Categorie: Home (page 1 of 21)

Lustrumoverzicht Oosterduinen

Eén dezer dagen ontvangt u een boekje van Oosterduinen. Het wordt u (i.v.m. privacyregels) per post gestuurd door de Gemeente Noordenveld. De kosten van het boekje en de postzegels worden vanzelfsprekend betaald door de vereniging VvHE Oosterduinen.

In het boekje wordt bondig verteld wat er de afgelopen vijf jaar is gebeurd om Oosterduinen klaar te maken voor de toekomst. De vereniging heeft (kort gezegd) netwerken opgebouwd met lokale en regionale politiek en inmiddels staan we er niet alleen voor. De transitie naar een toekomstbestendig bos, waarin de mens zich voegt naar de natuur zonder het verblijfplezier te verminderen, is in gang. Permanent wonen is in zicht.

Heeft u het boekje op 6 november nog niet ontvangen? Heeft u belangstelling om het te lezen? Stuur een mail aan hein.bloemink@gmail.com en u ontvangt het per mail als PDF-bestand.

Kijk- en leesTip

In het gebied De Tip bij Norg gaan ze hetzelfde pad als Oosterduinen, maar dan kleinschaliger. Daar zijn inmiddels een paar mijlpalen bereikt, die ook in Oosterduinen inmiddels in zicht zijn. Zie dit artikel met reportage van RTV Drenthe 29 oktober 2021.

Wonen in vakantiehuizen De Tip in Norg wordt legaal

Vakantiehuis in het gebied De Tip in Norg (Rechten: RTV Drenthe)Vakantiehuis in het gebied De Tip in Norg (Rechten: RTV Drenthe)Er mag binnenkort gewoond worden in de vakantiehuizen in het gebied De Tip in Norg. De gemeente Noordenveld en de provincie vinden dat goed.

Veel bewoners hebben al lange tijd de wens om hun vakantiehuizen om te zetten naar permanente bewoning. De gemeenteraad stemde eerder dit jaar in met het zogeheten ‘transformatieplan De Tip’. Daarmee kwam permanente bewoning in de Norger bossen erg dichtbij. Met de wijziging van het provinciaal en gemeentelijk beleid is de woonbestemming nu definitief mogelijk.

Niet alle bewoners maken gebruik van de wijziging. De eigenaren van vier percelen willen de recreatieve bestemming behouden. Die ruimte is er volgens de gemeente.

Nieuw bos

De Tip is nu het eerste gebied in Noordenveld waar vakantiehuizen worden omgezet naar permanente woningen. In ruil voor de woonbestemming wordt in het gebied, op een weiland ten westen van de ijsbaan, ruim een halve hectare nieuw bos aangeplant. Daaromheen komt een kruiden- en faunarijk grasland.

Met de eigenaren van de huizen zijn afspraken gemaakt over de aanpak van achterstallig onderhoud. De gemeente heeft er al voor gezorgd dat de Postmaatseweg en daarmee de begaanbaarheid van het gebied is aangepakt.

RTV Drenthe maakte eerder dit jaar, na het akkoord in de gemeenteraad van Noordenveld, een reportage over de woningen in De Tip:

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/174987/Wonen-in-vakantiehuizen-De-Tip-in-Norg-wordt-legaal

Oproep vrijwilligers

De Vereniging is op zoek naar een aantal vrijwilligers voor het netjes houden van de omgeving rondom de diverse afvalcontainers. We merken dat er in de praktijk geregeld afval naast de containers terecht komt, of dat het anderszins slordig oogt. Dit is natuurlijk niet wat we willen uitstralen als Oosterduinen. We zoeken dan ook een aantal mensen die hier actie in wil nemen, door bijvoorbeeld afval alsnog in de containers te gooien en rondom de containers te vegen. Het hoeft niet veel werk te zijn, zeker niet als er een groepje is die dit gezamenlijk wil doen.

Verder zoeken we iemand voor de ‘Technische Commissie’, die zo af en toe wat klusjes wil doen, zoals bijvoorbeeld het ophangen van een brievenbus of andere voorkomende zaken.

Bent u geïnteresseerd in één van deze taken, meldt u zich dan bij het secretariaat: secretariaat@oosterduinen.nl

Uitzending gemist? Kijk hier Oosterduinen Journaal 29 september 2021

Veel gasten aan tafel in het Oosterduinen Journaal. Onder andere: een wethouder vertelt waarom Oosterduinen belangrijk is voor de gemeente Noordenveld. Een werkgroeplid legt uit hoe de bereikbaarheid in het bos (voor o.a. hulpdiensten) wordt aangepakt en de voorzitter van de vereniging vertelt nog eens waarom de upgrade van dit bos nodig is en waarom permanent wonen beslist niet het kernthema is. Kijk terug via: https://youtu.be/-gyfHuyTTpY

Kijk woensdag 29 september 20.30 uur naar het Oosterduinen Journaal

De ontwikkelingen in Oosterduinen staan niet stil. Er worden stappen gezet om het bos toekomstbestendig te maken en een upgrade te geven. Hierbij heeft de VvHE Oosterduinen een leidende rol en wordt samengewerkt met lokale overheden. Belangrijk is het perspectief van legaal permanent verblijf, maar minstens zo belangrijk zijn de bescherming van de natuurwaarden en de veiligheid in het bos.

Met veiligheid bedoelen we in dit geval de brandveiligheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten. De Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen beijvert zich met hulp van werkgroepen, die zich bezighouden met o.a. deze bereikbaarheid en brandveiligheid. In het Oosterduinen Journaal van 29 september vertellen mensen van deze werkgroep over de vorderingen. U kunt reageren in de uitzending via de chat.

Verder in het Oosterduinen Journaal 29 september
Wegen en paden, de visie van de gemeente Noordenveld.
-Vindbaarheid van huizen in het bos
-Actuele stand van zaken van de transitie (upgrade) van Oosterduinen
-Bijeenkomst experts om concrete plannen te maken

Hoe kunt u het Oosterduinen Journaal bekijken?
-Live op 29 september 20.30 uur via de onderstaande Youtube

-Als u niet live kunt kijken, dan is het mogelijk om via deze link het programma terug te zien. Echter, dan is reageren in de uitzending niet mogelijk.

Nieuwsbrief Gemeente Noordenveld/VvH Oosterduinen september 2021

Roden/Norg, 20 sep. ‘21 

Waar bevinden we ons in het transformatieproces en wat is de planning?

Beste Oosterduiners, 

De zomer ligt achter ons. We pakken de draad weer op in het transformatieproces voor de Oosterdui nen. In dit bericht willen we u informeren over de stand van zaken. Eerst belichten we kort nog even  de context. Dan wordt toegewerkt naar een antwoord op de vraag, hoe lang het nog duurt alvorens  voor het gebied een nieuwe bestemming verwacht kan worden.  

Context 

U weet dat de gemeentelijke visie ‘Expeditie Norgerduinen’ voortgezet wordt onder vlag van Vitale Va kantieparken (VV). Daarin is onze toekomstvisie ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven!’ ook opgeno men. Door aan te sluiten bij het transformatieproces dat ontwikkeld is door de provinciale Taskforce  Vitale Vakantieparken zijn we vanaf najaar 2020 procesmatig een enigszins nieuwe weg ingeslagen.  We informeerden u hierover in de nieuwsbrief van 21 december ’20, waarbij u ook het Stappenplan  toegestuurd werd. Desgewenst kunt u dat hier nog eens bekijken. In de eerste livestream van de Ver eniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO) kwam dit ook aan bod. De laatste (digitale) nieuws brief ontving u pal voor de zomer d.d. 9 juli jl. Daarin wordt uitgelegd, dat we ons thans in de fase be vinden, waarin we een Streefbeeld Oosterduinen opstellen. 

