Oosterduinen blijft bij de les: In het belang van opwaardering van ons gebied!

We doen hieronder verslag van een bijeenkomst op het provinciehuis te Assen (25 september 2017), waarin de uitkomsten bekend werden gemaakt van een soort ‘inventarisatie’ van 200 recreatieparken en -terreinen. Gebieden (zoals Oosterduinen) zijn langs de meetlat gelegd en beoordeeld op zowel uiterlijke als innerlijke gezondheid.

Ongeveer 80 daarvan (40%) scoort onder de maat en bovendien wordt in bijna 10% van de verblijven illegaal permanent gewoond. Oosterduinen behoort bij deze 40%. De provincie gaat nu kijken welke van deze parken de moeite waard zijn om te ondersteunen in een opwaardering. Parken met een sterke Vereniging van Eigenaren en een heldere visie op de toekomst (idealen) zullen in aanmerking komen voor ondersteuning. Niet alleen dat: de kans is groot dat de overheid op die parken niet zal terugvallen op ‘harde handhaving en sancties’ op permanente bewoning, maar juist schouder aan schouder zal staan om opwaardering mogelijk te maken.

Het bestuur van Oosterduinen moet erkennen dat we er nog niet zijn, maar is tevens heel hoopvol dat we op de goede weg zijn. Want we hebben (a) een sterke vereniging, waar namens een grote groep leden gesproken kan worden en we hebben (b) een prima toekomstvisie (zie onze website). Kortom, Oosterduinen heeft troeven in handen om samen met de provincie en andere instanties stappen voorwaarts te maken.

Lees het verslag en u zult zien dat uw (praktische en morele) support nodig blijft!

VERSLAG DOOR ALBERT KOELE, VOORZITTER

Presentatie onderzoeksresultaten vitale vakantieparken Drenthe

In het provinciehuis te Assen maakte de provincie maandagavond de resultaten bekend van het vitaliteitsonderzoek onder 200 vakantieparken en grotere campings in de provincie met in totaal ruim 28.000 staanplaatsen en recreatiewoningen. De avond was speciaal georganiseerd voor eigenaren van recreatiehuizen en/of VVE’s, nadat ’s middags de beurt te eer viel voor de recreatieondernemers. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra opende de avond en liet weten dat het gesprek niet in de eerste plaats gevoerd moet worden over permanente bewoning, maar juist over de verbetering van de kwaliteit van het verblijf. De provincie wil op basis van de uitkomsten van het onderzoek toewerken naar een gezamenlijk plan van aanpak voor de verblijfsrecreatiesector, waarbij gemeenten en provincie samen met vakantieparken en grotere campings kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden en kansen. Waar er geen kansen meer zijn om te komen tot een langdurige rendabele recreatiebedrijfsvoering, zal een transformatie van de functie van het desbetreffende gebied overwogen kunnen worden. Aan de hand van een opgestelde zgn. transformatieladder kan een eerste indicatie verkregen worden of een transformatie haalbaar is. Een cruciale rol in het proces van functieverandering is daarbij weggelegd voor de VVE (zoals bijv. de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen). Niet alleen zal het initiatief hiervoor van de vereniging dienen uit te gaan, volgens het uitgangspunt ‘1 park 1 plan’ zal die vereniging tevens als spreekbuis moeten fungeren richting de gemeentelijke overheid. Dat betekent dat de vereniging spreekt namens alle eigenaren of gebruikers en kan rekenen op een breed draagvlak vóór een bepaalde gebiedsontwikkeling. ‘Verenigt U als u iets wil naar de toekomst’, aldus de onderzoeker Merlijn Pietersma van ZKA Leisure Consultants.

Niet vrijblijvendheid
Nadrukkelijk wordt gesteld, dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is. Slaagt een vereniging niet in de opzet om met één mond te spreken, dan strandt de mogelijkheid tot transformatie van de functie (‘bestemming’) van een gebied. Zonder op gemeenschappelijk belang ingericht beleid, zal de vereniging dus niet als spreekbuis naar de overheid kunnen fungeren. De overheid zal nooit met vertegenwoordigers uit het gebied om de tafel gaan zitten als die niet op dezelfde lijn zitten, laat staan als zij niet met ‘1 plan’ komen. Dan rest de overheid niets anders dan het uitoefenen van haar wettelijke taak.
Als onderdeel van de strategische uitwerking van de transformatie van de functie van het gebied, zullen de eigenaren en de overheid consequenties moeten trekken uit de waardevermeerdering als gevolg van de gebiedstransformatie. In elk geval zal er een adequate reactie gegeven moeten worden op het ‘sentiment van geen beloning voor illegale bewoning’.

