Jaar: 2018 (page 1 of 2)

Tip voor amateurboswachters

In Oosterduinen zijn we allemaal een soort boswachter op microniveau. Het is prettig om tips te ontvangen om van ons bosperceel iets moois te maken (en houden). Hieronder de eerste tip in een (hopelijk) lange reeks.

DE TOEKOMST BEGINT NU

Het is weer tijd voor nieuwe bosaanplant. Wie nu aanplant behoudt daarmee de Oosterduinen voor de toekomst. Want al onze percelen samen maken het bos. Al klinkt ‘de toekomst’ ver weg, ook de komende jaren kunnen we al plezier hebben van meer privacy, door de struiklaag van het bos weer aan te vullen.
Elk perceel kan weer iets meer bos worden (of blijven) door nieuwe aanplant van esdoorn, spar, den, eik, berk, beuk of kastanje. Naast de bomen kan ook de struiklaag best wat gebruiken aan hazelaar, meidoorn, vlierbes, hulst, vuilboom of krentenboom. Dit alles hoort echt in het Drentse bos thuis. Geef de aanplant wat extra potaarde mee, zodat het de (voorspelde) droge zomers ook beter aan kan. Dat we allemaal genieten van de bomen, de rust en alle dieren die we hier kunnen treffen, hoeft eigenlijk niet meer benoemd. Maar er is nog meer voordeel te behalen. Bossen zijn een vorm van bovengrondse CO² opslag en meteen de longen van de wereld. Dat je aan verduurzaming bij kan dragen geeft een heel goed gevoel.

Doordenkertje: ‘Hou ze aan het lijntje’

U kent het gezegde wel: iemand aan het lijntje houden. In Oosterduinen geven we een heel andere betekenis aan die woorden. Honden horen aan het lijntje. Dat staat in de Algemene Politie Verordening. De wijkagent zou een bekeuring kunnen geven als mensen hun honden niet aan ‘het lijntje’ laten lopen. Dat heeft best een goede reden.

Niet iedereen houdt van honden. Veel mensen vinden het niet prettig als er een enthousiaste viervoeter op hen af komt rennen. Om nog maar te zwijgen van het opspringen (‘daar gaat mijn nette broek’). Een andere reden is dat sommige honden agressief kunnen reageren op andere honden. Onlangs heeft dit geleid tot een vervelend incident, waar de politie aan te pas moest komen. En dan is daar nog de hondenpoep (wilt u dat in een zakje doen en meenemen?).

Het is aan de andere kant volkomen begrijpelijk, dat mensen met goedaardige honden genieten van de vrijheid in het bos. Toch hierbij het verzoek om rekening te houden met de APV (honden aangelijnd) en het bosplezier van mensen die niet van honden houden.

Dit hele artikel kunnen we samenvatting in één zin: Hou ze aan het lijntje!

Lelijk botst met mooi

In Oosterduinen is schoonheid de norm, maar soms is er een keerzijde. Een enthousiaste Oosterduiner kwam langs de Voorsteweg (nabij Grote Kampweg) een dumping tegen. Heeft u tips? Wie bederft met dit gedrag het plezier van de andere bosbewoners? We zouden graag met de dumper in contact komen om onze zorgen te delen.

Vlakbij deze plek is weer de schoonheid van het bos te zien. Een kleine paarse paddenstoel staat mooi te zijn. Herfst!

“Wat is het toch mooi in Oosterduinen”

Twee fans van Oosterduinen stuurden de bijgaande foto. Ze schreven: “Al wandelend door onze Oosterduinen zagen we deze prachtige ‘gekraagde aardster’.
Wat is die paddestoelentijd toch verrassend.We hebben het mooi hier. Klaas en Anneleen.”

We geven dit bericht graag door aan onze lezers.

Dit is niet zoals het hoort

In het weekend van 21 oktober werd deze situatie aangetroffen bij de containers aan de Voorsteweg. Dat is niet zoals het hoort. Nader onderzoek van het afval zal uitwijzen wie deze illegale dumping heeft gedaan. Het gaat hier om een milieudelict.

