Jaar: 2018 (page 2 of 2)

Dit doen Oosterduiners niet.

Het is fijn dat Oosterduiners zich ervan bewust zijn dat zij in weelde leven. Het bos is mooi. Om dat zo te houden moeten we alert en actief blijven. Daarom is het bijgaande tafereel vrijwel direct opgevallen bij Oosterduiners.

Het plastic blijkt de verpakking van meubels te zijn, gedumpt bij de vuilcontainers aan de rand van het bos. Of de dumper een Oosterduiner is? Dat is nauwelijks denkbaar. Dat zal overigens snel genoeg blijken. Het plastic was voorzien van naam en toenaam van de klant van een meubelbedrijf in Assen. De gemeente Noordenveld is op de hoogte gesteld en zal passende maatregelen nemen.

Ziet u ook dergelijke taferelen? Mail naar bestuur@oosterduinen.nl. Niet om te klikken, maar om waakzaam te blijven en ons bos te houden zoals het nu is: weelde.

Vakantiehuis afgebrand in Oosterduinen

Vrijdag 13 april is in de vroege ochtend een vakantiewoning door brand verwoest.

Het gaat om de woning D52. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, ook om te achterhalen of er sprake is van brandstichting.

Doordenkertje Oosterduinen: Kleine samenleving moeten we koesteren

Met enige regelmaat plaatsen we ‘doordenkertjes’. Het zijn gedachten die leven bij het bestuur van VvHE Oosterduinen. Filosoferen over de kleine wereld van ons bos, die we mooi willen maken en houden. Oosterduinen is een soort samenleving, die we willen koesteren.

Door Albert Koele, voorzitter

Het verblijf in Oosterduinen is mooi, zolang we geen overlast ondervinden van elkaar en evenmin in het wild levende dieren en het bos in hun levensvorm hinderen. We maken samen iets goeds van ons bos en daarbij passen geen wetboeken en juridische reglementen. Wat bij ons bos wél past zijn ‘doordenkertjes’ die te maken hebben met de manier waarop we een prettige samenleving voor mens, dier en bos creëren.

Als vereniging dragen we een oplossing aan voor de slijtage van de recreatiefunctie van gebieden als de onze en voor de lang slepende kwestie van permanente bewoning van zomerhuizen. Dan zal de overheid bereid zijn om een deal met ons te sluiten. Dat betekent ondermeer, dat we zèlf zullen kunnen bepalen of je hier alleen in het weekend of liever het hele jaar door zou willen verblijven. Dat kan echter alleen gerealiseerd worden onder de voorwaarde, dat we er met elkaar in slagen om een kwalitatief hoogwaardig verblijf-in-het-bos te realiseren, gekenmerkt door: brandveiligheid, ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit, leefbaarheid voor mens en dier, stilte en rust, het donker, maar ook noaberschap, sociale veiligheid, etc. etc.
In onze vastgestelde toekomstvisie op de Norgerduinen worden de kwaliteitslijnen uitgezet die zo’n deal denkbaar maken. Maar laten we elkaar niks wijs maken; het is beslist geen gelopen race! Allerlei gevaren liggen op de loer die een regelrecht spanningsveld opleveren met een verblijf-in-het-bos en zo een bedreiging vormen voor de deal. De énige mogelijkheid om hier eventueel te kunnen wonen is dírect verbonden met een keuze vóór het bos, dus vóór de onderliggende waarden van ons verblijf. Een keuze in het belang van de recreatie, en het maakt dat wonen en recreëren elkaar in ons toekomstperspectief niet bijten. Zonder commitment aan de boswaarden is wonen en recreëren in het bos ondenkbaar. De unieke kwaliteiten van ons verblijf overstijgen de grenzen van ons perceel. Dat vraagt om samenwerking want eendracht maakt macht. Het zijn de boswaarden die ons verbinden. Zo niet, dan laten we de overheid geen andere keuze dan om het verbod op permanente bewoning te handhaven! Dat wil toch niemand (meer)? Laten we dus met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen leefomgeving. Hoe mooi is dat? Hieronder enkele doordenkertjes, zònder volledig te willen zijn. Hopelijk dragen ze ertoe bij om ons de betekenis van een verblijf in het bos te realiseren.

