Roden/Norg, 20 sep. ‘21 

Waar bevinden we ons in het transformatieproces en wat is de planning?

Beste Oosterduiners, 

De zomer ligt achter ons. We pakken de draad weer op in het transformatieproces voor de Oosterdui nen. In dit bericht willen we u informeren over de stand van zaken. Eerst belichten we kort nog even  de context. Dan wordt toegewerkt naar een antwoord op de vraag, hoe lang het nog duurt alvorens  voor het gebied een nieuwe bestemming verwacht kan worden.  

Context 

U weet dat de gemeentelijke visie ‘Expeditie Norgerduinen’ voortgezet wordt onder vlag van Vitale Va kantieparken (VV). Daarin is onze toekomstvisie ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven!’ ook opgeno men. Door aan te sluiten bij het transformatieproces dat ontwikkeld is door de provinciale Taskforce  Vitale Vakantieparken zijn we vanaf najaar 2020 procesmatig een enigszins nieuwe weg ingeslagen.  We informeerden u hierover in de nieuwsbrief van 21 december ’20, waarbij u ook het Stappenplan  toegestuurd werd. Desgewenst kunt u dat hier nog eens bekijken. In de eerste livestream van de Ver eniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO) kwam dit ook aan bod. De laatste (digitale) nieuws brief ontving u pal voor de zomer d.d. 9 juli jl. Daarin wordt uitgelegd, dat we ons thans in de fase be vinden, waarin we een Streefbeeld Oosterduinen opstellen. 

Aansturing 

Aansturing van het transformatieproces gebeurt in nauwe samenwerking tussen de gemeente en de  VvHO. Vanuit de gemeente georganiseerd in het programma Vitale Vakantieparken Noordenveld on der leiding van projectleider Erik Mosterman. Binnen de vereniging is de aansturing georganiseerd in  de Bosclub, samengesteld uit Rob Kuipers, Rob Brinkman, Johan van de Garde, Wim Koster en Albert  Koele. 

Streefbeeld 

Het Stappenplan gebruikt ook wat andere woorden. Termen als toekomstvisie en bospaspoort komen  er niet in voor. Daarvoor in de plaats komt het ‘Streefbeeld’. Dat wil nog niet zeggen dat het bospas poort van de baan is, maar de focus ligt nu op het Streefbeeld. Daar gaan we hieronder op in. Aldus  

wordt uitwerking geboden van het uitgangspunt ‘één park, één plan’. Hierover berichtten we u op  onze site op 17 oktober 2017. Klik hier om het bericht nog eens te lezen.  

Stappenplan naar het nieuwe Oosterduinen 

Fase 1: Verkenning 

In het stappenplan van de taskforce wordt het transformatieproces beschreven in vier fasen. Fase 1,  de verkenning, is voor de Oosterduinen al afgerond. In de rest van deze nieuwsbrief gaan we wat die per in op de stappen die nog gezet moeten worden, alvorens de procedure in werking treedt om het  omgevingsplan af te ronden.  

Fase 2: Bepalen streefbeeld 

In het streefbeeld wordt opgeschreven waar de Oosterduinen over een aantal jaar wil staan. De Toe komstvisie “Oosterduinen daar wil ik (ver)blijven” en de gemeentelijke visie Expeditie Norgerduinen geven daarvoor al veel richting. De uitdaging is om er een realistisch en afdwingbaar toekomstbeeld  van te maken dat vervolgens vertaald kan worden in het Transformatieplan. 

Op uitnodiging van dhr. Gerben Rouwenhorst, transformatieadviseur bij de Taskforce Vitale Vakantie parken, is ons aangeboden om dit concept in een bijeenkomst te laten toetsen door een aantal ex perts op het gebied van omgevings-, verenigings-, privaat- en publiekrecht. Dit kan ons helpen om de  haalbaarheid van het streefbeeld te toetsen, ons te adviseren hoe de verschillende aspecten van dit  toekomstbeeld geborgd kunnen worden, zodat ze ook echt kunnen worden uitgevoerd. Op 30 september ’21 gaat deze expertbijeenkomst plaatsvinden onder leiding van Rob Kuipers. 

Als het nodig is wordt het streefbeeld na de expertbijeenkomst aangepast. Vervolgens wordt het  streefbeeld met iedereen gedeeld. Daarbij wordt u om uw mening gevraagd.  

