Page 2 of 22

Wat zegt de gemeente over bomenkap?

Nu de bomenkap in Oosterduinen weer in het middelpunt van de belangstelling staat na recente ontwikkelingen is het wellicht lezenswaardig om te weten hoe de gemeente Noordenveld in december de situatie duidde. Het onderstaande is dus gedateerd ‘december 2021’. Het verhaal was afkomstig van de afdeling Communicatie van de Gemeente Noordenveld.

Update bomenkap Oosterduinen

Zoals u weet zijn er pas geleden bomen gekapt op het perceel aan de Donderseweg / Voorsteweg. Het ging hier om bomenkap als onderdeel van regulier bosbeheer met houtoogst. Dit heeft tot ophef geleid onder verschillende bewoners. Als gemeente betreuren we dat ten zeerste en hebben wij onderzocht of wij  wellicht iets over het hoofd hebben gezien. Wij kwamen toen tot de conclusie dat voor deze kap een vergunning van de gemeente nodig was. Bij nader inzien blijkt dit echter niet juist te zijn. Wij leggen u bij deze graag uit hoe dit zit.

Geen gemeentelijke kapvergunning nodig

Voor de kap die heeft plaatsgevonden op het perceel aan de Donderseweg/Voorsteweg heeft de provincie een kapmelding ontvangen en goedgekeurd. Deze kapmelding is noodzakelijk voor het kappen van bos met een grotere oppervlakte dan 10 are. De provincie heeft als voorwaarde voor de goedkeuring gesteld dat er binnen drie jaar herbebossing plaats moet vinden met een bedekkingsgraad van 80%. Dit betekent dat op minimaal 80% van de grond waar nu de bomen gekapt zijn herplant moet plaatsvinden. Op deze plek komen dus bomen terug. In tegenstelling tot wat wij eerder aangegeven hebben, blijkt echter dat er in de Oosterduinen voor een kap groter dan 10 are geen vergunningplicht is vanuit de gemeente. Een kapmelding doen bij de provincie en goedkeuring daarvan zijn dus voldoende om bomen te mogen kappen. Echter, in andere gebieden in de gemeente geldt er voor een dergelijke kap wel een gemeentelijke vergunningplicht. Zodoende is het misverstand over wel/niet een gemeentelijke vergunning ook ontstaan.

In gesprek met provincie

Nogmaals, wij betreuren ten zeerste dat de bomenkap zoveel ophef heeft veroorzaakt. In het kader van de transformatie van de Oosterduinen maken wij een omgevingsplan waarbij wij ons ook buigen over de noodzaak van een kapvergunningplicht. Wij zijn nu dan ook in gesprek met de provincie om bij dit soort kapmeldingen in de toekomst meer rekening te houden met de gewenste kwaliteitsverbetering in de Oosterduinen.

Overige meldingen van bomenkap en dunning in de Oosterduinen

Voor één van de percelen ten noorden van de Grote Kampweg is ook een kapmelding bij de provincie gedaan en goedgekeurd. Ook hier heeft de provincie als voorwaarde gesteld dat er binnen drie jaar herbebossing plaats moet vinden met een bedekkingsgraad van 80% (zie hierboven). Voor bomenkap op dit perceel geldt ook geen vergunningplicht vanuit de gemeente. Hier worden de betreffende bomen waarschijnlijk in januari 2022 gekapt.

Verder vindt in de Oosterduinen de komende tijd ook dunning plaats. Concreet gaat het dan om ongeveer 20 bomen in het perceel tussen de Voorsteweg en het fietspad. Dunning is een onderhoudsmaatregel waarvoor geen vergunning nodig is. Dit is nodig om in de toekomst bomen meer ruimte te geven zodat deze beter kunnen groeien.