Aansturing 

Aansturing van het transformatieproces gebeurt in nauwe samenwerking tussen de gemeente en de  VvHO. Vanuit de gemeente georganiseerd in het programma Vitale Vakantieparken Noordenveld on der leiding van projectleider Erik Mosterman. Binnen de vereniging is de aansturing georganiseerd in  de Bosclub, samengesteld uit Rob Kuipers, Rob Brinkman, Johan van de Garde, Wim Koster en Albert  Koele. 

Streefbeeld 

Het Stappenplan gebruikt ook wat andere woorden. Termen als toekomstvisie en bospaspoort komen  er niet in voor. Daarvoor in de plaats komt het ‘Streefbeeld’. Dat wil nog niet zeggen dat het bospas poort van de baan is, maar de focus ligt nu op het Streefbeeld. Daar gaan we hieronder op in. Aldus  

wordt uitwerking geboden van het uitgangspunt ‘één park, één plan’. Hierover berichtten we u op  onze site op 17 oktober 2017. Klik hier om het bericht nog eens te lezen.  

Stappenplan naar het nieuwe Oosterduinen 

Fase 1: Verkenning 

In het stappenplan van de taskforce wordt het transformatieproces beschreven in vier fasen. Fase 1,  de verkenning, is voor de Oosterduinen al afgerond. In de rest van deze nieuwsbrief gaan we wat die per in op de stappen die nog gezet moeten worden, alvorens de procedure in werking treedt om het  omgevingsplan af te ronden.  

Fase 2: Bepalen streefbeeld 

In het streefbeeld wordt opgeschreven waar de Oosterduinen over een aantal jaar wil staan. De Toe komstvisie “Oosterduinen daar wil ik (ver)blijven” en de gemeentelijke visie Expeditie Norgerduinen geven daarvoor al veel richting. De uitdaging is om er een realistisch en afdwingbaar toekomstbeeld  van te maken dat vervolgens vertaald kan worden in het Transformatieplan. 

Op uitnodiging van dhr. Gerben Rouwenhorst, transformatieadviseur bij de Taskforce Vitale Vakantie parken, is ons aangeboden om dit concept in een bijeenkomst te laten toetsen door een aantal ex perts op het gebied van omgevings-, verenigings-, privaat- en publiekrecht. Dit kan ons helpen om de  haalbaarheid van het streefbeeld te toetsen, ons te adviseren hoe de verschillende aspecten van dit  toekomstbeeld geborgd kunnen worden, zodat ze ook echt kunnen worden uitgevoerd. Op 30 september ’21 gaat deze expertbijeenkomst plaatsvinden onder leiding van Rob Kuipers. 

Als het nodig is wordt het streefbeeld na de expertbijeenkomst aangepast. Vervolgens wordt het  streefbeeld met iedereen gedeeld. Daarbij wordt u om uw mening gevraagd.  

Overeenkomst tekenen 

Het is de bedoeling om het streefbeeld en de financiële consequenties in een realisatie-overeenkomst  vast te leggen. Hierin is ook opgenomen, dat het gebied en de gemeente gezamenlijk willen komen  tot een Transformatieplan. Deze overeenkomst dient door het bestuur en de gemeente te worden on dertekend. Dit zal einde van dit kalenderjaar moeten plaatsvinden.  

Het afsluiten van deze realisatieovereenkomst zal een mijlpaal betekenen in het proces naar een  nieuwe bestemming. Immers, deze overeenkomst verheldert welke kant het nu op gaat met de Oos terduinen. Tevens wordt duidelijk wat eigenaren van Oosterduinen financieel moeten bijdragen. 

Fase 3: Opstellen Transformatieplan 

In deze fase wordt het streefbeeld nader geconcretiseerd door het opstellen van een Transformatie plan. In dit plan worden in elk geval zaken genoemd die geregeld móeten worden, naast zaken die  gewènst zijn om te regelen. Bij het eerste kan gedacht worden aan het brandveiligheidsplan, het plan  herinrichting entrees, een nader op te stellen bosbeheerplan, e.d. Een voorbeeld wat wenselijk is  vormt de aanleg van een glasvezelnetwerk. Naar het voorbeeld van het brandveiligheidsplan moeten  deze plannen dan georganiseerd en gepland worden. Verdere aspecten die in deze fase aan de orde  komen zijn: 

✔Wat gaat het de Oosterduiners kosten? 

✔Bepalen van publiek- en privaatrechtelijke afspraken en zaken; 

✔Afstemming met de provincie en andere partijen. 

Bij de gemeente stemmen straks burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad in met het  Transformatieplan. Binnen Oosterduinen is dat het bestuur van de VvHO. Besluitvorming hierover zal  eind 2022 plaatsvinden. De Provincie Drenthe en de Taskforce VVP beoordelen dit plan. 

Fase 4: Omgevingsplan en uitvoering 

Nadat bepaald is wàt er zoal geregeld dient te worden, zal in de slotfase van het Stappenplan uitge werkt moeten worden hóe dit allemaal geregeld gaat worden. In Fase 4 zijn we aangeland bij de juri dische vertaalslag van de noodzakelijke maatregelen. Dit gebeurt in hoofdzaak bestuursrechtelijk,  d.m.v. het omgevingsplan1 en een zgn. anterieure overeenkomst. Beide zijn een logisch voortvloeisel  uit het Transformatieplan en leggen de verschillende onderdelen juridisch en planologisch vast. Het  initiatief ligt bij de vereniging, en de gemeente neemt deel en stimuleert. Het doorlopen van de om gevingsplanplanprocedure is een wettelijke taak van de gemeente, waarbij de provincie dat plan  toetst. Dit zal plaatsvinden in 2023.  

Nadat deze procedure is doorlopen zullen alle uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Het  omgevingsplan bepaalt wat wel en niet is toegestaan.  

Tenslotte 

We hopen hiermee voor u een duidelijk beeld te hebben geschetst van het vervolg van het transfor matieproces. Aangegeven is, dat we weer bij u terugkomen na de expertbijeenkomst, zodat u in de  gelegenheid gesteld wordt om uw mening over het streefbeeld te kunnen geven. Pas na deze raadple ging zal het bestuur definitief haar positie bepalen door al dan niet de overeenkomst te ondertekenen.  

Blijf op de hoogte en meld u aan via de e-mail voor deze nieuwsbrief, die alleen per e-mail wordt toe gestuurd. De nieuwsbrief verschijnt alleen als er nieuws te melden is. 

Ons e-mailadres is bestuur@oosterduinen.nl

Erik Mosterman en Albert Koele

 1 Het omgevingsplan komt in de plaats van het bestemmingsplan, nadat de Omgevingswet in juli 2022  is ingevoerd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 25b0VaP09Ym_7KsUsA1ozftsb8bEezfgwC92OnHu1Jc0WGOgUURhz3gKRjno5D-LayqqN2NTuZd7nxbkwPL2Yau9Z3gni6UaNrRluR8nr5J-6x7YuxIhEutagUtDTSCoq42dM2pb=s0

Notulen Algemene Ledenvergadering bestuursjaar 2019 en 2020

 1. Opening, welkom, vaststelling agenda, notulist (n.v.t.)

Als gevolg van de Lockdowns in Nederland kon over de bestuursjaren 2019 en 2020 de Algemene Ledenvergadering niet op de gebruikelijke wijze worden gehouden. In plaats daarvan is besloten om de ALV ‘op afstand’ te doen, alsmede op papier, en over twee bestuursjaren tegelijk. Wel op gebruikelijke wijze zijn met de leden via nieuwsbrief weer alle jaarstukken gecommuniceerd. De link leidt u ernaar toe. Aan de leden is gevraagd om instemming te verlenen met de aangereikte punten. Zie de kadertekst hieronder. Hierop zijn 45 reacties gekomen, waarvan 39 instemmend, drie berichten zonder instemming (maar vragen), en drie verhuisberichten. Er zijn tal van vragen binnengekomen. Deze zullen hieronder grotendeels anoniem worden weergegeven, deels gerubriceerd onder de afzonderlijke commissies, deels opgenomen als rondvraag. 