Rekening houden met elkaar
Los van geloof of religie is het prettig als we op zondag een rustige bosdag kunnen beleven. Daarom is het niet handig om op zondag aan de slag te gaan met gereedschap dat lawaai maakt en de vogels overstemt. Misschien goed om te weten dat in Oosterduinen geen ‘openbaar gebied’ is. Ieder stukje grond behoort dus toe aan een eigenaar. Als u dus materialen (of b.v. tuinafval, peuken, hondenpoep) buiten uw eigen perceelgrens deponeert, ligt het dus altijd op het perceel van uw buren. Dat is niet de bedoeling. Wat een ‘berm’ of een ‘openbare zone’ lijkt, is altijd particulier bezit, waarover u geen zeggenschap heeft. Dat geldt ook voor de zandvlaktes.

Honden
Honden genieten van het bos. Als uw hond poept, let u er dan op dat u de poep in een zakje meeneemt? Want de volgende dag lopen er andere mensen of spelen er kinderen. Poep is vies. Officieel geldt in ons bos een aanlijngebod (APV Noordenveld). Wie zich daar niet aan houdt zal niet direct in de nor belanden, maar het schept wél de verplichting om geen overlast te veroorzaken.
Velen tassen snoeihout op langs de erfgrens. Mits dat op ecologisch verantwoorde wijze gebeurt, valt daar nog wat voor te zeggen, maar moet dat per se langs de erfgrens? In veel gevallen echter vormen ze een regelrecht brandgevaar. Niet zelden ontsieren ze de ruimtelijke kwaliteit bovendien. De gemeente biedt twee maal per jaar de mogelijkheid om gratis snoeihout aan te leveren.

Vuur
Velen genieten van het stoken van vuur in de houtkachel. Door geen goed gedroogd hout te gebruiken zorgt u voor rook- en stankoverlast bij de direct omwonenden. Een verblijf in het bos houdt voor iedereen schone en gezonde boslucht in.
Realiseert u zich voorts, dat het buiten alléén is toegestaan om een gezelligheidsvuurtje te stoken in bijv. een vuurkorf. Daarvoor dient u dus óók goed gedroogd hout te gebruiken. Het verbranden van (te natte) takken, bladeren, e.d. zorgt eveneens voor overlast. Het is erg ongezond bovendien om de rook in te moeten ademen. Het verbranden van (groen)afval is in de APV verboden.

Kappen van bomen
We streven een verblijf-in-het-bos na, maar met regelmaat bepleiten mensen het kappen van bomen omdat ze te dicht bij hun huis staan, een beetje scheef staan, voor teveel schaduw zorgen, of wat dies meer zij. Vraagt u hoe dan ook altijd een omgevingsvergunning aan, dan kunnen deze punten in de aanvraag worden meegenomen. Realiseert u zich echter, dat als we alle bomen in de directe nabijheid rond het huis verwijderen – al dan niet legaal – we dan verwijderd raken van de gedachte van een verblijf-in-het-bos. Dat brengt onze gezamenlijke missie in gevaar.
De wegen in Oosterduinen zijn kwetsbaar. Op de wegen van de Boermarke na zijn alle wegen in stukjes eigendom van de eigenaren van huisjes. U rijdt dus over andermans grond. Veel mensen weten dat niet. Nu u het wél weet, rijdt u waarschijnlijk iets voorzichtiger en gaat u niet met motoren en quads het bos in.
Velen hebben permanent verlichting branden, niet zelden verblindend, en hinderlijk voor (nacht)dieren. Met een zorgvuldig gekozen armatuur en een bewegingsmelder kan lichtvervuiling worden voorkomen. Een verblijf in het bos is een verblijf in het donker.

Het bestemmingsplan voorziet niet in het oprichten van erfafscheidingen in de vorm van hoge schuttingen en hekwerken. Het tast de ruimtelijke kwaliteit aan en is strijdig met de geest van het bos.

Namens het bestuur,
Albert Koele

P.S. Zijn uw buren al lid van de vereniging?

