Drukbezochte bijzondere ledenvergadering 29 september 2017 –
DE GELEDEREN SLUITEN ZICH

Op 29 september 2017 kwamen tientallen leden en niet-leden af op een bijzondere ledenvergadering van VvH Oosterduinen. Zij lieten zich bijpraten over de concrete plannen om de entree van het bos bij de Voorsteweg te ‘upgraden’ en de brandveiligheid in het bos te verbeteren. De aanwezigen gaven feedback, die door de werkgroepen meegenomen wordt tijdens het uitvoeren van de plannen.
Voorzitter Albert Koele gaf in de vergadering ook een presentatie van andere ontwikkelingen, die voor Oosterduinen van groot belang zijn. Hij lichtte de resultaten toe van het onderzoek Vitale Vakantieparken in Drenthe, en wat dit voor ons betekent. ‘Versleten’ recreatieparken, zoals de Oosterduinen, kunnen onder voorwaarden initiatief nemen voor een functiewijziging van het gebied. Uitgangspunt daarbij is ‘1 park, 1 plan’. Dat vereist dát er een vereniging is zoals de VvHO, die met één mond praat richting de overheid en dus als spreekbuis voor het hele gebied fungeert. Alleen dan valt er met de provincie te praten over functieverandering. Slaagt de vereniging daar niet in, dan neemt de provincie de regie over door haar wettelijke taak uit te oefenen. Lees: handhaven. Er kan echter geconstateerd worden, dat zowel de aanpak van de VvHO als de Expeditie Norgerduinen vooruit loopt op het gezamenlijke plan van aanpak voor Vitale Vakantieparken in Drenthe. Als de VvHO dus op de ingeslagen weg doorgaat, vormt het gebied van de Norgerduinen een van de eerste terreinen in Drenthe die zal transformeren. Dat betekent evenwel, dat iedereen lid is van de VvHO en er een vereniging van eigenaren ontstaat die verantwoordelijk is voor het beheer van het gebied. Hier ligt nog een belangrijke uitdaging om iedereen enthousiast te krijgen voor onze toekomstvisie ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven’ en om met zijn allen te gaan staan voor de plannen die gemaakt worden om de kwaliteit van ons verblijf in het bos en de veiligheid te verbeteren. Albert Koele wees nog eens op het belang van samenwerken en die boodschap werd begrepen. Er meldden zich terstond weer vijf nieuwe leden aan.
Een uitgebreid verslag van de vergadering staat hieronder te lezen.


Druk bezochte Bijzondere Ledenvergadering Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen in de Brinkhof
VERSLAG VAN EEN CONSTRUCTIEVE AVOND

Op vrijdag 29 september organiseerde de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO) in de Brinkhof een bijzondere ledenvergadering. Deze was belegd om nader met elkaar af te kunnen stemmen om tot uitvoering te komen van de plannen om (1) het gebied brandveilig te maken en (2) om de entree aan de Voorsteweg te herinrichten. De bijeenkomst stond open voor alle Oosterduiners. Uit alle vakken van het gebied waren er eigenaren en/of gebruikers ingegaan op de uitnodiging. Met elkaar zorgden zij voor een goede opkomst, maar vooral voor een enthousiaste ontvangst van de beide plannen, die deze avond werden gepresenteerd.

KANS OP FINANCIËLE BIJDRAGEN
De voorzitter stak zijn enthousiasme over de grote opkomst, alsmede over de totstandkoming van de plannen niet onder stoelen of banken. Het enthousiasme wordt ook gevoed, doordat beide plannen opgenomen zijn op de projectenlijst van de Expeditie Norgerduinen. Dit maakt het mogelijk dat er gelden beschikbaar komen die nodig zijn om de plannen uit te kunnen voeren.

PLANNEN IN BEELD GEBRACHT
Onder alle Oosterduiners zijn de (schitterend vormgegeven) plannen op papier verspreid. (1) – Een ontwerp op structuurniveau van het plan om te komen tot de herinrichting van de Voorsteweg met als doel om de veiligheid en herkenbaarheid van de entrees te verbeteren. Te beginnen met de Voorsteweg, inclusief de aansluiting op de Donderseweg.
(2) – Om helderheid te verschaffen wat een brandveilig verblijf in dit (bos)gebied concreet betekent voor alle gebruikers is een ‘praatprent’ of infographic gemaakt.


IN GESPREK OVER UITVOERING VAN DE PLANNEN

Over beide plannen zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan om antwoord te geven op de vraag, wat zij de projectgroep mee wil geven naar de volgende stap om tot uitvoering te komen van deze plannen. Tevens is de bereidheid geïnventariseerd onder de aanwezigen om de helpende hand te bieden bij de uitvoering. De coördinatie en delegatie daarvan gebeurt door het bestuur van de vereniging in samenwerking met de Boermarke als voornaamste belanghebbende.

