donderdag 08 februari 2018

Nieuws:

Programma Algemene Ledenvergadering 16 februari 2018, 19.30 uur in De Brinkhof

Hierbij nodigt het bestuur u met nadruk van harte uit om aanwezig te zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 16 februari 2018 om 19.30 uur in De Brinkhof te Norg.

Uw aanwezigheid is zeer gewenst. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. Terugkijken op 2014-2018
Het bestuur kijkt terug op de afgelopen vier jaren, waarin het beleid is veranderd van ‘wegen en paden’ naar een toekomstvisie voor de lange termijn. Anders gezegd: Hoe bewaren we de kwaliteiten van ons bos?

2. Onze relatie met overheden
We willen u graag vertellen hoe de contacten met lokale en regionale overheden zich hebben ontwikkeld en wat ze concreet opleveren. Waarom heeft de overheid onze toekomstvisie tot voorbeeld voor anderen gesteld?

3. Wat vragen overheden van ons?
Nu Oosterduinen gesprekspartner van overheden is, worden van ons daden verwacht in b.v. de ontwikkelingen van het (grotere) gebied Norgerduinen. Onze rol (en dus die van u) is niet vrijblijvend.

4. Actuele projecten, hoe staat het ermee?
We zijn concreet aan de slag met (1) brandveiligheid en (2) herinrichting entrees. Wat is er gebeurd en wat moet er nog gebeuren?

5. Permanent wonen (of niet) in Oosterduinen
Deze discussie heeft het afgelopen jaar diepgang gekregen. Het licht staat bijna op groen voor permanent wonen in het bos, mits dit gebeurt binnen de normen en waarden van onze toekomstvisie.

6. Tegenkandidaten bestuur
Volgens het rooster van aftreden is een drietal bestuursleden aftredend: Wim Koster en Kitty Prins als bestuurslid, en Albert Koele als voorzitter. Alle drie stellen zij zich opnieuw verkiesbaar. Voorts presenteert het bestuur als kandidaat bestuurslid dhr. Herman Veluwenkamp. Als opvolger van Luitzen Boonstra stelt Herman zich beschikbaar voor de functie van penningmeester. Tot voor de ALV kunt u tegenkandidaten noemen.

7. Ontstaansgeschiedenis en bijzondere kwaliteiten esdorpenlandschap rond Norg, gepresenteerd door Sterre Brummel
In opdracht van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voerde namens de RUG mw. Sterre Brummel een onderzoek uit naar de cultuurhistorische waarden van het esdorpenlandschap rond Norg. Het bestuur is bijzonder verheugd dat zij voor de ledenvergadering een presentatie wil geven van haar bevindingen. De vereniging staat aan de vooravond van een proces van gebiedsontwikkeling. Dan is het van belang om ons de waarde te realiseren van de omgeving waarvan wij onderdeel vormen.

Tijdens de vergadering zullen we ook op gepaste wijze stilstaan bij het 50-jarig jubileum van onze vereniging, die in 1968 werd opgericht tijdens een bijeenkomst in De Vluchtheuvel.

Mogen we u 16 februari a.s. begroeten tijdens de Algemene Ledenvergadering? Tot ziens.

Albert Koele, voorzitter

Geen reacties

Ook reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

Ik bezit een huisje in Oosterduinen en ik ben lid van de Vereniging van Huiseigenaren.

Ga naar het Poll archief