Tot slot: onderzoek natuurwaarden Oosterduinen

In 2022 gaat Landschapsbeheer Drenthe onderzoek doen naar de natuurwaarden in de Oosterduinen. De natuurwaarde van een gebied is de waarde die een bepaald gebied heeft, gezien vanuit het perspectief van natuurbescherming. Hiertoe worden in het gebied kwetsbaarheden in beeld gebracht. Ook wordt er een streefbeeld opgesteld waarin wordt beschreven hoe het bosgebied van de Oosterduinen zich ecologisch moet ontwikkelen. Het doel is daarbij dat de natuurwaarden worden vergroot. Dat kan onder andere worden bereikt door plaatselijk te kappen en om bomen en struiken terug te planten die van nature in het gebied horen en een hogere natuurwaarde hebben.

Oosterduinen in de media

Op 22 februari 2022 schreef verslaggeefster Leonie Sinnema van Dagblad van het Noorden het onderstaande artikel over Oosterduinen. Onderaan het stuk treft u het commentaar aan van het bestuur van VvH Oosterduinen.

Opnieuw forse bomenkap  in Norger Oosterduinen:  ‘Dit kan toch niet waar  zijn?’ 

Opnieuw lopen de emoties op bij het zien van de  omgekapte bomen in de Norger Oosterduinen. Hoewel de  kap juridisch gezien mag, is de timing ongelukkig. Bomenkap in de Oosterduinen. Foto: DVHN/Leonie Sinnema 

De telefoon stond vorige week roodgloeiend bij Albert Koele, voorzitter van  de vereniging van huiseigenaren Oosterduinen. Op verschillende plekken  in het bos worden bomen gekapt. ,,Er is onbegrip, verontwaardiging en  zorg over groot materieel die de grond kapotmaakt”, vertelt Koele.

In december ontstond zoveel ophef over de kap van bomen in de  Oosterduinen, dat de banden van één van de bosbouwmachines het moest  ontgelden. De eigenaar van het bosperceel, landbouwer Henk Bosma uit  Zuidvelde, bleek toen terecht een vergunningaanvraag te hebben  ingediend bij de provincie. De aanvraag is toegekend onder voorwaarde  dat voor de gekapte bomen nieuwe aanplant terugkomt. 

Emoties lopen hoog op na bomenkap in Oosterduinen in Norg. Waarom? In  de Oosterduinen zijn de belangen verdeeld, maar iedereen houdt van de  natuur en rust 

Verwarring alom 

Omwonenden zagen de aanvraag destijds niet, omdat deze niet via de  gemeente maar de provincie liep. Het resultaat: de bewoners van de  Oosterduinen waren compleet overrompeld. De bomenkap ligt in het bos  ook gevoelig vanwege de ingewikkelde eigendomssituatie. In de  Oosterduinen zijn ruim vierhonderd woonpercelen. Eigenaren dienen hun  kapaanvraag in bij de gemeente en moeten voldoen aan een herplantplicht.  Voor de bospercelen, zoals die van Bosma, gelden andere regels. 

Deze keer wist de vereniging van huiseigenaren wel van de kap, vertelt  Koele. Het is onderdeel van de aanvraag uit december. Per mail heeft de  gemeente Noordenveld deze tweede kapronde destijds al aangekondigd.  Toch is de emotie die veel bosbewoners bij het zien van de afgezaagde  boomstammen ervaren begrijpelijk, zegt Koele. 

Regels passen niet meer 

Alle ruim 400 bewoners en recreanten in de Oosterduinen kregen in  december een conceptplan in de brievenbus. „Als bewoners zijn we met de  gemeente en de provincie bezig om na te denken over wat de toekomst is  van dit gebied. Voorop staat dat dit bos is en moet blijven. Sterker nog: we  willen de kwaliteit van het bos verbeteren. Dan is het heel absurdistisch dat  op zo’n grote schaal wordt gekapt”, stelt Rob Kuipers. Hij is lid van de  bosclub, een inwonersclub die zich bezighoudt met de toekomst van de  Oosterduinen.

