1. Opening, welkom, vaststelling agenda, notulist (n.v.t.)

Als gevolg van de Lockdowns in Nederland kon over de bestuursjaren 2019 en 2020 de Algemene Ledenvergadering niet op de gebruikelijke wijze worden gehouden. In plaats daarvan is besloten om de ALV ‘op afstand’ te doen, alsmede op papier, en over twee bestuursjaren tegelijk. Wel op gebruikelijke wijze zijn met de leden via nieuwsbrief weer alle jaarstukken gecommuniceerd. De link leidt u ernaar toe. Aan de leden is gevraagd om instemming te verlenen met de aangereikte punten. Zie de kadertekst hieronder. Hierop zijn 45 reacties gekomen, waarvan 39 instemmend, drie berichten zonder instemming (maar vragen), en drie verhuisberichten. Er zijn tal van vragen binnengekomen. Deze zullen hieronder grotendeels anoniem worden weergegeven, deels gerubriceerd onder de afzonderlijke commissies, deels opgenomen als rondvraag. 

Op deze aanpak is positief gereageerd. Alle reacties zijn opbouwend van aard, ook die wat kritischer van toon zijn. 

 • Zo schreef iemand: “Bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak, nietwaar?”
 • En: “Het is duidelijk omschreven en alles zit bij elkaar.” 
 • De algehele stemming lijkt te kunnen worden gedekt met deze reacties: 
  • “Ik ben onder de indruk van alle activiteiten die ondernomen worden voor een update van het gebied. Het bestuur verdient veel waardering voor hun inspanning en bereikte resultaten.” 
  • “Jullie hebben weer hard gewerkt. Hartelijk dank hiervoor!”
 • Zulke signalen bevestigen het vertrouwen in de goede afloop al dienen ook de vele vrijwilligers genoemd te worden: 
  • “De diverse werkgroepen hebben ook weer veel werk verzet en we hopen dan ook, dat de werkgroepen, de hun gestelde doelen in 2021 zullen halen.”
  • “Verder wil ik het bestuur, de Bosclub en de commissieleden hartelijk danken voor het werk dat zij doen voor ons mooie bos. Het is niet altijd een dankbare taak, maar het moet wel gebeuren en ik vind het fijn dat jullie je daarvoor willen inzetten.”
Het bestuur verzoekt u te willen stemmen met de jaarstukken, de verkiezing van Karin Prak als bestuurslid (zij kandideert zich voor de secretarisfunctie), de herverkiezing van de aftredende bestuursleden . Dit doet u door binnen twee weken na dagtekening een e-mail te sturen naar secretariaat@oosterduinen.nl Als volgt:Ja, ik stem in met de jaarstukken over de bestuursjaren 2019 en/of 2020;met de benoeming van Karin Prak als bestuurslid;met de herverkiezing van de zittende bestuursleden Herman Veluwenkamp (penningmeester) Kitty Prins (algemeen bestuurslid) en Wim Koster (algemeen bestuurslid);het door de kascommissie gegeven advies om de financiële stukken goed te kunnen en het bestuur over de jaren 2019 en 2020 décharge te verlenen;het door de kascommissie gegeven advies om de leden die meerdere jaren geen contributie hebben betaald nog eenmaal te verzoeken hun contributie te willen betalen. Mochten zij die niet betalen, dan zullen zij worden uitgeschreven als lid van de vereniging.  Indien u met één of meerdere jaarstukken niet instemt, geeft u dat dan ook via het genoemde account aan, zo mogelijk gemotiveerd. 
 1. Huishoudelijke mededelingen (n.v.t.)
 1. Vaststelling notulen Jaarvergadering bestuursjaar 2018

De notulen zijn vastgesteld.

 1. Vaststelling Jaaroverzicht Bestuur 2019 en 2020

Het jaaroverzicht is vastgesteld. Over de activiteiten in het kader van het proces van gebiedsontwikkeling rijzen de volgende vragen.

Bosclub

 • Wanneer is het Streefbeeld van de Oosterduinen gereed? Waarom kunnen op de heidag alleen de experts hierover oordelen?

Bestuursreactie

Naar verwachting zal dit Streefbeeld aan het einde van 2021 gereed kunnen zijn. Inderdaad hangt dit af van de aangekondigde expertbijeenkomst, die als er geen Lockdown geweest was reeds in het voorjaar 2021 had kunnen plaatsvinden. Het is daarmee niet gezegd, dat alleen de experts hierover doordelen. Dat zou een misverstand zijn. Júist het gebied moet hierover oordelen. (Zie hieronder ook de Bestuursreactie op de vraag wat de stand van zaken is m.b.t. het opknappen van de entree aan de Voorsteweg.) 
 • Met het oog op transparantie, openheid en een goede communicatie zou het concept streefbeeld met de leden gedeeld moeten worden door het op de website te plaatsen. Iedereen heeft toch recht om te weten hoe het er nu voorstaat? 