De containers zijn alleen bedoeld voor gebruikers van huizen in het bos, die een ‘druppel’ van de gemeente hebben ontvangen om hier legaal hun afval te kunnen storten.

Inbraak in het Z-vak gemeld

Bewoners van een huisje in het Z-vak merkten het afgelopen weekend dat er was ingebroken. Een vervelende ervaring. De politie is ingeschakeld.

Ziet u verdachte situaties? Schrijf ze op of mail ze aan bestuur@oosterduinen.nl. De meldingen zullen dan worden doorgespeeld aan de buurtagent, de heer Theo Vrijs.

GOUDEN JUBILEUM VOOR VERENIGING VAN HUISEIGENAREN OOSTERDUINEN

GOUDEN JUBILEUM VOOR VERENIGING VAN HUISEIGENAREN OOSTERDUINEN

Dit jaar op 20 september was het 50 jaar geleden dat de Vereniging van HuisEigenaren Oosterduinen Norg werd opgericht. Dat moest natuurlijk gevierd worden en dat werd het! Een 4 tal dames, Ineke Molenaar, Kitty Prins (bestuursleden), Hatty Aardema en Corinne van Nispen (leden) hebben zich ingezet om de leden een leuk programma voor deze middag aan te bieden in en rond Norg. De opzet van de middag was erop gericht de leden verder kennis te laten maken met het heden en verleden van het dorp Norg en tegelijk de onderlinge band tussen de leden te versterken.
Aan het begin van de middag verzamelde zich een 70-tal leden bij café Zwaneveld waar ze werden ontvangen met koffie en een lekker gebakje. De voorzitter van de Vereniging, Albert Koele, verwelkomde alle aanwezigen met een terugblik op de oprichtingsvergadering in 1968 en de ontwikkelingen in de afgelopen 50 jaar: in 1968 stond de aanleg van een elektriciteitsvoorziening voor de huisjes op de agenda en nu willen we glasvezel!
Vervolgens nam de jubileumcommissie de regie over met een welkom voor alle leden en speciaal voor de twee ereleden van de Vereniging, Jaap Broersma en Piet Iest. In de beginjaren van de Vereniging waren zij jarenlang voorzitter en secretaris en hebben zo bijgedragen aan de verdere ontwikkeling. Zij waren zeker geen ‘watjes’, maar om ze te bedanken werden ze nu wel ‘in de watten gelegd’ in de vorm van een speciaal ontworpen ‘wattensjerp’. Ze hebben deze de gehele middag trouw gedragen.
Op het programma stond verder een rijtoer in een janplezier getrokken door 2 paarden door oud Norg. Deze rijtoer was een geweldig succes mede door het vertellen van onze gids Rudie Rijks over de historie van Norg: de vele paardenmarkten, de cafés, landerijen, brinken en de mooie rietgedekte boerderijtjes Veel leden zagen Norg met heel andere ogen of waren op bepaalde plekken in Norg nog nooit geweest. Drie maal 3 kwartier is de wagen volgeladen door Norg gereden.
Later op de middag stond een bezoek aan de vlindertuin gepland en weer bleek dat er leden waren die niet van het bestaan van deze tuin op de hoogte waren. Sjoerd Kooi van het IVN gaf deskundige uitleg en meerdere deelnemers zeiden dat zij volgende zomer zeker van plan zijn deze tuin opnieuw te bezoeken.
Nadat iedereen weer bij café Zwaneveld teruggekeerd was kregen zij, behalve een drankje, een quiz voorgelegd met 20 vragen over Norg. De vragen waren niet allemaal gemakkelijk, maar de smartphone bood hulp. Velen hebben hiermee weer wat over Norg geleerd!
Als slot was er een verloting, waarvoor de middenstand van Norg ruimhartig prijzen had aangeleverd. Hartelijk dank hiervoor.
We kijken terug op een geweldige middag en willen graag ook zonder jubileum het ontstane saamhorigheidsgevoel binnen de Oosterduinen en Norg koesteren en versterken.