Op deze aanpak is positief gereageerd. Alle reacties zijn opbouwend van aard, ook die wat kritischer van toon zijn. 

 • Zo schreef iemand: “Bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak, nietwaar?”
 • En: “Het is duidelijk omschreven en alles zit bij elkaar.” 
 • De algehele stemming lijkt te kunnen worden gedekt met deze reacties: 
  • “Ik ben onder de indruk van alle activiteiten die ondernomen worden voor een update van het gebied. Het bestuur verdient veel waardering voor hun inspanning en bereikte resultaten.” 
  • “Jullie hebben weer hard gewerkt. Hartelijk dank hiervoor!”
 • Zulke signalen bevestigen het vertrouwen in de goede afloop al dienen ook de vele vrijwilligers genoemd te worden: 
  • “De diverse werkgroepen hebben ook weer veel werk verzet en we hopen dan ook, dat de werkgroepen, de hun gestelde doelen in 2021 zullen halen.”
  • “Verder wil ik het bestuur, de Bosclub en de commissieleden hartelijk danken voor het werk dat zij doen voor ons mooie bos. Het is niet altijd een dankbare taak, maar het moet wel gebeuren en ik vind het fijn dat jullie je daarvoor willen inzetten.”
Het bestuur verzoekt u te willen stemmen met de jaarstukken, de verkiezing van Karin Prak als bestuurslid (zij kandideert zich voor de secretarisfunctie), de herverkiezing van de aftredende bestuursleden . Dit doet u door binnen twee weken na dagtekening een e-mail te sturen naar secretariaat@oosterduinen.nl Als volgt:Ja, ik stem in met de jaarstukken over de bestuursjaren 2019 en/of 2020;met de benoeming van Karin Prak als bestuurslid;met de herverkiezing van de zittende bestuursleden Herman Veluwenkamp (penningmeester) Kitty Prins (algemeen bestuurslid) en Wim Koster (algemeen bestuurslid);het door de kascommissie gegeven advies om de financiële stukken goed te kunnen en het bestuur over de jaren 2019 en 2020 décharge te verlenen;het door de kascommissie gegeven advies om de leden die meerdere jaren geen contributie hebben betaald nog eenmaal te verzoeken hun contributie te willen betalen. Mochten zij die niet betalen, dan zullen zij worden uitgeschreven als lid van de vereniging.  Indien u met één of meerdere jaarstukken niet instemt, geeft u dat dan ook via het genoemde account aan, zo mogelijk gemotiveerd. 
 1. Huishoudelijke mededelingen (n.v.t.)
 1. Vaststelling notulen Jaarvergadering bestuursjaar 2018

De notulen zijn vastgesteld.

 1. Vaststelling Jaaroverzicht Bestuur 2019 en 2020

Het jaaroverzicht is vastgesteld. Over de activiteiten in het kader van het proces van gebiedsontwikkeling rijzen de volgende vragen.

Bosclub

 • Wanneer is het Streefbeeld van de Oosterduinen gereed? Waarom kunnen op de heidag alleen de experts hierover oordelen?

Bestuursreactie

Naar verwachting zal dit Streefbeeld aan het einde van 2021 gereed kunnen zijn. Inderdaad hangt dit af van de aangekondigde expertbijeenkomst, die als er geen Lockdown geweest was reeds in het voorjaar 2021 had kunnen plaatsvinden. Het is daarmee niet gezegd, dat alleen de experts hierover doordelen. Dat zou een misverstand zijn. Júist het gebied moet hierover oordelen. (Zie hieronder ook de Bestuursreactie op de vraag wat de stand van zaken is m.b.t. het opknappen van de entree aan de Voorsteweg.) 
 • Met het oog op transparantie, openheid en een goede communicatie zou het concept streefbeeld met de leden gedeeld moeten worden door het op de website te plaatsen. Iedereen heeft toch recht om te weten hoe het er nu voorstaat? 

Bestuursreactie

Op uitnodiging van dhr. Gerben Rouwenhorst, transformatieadviseur bij de Taskforce Vitale Vakantieparken, is De Bosclub aangeboden om dit concept in een bijeenkomst te laten toetsen door een aantal experts op het gebied van omgevings-, verenigings-, privaat- en publiekrecht. Dit kan helpen om de haalbaarheid van het streefbeeld te toetsen, adviezen mee te nemen over hoe de verschillende aspecten van dit toekomstbeeld geborgd kunnen worden, zodat ze ook echt kunnen worden uitgevoerd. Dit kan dan verwerkt worden in het streefbeeld dat aan het gebied voorgelegd wordt. Als in een van de uitgebrachte nieuwsbrieven door gemeente en vereniging is aangegeven, is in het concept de input verwerkt van de enquête die rond de afgelopen jaarwisseling in het gebied is uitgezet.   
 • Wat is de actuele status in de besluitvorming omtrent permanente bewoning? Wanneer is het bospaspoort een feit?

Bestuursreactie

In de loop van 2021 zal het bestuur hierover helderheid verstrekken. In grote lijnen: eind 2021 vaststelling streefbeeld (fase 2 VV); eind 2022 afronding fase 3 VV. Tenslotte kan dan in 2023 de bestemmingsplanprocedure doorlopen worden (fase 4 VV), wat een wettelijke taak is van de gemeente, waarbij de provincie dat plan toetst. Praktisch gezien weten we eind volgend jaar dus hoe de vlag erbij hangt.
 1. Vaststelling Beknopt Jaaroverzicht Commissies 2019 en 2020

Het jaaroverzicht is vastgesteld. Voor de verschillende commissies worden enkele vragen gesteld.

Glasvezelteam (Commissie Technische Zaken)

 • Hoe kan het glasvezelproject een plek krijgen in een zogenaamd transformatieplan? 
 • “Wat is de status m.b.t. aanleggen glasvezel in de Oosterduinen en zijn bewoners zich voldoende bewust van de voordelen voor bewoners (die juist bijdragen aan het natuurlijke karakter en kwalitatieve upgrade van ons bos). Wellicht is het zinvol om opnieuw te inventariseren wat de belangstelling op dit moment is, ook onder al die eigenaren die niet hebben gereageerd.”

Bestuursreactie

Op dit moment valt hierover nog niks te zeggen, ofschoon het glasvezelnetwerk meegenomen lijkt te kunnen worden in het Transformatieplan.  Het lijkt evenwel waarschijnlijk dat bij de aanleg van een netwerk de kosten niet over alle betrokkenen verdeeld worden maar alleen bij die Oosterduiners die er belang bij hebben. De daarbij komende financiële risico’s zullen glashelder moeten worden gemaakt, alvorens kan worden besloten tot de aanleg. In dit verband lijkt een nieuwe inventarisatie van belangstellenen zinvol. 
 • Graag uitleg over de gevolgen voor natuurschade, wanneer er over 8 – 12 km lengte wordt gegraven in een NNN-bos, bij aanleg van glasvezel. 