Verslag raadsvergadering 31 januari: Expeditie Norgerduinen krijgt alle vertrouwen

Door Albert Koele, voorzitter VvHE Oosterduinen

Gemeenteraad Noordenveld unaniem achter Visie ‘Expeditie Norgerduinen’
De Raad van de gemeente Noordenveld heeft zich vanavond in een raadsvergadering unaniem achter
de Visie ‘Expeditie Norgerduinen’ geschaard. Er wordt een eerste krediet beschikbaar gesteld van €
50.000,- om de uitvoering van de eerste plannen te kunnen bekostigen. Opgeroepen wordt om door
te gaan op de ingezette weg, om te beginnen door een uitvoeringsprogramma op te stellen,
andermaal volgens het principe van wyberen.

Een inspraakronde is niet nodig. Praktisch gezien is de Raad het erover eens, dat iedereen in het
gebied in de gelegenheid was om zijn of haar stem te kunnen laten klinken in de Expeditie. Bovendien
biedt ook het vervolgtraject kansen genoeg om zienswijzen in te dienen, dus ook voor wie zich niet
gehoord voelt. Formeel gezien blijkt de inspraakverordening niet van toepassing. Dat komt, omdat er
aan de raad gevraagd is om ‘kennis te nemen’ van de visie, wat in juridische zin iets anders betekent
dan instemmen. Door kennis te nemen van de visie is het visiedocument primair een stuk van het
College, zodoende (nog) niet van de Raad. Instemmen door de raad komt later aan de orde in het
kader van de bestemmingsplanprocedure. Dat betekent beslist niet dat de Raad zich neutraal opstelt:
kennisnemen is niet vrijblijvend. Alle fracties benadrukken ook het belang van een goed
‘verwachtingsmanagement’. De Expeditie heeft níet als allereerste doel om permanente bewoning te
realiseren. Dat komt pas ter sprake als alle betrokkenen zich in woord en daad verenigen rond de
idealen zoals ze in de visie zijn genoemd, en daar dus ook echt werk van maken. De achilleshiel van
het proces is dan ook, hoe ervoor kan worden gezorgd dat de afspraken rond de kwaliteit van het
verblijf in de Norgerduinen door iedereen nagekomen zullen worden. Dat neemt niet weg, dat de visie
voorziet in een structurele oplossing van de problematiek van permanente bewoning van
recreatiewoningen.

‘Mooi zat’
In praktische zin kan gerust gesteld worden, dat de raad zich unaniem aan deze visie verbindt en het
college aanmoedigt om vooral op deze weg door te gaan. Het enthousiasme over het project is dan
ook groot. In het Drents uitgedrukt noemt de fractievoorzitter van de PvdA het visiedocument ‘mooi
zat’. Even kort maar krachtig formuleerde de VVD haar standpunt, met in het achterhoofd de
opwaardering van het TT-circuit tot formule 1 racebaan: héél snel doorgaan met de reis, een flitsende
pitstop maken in Assen, om daarna een snelle U-bocht te maken en dóór gaan met wyberen, zodat
iedereen weer mee kan doen. Aan het College, m.n. aan de verantwoordelijk wethouder Henk
Kosters, de projectleider Janine Hogeman, en niet in de laatste plaats de direct betrokkenen die actief
meegedaan hebben aan de Expeditie wordt alle lof toegezwaaid door de gezamenlijke fracties.
Opgeroepen wordt om nu eerst te komen tot een uitvoeringsplan, andermaal op basis van het
procedé van wyberen.

Overhandiging Visie Norgerduinen aan gedeputeerde Stelpstra
Hieraan gaat dan nog het moment vooraf, dat de toekomstvisie Norgerduinen zal worden aangeboden
aan de provincie. Dat zal plaatsvinden op 12 februari a.s. om 16:00 uur in de Norgerberg te Norg.
Wethouder Henk Kosters zal dan een definitief exemplaar van de visie overhandigen aan de
gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Daarmee is dat ook meteen het startschot voor het vervolg van de
Expeditie. De projectleider Janine Hogeman nodigt iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Voor alle betrokkenen zal er een exemplaar klaarliggen. “Samen hebben we dit deel van de Expeditie
gereisd, samen proosten we op het vervolg! We hebben een erg leuk intermezzo in het programma.”