Ideeën hiervoor zijn welkom: secretariaat@oosterduinen.nl

Foto’s gemaakt door Corinne van Nispen en Lidy Kleine zijn eveneens te vinden onder Nieuwsberichten per onderdeel van de activiteiten: ontvangst in cafe Zwaneveld – rondritten in Janplezier – bezoek Vlindertuin en afsluiting bij cafe Zwaneveld.

Heeft u ook nog leuke foto’s? Ze zijn welkom via:secretariaat@oosterduinen.nl

Artikel in Norger Courant, september 2018: Over Oosterduinen en Vitale Vakantieparken

Vitale Vakantieparken

Onder leiding van de provincie Drenthe en het recreatieschap Drenthe is in het voorjaar van 2017 een groot vitaliteitsonderzoek uitgevoerd onder 200 verblijfsrecreatieterreinen en grotere campings in Drenthe. In Noordenveld zijn 16 recreatieterreinen meegenomen in dit onderzoek. De uitkomsten laten (naast een aantal excellente parken) een forse opgave zien ten aanzien van transformeren. Met andere woorden: de kwaliteit en het toekomstperspectief op deze parken zijn dusdanig laag dat recreatief gebruik niet meer vanzelfsprekend of zelfs mogelijk is. Een transformatie ligt op deze terreinen voor de hand. De Oosterduinen zoals benoemd in de Expeditie Norgerduinen is een van deze opgaven. Met het proces van de Expeditie Norgerduinen liep de gemeente Noordenveld vooruit op de Drentse aanpak.

Samen met de Drentse gemeenten en de brancheorganisatie RECRON is afgesproken te komen tot een vitaliseringsopgave welke is bekrachtigd en ondertekend in het convenant “Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018- 2024 (burgemeester Smid heeft 7 december 2017 dit convenant ondertekend conform collegebesluit BW17.0509). De vitaliseringsopgave bestaat uit de sporen Excelleren en Transformeren. Bij excelleren gaat het om het faciliteren van vitale parken en parken met de potentie om (weer) vitaal en eigentijds te blijven en/of te worden. Bij transformeren gaat het om het begeleiden van parkeigenaren en/of VvE’s van terreinen zonder recreatieve kwaliteit en/ of zonder perspectief naar een passende bestemming.

Expeditie Norgerduinen
Na het startsymposium in oktober 2016 zijn we in 2017 gestart met de Expeditie Norgerduinen. Deze expeditie had als doel te komen tot een gedragen en gezamenlijke toekomstvisie voor het plangebied van de Molenduinen, Langeloerduinen en Oosterduinen (samen de Norgerduinen). Aanleiding was de discussie omtrent het wet of niet permanent mogen wonen in een recreatiewoning. Het afgelopen jaar is in een participatief traject een visie opgesteld welke door het college ter vaststelling is aangeboden aan de raad. De raad heeft de visie voor kennisgeving aangenomen op 31 januari 2018.

In de visie is een strategie voorgesteld inclusief bijbehorende projecten. Deze varieren van korte aches tot langdurige trajecten en van eenvoudige oplossingen tot integrate plannen. Daarnaast zijn diverse projecten onderling met elkaar verbonden wat om een goede afstemming vraagt intern en extern. Norgerduinen is in de uitvoering een opgave in de aanpak Vitale Vakantieparken Noordenveld.

Raadsakkoord en Coalitieprogramma (2018-2022)
Het raadsakkoord geeft richting aan het college en geldt als kader waaraan collegevoorstellen worden getoetst. Met dit raadsakkoord vraagt de Gemeenteraad aan het college om in de komende bestuursperiode op basis van een (meerjarig) uitvoeringsplan, voorstellen uit te werken voor invulling en uitvoering van de betreffende onderwerpen en deze aan de raad voor te leggen.
In het raadsakkoord is opgenomen dat de expeditie Norgerduinen op basis van het afgesloten convenant wordt voortgezet. En de voortvarendheid van de expeditie Norgerduinen wordt doorgetrokken naar de andere parken, als onderdeel van het provinciaal programma ‘Vitale Vakantieparken’, waarbij voor ieder park een maatwerkaanpak wordt gevolgd.