STRATEGIE VAN DE VERENIGING
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om onze ‘strategie’ nog eens heel duidelijk te maken: kleur bekennen met elkaar. Zo niet, dan doet de overheid dat voor ons. De boodschap van het provinciebestuur in Drenthe is, dat ‘de tijd van vrijblijvendheid achter ons ligt’. Dit is de consequentie van het provinciebeleid, waarvan het uitgangspunt kortweg omschreven kan worden als ‘1 park, 1 plan’. Op korte termijn zullen de Oosterduiners nader worden geïnformeerd over het nieuwe provinciale beleidskader Vitale Vakantieparken. Dat gaat ons aan!

WAT HOUDT DAT IN: 1 PARK, 1 PLAN?
Voor zeker de helft van alle recreatieparken in Drenthe is er feitelijk onvoldoende perspectief om een rendabele en toekomstbestendige recreatieve functie uit te kunnen oefenen. Op een aantal parken na nodigt de provincie deze recreatieparken daarom uit om met een goed plan te komen voor functiewijziging. Voorwaarde is wel, dat de gemeentelijke overheid ook bereid is om deze transformatie een kans van slagen te geven. Tijdens de vergadering werd dit toegelicht, en wat bleek: Dit is precies de aanpak zoals de VvHO Oosterduinen die nu al in nauwe samenwerking met de gemeente Noordenveld in praktijk brengt. Zowel in het kader van onze eigen toekomstvisie*, als in het kader van de Expeditie Norgerduinen. In het belang van àlle Oosterduiners heeft de VvHO een visie ontwikkeld, waardoor het mogelijk wordt dat íedereen op een fijne en veilige wijze in de Oosterduinen kan verblijven, gefundeerd op de onderliggende (bos)waarden van ons verblijf: ‘1 park, 1 plan’.

* HOE KWAM DE STRATEGIE OOSTERDUINEN OOK ALWEER TOT STAND?
Reeds in 2015 is in de Oosterduinen het initiatief genomen om een antwoord te formuleren op de problematiek van de ‘versleten’ recreatiefunctie van ons gebied, de druk die ons verblijf zet op de kwaliteit van de leefomgeving die we met elkaar delen, waarbij het bos in een aantal gevallen het onderspit delft. In samenhang hiermee willen we de patstelling in de discussie over permanente bewoning van recreatieverblijven doorbreken om te komen tot een duurzame oplossing van deze complexe problematiek. De oplossing is vervat in onze toekomstvisie: daarin worden de bakens aangegeven, waarlangs we met elkaar dienen te varen om ons ideaal te kunnen bereiken. Dat kán alleen als we met elkaar bereid zijn om een keuze te maken vóór de boswaarden van ons verblijf, zoals in de toekomstvisie omschreven. Dat brengt dan de bereidheid met zich mee om ook daadwerkelijk gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen vóór de kwaliteit van ons verblijf en vóór het beheer ervan. Niet alleen met de mond maar juist in de praktijk. Dit nu wordt nader geconcretiseerd door plannen te ontwikkelen zoals het brandveiligheidsplan en het structuurontwerp voor de herinrichting van de entree aan de Voorsteweg. Nog concreter: het is beslist de bedoeling, dat we samen ook echt werk van deze plannen maken.

VERENIGT U, DAN HOUDEN WIJ DE REGIE
Ons verhaal is een prachtig verhaal waarin recreatie en permanent wonen samenvloeien. Wie zou daar nou niet enthousiast voor te maken zijn? Zeker als we ons bedenken, dat het ook een keerzijde heeft! Waar het niet lukt om alle betrokkenen te verenigen, laten we de overheid geen andere keuze dan om haar wettelijke taken eigenhandig uit te gaan oefenen. Dan geven we dus de regie volledig uit handen en kunnen we er voor 100% op rekenen dat er gehandhaafd gaat worden op permanente bewoning. Dat is wel het laatste wat we willen. Het is dus nu of nooit! Laten we met elkaar deze unieke kans grijpen om een duurzame oplossing te realiseren, aldus Roelof Hoven, voorzitter van de Boermarke.
We zijn op de goede weg, dat werd tijdens de vergadering aan iedereen duidelijk. Als we samenwerken maken wij onze eigen keuzen. Het zijn keuzen die nadrukkelijk niet van bovenaf opgelegd worden, integendeel. De overheid laat óns keuzen maken. Daarom moeten we als eigenaren samen optrekken! We moeten ons daarbij goed realiseren, dat de overheid pas bereid zal zijn om zich terughoudend(er) op te stellen, in de mate waarin wij er samen in slagen om zelfregulerend te zijn in het beheer van het gebied. Daarom is het belangrijk dat íedereen lid van de VvHO wordt.

Albert Koele