Bestuursreactie

Op uitnodiging van dhr. Gerben Rouwenhorst, transformatieadviseur bij de Taskforce Vitale Vakantieparken, is De Bosclub aangeboden om dit concept in een bijeenkomst te laten toetsen door een aantal experts op het gebied van omgevings-, verenigings-, privaat- en publiekrecht. Dit kan helpen om de haalbaarheid van het streefbeeld te toetsen, adviezen mee te nemen over hoe de verschillende aspecten van dit toekomstbeeld geborgd kunnen worden, zodat ze ook echt kunnen worden uitgevoerd. Dit kan dan verwerkt worden in het streefbeeld dat aan het gebied voorgelegd wordt. Als in een van de uitgebrachte nieuwsbrieven door gemeente en vereniging is aangegeven, is in het concept de input verwerkt van de enquête die rond de afgelopen jaarwisseling in het gebied is uitgezet.   
 • Wat is de actuele status in de besluitvorming omtrent permanente bewoning? Wanneer is het bospaspoort een feit?

Bestuursreactie

In de loop van 2021 zal het bestuur hierover helderheid verstrekken. In grote lijnen: eind 2021 vaststelling streefbeeld (fase 2 VV); eind 2022 afronding fase 3 VV. Tenslotte kan dan in 2023 de bestemmingsplanprocedure doorlopen worden (fase 4 VV), wat een wettelijke taak is van de gemeente, waarbij de provincie dat plan toetst. Praktisch gezien weten we eind volgend jaar dus hoe de vlag erbij hangt.
 1. Vaststelling Beknopt Jaaroverzicht Commissies 2019 en 2020

Het jaaroverzicht is vastgesteld. Voor de verschillende commissies worden enkele vragen gesteld.

Glasvezelteam (Commissie Technische Zaken)

 • Hoe kan het glasvezelproject een plek krijgen in een zogenaamd transformatieplan? 
 • “Wat is de status m.b.t. aanleggen glasvezel in de Oosterduinen en zijn bewoners zich voldoende bewust van de voordelen voor bewoners (die juist bijdragen aan het natuurlijke karakter en kwalitatieve upgrade van ons bos). Wellicht is het zinvol om opnieuw te inventariseren wat de belangstelling op dit moment is, ook onder al die eigenaren die niet hebben gereageerd.”

Bestuursreactie

Op dit moment valt hierover nog niks te zeggen, ofschoon het glasvezelnetwerk meegenomen lijkt te kunnen worden in het Transformatieplan.  Het lijkt evenwel waarschijnlijk dat bij de aanleg van een netwerk de kosten niet over alle betrokkenen verdeeld worden maar alleen bij die Oosterduiners die er belang bij hebben. De daarbij komende financiële risico’s zullen glashelder moeten worden gemaakt, alvorens kan worden besloten tot de aanleg. In dit verband lijkt een nieuwe inventarisatie van belangstellenen zinvol. 
 • Graag uitleg over de gevolgen voor natuurschade, wanneer er over 8 – 12 km lengte wordt gegraven in een NNN-bos, bij aanleg van glasvezel. 

Bestuursreactie

De zorg die uit deze vraag spreekt voor het bos wordt door het bestuur gedeeld. Tegelijkertijd hebben we te maken met een situatie waarin alle nutsvoorzieningen reeds in het bestaande wegennet liggen: riool, waterleiding, elektriciteit, gas en telecom. Daarbij nog de lagedruk leiding, al is die niet in gebruik. De glasvezelkabel komt daar dan tussen te liggen. Mits zorgvuldig aangelegd, boet dit niet in op de boskwaliteit. Bij de aanleg wordt bovendien gebruik gemaakt van een rakettechniek, waarbij twee putten gegraven worden om een langzaam bewegende raket ondergronds richting de andere put te kunnen sturen. Dit scheelt graafwerk. Juridisch is het zo dat er erfdienstbaarheden zijn gevestigd, dat ook het recht van leiding omvat. Het bos heeft rechten, mensen die er verblijven evenwel ook. Conform de toekomstvisie streven we naar ‘een verblijf in het bos’. Dat betekent dat voorzien wordt in goede verbindingen. Het draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van ons verblijf in het bos, internet is tegenwoordig een onmisbare nutsvoorziening geworden en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Dat maakt het voorts o.a. mogelijk om thuis te werken, wat voor een aantal beroepsgroepen ook kan gelden in de Oosterduinen. Thuiswerk draagt bij aan minder verkeer op de weg, daarmee een verminderde uitstoot van CO2. Het is zonneklaar dat glasvezel duurzaam en toekomstbestendig is. Gesproken wordt over een NNN-bos. Dat wekt de suggestie, dat we reeds met een hoogwaardig bos te maken hebben. Dit is niet altijd en overal in het gebied de stand van zaken. Hier ligt binnen het proces van gebiedsontwikkeling een uitdaging. Wat er kortom niet is, loopt ook geen gevaar. Mits goed afgestemd op elkaar, bijten de aanleg van een glasvezelnetwerk en de ontwikkeling van het bos elkaar niet. 

Commissie Wegen 

 • “De gemeente onderhoudt de wegen twee keer per jaar, dat was de overeenkomst met de gemeente en de vereniging. Waarom is het dan in 2020 maar één keer gebeurd? 