Aanvullend heeft u in uw coalitieprogramma opgenomen dat de toerisme- en recreatiesector een belangrijke en imago-bepalende sector is en zorgt voor werkgelegenheid in Noordenveld.
Noordenveld kent veel diversiteit in recreatie- en vakantieparken. In de provincie Drenthe is een programma Vitale Vakantieparken opgesteld. Uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken vindt plaats conform het afgesloten bestuursconvenant. De expeditie Norgerduinen valt eveneens onder het programma Vitale Vakantieparken. Deze ambitie hebben wij in voorliggend advies verwoord en in het collegeadvies betreffende Vitale Vakantieparken Drenthe (319412)

Aanleiding
Het thema Vitale Vakantieparken is door de politiek gevoelige, afdeling overschrijdende en financiële aspecten, een speerpunt.
Voor het speerpunt is de ambitie ‘Realiseren vitale vakantieparken Noordenveld geformuleerd. Om deze ambitie te bereiken is het nodig geaccepteerde en gedragen vormen van verblijf en wonen op de parken te realiseren en naar een hoogwaardig toeristisch en recreatief aanbod en gebruik in Noordenveld te streven. De doelen die hiervoor zijn geformuleerd zijn;

• Meer ondernemerschap

• Meer bestedingen toeristen

• Meer werkgelegenheid

• Meer grip op de sociaal-maatschappelijke problematiek

• Meer balans in vraag en aanbod

Politiek gevoelig
Voor meerdere vakantieparken in Noordenveld geldt dat er sprake is van een meervoudige opgave om te komen tot een revitalisering. Die meervoudige opgave bestaat vaak uit een combinatie van sociale problematiek en ruimtelijke problematiek. Daarbij kan gedacht worden aan de problematiek die zich voordoet random permanente bewoning. Al zeer lang is permanente bewoning op recreatieterreinen onderwerp van gesprek in Noordenveld (maar ook breder in Drenthe en Nederland) en vraagt dit thema politiek de aandacht.

Afdeling overschrijdend
De hierboven geschetste problematiek is vaak multidisciplinair. Het vitaliteitsonderzoek toont aan dat er sprake is van een meervoudige opgave die meerdere beleidsvelden beslaat en gemeentegrenzen overstijgt; dit vraagt am een langjarige integrale aanpak. Samenwerking met andere gemeenten, recreatieschap, RECRON, maar oak woningcorporaties, politie, RUD, CCV, RIEC, Veiligheidsregio, natuurbeherende organisaties en diverse belangenverenigingen en betrokkenen is nodig am de opgaven per park aan te pakken.

Uitgangspunt
De keuze om Vitale Vakantieparken programmatisch aan te pakken helpt bij het bestuurlijk en ambtelijk doelgericht aansturen van een grote hoeveelheid activiteiten, het bewust afwegen en prioriteren ervan en het flexibel en effectief reageren en anticiperen op externe en interne ontwikkelingen. Om de geformuleerde doelen te bereiken zijn er verschillende projecten en aspecten die grate invloed op elkaar uitoefenen. Dat vraagt am een goede sturing en bewaking van de samenhang. Op deze manier kun je onder andere voorkomen dat er verschuiving van de (sociale) problematiek plaatsvindt van het ene vakantieterrein naar andere terrein zowel binnen de gemeente Noordenveld als binnen Drenthe/Noord-Nederland.

Maatschappelijk draagvlak/participatie
De Expeditie Norgerduinen heeft al laten zien dat er veel draagvlak is om te komen tot oplossingen, kwaliteitsverbeteringen etc. voor de recreatieparken. Vanuit Vitale Vakantieparken Drenthe is ook al veel gecommuniceerd met parkeigenaren en VvE’s over de aanpak am te komen tot vitale vakantieparken.