De vereniging van eigenaren heeft in december bij de provincie bezwaar  gemaakt tegen de kap, maar kreeg te horen dat aan alle regels is voldaan.  ,,Dat juridische perspectief moet in de toekomst anders. Bosma heeft het  tot nu toe correct gedaan en de provincie ook, maar het is de bedoeling dat  dit op deze manier in de toekomst niet meer kan”, zegt Kuipers. 

Transformatie van de Oosterduinen 

Gemeente en provincie erkennen volgens Kuipers dat de regels niet meer  passen bij de huidige situatie in het bos. De verschillende  eigendomssituaties maken het beheer ervan lastig. Stichting  Landschapsbeheer Drenthe gaat binnenkort een scan maken van de  huidige staat van het bos. Dat moet de basis vormen voor het  bosbeheerplan, waarmee een kwalitatief goede toekomst voor het bos  wordt geborgd. Onderdeel van de toekomstplannen is ook de aanpak van permanente  bewoning in het bos. Dat is jarenlang oogluikend toegestaan, met een  oneerlijke en onduidelijke situatie tot gevolg. Onder aanvoering van de  bosclub wordt nu gewerkt aan de transformatieplannen.

COMMENTAAR OP DE SITUATIE DOOR HET BESTUUR VAN VVH OOSTERDUINEN

Reactie op artikel DvhN over bomenkap

In het artikel in DvhN van 9 december, gaat het over de ‘hoog opgelopen emoties rond de bomenkap in de Oosterduinen’.

Laten we, om te beginnen, er geen misverstand over laten bestaan: een actie als het leksteken van de banden van de tractor van het bedrijf dat de bomen heeft gekapt, wijzen we ten zeerste af. Zoiets past niet en is onacceptabel. Emoties mogen er zijn, maar die rechtvaardigen niet dit soort acties.

Tegelijkertijd vinden we de opstelling van de opdrachtgever van de bomenkap, hypocriet. De heer Bosma speelt in het artikel vooral de juridische kaart: hij staat ‘in zijn recht’. En hij vond dat de bomen ‘kaprijp’ waren, ook al hadden ze nog gemakkelijk vele jaren kunnen blijven staan. 

Niet geheel toevallig weten we dat de heer Bosma heel goed op de hoogte is van de discussies die we in het bos al enige tijd voeren. Hij weet ook heel goed dat bescherming en kwaliteitsverhoging van het bos, bij ons en bij veel Oosterduiners, hoog in het vaandel staan. Hij kent de belangrijke ontwikkelingen. Niet voor niets heeft hij enige tijd geleden de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen benaderd om steun voor het op zijn terrein bouwen van een drietal woningen. De Vereniging is daar uiteraard niet op ingegaan. Maar het bewijst wel dat de heer Bosma goed weet hoe de hazen lopen, als hij daar zelf voordeel uit denkt te kunnen halen.

Des te hypocrieter is zijn houding nu: geen enkel begrip voor de emoties in het bos. Terwijl hij donders goed heeft kunnen weten welke emoties hij met zijn handelen zou oproepen. Hij heeft de kat zelf op het spek gebonden.

Dan het hoofdstuk van de verschillende overheden. Wat er bestuurlijk is gebeurd, is bedroevend. De provincie is gemakzuchtig akkoord gegaan met de aanvraag van boer Bosma. En op een of andere wijze heeft de gemeente ook geen vinger uitgestoken. Terwijl bij de provincie en ook bij de gemeente bekend is waar we, in de Oosterduinen, mee bezig zijn: bescherming en kwaliteitsverhoging van het bos. Dat doen we nota bene in goed overleg met diezelfde provincie en diezelfde gemeente. Veel Oosterduiners begrijpen daardoor het overheidshandelen niet meer.

Wat wij, als Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen, willen, is dat er een soort bosbeheerplan komt voor het hele gebied van de Oosterduinen. Het gebied van de Oosterduinen is ecologisch één gebied, waar je niet bepaalde percelen van kunt uitsluiten. Zo’n bosbeheerplan moeten we samen met provincie en gemeente vaststellen. Als er zo’n bosbeheerplan komt, dan moeten provincie en gemeente vergunningsaanvragen als deze daaraan toetsen. Dan werken overheden niet meer langs elkaar heen. En, zeker zo belangrijk: dan kunnen Oosterduiners beslissingen ook begrijpen, in het perspectief van zo’n bosbeheerplan.