Bestuursreactie

De zorg die uit deze vraag spreekt voor het bos wordt door het bestuur gedeeld. Tegelijkertijd hebben we te maken met een situatie waarin alle nutsvoorzieningen reeds in het bestaande wegennet liggen: riool, waterleiding, elektriciteit, gas en telecom. Daarbij nog de lagedruk leiding, al is die niet in gebruik. De glasvezelkabel komt daar dan tussen te liggen. Mits zorgvuldig aangelegd, boet dit niet in op de boskwaliteit. Bij de aanleg wordt bovendien gebruik gemaakt van een rakettechniek, waarbij twee putten gegraven worden om een langzaam bewegende raket ondergronds richting de andere put te kunnen sturen. Dit scheelt graafwerk. Juridisch is het zo dat er erfdienstbaarheden zijn gevestigd, dat ook het recht van leiding omvat. Het bos heeft rechten, mensen die er verblijven evenwel ook. Conform de toekomstvisie streven we naar ‘een verblijf in het bos’. Dat betekent dat voorzien wordt in goede verbindingen. Het draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van ons verblijf in het bos, internet is tegenwoordig een onmisbare nutsvoorziening geworden en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Dat maakt het voorts o.a. mogelijk om thuis te werken, wat voor een aantal beroepsgroepen ook kan gelden in de Oosterduinen. Thuiswerk draagt bij aan minder verkeer op de weg, daarmee een verminderde uitstoot van CO2. Het is zonneklaar dat glasvezel duurzaam en toekomstbestendig is. Gesproken wordt over een NNN-bos. Dat wekt de suggestie, dat we reeds met een hoogwaardig bos te maken hebben. Dit is niet altijd en overal in het gebied de stand van zaken. Hier ligt binnen het proces van gebiedsontwikkeling een uitdaging. Wat er kortom niet is, loopt ook geen gevaar. Mits goed afgestemd op elkaar, bijten de aanleg van een glasvezelnetwerk en de ontwikkeling van het bos elkaar niet. 

Commissie Wegen 

 • “De gemeente onderhoudt de wegen twee keer per jaar, dat was de overeenkomst met de gemeente en de vereniging. Waarom is het dan in 2020 maar één keer gebeurd? 

– De gemeente is toezichthouder over de openbare wegen ook in de Oosterduinen.

– De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de recreatiehuisjes bereikbaar zijn. Als er bijvoorbeeld door de gemeente wegen, die onbegaanbaar zijn, worden afgesloten dan hoort de gemeente te zorgen dat de huisjes via een andere route bereikbaar zijn.

– De gemeente behoort wettelijk de eigenaren van de wegen, ook als de weg deels over particuliere percelen loopt, erop te wijzen dat de wegen goed onderhouden moeten zijn. Indien het onderhoud niet voldoende is, dan kan de gemeente op kosten van de eigenaren het gewenste onderhoud uitvoeren.

Nu doet de vereniging summier onderhoud, echter dat is zo summier dat  het maar gedeeltelijk helpt. Maar de vereniging is niet bevoegd dit onderhoud te doen op de wegen van de Boermarke, indien deze er geen toestemming voor hebben gegeven. De gemeente is hiertoe wel bevoegd. Bij nalatigheid is steeds weer de gemeente toezichthouder, zorghouder en onderhoudsplichtig bij nalatigheid van het onderhoud, zowel bij de Boermarke als bij particulieren. Om de gemeente tegemoet te komen en te laten zien dat de bewoners en de vereniging welwillend zijn, is snel overleg met de gemeente nodig, zodat de gemeente hun wettelijke plichten kan nakomen. Dus dat de gemeente het onderhoud uitvoert.

Dit zou natuurlijk ook door een loonbedrijf in de omgeving kunnen worden gedaan, maar zover ik nagevraagd heb hebben deze geen wegenfrees voor zand- of half verharde wegen en de gemeente wel.

Bij de gemeente Noordenveld is er geen wegenbeheerplan, ook niet van zand- of half verharde wegen. Ook is er nog steeds geen recente wegenlegger, de laatste is van 1962, dit is wel wettelijk verplicht. Ik hoop en verwacht dat ook in het kader van de bestemmingsplanwijziging hierover eens bij de gemeente met de vuisten op tafel wordt geslagen. Gemeente en Boermarke neem uw verantwoording voor de openbare wegen in kader van de Wegenwet en Wegenverkeerswet.”

Bestuursreactie

Deze problematiek vormt onderdeel van het project brandveiligheid. Met name de werkgroep Rechten en Plichten (cluster gedrag) buigt zich hierover. Gesteld wordt dát de gemeente er verantwoordelijk voor is, dat de recreatiehuisjes bereikbaar zijn. Voorts, dát de gemeente rol van toezichthouder heeft. Hieraan ligt de claim ten grondslag, dát alle wegen in de Oosterduinen (inmiddels) een openbare functie hebben. Ook deze claim dient vooralsnog al dan niet vastgesteld te kunnen worden. Daar komt de vraag bij of bepaalde wegen niet als toeritten aangemerkt kunnen worden, waardoor de vlieger mogelijk niet opgaat voor deze toeritten. Wat er ook van zij, het uitgangspunt van deze benadering is dat er gezocht wordt naar een juridische grondslag, waarop dan het beheer van de wegen in het gebied kan worden gevestigd. Op zich is dit een interessante gedachte. Kan echter tegelijkertijd niet worden gezegd, dat de huiseigenaren zèlf eerst en vooral verantwoordelijk zijn voor de bereikbaarheid? Moeten niet juist de eigenaren zelf hun verantwoordelijkheid nemen? Juridisch is dit geregeld in ieders koopcontract. Op basis daarvan verplicht iedere koper zich aan het onderhoud van de weg. Weliswaar neemt de vereniging deze juridische verantwoordelijkheid niet op zich, dat neemt niet weg dat eigenaren onderling afspraken over het onderhoud kunnen maken, bijv. op verengingsniveau. Reeds in de discussie hierover in de ALV over het bestuursjaar 2017 ontvouwde ons lid Jaap van der Wilden hierover een constructieve gedachte, waarnaar hier andermaal verwezen wordt. Zie pag. 15 en 16 van de laatste ALV- nieuwsbrief: “Wat ons allemaal verengt, voor 100%, dat is het wegennet in het bos. Deels in particulier eigendom, waarop erfdienstbaarheid is gevestigd. Brandveiligheid is een hele mooie ingang om dit systeem helemaal en vakkundig in kaart te gaan brengen ….” Het bestuur is van mening dat deze route serieus kans van slagen heeft. Idealiter verenigen we ons rond de kernwaarden van het gebied, brandveiligheid inbegrepen, waarover we met elkaar afspraken kunnen maken. Vervolgens kunnen we dan bezien hoe we deze kunnen borgen. Feitelijk een andere route dus dan die de vragensteller voorstelt.  Dit laat onverlet, dat het wegenonderhoud een complexe zaak is. Tijdens de ALV over het bestuursjaar 2015 zijn de dilemma’s uitgebreid met elkaar besproken, en nadien bij voortduring onder de aandacht gebracht. Als het aan het bestuur en de Bosclub ligt, valt of staat het verkrijgen van een woonrecht met een commitment aan een met elkaar overeengekomen wegenbeheerplan, inzonderheid aan de daarbij komende financiële lasten. Het bestuur gaat ervan uit, dat alle leden overtuigd zijn van de urgentie van de brandveiligheidsproblematiek, waarvan bereikbaarheid een onderdeel vormt. De niet-leden echter lezen dit niet. Misschien moet er bij de gemeente met de vuist op tafel worden geslagen, maar dan tegelijkertijd (spreekwoordelijk) ook bij onszelf. Zie de verwijzing hierboven naar de inbreng van Jaap van der Wilden. 
 • “Welke beleid kunnen we gezamenlijk inzetten om er zorg voor te dragen dat alle wegen begaanbaar blijven? Veel kavels dragen een recht van overpad, welk deel als weg gebruikt wordt door meerdere huizen. Echter vindt onderhoud daar niet altijd afdoende plaats omdat de eigenaar daartoe weliswaar verplicht is, maar het niet altijd wil doen. Het is een kleine moeite om deze wegen mee te nemen in het onderhoud. De discussie gaat natuurlijk over de kosten en wie dit dan moet dragen. Ik stel voor een inventarisatie te maken van deze stukken overpad en wat de onderhoudskosten daar van zijn (egaliseren en gaten opvullen). Vervolgens kan er een besluit worden genomen over het dragen van deze kosten (collectief of blijft het gekoppeld aan een individuele bewoner). Vaak is dit recht van overpad al oud en daarmee is de verwachting dat deze wegen niet ineens zullen verdwijnen. In die zin zou je kunnen concluderen dat het ook van collectief belang is dat deze wegen goed begaanbaar blijven.
  Een andere optie is om het onderhoud via de vereniging te laten lopen en de kosten daarvan bij de bewoner neer te leggen. Dan is de drempel sowieso lager omdat mensen het lastig vinden dergelijk onderhoud te organiseren en regelen.”