– De gemeente is toezichthouder over de openbare wegen ook in de Oosterduinen.

– De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de recreatiehuisjes bereikbaar zijn. Als er bijvoorbeeld door de gemeente wegen, die onbegaanbaar zijn, worden afgesloten dan hoort de gemeente te zorgen dat de huisjes via een andere route bereikbaar zijn.

– De gemeente behoort wettelijk de eigenaren van de wegen, ook als de weg deels over particuliere percelen loopt, erop te wijzen dat de wegen goed onderhouden moeten zijn. Indien het onderhoud niet voldoende is, dan kan de gemeente op kosten van de eigenaren het gewenste onderhoud uitvoeren.

Nu doet de vereniging summier onderhoud, echter dat is zo summier dat  het maar gedeeltelijk helpt. Maar de vereniging is niet bevoegd dit onderhoud te doen op de wegen van de Boermarke, indien deze er geen toestemming voor hebben gegeven. De gemeente is hiertoe wel bevoegd. Bij nalatigheid is steeds weer de gemeente toezichthouder, zorghouder en onderhoudsplichtig bij nalatigheid van het onderhoud, zowel bij de Boermarke als bij particulieren. Om de gemeente tegemoet te komen en te laten zien dat de bewoners en de vereniging welwillend zijn, is snel overleg met de gemeente nodig, zodat de gemeente hun wettelijke plichten kan nakomen. Dus dat de gemeente het onderhoud uitvoert.

Dit zou natuurlijk ook door een loonbedrijf in de omgeving kunnen worden gedaan, maar zover ik nagevraagd heb hebben deze geen wegenfrees voor zand- of half verharde wegen en de gemeente wel.

Bij de gemeente Noordenveld is er geen wegenbeheerplan, ook niet van zand- of half verharde wegen. Ook is er nog steeds geen recente wegenlegger, de laatste is van 1962, dit is wel wettelijk verplicht. Ik hoop en verwacht dat ook in het kader van de bestemmingsplanwijziging hierover eens bij de gemeente met de vuisten op tafel wordt geslagen. Gemeente en Boermarke neem uw verantwoording voor de openbare wegen in kader van de Wegenwet en Wegenverkeerswet.”

Bestuursreactie

Deze problematiek vormt onderdeel van het project brandveiligheid. Met name de werkgroep Rechten en Plichten (cluster gedrag) buigt zich hierover. Gesteld wordt dát de gemeente er verantwoordelijk voor is, dat de recreatiehuisjes bereikbaar zijn. Voorts, dát de gemeente rol van toezichthouder heeft. Hieraan ligt de claim ten grondslag, dát alle wegen in de Oosterduinen (inmiddels) een openbare functie hebben. Ook deze claim dient vooralsnog al dan niet vastgesteld te kunnen worden. Daar komt de vraag bij of bepaalde wegen niet als toeritten aangemerkt kunnen worden, waardoor de vlieger mogelijk niet opgaat voor deze toeritten. Wat er ook van zij, het uitgangspunt van deze benadering is dat er gezocht wordt naar een juridische grondslag, waarop dan het beheer van de wegen in het gebied kan worden gevestigd. Op zich is dit een interessante gedachte. Kan echter tegelijkertijd niet worden gezegd, dat de huiseigenaren zèlf eerst en vooral verantwoordelijk zijn voor de bereikbaarheid? Moeten niet juist de eigenaren zelf hun verantwoordelijkheid nemen? Juridisch is dit geregeld in ieders koopcontract. Op basis daarvan verplicht iedere koper zich aan het onderhoud van de weg. Weliswaar neemt de vereniging deze juridische verantwoordelijkheid niet op zich, dat neemt niet weg dat eigenaren onderling afspraken over het onderhoud kunnen maken, bijv. op verengingsniveau. Reeds in de discussie hierover in de ALV over het bestuursjaar 2017 ontvouwde ons lid Jaap van der Wilden hierover een constructieve gedachte, waarnaar hier andermaal verwezen wordt. Zie pag. 15 en 16 van de laatste ALV- nieuwsbrief: “Wat ons allemaal verengt, voor 100%, dat is het wegennet in het bos. Deels in particulier eigendom, waarop erfdienstbaarheid is gevestigd. Brandveiligheid is een hele mooie ingang om dit systeem helemaal en vakkundig in kaart te gaan brengen ….” Het bestuur is van mening dat deze route serieus kans van slagen heeft. Idealiter verenigen we ons rond de kernwaarden van het gebied, brandveiligheid inbegrepen, waarover we met elkaar afspraken kunnen maken. Vervolgens kunnen we dan bezien hoe we deze kunnen borgen. Feitelijk een andere route dus dan die de vragensteller voorstelt.  Dit laat onverlet, dat het wegenonderhoud een complexe zaak is. Tijdens de ALV over het bestuursjaar 2015 zijn de dilemma’s uitgebreid met elkaar besproken, en nadien bij voortduring onder de aandacht gebracht. Als het aan het bestuur en de Bosclub ligt, valt of staat het verkrijgen van een woonrecht met een commitment aan een met elkaar overeengekomen wegenbeheerplan, inzonderheid aan de daarbij komende financiële lasten. Het bestuur gaat ervan uit, dat alle leden overtuigd zijn van de urgentie van de brandveiligheidsproblematiek, waarvan bereikbaarheid een onderdeel vormt. De niet-leden echter lezen dit niet. Misschien moet er bij de gemeente met de vuist op tafel worden geslagen, maar dan tegelijkertijd (spreekwoordelijk) ook bij onszelf. Zie de verwijzing hierboven naar de inbreng van Jaap van der Wilden. 
 • “Welke beleid kunnen we gezamenlijk inzetten om er zorg voor te dragen dat alle wegen begaanbaar blijven? Veel kavels dragen een recht van overpad, welk deel als weg gebruikt wordt door meerdere huizen. Echter vindt onderhoud daar niet altijd afdoende plaats omdat de eigenaar daartoe weliswaar verplicht is, maar het niet altijd wil doen. Het is een kleine moeite om deze wegen mee te nemen in het onderhoud. De discussie gaat natuurlijk over de kosten en wie dit dan moet dragen. Ik stel voor een inventarisatie te maken van deze stukken overpad en wat de onderhoudskosten daar van zijn (egaliseren en gaten opvullen). Vervolgens kan er een besluit worden genomen over het dragen van deze kosten (collectief of blijft het gekoppeld aan een individuele bewoner). Vaak is dit recht van overpad al oud en daarmee is de verwachting dat deze wegen niet ineens zullen verdwijnen. In die zin zou je kunnen concluderen dat het ook van collectief belang is dat deze wegen goed begaanbaar blijven.
  Een andere optie is om het onderhoud via de vereniging te laten lopen en de kosten daarvan bij de bewoner neer te leggen. Dan is de drempel sowieso lager omdat mensen het lastig vinden dergelijk onderhoud te organiseren en regelen.”