Geen inspraak nodig over het gebied Norgerduinen

Uit Dagblad van het Noorden 1 februari 2018

Het rapport over de toekomst van de bossen rond Norg gaat niet de inspraak in. Omdat heel Norg zich heeft kunnen bemoeien met dat rapport acht de gemeente inspraak niet nodig.

De Norgers die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de visie voor de toekomst hadden aangedrongen op het laten vallen van een inspraakprocedure. Zoiets kost kostbare tijd en kan eigenlijk niks veranderen aan het verhaal dat nu zorgvuldig is gecomponeerd met inbreng van alle belangengroeperingen. Met name de bewoners van recreatiewoningen in het gebied willen graag haast, want de verpaupering van de gebieden met recreatiebungalows komt volgens velen alleen tot staan als er permanent mag worden gewoond.

Vitale recreatieparken
Die toestemming is bij uitzondering mogelijk als de provincie Drenthe de aanpak in het rapport goed genoeg vindt. De provincie wil namelijk naar vitale recreatieparken en in dat kader worden ook de parken in de Norger bossen tegen het licht gehouden.

Gezamenlijke visie
De gemeenteraad van Noordenveld heeft ingestemd met het omzeilen van de inspraakprocedure, omdat er later alsnog inspraak mogelijk is zodra de bestemmingsplannen worden aangepast. Mensen die het niet eens zijn met de plannen kunnen zich voor die tijd bovendien alsnog melden om mee te praten, want het rapport Norgerduinen is nog niet meer dan een gezamenlijke visie van de Norgers en de gemeente. Dat wordt 12 februari met enig ceremonieel aangeboden aan gedeputeerde Tjisse Stelpstra in de hoop dat ook hij de visie steunt.

Trucje
De gemeenteraad heeft een trucje moeten verzinnen om niet in aanvaring te komen met de eigen inspraakregels. Het rapport is namelijk niet vastgesteld door de gemeenteraad, maar slechts voor kennisgeving aangenomen.

Spannend
Toen dat besluit werd genomen klonk applaus vanaf de publieke tribune in de raadzaal. Want daarmee wordt niet alleen de inzet van de Norgers voor hun eigen dorp beloond, er kan nu ook direct verder worden gewerkt aan de eerste verbeteringen. De gemeente heeft namelijk ook alvast 50.000 euro beschikbaar gesteld om de eerste wensen uit het rapport te vervullen. Welke dat worden is nog niet duidelijk. De komende tijd wordt bepaald welke afspraken er gaan gelden voor het gebruik en het beheer van de verschillende bosgebieden rond het dorp. Het wordt nog spannend of alle belanghebbenden in die gebieden daar een lijn in gaan trekken.

Werkzaamheden waterleidingen vanaf 29 januari 2018 (twee weken wellicht ongemak)

De onderstaande brief is gezonden aan een aantal bewoners van Oosterduinen. Voor de volledigheid publiceren wij deze hier ook.

U woont in een gebied waar NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) verantwoordelijk
is voor het ondergronds netwerk van waterleidingen.

Om ook in de toekomst storingen en drukverliezen te voorkomen, onderhouden wij onze
netwerken goed. De waterleiding dient te worden aangepast op locatie Middenweg vanaf
huisnummer 24 tot aan de Donderseweg.
In deze brief informeren wij u hierover.

De werkzaamheden worden langs de Middenweg uitgevoerd.
Wat betekent dit voor u?