Bestuursreactie

Grotendeels is deze vraag hierboven beantwoord. Voor alle duidelijkheid: het is uitdrukkelijk een collectief belang dat de wegen begaanbaar, àlle woningen bereikbaar zijn, c.q. voor de gezamenlijke hulpdiensten en zodoende tenminste drie-en-een-halve meter breed zijn, en dat àlle woningen víndbaar zijn. De brandweer heeft herhaalde malen de noodklok geluid, ondermeer in de ALV in 2014 over het bestuursjaar 2013. Aangegeven is dat het risico op brand in tijden van droogte ‘zeer groot’ is. Het laat zich raden wat de catastrofale gevolgen zullen zijn als we er niet in slagen hierover met elkaar op één lijn te komen om adequate maatregelen te treffen die het risico op brand minimaliseren. Het inrichten van een beheervereniging, en/of de transformatie van de VvHO naar een beheervereniging met een verplicht lidmaatschap – te beginnen met wie opteert voor een woonrecht – is een denkbare optie. 
 • “ De slechte staat van de Middenweg is een voortslepende zaak en de risico’s die dat met zich mee brengt voor mogelijke ongelukken zijn zeker aanwezig. Het is fijn dat er af en toe wat gaten dicht geschoven worden zodat het nog enigszins berijdbaar blijft. Echter het werkelijke probleem wordt niet opgelost. Nodig is dat er serieus word gekeken om de Middenweg goed rond te leggen en dat het water aan de zijkant van de weg, weg kan lopen. Een oude methode die algemeen bekend is en minder onderhoud, dus ook minder kosten vergt.”

Bestuursreactie

De vragensteller slaat de spijker op zijn kop. Vraag is wel of de methode die voorgesteld wordt zo oud is. Binnen het kader van het brandveiligheidsproject staat deze aanpak in elk geval centraal, m.n. de werkgroep Hobbels en bobbels. Zie de formulering van de opdracht in het schema hieronder. Het wachten is echter op de voortgang in de werkgroep Overhangende takken en bomen. Overleg hierover vindt thans plaats binnen de regiegroep Brandveiligheid om te komen tot een oplossing in de stagnatie.

 • “Wat is de stand van zaken m.b.t. het opknappen van de aansluiting van de Voorsteweg op de Donderseweg? Via het informele circuit heb ik gehoord dat de gemeente vraagt om een (financiële) bijdrage van de vereniging en/of de eigenaren in dit gebied. Nu is bijdragen aan je leef- en woonomgeving wat mij betreft geen punt maar dan zie ik graag dat alle toegangen van de Donderseweg naar Oosterduinen worden opgeknapt en niet alleen die van de Voorsteweg. Zijn hiervoor al initiatieven in ontwikkeling?”

Bestuursreactie

De vraag omvat een aantal aspecten: 
In algemene zin ligt er het plan Herinrichting entrees, zoals dat alweer enkele jaren geleden binnen het kader van Wij Maken het Mooier tot stand gekomen is en o.a. gepresenteerd tijdens de Bijzondere Ledenvergadering d.d. 1 september 2017. Onderdeel ervan is de entree aan de Voorsteweg. Inmiddels is het Structuurontwerp door de gemeente omgewerkt naar een Detailontwerp, zodat feitelijk de aanleg ter hand genomen kan worden. Tot dat plan horen uitdrukkelijk ook de overige entrees.De reden dat er nog geen aanvang mee genomen is vormt o.a. Vitale Vakantieparken (VV). De Expeditie Norgerduinen wordt immers voortgezet onder de vlag van VV, wat in financieel opzicht gunstig is. Ofschoon we eigenlijk voorop liepen met onze plannen, zijn we eraan gehouden het Stappenplan te volgen dat uiteindelijk leidt tot wijziging van het bestemmingsplan. Dat Stappenplan is (pas) in het najaar van ’20 gepubliceerd, o.a. kenbaar gemaakt middels een Webinar. Dat kent een viertal fasen. Hoewel wij al lang en breed een toekomstplan op de plank hebben liggen, komt dat in fase twee terug onder de noemer Streefbeeld. Daar zijn we op zich dus snel klaar mee – al hebben we het nog wel getoetst aan de input van de gehouden enquête. Nieuw evenwel is dat de financiële consequenties van de transformatie op schrift gesteld moeten worden, daaronder te verstaan die van de herinrichting van de entrees. Bijv. ook de kosten van het brandveiligheidsplan, ofschoon die mee zal kunnen vallen omdat de vereniging een forse subsidie verkregen heeft. Zowel het streefbeeld als de financiën worden dan vastgelegd in een realisatieovereenkomst. Tevens is hierin opgenomen dat het gebied en de gemeente gezamenlijk willen komen tot een Transformatieplan. Deze fase wordt afgerond als de overeenkomst daadwerkelijk kan worden afgesloten, c.q. door deze te laten ondertekenen door gemeente en het gebied, vertegenwoordigd door de VvHO. Daar is dus het wachten op. De verwachting is dat dit in het najaar van 2021 zal kunnen plaatsvinden.Op uitnodiging van dhr. Gerben Rouwenhorst, transformatieadviseur bij de Taskforce Vitale Vakantieparken, is ons aangeboden om dit concept in een bijeenkomst te laten toetsen door een aantal experts op het gebied van omgevings-, verenigings-, privaat- en publiekrecht. Dit kan ons helpen om de haalbaarheid van het streefbeeld te toetsen, ons te adviseren hoe de verschillende aspecten van dit toekomstbeeld geborgd kunnen worden, zodat ze ook echt kunnen worden uitgevoerd. Reeds eerder zijn deze experts uitgebreid geïnformeerd vanuit de Bosclub. Als gevolg van de coronamaatregelen is deze bijeenkomst echter keer op keer uitgesteld. Eind september ’21 gaat deze nu plaatsvinden onder leiding van Rob Kuipers (eigenaar van een woning en lid van de Bosclub). Het verloop wordt dus verklaard door zowel de eis het Stappenplan te volgen, maar ook de Lockdowns waarmee we geconfronteerd zijn. Het bestuur dringt er daarom bij de gemeente op aan om al vast aan de slag te kunnen mogen gaan met de overige entrees. Daarvoor was op verzoek van het bestuur reeds offerte uitgebracht, een nieuwe is in de maak. De vereniging kan dit dan voorfinancieren, wat dan straks verdisconteerd kan worden in de bij fase twee VV behorende stukken. Zo beschouwd valt het te verwachten dat eerst de andere entrees aangepakt kunnen worden, later dan de Voorsteweg. Het is de bedoeling dat er een zelfde kleur steen gebruikt wordt. Aangesloten moet worden bij het stukje straatwerk van de provincie. Het straatwerk moet breed genoeg zijn om twee voertuigen te kunnen passeren. Idealiter sluiten hier de werkzaamheden van de werkgroep bereikbaarheid als onderdeel van brandveiligheid op aan. Denkbaar is het natuurlijk, dat de vereniging de aanleg financiert. Dan wordt het betaald uit de contributie van de leden. Dat speelt dan alle freeriders in de kaart die voor een dubbeltje op de eerste rang blijven zitten. In de transformatieopgave wordt er naar gestreefd om een eind te maken aan de situatie waarin velen profiteren van de lusten die dankzij de verenging geïnitieerd worden zonder te delen in de lasten. Mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. 