Planning
Vanuit de Expeditie Norgerduinen en Vitale Vakantieparken Drenthe wordt al uitvoering gegeven aan projecten en aandachtspunten. Voor Vitale Vakantieparken Noordenveld zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Om de ambitie aan te scherpen zal gestart worden met een programma start up (PSU) waarbij bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever samen met het projectteam de ambitie, beoogde doelen en resultaten zullen verdiepen. Ook wordt hierin een planning opgenomen en de benodigde middelen. Deze PSU vindt plaats in september waarna het uitvoeringsplan kan worden opgesteld. Besluitvorming wordt voorzien voor het einde van dit jaar.

Kosten
De raad heeft met de Expeditie Norgerduinen een eerste krediet beschikbaar gesteld voor zogenaamd laaghangend fruit. Voor de aanpak Vitale Vakantieparken zal een uitvoeringsprogramma warden opgesteld met daarin een planning en de benodigde middelen. Daarbij is het uitgangspunt dat voor alle deelnemende projecten c.q. activiteiten een eigen projectbudget wordt vastgesteld als financieel kader. Bekeken zal warden in hoeverre er gebruik gemaakt kan worden van bestaande (onderhouds-) budgetten en van nieuwe financieringsmiddelen in de vorm van subsidies.
Een onderdeel van de financien is de gemeentelijke bijdrage aan het vitaliteitsfonds. De gevraagde besluiten hieromtrent zijn opgenomen in het collegeadvies 319412.

Tijdpad
De komende 4 jaar worden met een programmatische aanpak vitale vakantieparken in Noordenveld gerealiseerd.

Randvoorwaarden
Om Vitale Vakantieparken Noordenveld tot concrete uitvoering te brengen is het belangrijk aan te sluiten bij het actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe en alle interne en externe betrokken en continu te betrekken bij het programma/de projecten.

Brief van het bestuur inzake snel internet in Oosterduinen

Hieronder publiceren we de integrale brief van het bestuur van VvHE Oosterduinen aan leden en niet leden over de aanleg van snel internet in het bos.

Geachte Norgerduiner,

Om uw woning te voorzien van een supersnelle glasvezelaansluiting gaat het glasvezelinitiatief Oosterduinen
een nauwe samenwerking aan met Coöperatie Glasvezel Noord (hierna: GN) Door het project
voort te zetten onder de vlag van Glasvezel Noord denken we de realisatie van een breedbandverbinding
een nieuwe impuls te kunnen geven. Daarover willen we u in deze brief informeren. Over
enkele weken zal huis aan huis in de Norgerduinen – Oosterduinen en het terrein van de Natuurvrienden
– een informatiepakket worden verspreid waarin de verschillende providers u precies uitleggen
welke abonnementen er zijn, en wat daarvan de prijs is. In september voorts zal er een voorlichtingsbijeenkomst
komen in de Brinkhof te Norg. Nieuwsgierig geworden aan het aanbod, ga dan naar
www.glasvezelnoord.nl

Overleg provincie, gemeente en VerbindDrenthe
Afgelopen maanden heeft er achter de schermen intensief overleg plaatsgevonden over de mogelijkheid
om ons gebied te verglazen. Provincie, gemeente en VerbindDrenthe adviseren ons om aansluiting
te zoeken bij GN om op relatief korte termijn ons doel te kunnen realiseren. De Coöperatie heeft
nu meer dan 1100 woningen voorzien van een glasvezelnetwerk in nagenoeg alle dorpen van de gemeente
Noordenveld en enkele dorpen van de gemeente Tynaarlo. Er is kortom veel kennis en ervaring
bij de aanleg, beheer, het regelen van de financiering en de aanbesteding van glasvezelnetwerken.
Behalve dat we de vruchten plukken van een professionele organisatie betekent aansluiting voor
ons ook, dat we volledig ontzorgd worden. Al met al een garantie voor een duurzame, stabiele en
hoogwaardige breedbandverbinding, waarmee we volledig op de toekomst zijn voorbereid.
Snel internet, haarscherpe televisie en goedkope telefonie
Met een glasvezelverbinding kunt u, ook tijdens de ‘spitsuren’, probleemloos en razendsnel internetten
via een stabiele verbinding. Realiseert u zich dat het aanbod aan internetdiensten in hoog tempo blijft
groeien. Denk aan apps, videodiensten, zorg op afstand, beveiliging, beeldverbinding met uw kleinkinderen,
muziekstreams, HD-tv, interactieve televisie, e-mailen (ook van zware bestanden zoals een
digitaal fotoalbum), enzovoort. Zonder problemen kunnen alle leden van het gezin, of al uw gasten,
tegelijkertijd met tal van apparaten het internet opgaan, dit alles zonder haperingen of kwaliteitsverlies.
Steeds meer …
We gaan met zijn allen steeds meer data gebruiken. Glasvezel kan die enorme hoeveelheden moeiteloos
aan.
Kortom …
Glasvezel heeft de toekomst. Er gaat immers niets sneller dan het licht als het om het transport van
data en tv beelden gaat.

