Jaar: 2017 (page 2 of 4)

Website aangepast! (10 september 2017)

De website waar u nu te gast bent is op 10 september aangepast. De redactie heeft de menu-balk overzichtelijker gemaakt en het is de bedoeling dat u sneller kunt vinden wat u zoekt.

Heeft u nog tips voor de redactie en webbeheerder?

Mail aan: hein.bloemink@gmail.com

Stervende merels graag melden

Er worden dit jaar opnieuw veel dode merels gevonden. Volgens het Vogeltrekstation van het NIOO is er net als in 2016 sprake van een uitbraak van het voor vogels vaak dodelijke usutuvirus. Onlnags meldde een bewoner in Oosterduinen te hebben gezien hoe ene merel op een vreemde manier voor zijn ogen doodging. Heeft u zoiets ook gezien? Meld het dan: https://nioo.knaw.nl/nl/news/usutuvirus-ook-dit-jaar-veel-dode-merels-gemeld

Begin april al werd in Nederland opnieuw activiteit vastgesteld van het usutuvirus, door surveillance van zowel levende als dode merels. Er was toen ook al een lichte toename te zien in het aantal door burgers gemelde dode merels ten opzichte van de voorgaande weken.

Waar zijn ze?

De surveillance van levende vogels wordt uitgevoerd door het Vogeltrekstation samen met Erasmus MC. In de periode van eind april t/m juni werd onder levende merels doorlopend activiteit vastgesteld van het usutuvirus. Eind juni nam ook het aantal meldingen van dode merels duidelijk toe. En vaker dan eerst werd daarbij aangegeven dat er binnen een kort tijdsbestek meerdere dode merels waren gevonden. Nu, in de nazomer, worden er nog altijd zieke en dode merels gemeld, zegt het hoofd van het Vogeltrekstation, Henk van der Jeugd.

“In de nazomer zien we altijd minder merels. Ze vervangen hun veren en zoeken dan een rustige plek op uit het zicht van mensen. Na een tijdje verschijnen ze weer. Maar op dit moment is de vrijwel totale afwezigheid van merels echter wel erg opvallend.” Volgens Van der Jeugd zal meer onderzoek de komende weken duidelijk moeten maken “of zich stilaan een ramp aan het voltrekken is in de merelpopulatie.”

Symptomen

Tussen eind juni en 20 juli heeft het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) samen met Erasmus MC zeven dode merels onderzocht op de mogelijke doodsoorzaak. Bij zes van de zeven werd het usutuvirus aangetoond. Op basis hiervan – in combinatie met de ervaring uit 2016, het toegenomen aantal meldingen van zieke merels en de toename in merelsterftemeldingen – denkt het Vogeltrekstation dat dit opnieuw een usutuvirus uitbraak is.

Bij een besmetting met het usutuvirus kunnen de volgende symptomen worden waargenomen:

Algehele malaise
Sloomheid‘
‘Bol’ zitten
Niet meer drinken
Naar adem happen
Spierzwakte (bijv. niet meer opvliegen/alleen nog maar laag blijven en meteen weer gaan zitten)
Vleugels/kop laten hangen
Evenwichtsstoornissen
Welke symptomen een vogel exact vertoont, hangt af van welk orgaan is aangetast (hart, hersenen, perifere zenuwen). Omdat dit beeld ook past bij andere ziekten, kan op basis van de ziekteverschijnselen alleen geen uitspraak worden gedaan of de vogel besmet is met het usutuvirus.

Zelf melden

Je kunt de vondst van een dode vogel melden bij Sovon Vogelonderzoek Nederland of op de website van DWHC,via de link Meld hier uw dode dier. Zie https://nioo.knaw.nl/nl/news/usutuvirus-ook-dit-jaar-veel-dode-merels-gemeld

Alert op schennispleger (28 augustus 2017)

In tijden van kleine criminaliteit wordt de saamhorigheid in Oosterduinen getest. Hoe alert zijn we? Hoe goed passen we op elkaars spullen? En…hoe scherp zijn we op verdachte situaties? Wijkagent Theo Vrijs heeft onze alertheid nodig. Want er is een schennispleger gesignaleerd deze week.