Overeenkomst tekenen 

Het is de bedoeling om het streefbeeld en de financiële consequenties in een realisatie-overeenkomst  vast te leggen. Hierin is ook opgenomen, dat het gebied en de gemeente gezamenlijk willen komen  tot een Transformatieplan. Deze overeenkomst dient door het bestuur en de gemeente te worden on dertekend. Dit zal einde van dit kalenderjaar moeten plaatsvinden.  

Het afsluiten van deze realisatieovereenkomst zal een mijlpaal betekenen in het proces naar een  nieuwe bestemming. Immers, deze overeenkomst verheldert welke kant het nu op gaat met de Oos terduinen. Tevens wordt duidelijk wat eigenaren van Oosterduinen financieel moeten bijdragen. 

Fase 3: Opstellen Transformatieplan 

In deze fase wordt het streefbeeld nader geconcretiseerd door het opstellen van een Transformatie plan. In dit plan worden in elk geval zaken genoemd die geregeld móeten worden, naast zaken die  gewènst zijn om te regelen. Bij het eerste kan gedacht worden aan het brandveiligheidsplan, het plan  herinrichting entrees, een nader op te stellen bosbeheerplan, e.d. Een voorbeeld wat wenselijk is  vormt de aanleg van een glasvezelnetwerk. Naar het voorbeeld van het brandveiligheidsplan moeten  deze plannen dan georganiseerd en gepland worden. Verdere aspecten die in deze fase aan de orde  komen zijn: 

✔Wat gaat het de Oosterduiners kosten? 

✔Bepalen van publiek- en privaatrechtelijke afspraken en zaken; 

✔Afstemming met de provincie en andere partijen. 

Bij de gemeente stemmen straks burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad in met het  Transformatieplan. Binnen Oosterduinen is dat het bestuur van de VvHO. Besluitvorming hierover zal  eind 2022 plaatsvinden. De Provincie Drenthe en de Taskforce VVP beoordelen dit plan. 

Fase 4: Omgevingsplan en uitvoering 

Nadat bepaald is wàt er zoal geregeld dient te worden, zal in de slotfase van het Stappenplan uitge werkt moeten worden hóe dit allemaal geregeld gaat worden. In Fase 4 zijn we aangeland bij de juri dische vertaalslag van de noodzakelijke maatregelen. Dit gebeurt in hoofdzaak bestuursrechtelijk,  d.m.v. het omgevingsplan1 en een zgn. anterieure overeenkomst. Beide zijn een logisch voortvloeisel  uit het Transformatieplan en leggen de verschillende onderdelen juridisch en planologisch vast. Het  initiatief ligt bij de vereniging, en de gemeente neemt deel en stimuleert. Het doorlopen van de om gevingsplanplanprocedure is een wettelijke taak van de gemeente, waarbij de provincie dat plan  toetst. Dit zal plaatsvinden in 2023.  

Nadat deze procedure is doorlopen zullen alle uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Het  omgevingsplan bepaalt wat wel en niet is toegestaan.  

Tenslotte 

We hopen hiermee voor u een duidelijk beeld te hebben geschetst van het vervolg van het transfor matieproces. Aangegeven is, dat we weer bij u terugkomen na de expertbijeenkomst, zodat u in de  gelegenheid gesteld wordt om uw mening over het streefbeeld te kunnen geven. Pas na deze raadple ging zal het bestuur definitief haar positie bepalen door al dan niet de overeenkomst te ondertekenen.  

Blijf op de hoogte en meld u aan via de e-mail voor deze nieuwsbrief, die alleen per e-mail wordt toe gestuurd. De nieuwsbrief verschijnt alleen als er nieuws te melden is. 

Ons e-mailadres is bestuur@oosterduinen.nl

Erik Mosterman en Albert Koele

 1 Het omgevingsplan komt in de plaats van het bestemmingsplan, nadat de Omgevingswet in juli 2022  is ingevoerd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 25b0VaP09Ym_7KsUsA1ozftsb8bEezfgwC92OnHu1Jc0WGOgUURhz3gKRjno5D-LayqqN2NTuZd7nxbkwPL2Yau9Z3gni6UaNrRluR8nr5J-6x7YuxIhEutagUtDTSCoq42dM2pb=s0