Bevindingen en oplossingen
De resultaten van het onderzoek liegen er niet om. De meerderheid van de recreatieverblijven in Drenthe zijn onvoldoende vitaal om te kunnen verwachten, dat ze langdurig rendabel geëxploiteerd kunnen worden. Voor een aantal situaties vormt ‘handhaven’ de enige optie. Een cluster parken van 16% is op zich van goede kwaliteit, maar biedt toch te weinig perspectief op een goede en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Om daaraan tegemoet te komen is qua beheer en onderhoud een professionaliseringsslag nodig. In algemene zin echter is er m.b.t. Drentse bedrijven sprake van desinteresse bij recreatie-investeerders; de kustgebieden zijn meer in trek. De rest van de recreatieverblijven, in totaal zo’n 40% van het aanbod, is vanuit bedrijfsmatige optiek niet interessant. De kwaliteit schiet tekort, o.a. omdat ‘recreanten verdreven worden door laagwaardig vastgoed’ of de parken zijn te klein om bedrijfsmatig te kunnen exploiteren. In dit soort van versleten recreatiegebieden blijken in totaal 3000 staanplaatsen of recreatiewoningen niet recreatief gebruikt te worden. Voor deze gebieden al met al is geen toekomst meer weggelegd met een commerciële recreatiefunctie. Hier ligt m.a.w. een ‘transformatieopgave’, waardoor aan het desbetreffende gebied een andere functie gegeven wordt, mits daarvoor nadrukkelijk een markt is.

Sleutelrol Vereniging van Huiseigenaren
Zo’n transformatie zal voorbereid moeten worden door een sterke Vereniging van Eigenaren (VVE), die steun zal moeten verwerven bij de gemeentelijke overheid. Uitgangspunt hierbij is ‘1 park 1 plan’. Een stap naar de toekomst waarin aan het park een nieuwe functie gegeven wordt betekent altijd maatwerk. (Voorbeelden van zo’n functie zijn sociale huisvesting, een zorgconcept, Drenthenieren voor iedereen, etc.) Het betekent verder, dat de eigenaren/gebruikers met 1 stem spreken. ‘1 park 1 plan’ betekent dus dat de bewoners zich dienen te verenigen, zodat er sprake is van een vereniging die als spreekbuis fungeert richting de gemeente. Een gezamenlijke stem zal zich voorts op het niveau van de VVE dienen te vertalen in een gebiedsbreed gedragen toekomstvisie, met daarin duidelijk onderscheiden strategische kwaliteitslijnen, waaraan dan weer concrete verbeterplannen gekoppeld kunnen gaan worden. Eigenaren of huurders, verenigd in de VVE, zullen m.a.w. in de eerste plaats zèlf keuzen moeten maken. Het initiatief voor functieverandering tenslotte moet uitgaan van een vereniging. Temeer daar de transformatie van de functie een ingewikkeld en lang proces is met een onzekere uitkomst, vraagt dit om te kunnen slagen in deze opzet om een sterke vereniging, zowel bestuurlijk als wat het draagvlak betreft. Het advies luidt daarom om te zorgen voor een sterke Vereniging van Huiseigenaren.

Vertaling naar de Oosterduinen/Expeditie Norgerduinen
Voor het onderzoek heeft er een schouw plaatsgevonden in de Oosterduinen. Deze schouw heeft de gemeente aan de VvHO beschikbaar gesteld. Uit de schouw blijkt dat we terecht zijn gestart met de Expeditie Norgerduinen.
De Expeditie Norgerduinen loopt vooruit op het gezamenlijke plan van aanpak voor Vitale Vakantieparken in Drenthe. Het visietraject is ingezet, de VvHO is vertegenwoordigd in de brede werkgroep. Dit neemt niet weg dat om tot ‘1 plan’ te komen vereist is om als VvHO met één mond te praten met de gemeente en dat het essentieel is om ons te verenigen. Straks niet alleen als spreekbuis richting gemeente, als initiator van werkgroepen voor ‘Wij maken het mooier’, maar ook als een ‘verplichte’ VVE met onder andere een onderhoudsfunctie voor het gebied. Daarnaast geldt ook voor de Oosterduinen dat wij consequenties moeten trekken uit waardevermeerdering. Zeker omdat de Norgerduinen een van de eerste terreinen is in Drenthe, die zal transformeren.