Voldoende deelname vereist
Op dit moment heeft een kleine 40% van de Norgerduiners te kennen gegeven, dat zij een glasvezelverbinding
wensen. Wij denken dat het aanbod van GN nog meer mensen zal doen besluiten om te
kiezen voor snel internet. Voldoende deelname is belangrijk om de maandelijkse aflossing en rente te
kunnen betalen. Een deelname van 65% biedt voldoende zekerheid om aanleg en beheer te kunnen
financieren. Feitelijk geldt dit ook voor de Norgerduinen. Wel is het zo, dat de aanleg in ons gebied
wat lagere kosten met zich meebrengt, zodat er wat speelruimte bestaat. Dit vergroot de kans op succes.
Laten we streven naar een hoog deelnamepercentage. Na de zomer maken we de balans op.

Liever de kat uit de boom kijken?
Wacht u liever af totdat het netwerk in de grond ligt en eenmaal geactiveerd is? Dan moet er dus opnieuw
gegraven worden, dit keer speciaal voor u. Dan zal de Coöperatie u de werkelijke kosten van
aanleg met een minimum van € 1.750,- in rekening (moeten) brengen. Meld u zich dus deze zomer
nog aan, dan hoeft u deze kosten niet meer te maken.

Hoe word ik abonnee?

U dient zich online aan te melden. Ga hiervoor eerst naar www.glasvezelnoord.nl . U meldt zich aan
bij een provider van uw keuze door gebruik te maken van de link die daar bij iedere provider staat.

Lid van de Coöperatie Glasvezel Noord

Als u abonnee wordt bij een van de providers wordt u door middel van ondertekening van het aanmeldformulier
of aanmelding via de website van de provider ook lid van de Coöperatie Glasvezel
Noord. Het abonnement bij de provider en het lidmaatschap van de Coöperatie zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Zie voor de algemene voorwaarden van de Coöperatie glasvezelnoord.nl/downloads.

Ook voor huurders
U huurt een woning voor langere tijd? Dan is snel internet ook voor u mogelijk. U dient wel voor tenminste
één jaar een abonnement te nemen. Indien u vervolgens gaat verhuizen kunt u zonder verdere
verplichtingen opzeggen.

Aanmelden
Als u nog deze zomer een abonnement neemt bij een van de providers wordt u automatisch lid van de
coöperatie en legt GN een glasvezelaansluiting in uw woning. Uw woning wordt alleen aangesloten als
u een abonnement neemt. Als het netwerk in de grond ligt en geactiveerd is, zal de provider contact
met u opnemen om af te spreken wanneer het abonnement in moet gaan. En pas dan worden kosten
in rekening gebracht, niet eerder!
Uw aanmelding is wel definitief als GN besluit om (bij voldoende deelname) het glasvezelnetwerk aan
te leggen. Mocht dat om wat voor reden niet gebeuren, vervallen uiteraard ook alle rechten en plichten
van u als abonnee.
Om de aanbesteding van het netwerk te kunnen opstarten maakt GN eerst een sluitende businesscase
om daarna financiering te regelen.
We willen graag deze zomer weten of u meedoet. Lukt het om een goede businesscase te maken (bij
voldoende deelname) dan gaat GN voor u aan het werk.