Naar verwachting starten de werkzaamheden op 29 januari 2018 en zullen ca, 2
weken duren.
. Wij voeren de werkzaamheden uit in eigen beheer
. De totale werkzaamheden veroorzaken hinder voor omwonenden en verkeer, We
proberen deze overlast voor u tot een minimum te beperken, echter willen wij u
verzoeken om een andere route te kiezen tijdens deze periode.
Uw watertoevoer
. Tijdens de werkzaamheden zal WMD de levering van het water een aantal
momenten onderbreken. U ontvangt hierover tijdig bericht.
. Door werkzaamheden is er kans op lagere waterdruk. U merkt dit bij het
opendraaien van de kraan. Ook kan er even troebel water uit de kraan komen. Dit
wordt veroorzaakt door ijzerdeeltjes die in het water bewegen door een
veranderende stroomrichting. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid. Wel kan het
vlekken in uw wasgoed veroorzaken. Controleer daarom de kleur van het water
voor u de wasmachine aanzet

Meer informatie?
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met ons. info@wmd.nl.
Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.
Met vriendelijke groet, WMD drinkwater B.V.

Dagblad van het Noorden: Norg oogst applaus voor zichzelf met toekomstvisie voor de bossen

Uit Dagblad van het Noorden 11 januari 2018 –

Burgemeester De Boer van Norg verwachtte 42 jaar geleden al dat zomerhuisjes ooit permanent bewoond mogen worden. Pas nu komt dat in zicht met een beleidsvisie van de Norgers zelf.
De nota ‘Expeditie Norgerduinen’ is het resultaat van een bijzondere aanpak, waarbij de Norgers en andere belanghebbenden zelf hebben kunnen bedenken wat er zou moeten gebeuren met de bossen rond het dorp, hun bewoners en hun gebruikers. Die aanpak krijgt applaus van vriend en vijand. Wethouder Henk Kosters is de politieke held, die het aandurfde om het aan de inwoners zelf over te laten wat er zou moeten gebeuren. Maar ook de Norgers krijgen applaus, omdat ze met honderden actief betrokken zijn geweest bij het proces.


Op naar een reeks verbeteringen

De gemeenteraad van Noordenveld moet de visie formeel nog accepteren als de gemeentelijke koers voor de toekomst van Norg, maar na het eerste raadsdebat over deze beleidsvisie valt niet anders te verwachten. En daarmee zet de gemeenteraad koers naar een oplossing voor een heel scala aan problemen en probleempjes.

Hulpdiensten moeten de zomerhuisjes kunnen vinden, aanbrengen van wegwijzers en straatnamen, afdwingbare afspraken hoe het bos gebruikt mag worden, herstel van de toeristische aantrekkingskracht van Norg door onder meer een Norg-app, verkrotte woningen saneren, entrees van de bossen verfraaien, een betere belangenorganisatie, snel internet en nog tientallen projecten staan op het wensenlijstje in de visie. De kers op de taart moet dan worden dat de provincie Drenthe toestaat dat recreatiewoningen in gewone huizen worden.

Permanent wonen nog niet uit de ban
Want dat dat nog geen gelopen race is is tijdens het raadsdebat meermaals onderstreept. Wethouder Henk Kosters zei wel te verwachten dat dat goed komt, maar: „Het is een mooi proces, maar we zijn er nog lang niet. De provincie doet positief mee, maar permanent wonen is nog steeds ‘nee, tenzij”. Deze visie is een kapstok voor dat ‘tenzij’.” Minstens zo belangrijk noemde hij de opgave dat het gebied er beter van wordt. Vaststellen van de visie ziet Kosters vooral als leidraad voor een uitvoeringsplan. Wat er precies moet veranderen, hoe dat gaat gebeuren en wie het gaat betalen.

Politiek is bij de burger gebracht
Toch was het debat doorspekt van complimenten en de verwachting dat burgemeester De Boer eindelijk gelijk krijgt. Johan van de Garde stak namens de Norger werkgroepen de loftrompet voor de moed van Kosters en de bereidheid van de gemeenteraad om hem te volgen. „Politiek is bij de burger gebracht. Het is burgerparticipatie om blij van te worden en we kunnen trots zijn op het resultaat. Het is een stuk met visie van binnenuit.”