Commissie Communicatie

 • “We begrijpen het belang voor bestuursleden van de VvHO om, in de ALV jaarstukken,  op deze subjectieve manier naar buiten toe te verwoorden waarom onze inzet voor de vereniging beëindigd is. MAAR we begrijpen nog steeds niet WAARÓM het zo is gelopen. Is het tactiek of onvermogen?

– ZONDER TOESTEMMING van ons selectief stukken uit persoonlijke mails, over strubbelingen binnen de werkgroep openbaar maken, is een aparte manier van omgang met leden binnen een vereniging.

– In de naar buiten gebrachte beschrijving mist de reflectie van bestuursleden zelf: de basis van het probleem is: het stelselmatig niet (inhoudelijk) beantwoorden van mails, vragen, initiatieven, ingezonden concepten…

Ook herhaalde vragen om antwoorden, onvrede en de inzet heroverwegen zijn genegeerd, tot we besloten ermee te stoppen. En zelfs toen is er geen poging gedaan vanuit de voorzitter, om uit te praten wat er gaande was.

Stelselmatig uitsluiten van kritische input was de échte aanleiding om ons af te vragen of er geen sprake was/ is van greenwashing. Wederom op daarop is inhoudelijk geen communicatie aangegaan, maar slechts indirect, zonder onderbouwing ontkennend gereageerd.

Er zijn, in de ALV jaarstukken, alleen voorbeelden beschreven die vólgen uit dit basisprobleem.

Gebrek aan communicatie en openheid is iets wat de VvHO nog steeds, op meerdere fronten, in de samenwerking met meerdere Oosterduiners, parten speelt.

Dat vinden we oprecht spijtig en zonde van ieders energie.”

Bestuursreactie

Eerst een opmerking vooraf. Alle ingebrachte vragen worden anoniem behandeld. De anonimiteit van deze vragensteller is met het plaatsen van deze vraag niet gewaarborgd. Het bestuur heeft echter toestemming gekregen om deze inbreng in de notulen te verwerken. Dat brengt ons bij de volgende reactie.De bedoeling van het jaarverslag van Commissie Communicatie (CC) is geweest om de leden inzicht te geven in het verloop binnen deze commissie. Daar was en is reden toe, omdat hierover veel vragen zijn gerezen. D.w.z. niet alleen over het plotseling beëindigen van de samenwerking maar ook over de vervolgactiviteiten van deze inmiddels voormalige commissieleden. Volgens de ingebracht reactie zou de weergave in het jaarverslag niet goed zijn, getuige opgemelde reactie. In de kern wordt het bestuur, en/of in het bijzonder de voorzitter, een gebrek aan communicatie en een gebrek aan openheid verweten. Het bestuur betreurt dat dit zo ervaren wordt. In alle nuchterheid stellen we vast dat deze leden hun dienstbaarheid aan de vereniging gestaakt hebben. Dat is hun eigen keuze geweest, geen keuze van het bestuur, en valt daarom redelijkerwijs niet te herleiden tot tactiek van het bestuur. Onvermogen dan? In elk geval begrijpen beide commissieleden niet waarom het zo is gelopen. Los hiervan is het bestuur altijd bereid om de hand in eigen boezem te steken, c.q. te erkennen dat we steken laten vallen, en lering te trekken uit kritiek die geboden wordt. Feit is, dat er over en weer misverstanden zijn, en dat die tot op vandaag voortduren. Die beperken zich overigens niet tot de relatie met de voormalige leden van de CC. Ze zijn inherent aan elk proces van verandering; zoveel mensen, zoveel zinnen. Dat maakt de uitdaging die we ons als gebied zelf hebben opgelegd zeer complex. Er is geen gebied in heel Drenthe van zo’n grote omvang als de Oosterduinen dat een antwoord wil geven op de eveneens complexe problematiek waarmee recreatiegebieden al weer decennialang mee kampen. In elk geval is dit bestuur erin geslaagd om de impasse in de discussie over permanente bewoning te doorbreken. Sterker, naar ons voorbeeld is er uiteindelijk over heel Drenthe het project Vitale Vakantieparken uitgerold. Iets om trots op te zijn als gebied, ondanks verschillen die er zijn (en blijven). We zijn erin geslaagd om een verbindend verhaal met elkaar op te stellen dat voor iedereen, betrokkenen en belanghebbenden, een perspectief biedt op een fijn en veilig verblijf in het bos. Daarbij willen we uitdrukkelijk een stem geven aan wat kwetsbaar is. Het bestuur opereert binnen de kaders van de overeengekomen toekomstvisie en bewaakt die ook. Nu komt het er op aan hierover binnen concrete projecten hierover met elkaar in gesprek te gaan om vervolgens de gewenste gebiedsontwikkeling met elkaar te kunnen realiseren en dragen. Daarin manifesteren zich dan ook de verschillen van inzicht. Niet voor niets riep de gedeputeerde Stelpstra ons op ‘houd elkaar vast in het vervolg van de Expeditie’. Dat is de opgave.  Communicatie en transparantie is hierin cruciaal. Het bestuur beraadt zich dan ook hoe dit verder kan worden verbeterd. 

Project Brandveiligheid

 • Zoals ik heb begrepen kan er pas door de brandweer en andere hulpdiensten een schriftelijk rapport worden opgesteld na de laatste schouw?Begin 2020 is er met de brandweer een schouw gehouden, maar de aanvraag voor de kapvergunning is pas recent aangevraagd. Waarom zit daar een jaar tussen?

Bestuursreactie

Er is een schouw geweest, waarvan ondanks toezeggingen echter geen rapportage is gekomen. Die zal er wel moeten komen. Hierdoor blijft het onduidelijk wanneer nu kan worden gesteld, dat alle woningen voldoende bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Tijdens de ALV in 2014 over het bestuursjaar 2013 heeft de brandweer de resultaten van haar  onderzoek gepresenteerd, waaruit geconcludeerd werd dat meer dan 90 woningen onbereikbaar waren voor de brandweer. Nog steeds echter bestaat hierover helaas geen duidelijkheid, ondanks de hoge urgentie van dit vraagstuk. Met name in droge tijden is het risico op brand in dit gebied ‘zeer groot’, luidde de conclusie in het rapport Toen reeds is gesteld, en nadien bij herhaling gecommuniceerd, dat alle wegen een breedte van minimaal drie-en-een-halve meter moeten hebben. De enige uitzondering bestaat erin, als er waardevolle bomen zouden moeten wijken. Desondanks blijft hierover discussie bestaan. Hekwerkjes, conifeertjes, struikjes, of wat dies meer zij zouden van ondergeschikt belang moeten zijn aan het collectieve belang van brandveiligheid. Binnen de transitie vormt brandveiligheid een absolute voorwaarde. Dit getouwtrek al met al haalt de vaart eruit. Uiteindelijk kon over een aantal situaties overeenstemming worden bereikt, zodat daar al vast  een kapvergunning voor is aangevraagd. 
 • “Project bereikbaarheid, bomen en overhangende takken, door Ko Klootwijk en Dik Aalders. Status: kapvergunning eerste kapronde in aanvraag; uitvoering voorjaar 2021. Van 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen en wordt kappen en snoeien van bomen dringend afgeraden.”