Afgelopen maandagavond 28 augustus tussen 19.15 en 19.30 uur is er een openbare schennispleging gepleegd bij de containers aan de Voorsteweg. Hiervan zijn helaas enkele jongere kinderen getuige geweest.

Zag u de verdachte?
Het was een manspersoon met een scooter en/of een motor bij zich. Nadere gegevens zijn onbekend.
De politie roept alle bewoners op om informatie te geven over deze gebeurtenis of deze persoon. U kunt reageren via het e-mailadres noordenveld@drenthe.politie.nl

Diefstal van tent moet ons weer waakzaam maken

Donderdag 24 of vrijdag 25 augustus 2017 is bij een woning in het Z-vak een tent gestolen. De tent stond op, maar is door onbekenden afgebroken en ontvreemd. De gedupeerden én het bestuur doen een beroep op de Oosterduiners. Wie heeft iets gezien of gehoord, dat met deze diefstal in verband kan staan? Maar er zijn nog meer redenen om alert te zijn.

De afgelopen maanden zijn er een paar opvallende dingen gebeurd, waarin een klein groepje jongeren een rol speelt. Zo is een groepje van drie of vier personen op zoek geweest naar een huisje om dat te kraken om het als hangplek te kunnen gebruiken. Dit was in het A-vak. Op 23 augustus is post uit de brievenbussen aan de Voorsteweg gehaald en in het bos gedumpt. Ze zijn waarschijnlijk langs de tent gelopen die één of twee dagen later is gestolen (zie boven).

Een inwoner van het Z-vak meldt voorts dat bij hem op een avond was aangebeld door drie jongelui terwijl een vierde in de auto zat te wachten. Hij heeft de deur niet geopend. Ten slotte komt daar nu dus de diefstal van de tent bij.

Hoewel een samenhang niet aanwezig hoeft te zijn, zijn dit wél de momenten om goede buren te zijn in het bos en op te letten. We kunnen een beetje op de spullen van anderen passen en bij verdachte situaties de politie bellen (0900-8844, de buurtagent heet Theo Vrijs). Mailen kan aan: theo.vrijs@politie.nl

Op de foto: de gestolen tent.

Post gestolen uit brievenbussen Oosterduinen

Was het baldadigheid of zat er iets anders achter? Hinderlijk is het wél. Deze week op 23 augustus is post uit brievenbussen gehaald bij de hoofdingang van Oosterduinen en deze post is elders in het bos gedumpt. 

Oplettende passanten hebben de post opgepakt en weer in de bussen gedeponeerd, een mooi staaltje ‘samen’. De politie gaat in de persoon van wijkagent Theo Vrijs kijken wat er achter zit.

Hoe komt glasvezel (snel internet) een stap dichterbij?

Deze week was er een bijeenkomst met heldere informatie, waar namens de VvHE Oosterduinen Albert Koele en Joop Deuling aanwezig waren. Zij waren uw ogen en oren en doen verslag.

 

Gisteravond kreeg het glasvezelteam, vertegenwoordigd door Joop Deuling en Albert Koele, een heus
‘college’ gepresenteerd om te kunnen begrijpen hoe je een rendabele businesscase maakt voor de
aanleg van een glasvezelnetwerk in de Norgerduinen. Omdat bedrijven als KPN en Ziggo het in het
buitengebied af laten weten, moeten we in Drenthe feitelijk zèlf bedrijven (de initiatieven) inrichten
om de aanleg mogelijk te maken. Dat betekent dus, dat er ondernemersrisico genomen moet gaan
worden. Met het oog op de financiering moet er dan een goede zgn. businesscase (BC) overlegd kunnen
worden. Vanuit VerbindDrenthe kunnen we op ondersteuning rekenen in allerlei vormen. Zo is er
een model voor een BC ontwikkeld, en er is een pool van in te huren experts beschikbaar om de BC
rond te kunnen maken. In de loop van dit kalenderjaar moeten zowel de BC als het businessplan afgerond
zijn, zodat we ons vanaf 2018 kunnen focussen op de aanbesteding en realisatie. Zie ook