Bindende afspraken nodig
Ook voorzitter Albert Koele van de vereniging van eigenaren in het gebied Oosterduinen sprak lovend: „Dit proces strekt tot voorbeeld.” De discussie over het wonen in zomerhuisjes is altijd een splijtzwam geweest in Norg, maar ook elders en dat ligt nu heel anders. Volgens Koele staat en valt de verdere aanpak nu met het bindend maken van de afspraken die nu gemaakt gaan worden. „Willen we een stap verder komen moeten we ons als bewoners en gebruikers van het gebied verenigen.”


Inspraak niet meer nodig?

Om te onderstrepen dat het de gemeente menens is om nu ook te gaan doen wat bedacht is komt er 50.000 euro beschikbaar. Daar kunnen alvast wat wensen mee betaald worden waar iedereen het over eens is. Meer moeite heeft de gemeenteraad nog met het voorstel om nu geen inspraak meer mogelijk te maken over de visie.

Alle belanghebbenden hebben er aan kunnen meewerken en de visie heeft nog geen juridische status. Een belangrijk deel van de raad hikt daar ernstig tegen aan, omdat het uiteindelijk wel om een besluit gaat dat stevig ingrijpt in Norg en omgeving. Inspraak is dan normaal. Wethouder Kosters ziet dat anders. De inspraakverordening van de gemeente zegt dat inspraak nagelaten mag worden bij interactieve processen.

„Als het bij dit project niet kan kunnen we die regel wel weer schrappen.” Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Inspraak kost tijd en de werkgroepen willen graag nu aan de slag.

Dit hoort niet zo

De foto is op 4 januari 2018 gemaakt bij de afvalcontainers Meerlaan. Het illegaal dumpen van afval in de Oosterduinen is een omvangrijke bron van vervuiling die iedereen stoort om van de leefomgeving te genieten. Maak geen dumpplaats van onze natuur. Iedereen die in de Oosterduinen verblijft doet dat in de eerste plaats vanwege de bijzondere kwaliteiten van dit bosgebied.

Herkent u uw eigen afval? Zou u dit dan willen weghalen? Herkent u afval van anderen en kunt u de veroorzaker van deze overlast traceren? Mail dat dan aan bestuur@oosterduinen.nl. Er zal dan een melding worden gedaan aan de handhavers van de Gemeente Noordenveld.

Wij maken u hierop attent, omdat het bos van ons allemaal is.

Algemene Ledenvergadering 16 februari 2018

Op vrijdag 16 februari 2018 om 19.30 uur begint de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. We kijken terug op de ontwikkelingen in 2017, waarin we mooie vorderingen kunnen melden. Een belangrijk punt waarover we berichten is ‘permanente bewoning’ van huisjes in Oosterduinen.  De ALV vindt plaats in De Brinkhof te Norg.

Informatie
Onlangs stemde het College van B&W in met de toekomstvisie op de Norgerduinen. In de
bestuursvergadering hedenochtend kwam het volgende ter sprake. Er zijn Oosterduiners die
zich nu afvragen: Moeten we straks dan verplicht lid worden van de vereniging? En er zijn
Oosterduiners die geen lid worden van de vereniging, want ze zijn van mening dat de vereniging
de wegen niet goed onderhoudt. Zulke gedachten roept bij die mensen een gevoel
van verzet op tégen de vereniging. Laat het duidelijk zijn: U bent tot niets verplicht. Maar
baseert u uw keuze niet op onjuiste gedachten, dat zou jammer zijn. Hieronder willen we de
vraag om al dan niet lid te worden wat anders belichten. Misschien denkt u er dan anders
over. Bovenal geldt: we hebben elkaar nodig!

Algemene Ledenvergadering
Is het straks verplicht om lid van de vereniging te worden?
Over deze vraag moeten we de discussie niet met elkaar (willen) voeren, want het leidt de aandacht
af van de kern: door de toekomstvisie op de Norgerduinen wordt ons een keuze geboden,
dat is een keuze vóór een veilig en prettig verblijf voor íedereen in de Oosterduinen. De keuze is
uitdrukkelijk aan ú! Het staat u vrij om een andere keuze te maken, maar realiseert u zich de consequenties.