3 reacties

 1. Hoi,
  Jammer dat de Oosterduinen ook gezien wordt als vakantiepark.
  Het is geen vakantiepark en zal het ook nooit worden.
  Dit recreatiegebied is niet te vergelijken met een park en kan dus ook niet meegenomen worden in dit onderzoek.
  Of…..wanneer worden de slagbomen met pasjes gerealiseerd?
  Camping de Norgerduinen en Natuurvrienden zijn afgesloten terreinen met slagbomen.
  De Oosterduinen is voor een ieder toegankelijk.
  Mensen die zich niet aan de “regels” houden, zoals te hard rijden, persoonlijk benaderen en eventueel de eigenaar benaderen op gedrag van huurder.
  Dit kan een begin zijn om tot een grotere betrokkenheid tot het gebied te komen.
  Neem nou die hondenmensen, zijn leuk met een stok aan het spelen en laten naderhand de grote stok midden op het pad liggen. Niet leuk voor de fietser of auto die hier nadien last van hebben. Zo zijn er nog veel meer ergernissen te noemen.
  met vr. groet,
  Anna Grietje Harms

 2. Beste Anna Grietje,
  Ik ga je een beetje tegenspreken hoor. Het onderzoek Vitale Vakantieparken brengt alle gebieden in kaart die een recreatieve bestemming hebben. De Oosterduinen horen daar dus ook toe. ‘Park’ of niet, de kwestie is dat de recreatieve functie thans achterhaald is. Dit geldt voor veel meer gebieden met een recreatieve bestemming in Drenthe. Dat roept de vraag op ‘wat nu?’ Velen zouden er graag willen wonen, wat reeds jaren de gemoederen bezig houdt. Het antwoord van de provincie was altijd ‘nee’, maar door een kleine opening in de Provinciale Omgevingsverordening – mede dankzij de inspanningen van de Stichting Norgerduinen – luidt het standpunt van de provincie thans ‘nee, tenzij’. Het is nu dus de kunst om adequaat in te spelen op dat ‘tenzij’. De gemeente Noordenveld en de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO) laten zien hoe dat bijv. mogelijk is. Dat gebeurt thans binnen het kader van de Expeditie Norgerduinen o.l.v. Janine Hogeman van de gemeente Noordenveld, maar ook binnen het kader van onze eigen toekomstvisie ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven!’. Hiermee loopt de Expeditie voorop in de realisatie van het plan Vitale Vakantieparken. In de projectmatige uitwerking van onze eigen toekomstvisie binnen het project Wij Maken het Mooier, waarin tal van belanghebbenden en betrokkenen participeren, is de VvHO nog een stapje verder, in goede samenwerking met de gemeente. Als we de brug naar onze toekomst willen en kunnen funderen op de onderliggende waarden van ons verblijf, zoals in onze toekomstvisie is omschreven, dan tackelen wij met elkaar het ‘nee’ van de provincie. Dat is een geweldige kans die ons geboden wordt en een stimulerende uitdaging. Wie wordt daar niet enthousiast van? De voorbeelden die jij noemt om de betrokkenheid bij het gebied te versterken kunnen uitstekend bijdragen aan een de ontwikkeling van ons gebied als een fijne en veilige plek om te (ver)blijven voor iedereen.
  Albert Koele

 3. Ik zit ook niet op een park te wachten en buitenstaanders in mijn bos. Net zoals vandaag, punaises en aluminium folie in het bos. Blijkt een speurtocht te zijn. Vervuiling en bos vreemd. Steeds meer troep in het bos. Is dit wat wij willen? Ik weet niet wie deze zooi aan de bomen hebben geplakt maar ik hoop niet dat ik het weer moet opruimen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

© 2020 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