Geen misverstand: ook wij onderkennen dat er in een bos soms bomen gekapt zullen moeten worden. Maar dan wel op een manier die we kunnen begrijpen en in een kader (het bosbeheerplan) dat we samen met provincie en gemeente willen gaan opstellen. Daarover hoort u gauw meer van ons: het concept-Streefbeeld Oosterduinen krijgt u nog voor de Kerst voorgelegd. 

Albert Koele

Voorzitter VvHO

Ree vast in hek

Hekken; horen ze in ons bos? Die vraag mogen we best af en toe een stellen. Voor deze ree is het antwoord duidelijk: liever geen hekken. Het bericht op RTV Drenthe (17 januari 2022):

De brandweer in Norg is vanmiddag uitgerukt om een ree te helpen. Het kleine hoefdier zat vast in een hekwerk langs de Donderseweg.

Een oplettende wandelaar ontdekte de ree en belde de brandweer. Met behulp van hydraulisch gereedschap werd het dier uit zijn benarde positie gehaald. De ree werd daarna overgedragen aan de dierenambulance.

Het fietspad langs de Donderseweg was door de reddingswerkzaamheden tijdelijk afgesloten.

Diefstal en poging inbraak (december 2021)

In de week van 4-11 december is gereedschap gestolen van de bouwplaats bij woning Z36. En op 14 december is een bewoner van Oosterduinen (!) aangehouden door de politie, omdat hij een inbraak voorbereidde. Een beveiligingscamera filmde de man recht in het gelaat. De politie onderzoekt de beide zaken.

In het Oosterduinen Journaal van 16 december vertelde wijkagent Theo Vrijs dat de politie het bos Oosterduinen beschouwt als een wijk en daar dus geregeld aanwezig is en de zaak in de gaten houdt. Goed nieuws. In het bos wordt er gelukkig niet vaak ingebroken, zei hij. Maar het is goed om altijd alert te blijven.

Mocht U onverhoopt toch slachtoffer zijn geworden van inbraak of diefstal, meld dit dan bij de politie en doe aangifte.

HETERDAAD INBRAAK:           BEL 112

GEEN SPOED-WEL POLITIE:   Bel 0900-8844  en maak een afspraak voor aangifte of doe online aangifte via: Politie.nl

Advies

Plaats een camera bij de woning, zodat je zelf in de gaten kunt houden wie er om de woning loopt.

Uitzending gemist?

Al meer dan 200 mensen keken naar deze uitzending. Kijk hier het Oosterduinen Journaal van 16 december 2021 terug.

-veiligheid en politie
-ontwikkelingen transitie (het streefbeeld is bijna klaar!)
-tips voor uw bosbeheer
-incident met kappen van bomen

Bomenkap laat emoties oplaaien

In diverse media, waaronder Dagblad van het Noorden, verschenen de afgelopen dagen artikelen over de omvangrijke bomenkap door een particuliere eigenaar in Oosterduinen. Hieronder het recente artikel van 9 december 2021 in het Dagblad, met daaronder een reactie van het bestuur van de VvHE Oosterduinen.

Emoties lopen hoog op na bomenkap in Oosterduinen in Norg. Waarom? In de Oosterduinen zijn de belangen verdeeld, maar iedereen houdt van de natuur en rust

De kap van metershoge dennenbomen in de Norger Oosterduinen roept heftige reacties op. Het ging zelfs zover dat de banden van één van de bosbouwmachines werden lekgestoken. Vanwaar die emotie?

Het gekapte stuk bos in de Oosterduinen.

