, een fenomeen dat wijder verspreid is in het bos dan u zult vermoeden? De vereniging heeft op dit moment geen beleid om op terug te kunnen vallen. Wel start er in september overleg met de gemeente om activiteiten te ontwikkelen rond de thema’s afval en (brand)veiligheid. Maar dat is pas in september. Wat doen we nú?

Handhaven en bekeuren

Het bestuur heeft zijn licht opgestoken bij de gemeente Noordenveld, c.q. de afdeling Handhaving. Het antwoord: de Algemene Plaatselijke Verordening regelt dit binnen de gemeente, inclusief het bos. Wat bepaalt de APV onder ‘Afdeling 8 Verbod vuur te stoken, art. 5:34’? De crux is, dat het slechts is toegestaan om een gezelligheidsvuurtje te maken met gebruik van een vuurkorf of terrashaard. Het vuur heeft dan de uitstraling van een kampvuurtje. Vlammen van een meter hoog, en/of een enorme vonkenregen, rookontwikkeling,  hebben een heel andere uitstraling, wat betekent dat men in overtreding is. Dit kan worden beboet.

Overlast voor buren

Kampvuur voor de gezelligheid in een vuurkorf of terrashaard kán en mag. Elke andere intentie om vuur te maken is niet toegestaan. Het verbranden van bijvoorbeeld takken om ervan af te komen, kan niet beschouwd worden als een vuur voor de sfeer en is daarom verboden. Overigens is dit een privaatrechtelijk aspect: hinder als gevolg van rook dient te worden beperkt. Een sfeervuur vervolgens moet de sfeer bij de buren uiteraard niet verpesten. Wanneer er overlast of hinder voor de omgeving ontstaat, is men eveneens nadrukkelijk in overtreding. Rookontwikkeling bijvoorbeeld is daarvan een voorbeeld. Het is dus zeer terecht als buren hierover hun beklag doen. De rollen worden ten onrechte nogal eens omgedraaid, en wordt de klager als de zondebok aangewezen. Idealiter spreekt u hierover met uw buren. In dit verband verwijzen naar het bericht van 8 augustus jl. onder de kop ‘Bemiddeling bij conflicten met bosburen’.

Praat met elkaar

Wij doen een beroep op uw verantwoordelijkheid. Maak irritaties onderling bespreekbaar. Wij adviseren in tijden van droogte en ernstige hitte zoals thans om helemaal geen open vuur in het bos te stoken. Houd u in elk geval rekening met de buren, en zorg ervoor dat u de sfeer bij hen niet verpest door hoge vlammen en/of rookontwikkeling. Wat verstaan wordt onder een sfeervuur is duidelijk! Afval verbranden is niet toegestaan, takjes e.d. evenmin. Als er iets mis gaat, zal de schade op de aanstichter worden verhaald. Wij rekenen op uw medewerking.

Prioriteit: bestuur kiest voor handhaven

Het bestuur wenst niet te dwalen op het vlak van de brandveiligheid. Als het echt niet anders kan, dient er een beroep gedaan te kunnen worden op de handhaving. De voorschriften zijn helder. Verzamel bewijsmateriaal, bijvoorbeeld door het nemen van een foto. Meldingen kunnen worden gedaan bij de afdeling Handhaving van de gemeente Noordenveld. Tijdens kantooruren kunt u bellen met het nummer 14050. Te allen tijden kunt u een melding doen via postbus@gemeentenoordenveld.nl Of belt u met de Politie Assen via 0900-8844, of bij de wijkagent Theo Vrijs.

Het bestuur

Wegonderhoud en snoeiwerk in volle gang, daar heeft iedereen plezier van

De vereniging VvH Oosterduinen wil graag de bindende factor zijn in het bos. In ons aller belang wordt beleid gevoerd over de toekomstige ontwikkelingen, glasvezel en…in het oog springend: wegonderhoud.

In opdracht van de vereniging is Henk Vos weer aan de slag gegaan om de wegen in het bos te egaliseren. Het resultaat is duidelijk zichtbaar. De wegen blijven netjes als automobilisten stapvoets rijden. Daarom verzoekt het bestuur u kalm te rijden in het bos, dan blijven de wegen goed begaanbaar. Ook noodzakelijk snoeiwerk is door Vos aangepakt. Hij construeerde een eigen systeem (zie foto) om veilig de hoogte in te kunnen en tegelijk wegen te kunnen egaliseren.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Symposium om te praten over de natuurwaarden

Onder de naam ‘Symposium Norgerduinen’ organiseert de gemeente Noordenveld een bijeenkomst om te praten over de natuurlijke waarden in het gebied rond Norg. Uiteindelijk moet dit leiden tot een omgevingsplan, een soort bestemmingsplan van de natuur, waarin de toekomst van dit gebied wordt beschreven.

 

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2020 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