Bestuursreactie

Dit is een serieus te nemen advies. Het bestuur bepleit om hierover in het kader van het proces van gebiedsontwikkeling met elkaar dwingende afspraken te maken als onderdeel van een nog op te stellen beheerplan voor het gebied, naar analogie van de aanpak bij De Tip.
 • “Project Vindbaarheid, door Willem Gielingh, Klara Bolhuis en Andre Vandenbosch. b. De Historische Vereniging Norch ontfermt zich op dit moment over een voorstel om tot een voor hopelijk voor iedereen acceptabele reeks van nieuwe namen te komen. Wij hebben bij Willem Gielingh ook een idee aangedragen voor een categorie aan nieuwe straatnamen in de Oosterduinen. Dit lezen we niet terug in dit verslag. Hopelijk staat de vereniging voor een democratisch proces, met keuzemogelijkheden in welke categorie de straatnamen worden gezocht.”

Bestuursreactie

De werkgroep vindbaarheid houdt zich op consciëntieuze wijze bezig met een ingewikkeld vraagstuk. Summierlijk is in de nieuwsbrief de stand van zaken verwoord. De werkgroep houdt ons op de hoogte. 
 1. Financieel Jaaroverzicht 2019 en 2020:
  1. Toelichting door de penningmeester
  2. Verslag Kascommissie 2018 (Rob Brinkman en Gertjan Dorlas)

Over de beide boekjaren 2019 en 2020 adviseert de kascommissie (Rob Brinkman en Gertjan Dorlas) de financiële stukken goed te keuren en décharge aan het bestuur te verlenen.  Voorts adviseert de commissie om een 20-tal leden nog eenmaal in de gelegenheid te stellen om hun contributie over 2020 te voldoen. Mochten zij die niet betalen, dan is duidelijk dat zij geen prijs (meer) stellen op hun lidmaatschap en dienen zij te worden uitgeschreven. 

Op basis van de instemmende respons wordt aan het bestuur décharge verleend over de bestuursjaren 2019 en 2020. 

 1. Begroting en contributie 2021

De begroting is gelijk aan de voorgaande jaren. De contributie blijft ongewijzigd. De volgende  kanttekening wordt gemaakt. 

De situatie rondom zowel de transitie als de wegen is wat onoverzichtelijk. Wat het eerste betreft is weliswaar een flinke subsidie verworven maar er zijn meer kosten mee gemoeid om uitvoering te kunnen geven aan het transformatieplan. Onderhandelingen hierover zullen in het najaar van 2021 plaatsvinden als onderdeel van het Stappenplan Vitale Vakantieparken onder de noemer Streefbeeld.

De subsidie voorziet deels ook in een structurele aanpak van de wegen. De insteek is, dat een meer duurzame aanpak op den duur zal leiden tot zowel een goedkoper, eenvoudiger wegenonderhoud in het gehele gebied.  

Structurele vermindering van de kosten die gepaard gaan met het wegenonderhoud maakt het tevens mogelijk om meer reserve op te bouwen. Dit is nodig gelet op de taakuitbreiding van de vereniging binnen de context van het proces van gebiedsontwikkeling langs de in de toekomstvisie omschreven kwaliteitslijnen.  

Daar komt bij, dat het onduidelijk is hoe Henk Vos zal herstellen. Daarvan hangt het af hoe we verder kunnen gaan met het onderhoud van de wegen. Als we met een ander bedrijf in zee zullen moeten gaan wacht ons een verdubbeling van de kosten.

In het kader van het project brandveiligheid is overwogen om een trekker aan te schaffen, die dan voorts onderdak zal moeten. Dit is weliswaar ten delen meegenomen in de aangevraagde en verkregen subsidie aanvraag, maar het blijft alles bij elkaar ongewis.

 1. Bestuursverkiezing

Conform het schema zijn drie bestuursleden aftredend, terwijl de secretarisfunctie vacant is geworden vanwege het terugtreden van Ineke Molenaar. De drie bestuursleden willen aanblijven totdat de bestemmingsplanwijziging zal zijn gerealiseerd. De verwachting is dat de procedure daarvoor in 2023 in werking zal kunnen treden. 

FunctieBestuurslidVak AangetredenJaar aftreden 2e termijnJaar aftreden
VoorzitterAlbert Koele2014201820182022
Secretaris Ineke MolenaarE20172020vacant
PenningmeesterHerman Veluwenkamp 20182021
BestuurslidKitty PrinsZ2015201820182021
BestuurslidWim KosterD2015201820182021
BestuurslidJoep FerwerdaZ2016201920192022

Het merendeel van de leden stemt hiermee in. Voor wat de kandidatuur van Karin betreft luidt een reactie: “.. we zijn blij dat Karin Prak bereid is invulling te geven aan de vacante functie in het bestuur.” Wel zijn hierover door enkele leden opmerkingen gemaakt. Hieronder worden deze anoniem weergegeven.

 1. Voorwaarde is dat de derde termijn van de drie bestuursleden niet langer duurt dan een normale termijn. 
  • “Prima als ze af willen treden binnen drie jaar omdat permanente bewoning is toegestaan, maar ik zie dat niet gebeuren.”
  • “Naast de leden die zich wederom herkiesbaar hebben gesteld zijn we blij dat Karin Prak bereid is invulling te geven aan de vacante functie in het bestuur.”
  • “… akkoord met de jaarstukken van de vereniging en de personele bezetting van het bestuur.”
 2. Een kanttekening wordt geplaatst bij de verlenging van de drie bestuursleden uit vrees dat er mogelijk veel vacatures vallen, m.n. indien de bestemmingsplanwijziging op korte termijn gerealiseerd zal worden. 
  • In reactie hierop stelt het bestuur, dat deze pas in 2023 valt te verwachten. Bovendien kunnen er andere omstandigheden zijn, waardoor zetels vacant worden zoals bijv. verhuizing. 
 3. Twee leden zijn van mening dat er een oproep gedaan had moeten worden met de vraag wie zich ook verkiesbaar wil stellen. Beide tekenen daarbij aan, dat het nog lang duren kan totdat bestemmingsplanwijziging zover is. 
  • In formele zin kan het bestuur zich hierin vinden, maar houdt om praktische redenen vast aan deze opzet. Dat neemt niet weg, dat op een volgende ALV weer kandidaten op de gebruikelijke wijze in stemming gebracht zullen worden.
 1. Benoeming kascontrolecommissie 2021: wie meldt zich aan?

De huidige kascommissieleden, Rob Brinkman en Gertjan Dorlas, zijn aftredend. Het bestuur bedankt hen beide voor hun inzet en uitgebrachte adviezen, die bijgedragen hebben aan een zorgvuldige boekhouding. 

Met hun aftreden zullen nieuwe commissieleden aangesteld moeten worden. Ofschoon in de agenda onder punt 9 wel de vraag gesteld wordt wie zich hiervoor aanmeld, is dit verder niet duidelijk gecommuniceerd. Hiervoor zal dan ook een aparte oproep gedaan worden. 

 1. Oproep leden werkgroepen brandveiligheidsplan

Voor dit agendapunt geldt hetzelfde als hiervoor gezegd is. In de nieuwsbrief is deze oproep niet gedaan. Met name waren in een tweetal werkgroepen functies vacant geworden: in de werkgroep  snoeiafval en in de werkgroep Bomen en overhangende takken. De eerste is nooit echt van de grond gekomen, in de tweede hebben de zittende mensen aangegeven te willen stoppen. Een oproep is inmiddels gedaan onder de leden, waardoor beide werkgroepen van nieuw bloed zijn voorzien. 

