Vitale Vakantieparken

Onder leiding van de provincie Drenthe en het recreatieschap Drenthe is in het voorjaar van 2017 een groot vitaliteitsonderzoek uitgevoerd onder 200 verblijfsrecreatieterreinen en grotere campings in Drenthe. In Noordenveld zijn 16 recreatieterreinen meegenomen in dit onderzoek. De uitkomsten laten (naast een aantal excellente parken) een forse opgave zien ten aanzien van transformeren. Met andere woorden: de kwaliteit en het toekomstperspectief op deze parken zijn dusdanig laag dat recreatief gebruik niet meer vanzelfsprekend of zelfs mogelijk is. Een transformatie ligt op deze terreinen voor de hand. De Oosterduinen zoals benoemd in de Expeditie Norgerduinen is een van deze opgaven. Met het proces van de Expeditie Norgerduinen liep de gemeente Noordenveld vooruit op de Drentse aanpak.

Samen met de Drentse gemeenten en de brancheorganisatie RECRON is afgesproken te komen tot een vitaliseringsopgave welke is bekrachtigd en ondertekend in het convenant “Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018- 2024 (burgemeester Smid heeft 7 december 2017 dit convenant ondertekend conform collegebesluit BW17.0509). De vitaliseringsopgave bestaat uit de sporen Excelleren en Transformeren. Bij excelleren gaat het om het faciliteren van vitale parken en parken met de potentie om (weer) vitaal en eigentijds te blijven en/of te worden. Bij transformeren gaat het om het begeleiden van parkeigenaren en/of VvE’s van terreinen zonder recreatieve kwaliteit en/ of zonder perspectief naar een passende bestemming.

Expeditie Norgerduinen
Na het startsymposium in oktober 2016 zijn we in 2017 gestart met de Expeditie Norgerduinen. Deze expeditie had als doel te komen tot een gedragen en gezamenlijke toekomstvisie voor het plangebied van de Molenduinen, Langeloerduinen en Oosterduinen (samen de Norgerduinen). Aanleiding was de discussie omtrent het wet of niet permanent mogen wonen in een recreatiewoning. Het afgelopen jaar is in een participatief traject een visie opgesteld welke door het college ter vaststelling is aangeboden aan de raad. De raad heeft de visie voor kennisgeving aangenomen op 31 januari 2018.

In de visie is een strategie voorgesteld inclusief bijbehorende projecten. Deze varieren van korte aches tot langdurige trajecten en van eenvoudige oplossingen tot integrate plannen. Daarnaast zijn diverse projecten onderling met elkaar verbonden wat om een goede afstemming vraagt intern en extern. Norgerduinen is in de uitvoering een opgave in de aanpak Vitale Vakantieparken Noordenveld.

Raadsakkoord en Coalitieprogramma (2018-2022)
Het raadsakkoord geeft richting aan het college en geldt als kader waaraan collegevoorstellen worden getoetst. Met dit raadsakkoord vraagt de Gemeenteraad aan het college om in de komende bestuursperiode op basis van een (meerjarig) uitvoeringsplan, voorstellen uit te werken voor invulling en uitvoering van de betreffende onderwerpen en deze aan de raad voor te leggen.
In het raadsakkoord is opgenomen dat de expeditie Norgerduinen op basis van het afgesloten convenant wordt voortgezet. En de voortvarendheid van de expeditie Norgerduinen wordt doorgetrokken naar de andere parken, als onderdeel van het provinciaal programma ‘Vitale Vakantieparken’, waarbij voor ieder park een maatwerkaanpak wordt gevolgd.

Aanvullend heeft u in uw coalitieprogramma opgenomen dat de toerisme- en recreatiesector een belangrijke en imago-bepalende sector is en zorgt voor werkgelegenheid in Noordenveld.
Noordenveld kent veel diversiteit in recreatie- en vakantieparken. In de provincie Drenthe is een programma Vitale Vakantieparken opgesteld. Uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken vindt plaats conform het afgesloten bestuursconvenant. De expeditie Norgerduinen valt eveneens onder het programma Vitale Vakantieparken. Deze ambitie hebben wij in voorliggend advies verwoord en in het collegeadvies betreffende Vitale Vakantieparken Drenthe (319412)

Aanleiding
Het thema Vitale Vakantieparken is door de politiek gevoelige, afdeling overschrijdende en financiële aspecten, een speerpunt.
Voor het speerpunt is de ambitie ‘Realiseren vitale vakantieparken Noordenveld geformuleerd. Om deze ambitie te bereiken is het nodig geaccepteerde en gedragen vormen van verblijf en wonen op de parken te realiseren en naar een hoogwaardig toeristisch en recreatief aanbod en gebruik in Noordenveld te streven. De doelen die hiervoor zijn geformuleerd zijn;