Het gekapte stuk bos in de Oosterduinen. Foto: DVHNLeonie Sinnema 

Het is stil in de Oosterduinen. Het bos ziet er in de decemberkou sprookjesachtig uit. De rijp ligt nog op de daken en alleen hondenbezitters wagen zich buiten voor de ochtendwandeling. Het is een bijzonder gebied, bijna een dorp op zich. In de bossen tussen Norg en Donderen staan ruim vierhonderd huisjes die worden verhuurd aan toeristen of permanent bewoond. Ze variëren van villa tot afgedankte bouwkeet. Verreweg de meeste huizen staan op eigen grond en wie in het bos woont, roemt de rust en de natuur.

Honderden mensen hebben een stukje bos

Honderden mensen bezitten dus een stukje van dat bos. Landbouwer Henk Bosma uit Zuidvelde is een van hen. Vijftien jaar geleden kocht hij een stuk grond dat grenst aan de Donderseweg. Vijf jaar geleden kon hij het naastgelegen stuk erbij kopen. De landbouwer heeft op meerdere plekken in de omgeving stukjes bos, bij elkaar zo’n 50 hectare. Hij gebruikt het voor zijn bedrijf en krijgt hulp van de Bosgroep Noord-Oost Nederland voor het onderhoud.

In hun huizen schrokken bewoners van de Oosterduinen vorige week wakker van het geluid van de grote bosbouwmachines. ,,Het is normaal heel stil hier in het bos”, zegt Geert Jan Engelmoer. De bomen waren binnen mum van tijd om. ,,Er schijnen eiken voor terug te komen, voor wat het waard is. Maar de machines hebben ook de grond stuk gereden. Als je het bos kapot wilt hebben, moet je dat soort dingen doen.” ,,Het was een heel mooi stukje daar”, vult zijn buurman René Poel aan. Voor de leek oogt het stuk bos nog steeds als bos, zij het wat kaal. Dat er gekapt is, is duidelijk te zien: een deel van het hout ligt nog bij de weg.

Verschillende wetten

,,De bomen stonden te dicht op elkaar en het dooie moest eruit”, motiveert Bosma de kap. ,,De douglassen waren gewoon kaprijp. Oké, ze hadden nog wel tien jaar kunnen leven, maar het zijn windvangers. Ze kunnen ook omwaaien.” Omdat Bosma een groot perceel heeft, moet hij voldoen aan de Boswet. De vergunningaanvraag voor de kap loopt dan via de provincie. Bosma kreeg de vergunning en ging aan de slag. Omwonenden voelden zich overrompeld. Waarom stond er geen kapvergunning op de gemeentepagina in de krant? Ze haalden verhaal bij de gemeente.

,,Het is een beetje diffuus, de vergunningaanvraag loopt anders dan bij een woningperceel”, legt wethouder Kirsten Ipma van de gemeente uit. Wat verwarring veroorzaakt, is dat bewoners als zij zelf iets willen kappen een vergunning moeten aanvragen bij de gemeente. Bovendien moeten zij voldoen aan een herplantplicht, waar de gemeente doorgaans streng op toeziet. Het bos moet zoveel mogelijk bos blijven. Omdat de landbouwer een groter perceel heeft zonder woning, klopte hij terecht aan bij de provincie, legt Ipema uit.

De provincie meldt vervolgens aan de gemeente dat een kapvergunning is aangevraagd. Daarna verschilt het per gemeente hoe er met die meldingen wordt omgegaan. In Noordenveld wordt boseigenaren in de regel geadviseerd ook een gemeentelijke vergunning aan te vragen. Nu niet. De gemeente staat achter de kap, maar is niet blij met de onrust die is ontstaan. ,,We zijn onrust liever voor.”

Banden lekgestoken

Het bedrijf dat voor Bosma de bomen kapt en het hout afvoert, ontdekte maandag zeven lekgestoken banden. ,,Heb je alles volgens de wet gedaan, krijg je zulke stront over je heen en dan zijn ze ook nog zo hypocriet dat ze banden leksteken”, zegt de landbouwer.