Bijpraten over project Glasvezel Oosterduinen (snel internet)

Status aparte van recreatiegebieden

De taak van elk initiatief is het om de aanleg van de zgn. vaste laag – het glasvezelnetwerk – te realiseren.
Wat is de kwestie? Daarvoor moet geld op tafel komen. Tenzij iedereen dat uit eigen zak betaalt,
zal dat geleend moeten kunnen worden bij de provincie, waarvoor een terugbetalingsregeling
tot stand moet komen. Daarnaast moet er dan een aantrekkelijk aanbod zijn van diensten, zoals internet,
televisie en bellen, die in de vorm van verschillende abonnementen afgenomen kunnen worden.
Voor een gebied als het onze is het lastig om voldoende deelnemers te werven. Een grote groep
verblijft hier puur om te recreëren en willen niet teveel betalen. Dit is begrijpelijk, maar zie de klus
dan maar eens te klaren. Onvoldoende deelnemers betekent dat er maandelijks te weinig geld binnenkomt
om de financiële verplichtingen aan te kunnen gaan die nodig zijn voor de aanleg van glasvezel.
Daar komt bij dat de provincie alleen nog geld leent aan grote coöperaties, met een ondergrens
van 2.000 potentiële aansluitingen. We zullen als initiatief dus moeten fuseren met bijv. Coöperatie
Glasvezel Noord, maar die eist weer dat wij een goede BC kunnen overleggen, terwijl het bij geringe
deelname feitelijk niet uit kan. De vraagt rijst hoe we uit deze impasse kunnen geraken.

Gelukkig onderkent VerbindDrenthe –
https://verbinddrenthe.nl/nieuws – deze problematiek. Onverkort wordt vastgehouden aan het
uitgangspunt, dat niemand uit de boot mag vallen als het gaat om aansluiting op de breedband.
Maatwerkoplossingen zijn soms nodig. Bijvoorbeeld voor de recreatiegebieden in Drenthe, die
als zgn. gele gebieden gekenschetst worden, naast het onderscheid tussen wit en grijs.
Een mogelijke oplossing voor de Norgerduinen is een zgn. status aparte. Het glasvezelinitiatief van de
Vereniging van Huiseigenaren blijft dan als zelfstandige organisatie bestaan. Dit idee zullen we de
komende weken verder bespreken met adviseur Jan Hut. Onze corebusiness is aanleg, onderhoud en
beheer van laag 1 (het netwerk). Voor wat de lagen 2 en 3 betreft worden we ontzorgd door VerbindDrenthe,
die hierover centraal de volledige regie zal voeren. Voor nadere uitleg van de 3 lagen
zie https://verbinddrenthe.nl/kennisbank/laag-1-laag-2-laag-3 Voor wat providers betreft stuurt VerbindDrenthe
aan op een drie- á viertal aanbieders, waaruit een keuze kan worden gemaakt. Begin juli
spreken we met Ali Hut, directeur van Coöperatie Glasvezel Noord, over een voor ons gebied interessante
aanbieder. Dan krijgen we concreet zicht op beschikbare abonnementen.