Bestuursreactie

Grotendeels is deze vraag hierboven beantwoord. Voor alle duidelijkheid: het is uitdrukkelijk een collectief belang dat de wegen begaanbaar, àlle woningen bereikbaar zijn, c.q. voor de gezamenlijke hulpdiensten en zodoende tenminste drie-en-een-halve meter breed zijn, en dat àlle woningen víndbaar zijn. De brandweer heeft herhaalde malen de noodklok geluid, ondermeer in de ALV in 2014 over het bestuursjaar 2013. Aangegeven is dat het risico op brand in tijden van droogte ‘zeer groot’ is. Het laat zich raden wat de catastrofale gevolgen zullen zijn als we er niet in slagen hierover met elkaar op één lijn te komen om adequate maatregelen te treffen die het risico op brand minimaliseren. Het inrichten van een beheervereniging, en/of de transformatie van de VvHO naar een beheervereniging met een verplicht lidmaatschap – te beginnen met wie opteert voor een woonrecht – is een denkbare optie. 
 • “ De slechte staat van de Middenweg is een voortslepende zaak en de risico’s die dat met zich mee brengt voor mogelijke ongelukken zijn zeker aanwezig. Het is fijn dat er af en toe wat gaten dicht geschoven worden zodat het nog enigszins berijdbaar blijft. Echter het werkelijke probleem wordt niet opgelost. Nodig is dat er serieus word gekeken om de Middenweg goed rond te leggen en dat het water aan de zijkant van de weg, weg kan lopen. Een oude methode die algemeen bekend is en minder onderhoud, dus ook minder kosten vergt.”

Bestuursreactie

De vragensteller slaat de spijker op zijn kop. Vraag is wel of de methode die voorgesteld wordt zo oud is. Binnen het kader van het brandveiligheidsproject staat deze aanpak in elk geval centraal, m.n. de werkgroep Hobbels en bobbels. Zie de formulering van de opdracht in het schema hieronder. Het wachten is echter op de voortgang in de werkgroep Overhangende takken en bomen. Overleg hierover vindt thans plaats binnen de regiegroep Brandveiligheid om te komen tot een oplossing in de stagnatie.

 • “Wat is de stand van zaken m.b.t. het opknappen van de aansluiting van de Voorsteweg op de Donderseweg? Via het informele circuit heb ik gehoord dat de gemeente vraagt om een (financiële) bijdrage van de vereniging en/of de eigenaren in dit gebied. Nu is bijdragen aan je leef- en woonomgeving wat mij betreft geen punt maar dan zie ik graag dat alle toegangen van de Donderseweg naar Oosterduinen worden opgeknapt en niet alleen die van de Voorsteweg. Zijn hiervoor al initiatieven in ontwikkeling?”

