In mei 2019 heeft de gemeente alle eigenaren van een perceel in de Oosterduinen uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst. Ruim 70 eigenaren (van de ongeveer 400) hebben aan deze uitnodiging gehoor gegeven. Intussen heeft de vereniging de afgelopen maanden meerdere commissies en werkgroepen opgestart met tientallen(!) leden.

Langzamerhand begint er  meer zicht te komen op wat het transitieproces in gaat houden.
Een belangrijk aandachtspunt is en blijft dat het mogelijk maken van permanent verblijven niet ten koste mag gaan van de natuur. Sterker nog: de kwaliteit van de natuur moet worden verbeterd.
Sinds 2014 maakt de Oosterduinen deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). De provincies zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van dit natuurnetwerk en dat betekent dat de provincie Drenthe een belangrijke stem heeft in de toekomst van de Oosterduinen. Eigenlijk mag er binnen het natuurnetwerk helemaal niet gewoond worden. De provincie wil hierop alleen een uitzondering maken als natuurbehoud en –herstel gewaarborgd zijn. We verkeren dus in een hele bijzondere positie.

Voor de gemeente zijn behoud en verbetering van recreatievoorzieningen belangrijke aandachtspunten. Hieraan wordt gewerkt in het kader van het project ‘Vitale vakantieparken’.
De gemeente is ook verantwoordelijk voor het woonbeleid. Bij elke uitbreiding van de woonmogelijkheden moet de gemeente motiveren waarom de uitbreiding  past binnen het regionale woonbeleid. Nieuw woningaanbod moet zich bijvoorbeeld onderscheiden van het bestaande aanbod. Eén van de punten waarin Oosterduinen zich onderscheidt is het aanbod van relatief kleine onderkomens.
De VvHE Oosterduinen, de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe werken nu samen, om een vorm te vinden die aan de wensen van alle partijen tegemoetkomt.

Eén van de instrumenten die zal worden ingezet om het gewenste doel te bereiken is het zogenaamde ‘bospaspoort’. Hierin worden de normen beschreven waaraan ‘permanent verblijven in de natuur’ moet voldoen. Daarbij moet gedacht worden aan omgangsnormen (gedragsregels) en omgevingsnormen (fysieke eisen aan woning, erf en bosperceel).
Vanuit de Oosterduinen buigt een aantal leden met bestuurlijke en juridische ervaring zich momenteel over de gewenste normen én de mogelijkheden om de regels die hier uit voortkomen ook daadwerkelijk te kunnen handhaven.
Uiteindelijk zal het resultaat van dit alles onder andere worden vastgelegd in een bestemmingsplan/ omgevingsplan.

Lees op de pagina Transitie wat er aan vooraf ging.