Netwerkontwerp voor heel Drenthe
De mogelijkheid om in maatwerkoplossingen te denken komt mede tot stand, doordat VerbindDrenthe
een netwerkontwerp voor heel Drenthe laat maken door GeoStruct. De vereniging draagt hier financieel
aan bij, mogelijk gemaakt door de verkregen subsidie. De eerste, ruwe versie wordt binnenkort
opgeleverd. In overleg met de initiatieven en de gemeenten kan het netwerkontwerp eenvoudig aan-
gepast worden. Het ontwerp is al een eind gevorderd. Het adressenbestand ligt nu vast en wordt
maandelijks bijgewerkt m.b.v. de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Omdat er voor heel
Drenthe een ontwerp gemaakt wordt, vallen er geen adressen buiten de boot. Dankzij de inbreng van
lokale kennis, input van gemeenten en buurinitiatieven, kan met het netwerkontwerp een slimme slag
gemaakt worden en samenwerking tussen de verschillende initiatieven of coöperaties worden bevorderd.
In de eerste schets is speciaal voor de Norgerduinen een aangepast, wat kleiner POP-station
opgenomen met een capaciteit van 600 aansluitingen.

Tenslotte: dwarsdenken of omdenken?
Ondertussen hebben we bevestigd gekregen dat KPN en Ziggo niet (zondermeer) bereid zijn om glasvezel
in de Norgerduinen aan te leggen, ofschoon KPN aan de overkant van de Donderseweg in de
nieuwbouwwijk het Oostveld wel de infrastructuur zal aanleggen. We zijn zo vrij geweest KPN te vragen
van hun standpunt af te willen wijken en de Norgerduinen mee te willen nemen. Daartoe is KPN
wel bereid, zij het dat van ons gevraagd wordt om de aanleg zèlf te financieren. KPN eist vervolgens
dat het netwerk dan ook in hun bezit komt. Op het eerste gezicht lijkt dat voor ons geen interessant
perspectief. Aan de andere kant betekent dit wel, dat aanleg, beheer en onderhoud volledig in handen
van KPN zal komen. We hoeven ons dan ook niet meer druk te maken over een BC e.d. Er kunnen
voorts abonnementen afgenomen worden bij KPN. Vraag is alleen wat de aanleg moet gaan kosten.
Dat horen we snel. We dienen er wel rekening mee te houden, dat we dan geen lening meer kunnen
verkrijgen bij de provincie. Dat maakt het weer extra lastig. Anders gezegd, dan is de aanleg ervan alleen
mogelijk door het volledig zelf te financieren. Tsja …

Hopelijk bent u voor dit moment weer voldoende geïnformeerd. Ondertussen gaat de vereniging vol
optimisme voorwaarts om voor u aansluiting van de Norgerduinen op de breedband te realiseren.
Hartelijke groet,
Albert Koele

P.S. U kunt zich nog opgeven voor glasvezel. Het is een basisvoorziening waar we straks niet meer
zonder kunnen.

Interessant artikel Norger Courant over de entrees van Oosterduinen

Verslag projectgroep brandveiligheid

Onlangs heeft projectgroep brandveiligheid overeenstemming bereikt over alle aspecten van het vraagstuk van de brandveiligheid in de Oosterduinen. Om dit zo concreet mogelijk te maken is een ‘praatprent’ (infographic) gemaakt, waarop te zien is wat brandveiligheid voor ons betekent. In de basiskaart van de Oosterduinen zijn foto’s geprojecteerd van knelpunten. Deze  foto’s zijn slechts voorbeelden. Hieraan zijn dan ook symbooltjes gekoppeld om aan te kunnen duiden welk aspect van brandveiligheid op de foto zichtbaar is. Hiervan zijn in de Oosterduinen dus veel meer voorbeelden te vinden. De praatprent brengt zo de problematiek van brandveiligheid overzichtelijk onder de aandacht en biedt aanknopingspunten om de knelpunten binnen de gehele Oosterduinen bespreekbaar te maken. Uiteindelijk is het de bedoeling om de daad bij het woord te voegen en actie te ondernemen om alle knelpunten in het bos aan te pakken.

Meer informatie…
Door Albert Koele, voorzitter

Vooral in een gebied als het onze vormt een brandveilig verblijf een complexe uitdaging. Om tot een gerichte aanpak te kunnen komen is een onderverdeling gemaakt in drie clusters – gedrag, bereikbaarheid en vindbaarheid – elk weer uitgesplitst in drie aspecten. Bij elkaar vormen ze de opgave waarvoor we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen om de brandveiligheid in de Oosterduinen te kunnen waarborgen.