Bestuursreactie

De vraag omvat een aantal aspecten: 
In algemene zin ligt er het plan Herinrichting entrees, zoals dat alweer enkele jaren geleden binnen het kader van Wij Maken het Mooier tot stand gekomen is en o.a. gepresenteerd tijdens de Bijzondere Ledenvergadering d.d. 1 september 2017. Onderdeel ervan is de entree aan de Voorsteweg. Inmiddels is het Structuurontwerp door de gemeente omgewerkt naar een Detailontwerp, zodat feitelijk de aanleg ter hand genomen kan worden. Tot dat plan horen uitdrukkelijk ook de overige entrees.De reden dat er nog geen aanvang mee genomen is vormt o.a. Vitale Vakantieparken (VV). De Expeditie Norgerduinen wordt immers voortgezet onder de vlag van VV, wat in financieel opzicht gunstig is. Ofschoon we eigenlijk voorop liepen met onze plannen, zijn we eraan gehouden het Stappenplan te volgen dat uiteindelijk leidt tot wijziging van het bestemmingsplan. Dat Stappenplan is (pas) in het najaar van ’20 gepubliceerd, o.a. kenbaar gemaakt middels een Webinar. Dat kent een viertal fasen. Hoewel wij al lang en breed een toekomstplan op de plank hebben liggen, komt dat in fase twee terug onder de noemer Streefbeeld. Daar zijn we op zich dus snel klaar mee – al hebben we het nog wel getoetst aan de input van de gehouden enquête. Nieuw evenwel is dat de financiële consequenties van de transformatie op schrift gesteld moeten worden, daaronder te verstaan die van de herinrichting van de entrees. Bijv. ook de kosten van het brandveiligheidsplan, ofschoon die mee zal kunnen vallen omdat de vereniging een forse subsidie verkregen heeft. Zowel het streefbeeld als de financiën worden dan vastgelegd in een realisatieovereenkomst. Tevens is hierin opgenomen dat het gebied en de gemeente gezamenlijk willen komen tot een Transformatieplan. Deze fase wordt afgerond als de overeenkomst daadwerkelijk kan worden afgesloten, c.q. door deze te laten ondertekenen door gemeente en het gebied, vertegenwoordigd door de VvHO. Daar is dus het wachten op. De verwachting is dat dit in het najaar van 2021 zal kunnen plaatsvinden.Op uitnodiging van dhr. Gerben Rouwenhorst, transformatieadviseur bij de Taskforce Vitale Vakantieparken, is ons aangeboden om dit concept in een bijeenkomst te laten toetsen door een aantal experts op het gebied van omgevings-, verenigings-, privaat- en publiekrecht. Dit kan ons helpen om de haalbaarheid van het streefbeeld te toetsen, ons te adviseren hoe de verschillende aspecten van dit toekomstbeeld geborgd kunnen worden, zodat ze ook echt kunnen worden uitgevoerd. Reeds eerder zijn deze experts uitgebreid geïnformeerd vanuit de Bosclub. Als gevolg van de coronamaatregelen is deze bijeenkomst echter keer op keer uitgesteld. Eind september ’21 gaat deze nu plaatsvinden onder leiding van Rob Kuipers (eigenaar van een woning en lid van de Bosclub). Het verloop wordt dus verklaard door zowel de eis het Stappenplan te volgen, maar ook de Lockdowns waarmee we geconfronteerd zijn. Het bestuur dringt er daarom bij de gemeente op aan om al vast aan de slag te kunnen mogen gaan met de overige entrees. Daarvoor was op verzoek van het bestuur reeds offerte uitgebracht, een nieuwe is in de maak. De vereniging kan dit dan voorfinancieren, wat dan straks verdisconteerd kan worden in de bij fase twee VV behorende stukken. Zo beschouwd valt het te verwachten dat eerst de andere entrees aangepakt kunnen worden, later dan de Voorsteweg. Het is de bedoeling dat er een zelfde kleur steen gebruikt wordt. Aangesloten moet worden bij het stukje straatwerk van de provincie. Het straatwerk moet breed genoeg zijn om twee voertuigen te kunnen passeren. Idealiter sluiten hier de werkzaamheden van de werkgroep bereikbaarheid als onderdeel van brandveiligheid op aan. Denkbaar is het natuurlijk, dat de vereniging de aanleg financiert. Dan wordt het betaald uit de contributie van de leden. Dat speelt dan alle freeriders in de kaart die voor een dubbeltje op de eerste rang blijven zitten. In de transformatieopgave wordt er naar gestreefd om een eind te maken aan de situatie waarin velen profiteren van de lusten die dankzij de verenging geïnitieerd worden zonder te delen in de lasten. Mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. 

Commissie Communicatie

 • “We begrijpen het belang voor bestuursleden van de VvHO om, in de ALV jaarstukken,  op deze subjectieve manier naar buiten toe te verwoorden waarom onze inzet voor de vereniging beëindigd is. MAAR we begrijpen nog steeds niet WAARÓM het zo is gelopen. Is het tactiek of onvermogen?

– ZONDER TOESTEMMING van ons selectief stukken uit persoonlijke mails, over strubbelingen binnen de werkgroep openbaar maken, is een aparte manier van omgang met leden binnen een vereniging.

– In de naar buiten gebrachte beschrijving mist de reflectie van bestuursleden zelf: de basis van het probleem is: het stelselmatig niet (inhoudelijk) beantwoorden van mails, vragen, initiatieven, ingezonden concepten…

Ook herhaalde vragen om antwoorden, onvrede en de inzet heroverwegen zijn genegeerd, tot we besloten ermee te stoppen. En zelfs toen is er geen poging gedaan vanuit de voorzitter, om uit te praten wat er gaande was.

