Sinds de ‘Expeditie Norgerduinen’ een toekomstvisie voor het bosgebied heeft opgesteld, circuleert het idee ‘bospaspoort’. Wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld?
De gedachte achter het bospaspoort is dat de eigenaren van bospercelen gezamenlijk afspraken maken over wat wel en niet geoorloofd is in het bos.

Voor de Oosterduinen heeft de Vereniging van eigenaren het initiatief genomen om zo’n bospaspoort tot stand te brengen. Het bestuur van de vereniging wil dit doen met en voor àlle eigenaren: lid of geen lid. Op dit moment is ongeveer 30% van de eigenaren (nog) geen lid van de vereniging.

Er is een goede reden om ook deze niet-leden bij het bospaspoort te betrekken. Ook zij verblijven immers in het bos. Voor de gemeente en de provincie is het tot stand komen van voor iedereen geldende normen een voorwaarde om permanent verblijf in recreatiewoningen toe te staan. Dit is in het belang van alle eigenaren, óók van degenen die geen plannen hebben voor een permanent verblijf in hun recreatiewoning.

Met de komst van het paspoort kunnen natuurherstel, rust en vrijheid gerealiseerd worden waar iedereen zo naar verlangt. Achter de schermen wordt door drie commissies van de vereniging (bosclub, juridisch en  communicatie)  al enige tijd nagedacht over de mogelijkheden. Belangrijk is dat de overeen te komen normen realistisch zijn en zo nodig  gehandhaafd kunnen worden.

De planning is dat volgend voorjaar een concreet voorstel wordt voorgelegd aan alle eigenaren en huurders. Het bospaspoort gaat zowel gedragsnormen als omgevingsnormen bevatten. Een voorbeeld van een gedragsnorm is: veilig omgaan met vuur. Een bijpassende regel is dan: geen vuur bij risicofase 2. Een voorbeeld van een omgevingsnorm is: terughoudend omgaan met omheiningen, met als mogelijke regel: geen schuttingen en heggen.

Het is belangrijk dat iedereen zijn zegje hierover kan doen en dat het uiteindelijke bospaspoort gedragen wordt door een ruime meerderheid van de eigenaren en huurders, maar ook het vertrouwen heeft van de overheid.

Heeft u ook ideeën over normen en regels voor een prettig verblijf in het bos? Stuur dan een  mailtje naar bestuur@oosterduinen.nl.