Aan de genoemde clusters is nog een meer algemene toegevoegd. Wat de reden van iemands verblijf in de Oosterduinen ook is, er is ook iets wat ons met elkaar verbindt: Of je hier nu woont of recreërt, we hebben allemaal dezelfde redenen om naar de Oosterduinen te komen. Iedereen wil graag in het bos zijn, en wil daar op een prettige en veilige wijze verblijven: WIJ, die een verblijf-in-het-bos hebben. Dat is de basis die ons bij elkaar brengt. Dit brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee voor onze leefomgeving, die we koesteren. Die vertaalt zich als het goed is in de bereidheid om ons actiegericht te willen verbinden aan de doelen om de brandveiligheid duurzaam te verbeteren.

Wij zijn het er over eens, dat de Oosterduinen geen gewone woonwijk is, dus dient er op een andere manier te worden gekeken naar (brand)veiligheidsvraagstukken. Het vraagt in algemene zin om met elkaar op flexibele en creatieve manier om te gaan bij het zoeken naar oplossingen voor de knelpunten binnen de genoemde clusters. Zo is het onze gezamenlijke uitdaging ons verblijf zodanig in te richten, dat de risico’s op brand beheerst worden, en voorts de bereikbaarheid en vindbaarheid van de percelen te verbeteren zonder de authentieke waarden van het bos aan te tasten.

Thema gedrag

De meeste branden ontstaan bij ons thuis, vaak door onachtzaamheid. Ons eigen verblijf vormt een bron van brandgevaar. Een drietal symbolen op de praatprent raken direct aan ons eigen gedrag: vuur(werk), snoeiafval, rechten en plichten. Hiermee worden de volgende acties verbonden:.

1.1 Een verblijf in het bos heeft consequenties om de brandveiligheid te kunnen waarborgen. Met het oog op de communicatie hierover maken we een groene kaart met nader op te stellen leefregels.

1.2 In het bos is in elk jaargetijde groen- of snoeiafval. Hoe daar op verstandige en creatieve wijze mee om te gaan, zonder onbewust en onbedoeld risicofactoren op brand te weeg te brengen? Ook hiervoor stellen we leefregels op maar we bieden ook voorlichting en inspiratie, bijv. hoe houtrillen op ecologisch verantwoorde wijze kunnen worden ingericht. Voorts kunnen we voorzieningen treffen voor collectieve stort, afvoer en versnippering van takken.

1.3 Het is niet de vooropgezette bedoeling om elkaar met regels om te oren te slaan, integendeel. Maar het kan ons wel helpen om de communicatie over maatregelen te verhelderen. Daarom vormt

het in kaart brengen van de rechten en plichten die er in juridisch opzicht zijn een aparte actie om helderheid te verschaffen over de vraag wie wat mag doen. Dit is belangrijk om te weten, want als we iets afspreken met elkaar, dan is dat ook gebaseerd op bepaalde rechten en plichten die bij wet zijn vastgelegd. Alle wegen bijvoorbeeld zijn in particulier bezit, ze horen bij het huisje. In die zin heeft iedere eigenaar daar zeggenschap over. Tegelijkertijd liggen er meerdere huizen aan een pad, zonder dat de grenzen altijd duidelijk zijn. Als vervolgens de grenzen helder zijn, rijst de vraag wat bepaalt wie wat mag doen aan dat pad. Als we dit niet weten wordt de communicatie erover ook veel moeilijker, zoals bijv. over het onderhoud van de weg of over bijv. het snoeien van bomen en struiken op of langs dat pad.

Thema bereikbaarheid

Het gaat hier om met name fysieke bereikbaarheidsvragen, als volgt gesymboliseerd: zaagwerkzaamheden aan bomen en takken, hobbels en bobbels in de toegangswegen, en het voorkomen van fysieke obstakels (‘paaltjes’) in de weg. Reeds in de ALV over het bestuursjaar 2015 is hierbij uitgebreid stilgestaan.