Een keuze vóór een nieuw gezicht van de Oosterduinen houdt ook in, dat we de situatie zoals die
nu is àchter ons laten:
 we roepen een halt toe aan de verloedering van ruimtelijke en natuurlijke waarden,
 tevens aan de handhaving van het verbod op permanente bewoning. Geen angst meer dus op
juridische procedures en enorme boetes. Wat een geweldig perspectief. Wat een bevrijding.
Dat kan alleen als we bereid zijn om ons te verenigen rond een aantal idealen, zoals in de toekomstvisie
Norgerduinen is omschreven. Daarin staan de ruimtelijke kwaliteit en de natuurlijke
waarden van het bos centraal, maar ook veiligheid en noaberschap. Natuurlijk brengt dat verantwoordelijkheid
met zich mee; een verblijf in het bos is niet (langer) vrijblijvend. Willen we dus af
van de situatie zoals die nu is, dan moeten we samen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit
van ons verblijf. Dat betekent samenwerken in het opstellen van plannen en ons actief verbinden
aan het realiseren ervan om zo onze idealen waar te maken. Om die keuze gaat het.
Alleen onder die voorwaarde is het voor de provincie denkbaar en bespreekbaar om permanente
bewoning toe te staan. Een andere weg is er beslist niet.

Als U een andere keuze maakt, waardoor we er niet in slagen ons te verenigen, dan blijft alles bij
het oude! Realiseert u zich dan wel, dat we de overheid niet zullen kunnen verhinderen om het
verbod op permanente bewoning te handhaven. Hoe dat concreet uitpakt valt nu nog niet te overzien.
Er kan echter geen enkel misverstand over bestaan, dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is.
Als we bereid zijn een keuze voor de beoogde gebiedsontwikkeling te maken, is de overheid ook
bereid om ons te faciliteren om onze droom waar te maken.

Wilt u geen lid worden, omdat u vindt dat de vereniging de wegen niet goed onderhoudt?
Er zijn Oosterduiners die vinden, dat de vereniging de wegen niet goed onderhoudt. Daarom worden
ze ook geen lid. Helaas berust deze opvatting op een denkfout.
Niet de vereniging is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van ieders woning en voor het onderhoud
van de wegen. Juridisch is iedere eigenaar in principe zèlf verantwoordelijk voor zijn of
haar ‘stukje’ weg en voor het onderhoud daarvan. Dat is in de praktijk lastig te organiseren en
vraagt overleg tussen buren.

De vereniging wil u die zorg zoveel mogelijk uit handen nemen, maar neemt daarmee nooit de juridische
aansprakelijkheid van de huiseigenaren over! Daarom worden de wegen in het bos (geheel
onverplicht!) onderhouden door de vereniging, zolang daarvoor budget is, zolang ze bereikbaar zijn
met de sjofel, en zolang de omstandigheden goed onderhoud mogelijk maken. Het budget is beperkt,
omdat niet iedereen in het bos lid is van de vereniging. De afgelopen weken is het bovendien
zo nat geweest, dat onderhoud niet mogelijk is.

Tenslotte
De vraag is dus niet of u verplicht lid moet worden, maar of u af wilt van de huidige problematiek
rond ons verblijf in de Oosterduinen, en of u hier graag zou willen kunnen wonen. Dat kan, maar alleen
als we ons verenigen en samen stáán voor de kwaliteit van een verblijf in het bos, anders niet. U
bent daartoe niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen om alles bij het oude te laten. Maar is dat waar
u voor kiest? Het is voorts een misverstand om te denken, dat de vereniging verantwoordelijk is voor
de bereikbaarheid van ieders perceel, en voor het onderhoud van de wegen. U bent dat uitdrukkelijk
zèlf. Als uw weg dus in slechte staat verkeert, mag dat geen reden zijn om geen lid te worden. Bovendien
is de vereniging meer dan wegen alleen. Juist omdat wij zo graag af willen van de huidige situatie
en we een veilig en prettig verblijf voor íedereen wensen, zeggen wij: Oosterduiners verenigt U,
als u iets wil met de toekomst. We hebben goud in handen met elkaar.

Namens het Bestuur,
Albert Koele

P.S. Zijn uw buren al lid van de vereniging?

Nieuwere berichten »

© 2020 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