Tenslotte

U ontvangt binnen enkele weken een pakketje met informatie. Deze informatie treft u ook aan op
www.glasvezelnoord.nl In september volgt er nog een voorlichtingsbijeenkomst in de Brinkhof, waar
ook de providers aanwezig zullen zijn. Heeft u op dit moment vragen, stel ze gerust. Dat kan door …
 een e-mail te sturen naar glasvezel@oosterduinen.nl of Hans van der Biezen te bellen;
 een e-mail te sturen naar info@glasvezelnoord.nl (Alie Hut, directeur/bestuurder Coöperatie
Glasvezel Noord U.A.;
 Alie te bellen op 06 – 51 92 52 06;
 langs te komen op het kantoor van de Coöperatie aan de Norgervaart 10 in Huis ter Heide (wel
graag op afspraak);

Voor dit moment hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Succes bij het maken van een keuze
voor een provider en een abonnement.

Hartelijke groet, mede namens Alie Hut,
Hans van der Biezen en Albert Koele

Observaties van een lid: Positieve flow in Oosterduinen

Weliswaar wordt er nog steeds met enige regelmaat grofvuil gedumpt bij de containers van Oosterduinen, maar de afgelopen maanden was er een positieve flow waarneembaar in het bos. Ik vergeet dus het dumpen en denk terug aan andere dingen die ik heb ervaren.

Het valt op dat er weer met regelmaat vakantiehuisjes worden verkocht aan mensen, die willen investeren in hun persoonlijke recreatie. Dat is te zien aan (soms) flinke verbouwingen of zelfs complete nieuwbouw. Oude en verwaarloosde huisjes gaan dan tegen de vlakte en hoewel dit ook een zekere tragiek heeft is het goed voor het bos. Bouwvallige huisjes zijn ‘geen gezicht’ en stralen iets uit dat wij niet willen (zie de Vijf Idealen van Oosterduinen in de Toekomstvisie). Of hierbij het voorzichtige vooruitzicht van een mogelijkheid tot permanente bewoning een rol speelt is niet te bewijzen. Evenmin of de oplevende economie ermee heeft te maken. Maakt ook niet zoveel uit voor het effect. Het is prettig dat mensen willen investeren in Oosterduinen.

Wie een wandeling maakt door Oosterduinen zal het bovenstaande herkennen, maar tevens zal men af en toe met de ogen knipperen. Op sommige kavels is de kettingzaag gehanteerd. Dan is een kavel opeens zonnig geworden, maar er zijn twee vragen die dan in je opkomen: (a) Is dit met een vergunning gebeurd? Een (b) als iedereen dit zou doen, dan recreëren we straks op een zandvlakte. Ik hoop dat de meeste eigenaren het bos (en de schaduw) zullen respecteren.

Tenslotte de zomer: wat was het een genoegen om in het bos te zijn tijdens de vakantieperiode. Kinderstemmen galmden in het groen, paardenhoeven ploften op de zandpaden en er werd door jong en oud genoten van de buitenlucht. In Norg waren activiteiten met een hoog ‘vakantiegevoel-gehalte’. Persoonlijk heb ik met mijn kleinzoon van zes jaar voor het eerst het Struin- en Duinpad rond de Norgerberg gelopen. Daarna een ijsje en wat drinken. En even spelen in de speeltuin van de camping. Later (zonder kleinkinderen) hebben we weer eens een rondje gelopen over de Natuurcamping Langeloërduinen. De ideale camping met ruimte en respect voor de natuur. Een ommetje waard. En dan via de Langeloërduinen terug om ook daar de positieve flow, zoals boven beschreven, waar te nemen. Als het schemerig wordt hoor je in het bos bij de huisjes nog stemmen en zodra de vleermuizen gaan jagen wordt het stiller. Dan zie je gezellige lichtjes in de huisjes in het groen. Het gevoel van Oosterduinen.

Bij het krieken van de dag kijk ik op naar de groene dennen, die afsteken tegen de strakblauwe lucht. Ik denk aan Zuid-Frankrijk, waar ik helemaal niet hoef te zijn. Ik stap op de fiets om broodjes te halen in het dorp. Ik ga niet op reis, Oosterduinen is genoeg.

Hein Bloemink

« Oudere berichten

© 2022 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