2.1

Voorkomen moet worden dat weliswaar de toegankelijkheid verbeterd wordt, maar dat dit het karakter van het bos te zeer aantast. Dit vraagt om een specifieke afweging van waar de bereikbaarheid noodzakelijk is, maar ook of dat per se moet betekenen dat het kappen van een boom daarvoor de oplossing is. Als dat wel het geval is, hoe gaan we dan om met het nemen van maatregelen daartoe: kapvergunning, communicatie met de eigenaar, e.d. Actiepunt hierbij is om op basis van een rondgang te snoeien en/of individuele bomen te kappen, en compensatie te bieden door middel van natuurlijke verjonging of herplant met boseigen soorten. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen de huiseigenaar, de gemeente en de Veiligheidsregio.

2.2 Het hoofdtoegangswegennetwerk is super belangrijk voor de bereikbaarheid. Op de praatprent wordt onderscheid gemaakt tussen Boermarkewegen (als hoofdstructuur), hoofdtoegangswegen tot het gebied (als substructuur), en overige wegen, waaronder doodlopende. In elk geval voor de wegen van de Boermarke geldt, dat het karakteristieke van de zandwegen in stand blijft. Dit stelt eisen aan het wegdek en het wegprofiel, wat een even grote, belangrijke als verbindende opgave vormt. Hier luidt de opgave het herstel van de karakteristieke inrichting van het wegprofiel, de fundering en het beheer van de zandwegen met greppels aan weerszijden ter verbetering van de waterhuishouding.

2.3 Soms bevinden zich obstakels in het wegdek. Creatieve manieren zijn denkbaar om hiervoor oplossingen te bedenken, maar ook het juridische aspect zal mede bepalend zijn voor een mogelijk oplossing. De vraag is steeds welke vorm een oplossing kan zijn voor de toegankelijkheid: moet dat een paaltje zijn, kan het iets beweegbaars zijn, e.d.

Thema vindbaarheid

De aanpak van de vindbaarheid is complex. Om dit te illustreren is in de uitwerking ervan is een ordening aangebracht in het schaalniveau, gesymboliseerd door ‘onlogische routes’, straatnamen en huisnummering. Feitelijk dienen àlle individuele woningen vindbaar te zijn. Dit willen we met de volgende maatregelen aanpakken:

3.1 Actualiseren, digitaliseren en verspreiden van de bereikbaarheidskaart van de Veiligheidsregio met een heldere vakindeling en aanvliegroutes op basis van gps-coördinaten voor iedere woning afzonderlijk. Hier dienen topografische en kadastrale informatie aan elkaar te worden gelinkt om vervolgens gedigitaliseerd te worden.

3.2 Registratie van straatnamen in het gemeentelijk straatnamenregister, straatnamen duidelijk aangeven, en wegen zonder naam voorzien van een naam.

3.3 Het op één bord clusteren van huisnummers op padniveau, en duidelijk zichtbare nummers op huisniveau.

Aan de slag: uitvoering en communicatie

Met het tot stand komen van de ‘praatprent’ is inzichtelijk gemaakt om welke opgaven het gaat in het kader van de brandveiligheid en welke acties er nodig zijn en hierover de communicatie te kunnen voeren. Op basis hiervan kan een aanvang genomen worden voor de uitvoering. Temeer daar alle belanghebbenden binnen het kader van dit project met elkaar om de tafel gezeten hebben, kan ook worden aangegeven welke partijen zich met welke actie zullen gaan bezighouden. Dit zal dan verder vanuit de vereniging worden gecoördineerd en aangestuurd. Na de zomer zal hierover ondermeer een bijzondere ledenvergadering worden gehouden, waarbij de praatprent helpt om het gesprek op gang te brengen.