,,Écht?”, reageren Engelmoer en Poel, die niet wisten van de lekke banden. ,,Daar word je ook blij van”, zegt Engelmoer sarcastisch. ,,Wát slecht.”

Wethouder Ipema begrijpt de emotie rond de bomenkap wel. ,,De mensen die in het bos wonen, zien het als hun bos en dat is op zich mooi”, zegt ze. ,,Ik herken de emotie ook wel, zelf vind ik het ook zonde als ik langs een perceel kom waar veel bomen zijn gekapt. Maar rationeel gezien is het niet altijd beter voor het bos als de bomen blijven staan.”

‘Hele hoop geschreeuw’

Bosma is goed flauw van de zaak. ,,Het is een hele hoop geschreeuw. Met de machine erdoor lijkt het hartstikke ruig, kijk één jaar verder en je ziet er niks meer van”, zegt de landbouwer. ,,Het is misschien de emotie, maar er wordt niet meer nagedacht. Ik vind dat sommige mensen toch eens een keer tot tien moeten tellen.” Volgens Bosma zingt de naam van de verantwoordelijke voor de lekke banden al rond. ,,Die moet gepakt worden. Een boete of schadevergoeding is niet meer dan terecht.”

In het geval van de Oosterduinen is het bos van heel veel mensen. Situaties als deze zijn in de toekomst dus niet uit te sluiten. ,,Er staan hier 431 huizen en de belangen zijn niet voor iedereen gelijk”, zegt een bewoner die met zijn kleinzoon op pad is. Een man die zijn hond uitlaat, slaakt een zucht. ,,Dit loopt gigantisch uit de klauwen. Als je ziet en hoort wat mensen hierover zeggen, denk ik: jonge, jonge. Mensen zijn lichtgeraakt op het ogenblik, niet alleen over dit onderwerp. Ik denk dat het de tijdsgeest is.”

Einde artikel.

Reactie VvHE Oosterduinen (bestuur)

Reactie op artikel DvhN over bomenkap

In het artikel in DvhN van 9 december, gaat het over de ‘hoog opgelopen emoties rond de bomenkap in de Oosterduinen’.

Laten we, om te beginnen, er geen misverstand over laten bestaan: een actie als het leksteken van de banden van de tractor van het bedrijf dat de bomen heeft gekapt, wijzen we ten zeerste af. Zoiets past niet en is onacceptabel. Emoties mogen er zijn, maar die rechtvaardigen niet dit soort acties.

Tegelijkertijd vinden we de opstelling van de opdrachtgever van de bomenkap, hypocriet. De heer Bosma speelt in het artikel vooral de juridische kaart: hij staat ‘in zijn recht’. En hij vond dat de bomen ‘kaprijp’ waren, ook al hadden ze nog gemakkelijk vele jaren kunnen blijven staan. 

Niet geheel toevallig weten we dat de heer Bosma heel goed op de hoogte is van de discussies die we in het bos al enige tijd voeren. Hij weet ook heel goed dat bescherming en kwaliteitsverhoging van het bos, bij ons en bij veel Oosterduiners, hoog in het vaandel staan. Hij kent de belangrijke ontwikkelingen. Niet voor niets heeft hij enige tijd geleden de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen benaderd om steun voor het op zijn terrein bouwen van een drietal woningen. De Vereniging is daar uiteraard niet op ingegaan. Maar het bewijst wel dat de heer Bosma goed weet hoe de hazen lopen, als hij daar zelf voordeel uit denkt te kunnen halen.

Des te hypocrieter is zijn houding nu: geen enkel begrip voor de emoties in het bos. Terwijl hij donders goed heeft kunnen weten welke emoties hij met zijn handelen zou oproepen. Hij heeft de kat zelf op het spek gebonden.

Dan het hoofdstuk van de verschillende overheden. 