• Meer ondernemerschap

• Meer bestedingen toeristen

• Meer werkgelegenheid

• Meer grip op de sociaal-maatschappelijke problematiek

• Meer balans in vraag en aanbod

Politiek gevoelig
Voor meerdere vakantieparken in Noordenveld geldt dat er sprake is van een meervoudige opgave om te komen tot een revitalisering. Die meervoudige opgave bestaat vaak uit een combinatie van sociale problematiek en ruimtelijke problematiek. Daarbij kan gedacht worden aan de problematiek die zich voordoet random permanente bewoning. Al zeer lang is permanente bewoning op recreatieterreinen onderwerp van gesprek in Noordenveld (maar ook breder in Drenthe en Nederland) en vraagt dit thema politiek de aandacht.

Afdeling overschrijdend
De hierboven geschetste problematiek is vaak multidisciplinair. Het vitaliteitsonderzoek toont aan dat er sprake is van een meervoudige opgave die meerdere beleidsvelden beslaat en gemeentegrenzen overstijgt; dit vraagt am een langjarige integrale aanpak. Samenwerking met andere gemeenten, recreatieschap, RECRON, maar oak woningcorporaties, politie, RUD, CCV, RIEC, Veiligheidsregio, natuurbeherende organisaties en diverse belangenverenigingen en betrokkenen is nodig am de opgaven per park aan te pakken.

Uitgangspunt
De keuze om Vitale Vakantieparken programmatisch aan te pakken helpt bij het bestuurlijk en ambtelijk doelgericht aansturen van een grote hoeveelheid activiteiten, het bewust afwegen en prioriteren ervan en het flexibel en effectief reageren en anticiperen op externe en interne ontwikkelingen. Om de geformuleerde doelen te bereiken zijn er verschillende projecten en aspecten die grate invloed op elkaar uitoefenen. Dat vraagt am een goede sturing en bewaking van de samenhang. Op deze manier kun je onder andere voorkomen dat er verschuiving van de (sociale) problematiek plaatsvindt van het ene vakantieterrein naar andere terrein zowel binnen de gemeente Noordenveld als binnen Drenthe/Noord-Nederland.

Maatschappelijk draagvlak/participatie
De Expeditie Norgerduinen heeft al laten zien dat er veel draagvlak is om te komen tot oplossingen, kwaliteitsverbeteringen etc. voor de recreatieparken. Vanuit Vitale Vakantieparken Drenthe is ook al veel gecommuniceerd met parkeigenaren en VvE’s over de aanpak am te komen tot vitale vakantieparken.

Planning
Vanuit de Expeditie Norgerduinen en Vitale Vakantieparken Drenthe wordt al uitvoering gegeven aan projecten en aandachtspunten. Voor Vitale Vakantieparken Noordenveld zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Om de ambitie aan te scherpen zal gestart worden met een programma start up (PSU) waarbij bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever samen met het projectteam de ambitie, beoogde doelen en resultaten zullen verdiepen. Ook wordt hierin een planning opgenomen en de benodigde middelen. Deze PSU vindt plaats in september waarna het uitvoeringsplan kan worden opgesteld. Besluitvorming wordt voorzien voor het einde van dit jaar.

Kosten
De raad heeft met de Expeditie Norgerduinen een eerste krediet beschikbaar gesteld voor zogenaamd laaghangend fruit. Voor de aanpak Vitale Vakantieparken zal een uitvoeringsprogramma warden opgesteld met daarin een planning en de benodigde middelen. Daarbij is het uitgangspunt dat voor alle deelnemende projecten c.q. activiteiten een eigen projectbudget wordt vastgesteld als financieel kader. Bekeken zal warden in hoeverre er gebruik gemaakt kan worden van bestaande (onderhouds-) budgetten en van nieuwe financieringsmiddelen in de vorm van subsidies.
Een onderdeel van de financien is de gemeentelijke bijdrage aan het vitaliteitsfonds. De gevraagde besluiten hieromtrent zijn opgenomen in het collegeadvies 319412.

Tijdpad
De komende 4 jaar worden met een programmatische aanpak vitale vakantieparken in Noordenveld gerealiseerd.

Randvoorwaarden
Om Vitale Vakantieparken Noordenveld tot concrete uitvoering te brengen is het belangrijk aan te sluiten bij het actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe en alle interne en externe betrokken en continu te betrekken bij het programma/de projecten.