Al met al een reeks van deelopgaven die zullen moeten leiden tot een optimale beheersing van risico’s op brand. Sommige acties kunnen of moeten naast elkaar uitgevoerd worden. Het opstellen van een groene kaart en de aanpak van de wegen kunnen naast elkaar plaatsvinden. Het idee is om te beginnen met de wegen van de Boermarke, gevolgd door de overige wegen.  Tussen de Boermarke en de vereniging is hierover reeds constructief overleg gevoerd in het afgelopen jaar. Uitgangspunt is dat de natuurlijke uitstraling van de zandwegen in takt blijft, als onderdeel van een herkenbare laanstructuur. Onderdeel ervan is de Boerenweg.

Albert Koele

Brand voorkomen in Oosterduinen

Een bewoner van Oosterduinen heeft vandaag 112 gebeld wegens brandgevaar. Ze doet haar relaas: “Voor het eerst van mijn leven 112 gebeld. Ik was vanmorgen naar het bos in Norg. Ik ging even een dummy verstoppen voor de hondjes en toen rook ik in het bos een brandlucht. Een stukje verderop waren smeulende plekken in het gortdroge bos en we hoorden het ondergronds knisperen. Waarschijnlijk het werk van vuurtje stokende kinderen.

Dus 112 gebeld en 10 minuten later was de brandweer er met 7 stoere mannen. Het begon ondertussen al wat te branden dus ze kwamen niet voor niets. De brandweerauto kon niet in de buurt komen dus er moest flink geschept worden want het smeulde al aardig diep in de grond. Wij zijn echt heel blij dat we een bosbrand hebben kunnen voorkomen in dit mooie stukje natuur.”

Met dit incident wordt weer duidelijk hoe snel een brand kan ontstaan en ook hoe belangrijk het is dat de toegang tot huizen begaanbaar is voor de brandweer.

Bijpraten over project Glasvezel Oosterduinen (snel internet)

Snel internet in Oosterduinen
NIETS GAAT VANZELF! LEES HIER WAAROM.

Hieronder wil het bestuur van Oosterduinen u bijpraten over het project Glasvezel Oosterduinen. Onze vereniging doet er alles aan om in ons bos snel internet mogelijk te maken. Daarvoor moeten drie dingen gebeuren:

1. Er moeten kabels worden gelegd in het bos…
2. Dit werk moet worden gefinancierd door een organisatie die hiervoor geld zal lenen, dat door de exploitatie terugverdiend moet worden…
3. Er moeten genoeg abonnees zijn om deze exploitatie gezond te houden…

Oosterduinen, Norgerduinen en De Natuurvrienden willen graag aanhaken bij dit project, dat onder leiding staat van VerbindDrenthe (www.verbinddrenthe.nl). Niets gaat vanzelf, dat blijkt. We zijn er nog niet. Daarom praten we u graag bij over de recente ontwikkelingen. We hopen dat u enthousiast wordt, want dit project zal het verblijf in Oosterduinen nóg aangenamer maken.

Met vriendelijke groeten,
Albert Koele, voorzitter

Norg, 17 mei 2017

Kijkje in de keuken
Op 16 mei kregen de initiatieven die werken aan de realisering van glasvezel in de buitengebieden van Drenthe een uniek kijkje in de keuken gepresenteerd van twee breedbandinitiatieven: GiessenlandenNet en Glasvezel De Wolden. In twee geweldige presentaties in Dorpshuis De Wenning in Pesse – in een intensief programma van 16:00 tot 20:45 uur – werden de processtappen doorlopen van vraagbundeling tot en met beheer en onderhoud. Wat verliep op rolletjes en wat hebben deze initiatieven onderweg geleerd? Beide initiatieven zijn ook weer van harte bereid om kennis met ons te delen, wat door iedereen als bijzonder inspirerend ervaren wordt. Alleen dit al, gepaard aan de enorme ambitie bij alle betrokkenen, de provincie incluis, maakt het glasvezelproject binnen Drenthe uniek.