 1. Rondvraag (schriftelijk)
 • Een rondvraag is gesteld door dhr. Patrick Swart over de stand van zaken permanente bewoning, glasvezel en het wegenonderhoud. Deze vragen zijn onder de afzonderlijke commissies al weergegeven. 
 • De heer Tjakko Jansen heeft een extra financiële controle uitgevoerd. Een aantal vragen over snoeiwerk, BTW en asfaltgranulaat konden worden opgehelderd, tevens werd een foutieve betaling achterhaald. Dankzij zijn oplettendheid hebben wij deze vergissing kunnen herstellen. 
 • De heer Sjoerd Driest stelt bij de rondvraag in een uitvoerig betoog de (volgens hem onjuiste) handelwijze van de gemeente Noordenveld aan de orde met betrekking tot de inschrijving in het bevolkingsregister. Hij geeft daarbij nog aan dat het bestuur van de vereniging op haar site deze handelwijze onderschrijft. Zijn betoog hebben wij voorgelegd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zodra wij de reactie van BZK ontvangen hebben, zullen wij die reactie alsmede he gehele betoog van de heer Driest op de site van de vereniging zetten. 
 1. Sluiting (idem) 

N.v.t. 

Het Bestuur

Kijk live naar het Oosterduinen Journaal 29 september 20.30 uur

De ontwikkelingen in Oosterduinen staan niet stil. Er worden stappen gezet om het bos toekomstbestendig te maken en een upgrade te geven. Hierbij heeft de VvHE Oosterduinen een leidende rol en wordt samengewerkt met lokale overheden. Belangrijk is het perspectief van legaal permanent verblijf, maar minstens zo belangrijk zijn de bescherming van de natuurwaarden en de veiligheid in het bos.

Met veiligheid bedoelen we in dit geval de brandveiligheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten. De Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen beijvert zich met hulp van werkgroepen, die zich bezighouden met o.a. deze bereikbaarheid en brandveiligheid. In het Oosterduinen Journaal van 29 september vertellen mensen van deze werkgroep over de vorderingen. U kunt reageren in de uitzending via de chat.

Verder in het Oosterduinen Journaal 29 september
Wegen en paden, de visie van de gemeente Noordenveld.
-Vindbaarheid van huizen in het bos
-Actuele stand van zaken van de transitie (upgrade) van Oosterduinen
-Bijeenkomst experts om concrete plannen te maken

Hoe kunt u het Oosterduinen Journaal bekijken?
-Live op 29 september 20.30 uur via de onderstaande Youtube Link:

-Als u niet live kunt kijken, dan is het mogelijk om via deze link het programma terug te zien. Echter, dan is reageren in de uitzending niet mogelijk.

https://youtu.be/PjwRhhyVZyoBereikbaarheid woningen langs de N858 – Oosterduinen -vanaf 21 juni

KMK Infra is op 21 juni gestart met onderhoud op de N858 tussen Norg en Donderen  (Donderseweg). Hierdoor zijn veel aanliggende woningen niet te bereiken via de  Donderseweg. Als omleiding is de Grote Kampweg aangewezen. Door de vele regenval van  afgelopen maandag is deze route niet meer geschikt. Dit zorgt voor overlast. Om deze  overlast te beperken zijn een aantal extra maatregelen genomen. Met dit bericht brengen wij u hiervan op de hoogte.  

Om de bereikbaarheid van uw woning te verbeteren hebben we deze maatregelen  genomen:  

• Tot en met dinsdag 29 juni kan de N858 gebruikt worden om uw woning te bereiken  (graag met gepaste snelheid i.v.m. werkzaamheden die doorgaan).  

• Tijdens asfalt- en belijningswerkzaamheden kunt u GEEN gebruik maken van de  N858, maar van de Voorsteweg en de Grote Kampweg (met uitzondering van  fietsers).  

De asfaltwerkzaamheden zijn op:  

– woensdag 30 juni en donderdag 1 juli  

– woensdag 7 juli en donderdag 8 juli  

Van vrijdag 2 juli tot dinsdag 6 juli kan de N858 gebruikt worden. In de loop van dinsdag 6 juli  zal de rijbaan worden gereinigd met een wegdekreiniger. Vanaf dat moment is de N858 niet  meer berijdbaar.  

Verkeersregelaars informeren gebruikers van de weg over de bereikbaarheid van de  verschillende woningen in het gebied.  

Delen van de N858 zijn tijdelijk afgesloten. Bijvoorbeeld tijdens het aanbrengen van asfalt of  bij het aanstraten van inritten. Dit zijn werkzaamheden waarvan de omvang pas in de loop  van de werkzaamheden duidelijk wordt. Hiervoor vragen we uw begrip. 

In de periode tot 29 juni hopen we dat de zandwegen genoeg opdrogen, zodat we deze weer  geschikt kunnen maken als omleidingsroute tijdens.  

Als u vragen over de werkzaamheden heeft kunt u contact met één van onderstaande  opnemen.  

Provincie Drenthe – Mark Braam – (06) 11 617 928 – omgevingsmanager  KMK Infra – Niels Kemkers – (06) 15 005 224 – uitvoerder 

Vanaf 21 juni verkeershinder, zelfs in het bos van Oosterduinen

Op 21 juni 2021 start de Provincie Drenthe met werkzaamheden aan de N858 tussen Norg en Donderen. U moet dan rekening houden met tijdelijke verkeersmaatregelen. De provincie en de aannemer streven er naar om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Via deze brief informeren wij u over de komende werkzaamheden en wat dit betekent voor de Oosterduinen.

Afsluiting Donderseweg (N858)

Van 21 juni 2021 tot en met 9 juli 2021 zal er onderhoud uitgevoerd worden aan de N858 tussen kilometerpaal 7.300 en 9.930. De weg zal tijdens deze werkzaamheden volledig worden afgesloten. De aannemer is de partij die de werkzaamheden in opdracht van de provincie uitvoert; de deklaag van de weg zal worden vervangen. De entrees van de Oosterduinen zullen hierbij nog geen grote transformatie ondergaan, wel zullen ze opnieuw versterkt worden.

Wat betekent dit voor u?

Bewoners en recreanten kunnen tijdens deze werkzaamheden altijd hun woning bereiken. Het verkeer zal worden omgeleid via omleidingsroutes. Deze worden met borden aangegeven. Daarnaast worden verkeersregelaars ingezet. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de gebruikelijke fietsoversteken. Voor informatie over het openbaar vevoer verwijzen wij u naar de website van Qbuzz, www.qbuzz.nl. Hulpdiensten zullen een ontheffing krijgen en zij krijgen dus te allen tijde toegang tot het gebied. Daarnaast zal de post nog via de reguliere weg bezorgd worden. U kunt uw brievenbus dus blijven gebruiken.

Bereikbaarheid

De aannemer en de provincie proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.
De Oosterduiners, bewoners en recreanten, worden verzocht om in de periode van de werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik te maken van de uitgang via de Grote Kampweg en Roeghoornweg. Uitgang 1, de Meerlaan, blijft bereikbaar. De andere uitgangen, 2 t/m 8, bevinden zich binnen het werkgebied van de provincie en zijn daarom niet bereikbaar.

Een aantal woningen, zoals die van vak C en de Alicelaan, zijn tijdens de uitvoering niet via de weg bereikbaar maar via het fietspad. Voor deze situatie zal de provincie een ontheffing verlenen. De provincie neemt contact met u op indien dat van toepassing is voor u.

De aannemer spant zich in om alle werkzaamheden binnen de vastgestelde periode uit te voeren. Zij houden hierbij rekening met de omleidingsroutes. Wanneer de kwaliteit van deze wegen, zoals de Grote Kampweg, afneemt zullen zij actie ondernemen om dit te herstellen. Echter kan het voorkomen dat er vertraging ontstaat door elementen en situaties waar ze geen grip op hebben. Hierbij valt te denken aan COVID-19 en weersinvloeden. Hiervoor wordt om uw begrip gevraagd.

« Oudere berichten

© 2021 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