Stelselmatig uitsluiten van kritische input was de échte aanleiding om ons af te vragen of er geen sprake was/ is van greenwashing. Wederom op daarop is inhoudelijk geen communicatie aangegaan, maar slechts indirect, zonder onderbouwing ontkennend gereageerd.

Er zijn, in de ALV jaarstukken, alleen voorbeelden beschreven die vólgen uit dit basisprobleem.

Gebrek aan communicatie en openheid is iets wat de VvHO nog steeds, op meerdere fronten, in de samenwerking met meerdere Oosterduiners, parten speelt.

Dat vinden we oprecht spijtig en zonde van ieders energie.”

Bestuursreactie

Eerst een opmerking vooraf. Alle ingebrachte vragen worden anoniem behandeld. De anonimiteit van deze vragensteller is met het plaatsen van deze vraag niet gewaarborgd. Het bestuur heeft echter toestemming gekregen om deze inbreng in de notulen te verwerken. Dat brengt ons bij de volgende reactie.De bedoeling van het jaarverslag van Commissie Communicatie (CC) is geweest om de leden inzicht te geven in het verloop binnen deze commissie. Daar was en is reden toe, omdat hierover veel vragen zijn gerezen. D.w.z. niet alleen over het plotseling beëindigen van de samenwerking maar ook over de vervolgactiviteiten van deze inmiddels voormalige commissieleden. Volgens de ingebracht reactie zou de weergave in het jaarverslag niet goed zijn, getuige opgemelde reactie. In de kern wordt het bestuur, en/of in het bijzonder de voorzitter, een gebrek aan communicatie en een gebrek aan openheid verweten. Het bestuur betreurt dat dit zo ervaren wordt. In alle nuchterheid stellen we vast dat deze leden hun dienstbaarheid aan de vereniging gestaakt hebben. Dat is hun eigen keuze geweest, geen keuze van het bestuur, en valt daarom redelijkerwijs niet te herleiden tot tactiek van het bestuur. Onvermogen dan? In elk geval begrijpen beide commissieleden niet waarom het zo is gelopen. Los hiervan is het bestuur altijd bereid om de hand in eigen boezem te steken, c.q. te erkennen dat we steken laten vallen, en lering te trekken uit kritiek die geboden wordt. Feit is, dat er over en weer misverstanden zijn, en dat die tot op vandaag voortduren. Die beperken zich overigens niet tot de relatie met de voormalige leden van de CC. Ze zijn inherent aan elk proces van verandering; zoveel mensen, zoveel zinnen. Dat maakt de uitdaging die we ons als gebied zelf hebben opgelegd zeer complex. Er is geen gebied in heel Drenthe van zo’n grote omvang als de Oosterduinen dat een antwoord wil geven op de eveneens complexe problematiek waarmee recreatiegebieden al weer decennialang mee kampen. In elk geval is dit bestuur erin geslaagd om de impasse in de discussie over permanente bewoning te doorbreken. Sterker, naar ons voorbeeld is er uiteindelijk over heel Drenthe het project Vitale Vakantieparken uitgerold. Iets om trots op te zijn als gebied, ondanks verschillen die er zijn (en blijven). We zijn erin geslaagd om een verbindend verhaal met elkaar op te stellen dat voor iedereen, betrokkenen en belanghebbenden, een perspectief biedt op een fijn en veilig verblijf in het bos. Daarbij willen we uitdrukkelijk een stem geven aan wat kwetsbaar is. Het bestuur opereert binnen de kaders van de overeengekomen toekomstvisie en bewaakt die ook. Nu komt het er op aan hierover binnen concrete projecten hierover met elkaar in gesprek te gaan om vervolgens de gewenste gebiedsontwikkeling met elkaar te kunnen realiseren en dragen. Daarin manifesteren zich dan ook de verschillen van inzicht. Niet voor niets riep de gedeputeerde Stelpstra ons op ‘houd elkaar vast in het vervolg van de Expeditie’. Dat is de opgave.  Communicatie en transparantie is hierin cruciaal. Het bestuur beraadt zich dan ook hoe dit verder kan worden verbeterd. 

Project Brandveiligheid

 • Zoals ik heb begrepen kan er pas door de brandweer en andere hulpdiensten een schriftelijk rapport worden opgesteld na de laatste schouw?Begin 2020 is er met de brandweer een schouw gehouden, maar de aanvraag voor de kapvergunning is pas recent aangevraagd. Waarom zit daar een jaar tussen?