Reactie provincie op petitie
Inmiddels is de provincie met een reactie gekomen op de petitie die mede door onze vereniging is ondertekend. Wij berichtten u hier eerder over. http://oosterduinen.nl/2017/01/25/rondetafelgesprek-drentse-breedbandinitiatieven-verslag-24-januari-2017/
De provincie gaat meer de regie voeren op het niveau van de netwerkstructuur en van de belichting van het net (de zgn. lagen 2 en 3) Behalve toewerken naar een uniforme structuur in het netwerk, wil de provincie ook dat de afzonderlijke – 35 – initiatieven meer met elkaar gaan samenwerken. Dit biedt de initiatieven vanuit VerbindDrenthe meer ondersteuning op de lagen 2 en 3. Dit houdt ook in, dat wij terug kunnen naar onze core business, dat is het realiseren van de vaste laag. Om nog in aanmerking te kunnen komen voor een lening moet een breedbandinitiatief minimaal 2000 potentiële aansluitingen hebben. Ter vergelijking: wij hebben er 629. We zullen dus een partner moeten zoeken om een goed werkend glasvezelnetwerk te kunnen realiseren. De provincie komt in juni met de nieuwe netwerkstructuur. Het is de bedoeling dat aan het einde van 2017 de nieuwe samenwerkingsclusters tot stand zijn gekomen. VerbindDrenthe werkt ondertussen aan een draaiboek van de afzonderlijke processtappen. De nieuwe clusters kunnen daarmee dan aan de slag gaan. In 2018 en 2019 zal dan het netwerk dienen te worden gerealiseerd en operationeel moeten worden. Voor wie wat meer wil weten over de nieuwe ontwikkelingen is het artikel van Willem Dekker gepubliceerd in de Drenthekatern van het Dagblad van het Noorden aan te bevelen. U treft het ingevoegd als bijlage aan. Kijk ook eens op https://verbinddrenthe.nl/

Rendabele businesscase als uitdaging
Op 20 april jl. nam uw bestuur ook deel aan de Masterclass Breedband in het provinciehuis te Assen. Dit bood tal van nieuwe inzichten, ondermeer om te komen tot een goede businesscase. De hand van de nieuwe directeur/bestuurder en procesbegeleider van VerbindDrenthe was duidelijk zichtbaar. Mw. Karma Sierts heeft nadrukkelijk een technische achtergrond en weet van de hoed en de rand als het om bekabelingsvraagstukken gaat. Zij is de opvolger van Erica van Lente, die burgemeester is geworden van Bedum. De Masterclass vormde direct aanleiding om in gesprek te gaan met Jan Hut, (eveneens) deskundig en als zelfstandig adviseur en begeleider van glasvezelprojecten toegevoegd aan VerbindDrenthe. Duidelijk is geworden dat de Norgerduinen, als recreatiegebied, een status aparte vormen. Zo is het deelnamepercentage feitelijk te laag om een rendabele businesscase te kunnen maken. Mede gelet hierop staat Coöperatie Glasvezel Noord (CGN) niet te springen om ons tot dit cluster toe te laten. Het is beslist niet uitgesloten, en er zullen zeker gesprekken met de directie van CGN gevoerd gaan worden, maar alles draait om de businesscase. Jan heeft ons geadviseerd met het oog op de verder processtappen. Binnenkort kunt u van ons een voorstel verwachten over de richting die we in kunnen slaan om (toch) een glasvezelnetwerk in ons gebied uit te kunnen rollen. Met name zullen we het investeringsrisico moeten zien te beteugelen. Tegelijkertijd zullen komende vrijdag en maandag gesprekken gevoerd gaan worden, die mogelijk weer een ander perspectief kunnen bieden om ons doel, glasvezel in het bos, te kunnen realiseren. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Albert Koele

P.S. Heeft u uw buurman al gevraagd om mee te doen? Dat scheelt enorm in de kosten.

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2020 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