Bestuursreactie

Er is een schouw geweest, waarvan ondanks toezeggingen echter geen rapportage is gekomen. Die zal er wel moeten komen. Hierdoor blijft het onduidelijk wanneer nu kan worden gesteld, dat alle woningen voldoende bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Tijdens de ALV in 2014 over het bestuursjaar 2013 heeft de brandweer de resultaten van haar  onderzoek gepresenteerd, waaruit geconcludeerd werd dat meer dan 90 woningen onbereikbaar waren voor de brandweer. Nog steeds echter bestaat hierover helaas geen duidelijkheid, ondanks de hoge urgentie van dit vraagstuk. Met name in droge tijden is het risico op brand in dit gebied ‘zeer groot’, luidde de conclusie in het rapport Toen reeds is gesteld, en nadien bij herhaling gecommuniceerd, dat alle wegen een breedte van minimaal drie-en-een-halve meter moeten hebben. De enige uitzondering bestaat erin, als er waardevolle bomen zouden moeten wijken. Desondanks blijft hierover discussie bestaan. Hekwerkjes, conifeertjes, struikjes, of wat dies meer zij zouden van ondergeschikt belang moeten zijn aan het collectieve belang van brandveiligheid. Binnen de transitie vormt brandveiligheid een absolute voorwaarde. Dit getouwtrek al met al haalt de vaart eruit. Uiteindelijk kon over een aantal situaties overeenstemming worden bereikt, zodat daar al vast  een kapvergunning voor is aangevraagd. 
 • “Project bereikbaarheid, bomen en overhangende takken, door Ko Klootwijk en Dik Aalders. Status: kapvergunning eerste kapronde in aanvraag; uitvoering voorjaar 2021. Van 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen en wordt kappen en snoeien van bomen dringend afgeraden.”

Bestuursreactie

Dit is een serieus te nemen advies. Het bestuur bepleit om hierover in het kader van het proces van gebiedsontwikkeling met elkaar dwingende afspraken te maken als onderdeel van een nog op te stellen beheerplan voor het gebied, naar analogie van de aanpak bij De Tip.
 • “Project Vindbaarheid, door Willem Gielingh, Klara Bolhuis en Andre Vandenbosch. b. De Historische Vereniging Norch ontfermt zich op dit moment over een voorstel om tot een voor hopelijk voor iedereen acceptabele reeks van nieuwe namen te komen. Wij hebben bij Willem Gielingh ook een idee aangedragen voor een categorie aan nieuwe straatnamen in de Oosterduinen. Dit lezen we niet terug in dit verslag. Hopelijk staat de vereniging voor een democratisch proces, met keuzemogelijkheden in welke categorie de straatnamen worden gezocht.”

Bestuursreactie

De werkgroep vindbaarheid houdt zich op consciëntieuze wijze bezig met een ingewikkeld vraagstuk. Summierlijk is in de nieuwsbrief de stand van zaken verwoord. De werkgroep houdt ons op de hoogte. 
 1. Financieel Jaaroverzicht 2019 en 2020:
  1. Toelichting door de penningmeester
  2. Verslag Kascommissie 2018 (Rob Brinkman en Gertjan Dorlas)

Over de beide boekjaren 2019 en 2020 adviseert de kascommissie (Rob Brinkman en Gertjan Dorlas) de financiële stukken goed te keuren en décharge aan het bestuur te verlenen.  Voorts adviseert de commissie om een 20-tal leden nog eenmaal in de gelegenheid te stellen om hun contributie over 2020 te voldoen. Mochten zij die niet betalen, dan is duidelijk dat zij geen prijs (meer) stellen op hun lidmaatschap en dienen zij te worden uitgeschreven. 

Op basis van de instemmende respons wordt aan het bestuur décharge verleend over de bestuursjaren 2019 en 2020. 

 1. Begroting en contributie 2021

De begroting is gelijk aan de voorgaande jaren. De contributie blijft ongewijzigd. De volgende  kanttekening wordt gemaakt. 

De situatie rondom zowel de transitie als de wegen is wat onoverzichtelijk. Wat het eerste betreft is weliswaar een flinke subsidie verworven maar er zijn meer kosten mee gemoeid om uitvoering te kunnen geven aan het transformatieplan. Onderhandelingen hierover zullen in het najaar van 2021 plaatsvinden als onderdeel van het Stappenplan Vitale Vakantieparken onder de noemer Streefbeeld.

De subsidie voorziet deels ook in een structurele aanpak van de wegen. De insteek is, dat een meer duurzame aanpak op den duur zal leiden tot zowel een goedkoper, eenvoudiger wegenonderhoud in het gehele gebied.  

Structurele vermindering van de kosten die gepaard gaan met het wegenonderhoud maakt het tevens mogelijk om meer reserve op te bouwen. Dit is nodig gelet op de taakuitbreiding van de vereniging binnen de context van het proces van gebiedsontwikkeling langs de in de toekomstvisie omschreven kwaliteitslijnen.  

Daar komt bij, dat het onduidelijk is hoe Henk Vos zal herstellen. Daarvan hangt het af hoe we verder kunnen gaan met het onderhoud van de wegen. Als we met een ander bedrijf in zee zullen moeten gaan wacht ons een verdubbeling van de kosten.

In het kader van het project brandveiligheid is overwogen om een trekker aan te schaffen, die dan voorts onderdak zal moeten. Dit is weliswaar ten delen meegenomen in de aangevraagde en verkregen subsidie aanvraag, maar het blijft alles bij elkaar ongewis.

 1. Bestuursverkiezing

Conform het schema zijn drie bestuursleden aftredend, terwijl de secretarisfunctie vacant is geworden vanwege het terugtreden van Ineke Molenaar. De drie bestuursleden willen aanblijven totdat de bestemmingsplanwijziging zal zijn gerealiseerd. De verwachting is dat de procedure daarvoor in 2023 in werking zal kunnen treden. 

FunctieBestuurslidVak AangetredenJaar aftreden 2e termijnJaar aftreden
VoorzitterAlbert Koele2014201820182022
Secretaris Ineke MolenaarE20172020vacant
PenningmeesterHerman Veluwenkamp 20182021
BestuurslidKitty PrinsZ2015201820182021
BestuurslidWim KosterD2015201820182021
BestuurslidJoep FerwerdaZ2016201920192022

Het merendeel van de leden stemt hiermee in. Voor wat de kandidatuur van Karin betreft luidt een reactie: “.. we zijn blij dat Karin Prak bereid is invulling te geven aan de vacante functie in het bestuur.” Wel zijn hierover door enkele leden opmerkingen gemaakt. Hieronder worden deze anoniem weergegeven.

 1. Voorwaarde is dat de derde termijn van de drie bestuursleden niet langer duurt dan een normale termijn. 
  • “Prima als ze af willen treden binnen drie jaar omdat permanente bewoning is toegestaan, maar ik zie dat niet gebeuren.”
  • “Naast de leden die zich wederom herkiesbaar hebben gesteld zijn we blij dat Karin Prak bereid is invulling te geven aan de vacante functie in het bestuur.”
  • “… akkoord met de jaarstukken van de vereniging en de personele bezetting van het bestuur.”
 2. Een kanttekening wordt geplaatst bij de verlenging van de drie bestuursleden uit vrees dat er mogelijk veel vacatures vallen, m.n. indien de bestemmingsplanwijziging op korte termijn gerealiseerd zal worden. 
  • In reactie hierop stelt het bestuur, dat deze pas in 2023 valt te verwachten. Bovendien kunnen er andere omstandigheden zijn, waardoor zetels vacant worden zoals bijv. verhuizing. 
 3. Twee leden zijn van mening dat er een oproep gedaan had moeten worden met de vraag wie zich ook verkiesbaar wil stellen. Beide tekenen daarbij aan, dat het nog lang duren kan totdat bestemmingsplanwijziging zover is. 
  • In formele zin kan het bestuur zich hierin vinden, maar houdt om praktische redenen vast aan deze opzet. Dat neemt niet weg, dat op een volgende ALV weer kandidaten op de gebruikelijke wijze in stemming gebracht zullen worden.
 1. Benoeming kascontrolecommissie 2021: wie meldt zich aan?

De huidige kascommissieleden, Rob Brinkman en Gertjan Dorlas, zijn aftredend. Het bestuur bedankt hen beide voor hun inzet en uitgebrachte adviezen, die bijgedragen hebben aan een zorgvuldige boekhouding. 

Met hun aftreden zullen nieuwe commissieleden aangesteld moeten worden. Ofschoon in de agenda onder punt 9 wel de vraag gesteld wordt wie zich hiervoor aanmeld, is dit verder niet duidelijk gecommuniceerd. Hiervoor zal dan ook een aparte oproep gedaan worden. 

 1. Oproep leden werkgroepen brandveiligheidsplan

Voor dit agendapunt geldt hetzelfde als hiervoor gezegd is. In de nieuwsbrief is deze oproep niet gedaan. Met name waren in een tweetal werkgroepen functies vacant geworden: in de werkgroep  snoeiafval en in de werkgroep Bomen en overhangende takken. De eerste is nooit echt van de grond gekomen, in de tweede hebben de zittende mensen aangegeven te willen stoppen. Een oproep is inmiddels gedaan onder de leden, waardoor beide werkgroepen van nieuw bloed zijn voorzien. 

 1. Rondvraag (schriftelijk)
 • Een rondvraag is gesteld door dhr. Patrick Swart over de stand van zaken permanente bewoning, glasvezel en het wegenonderhoud. Deze vragen zijn onder de afzonderlijke commissies al weergegeven. 
 • De heer Tjakko Jansen heeft een extra financiële controle uitgevoerd. Een aantal vragen over snoeiwerk, BTW en asfaltgranulaat konden worden opgehelderd, tevens werd een foutieve betaling achterhaald. Dankzij zijn oplettendheid hebben wij deze vergissing kunnen herstellen. 
 • De heer Sjoerd Driest stelt bij de rondvraag in een uitvoerig betoog de (volgens hem onjuiste) handelwijze van de gemeente Noordenveld aan de orde met betrekking tot de inschrijving in het bevolkingsregister. Hij geeft daarbij nog aan dat het bestuur van de vereniging op haar site deze handelwijze onderschrijft. Zijn betoog hebben wij voorgelegd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zodra wij de reactie van BZK ontvangen hebben, zullen wij die reactie alsmede he gehele betoog van de heer Driest op de site van de vereniging zetten. 
 1. Sluiting (idem) 

N.v.t. 

Het Bestuur