Wat er bestuurlijk is gebeurd, is bedroevend. De provincie is gemakzuchtig akkoord gegaan met de aanvraag van boer Bosma. En op een of andere wijze heeft de gemeente ook geen vinger uitgestoken. Terwijl bij de provincie en ook bij de gemeente bekend is waar we, in de Oosterduinen, mee bezig zijn: bescherming en kwaliteitsverhoging van het bos. Dat doen we nota bene in goed overleg met diezelfde provincie en diezelfde gemeente. Veel Oosterduiners begrijpen daardoor het overheidshandelen niet meer.

Wat wij, als Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen, willen, is dat er een soort bosbeheerplan komt voor het hele gebied van de Oosterduinen. Het gebied van de Oosterduinen is ecologisch één gebied, waar je niet bepaalde percelen van kunt uitsluiten. Zo’n bosbeheerplan moeten we samen met provincie en gemeente vaststellen. Als er zo’n bosbeheerplan komt, dan moeten provincie en gemeente vergunningsaanvragen als deze daaraan toetsen. Dan werken overheden niet meer langs elkaar heen. En, zeker zo belangrijk: dan kunnen Oosterduiners beslissingen ook begrijpen, in het perspectief van zo’n bosbeheerplan.

Geen misverstand: ook wij onderkennen dat er in een bos soms bomen gekapt zullen moeten worden. Maar dan wel op een manier die we kunnen begrijpen en in een kader (het bosbeheerplan) dat we samen met provincie en gemeente willen gaan opstellen. Daarover hoort u gauw meer van ons: het concept-Streefbeeld Oosterduinen krijgt u nog voor de Kerst voorgelegd. 

Albert Koele

Voorzitter VvHO

Vooraankondiging: 16 december 20.30 uur weer Online Oosterduinen Journaal

Op donderdag 16 december van 20.30-21.00 uur wordt via Youtube weer live het Oosterduinen Journaal uitgezonden. Het is de derde uitzending dit jaar. Deze keer staan de volgende gespreksonderwerpen op het programma:

1.We praten met Bert Dijkstra, projectleider Landschapsbeheer Drenthe. We willen van hem weten hoe wij als particulieren toch een goede ‘boswachter’ kunnen zijn.

2.Een gesprek met Theo Vrijs, wijkagent van de politie, die waakt over onze eigendommen en ons gedrag in het bos. Hij vertelt hoe hij werkt en het zal duidelijk worden dat de politie veel aandacht geeft aan ons bos. En het goede nieuws is: met criminaliteit valt het reuze mee.

3.Rob Kuipers van de Bosclub van de VvE Oosterduinen praat ons bij over de voortgang van de verschillende projecten. Albert Koele, voorzitter van de VvE schuift indien nodig ook aan.

Zondag 12 december publiceren we op deze website de kijkerslink. En per mail ontvangen alle leden de link om live te kunnen kijken. Als u de uitzending mist, kan deze worden teruggekegen.

Bomenkap laat Oosterduiners schrikken

Op 3 december prijkte een foto van gekapte bomen op diverse regionale nieuwssites. Het ging om een perceel in Oosterduinen, waar de eigenaar opdracht had gegeven voor de kap van een flinke hoeveelheid volwassen bomen. Sommige Oosterduiners ervaren het als kaalslag, die haaks staat op de waarden die de Vereniging van Eigenaren vertegenwoordigt. Hoe zit dit? Zijn het stadse fratsen? Is er een misverstand in het spel? Welke rol speelt de gemeente? Onder de link treft u een uitgebreide reactie aan van de VvE Oosterduinen.

Lees het op: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/176136/Tientallen-bomen-in-Norg-tegen-de-vlakte-bewoners-compleet-verrast

Reactie van VvE Oosterduinen (6 december 2021)

Vorige week maandag, 29 november, hebben er grote kapwerkzaamheden plaatsgevonden nabij de brievenbussen aan de Voorsteweg. Het bestuur is, net als vele Oosterduiners, niet alleen verrast, maar ook erg teleurgesteld en geschrokken van deze actie.

Hoe vervelend de aanleiding ook is, het is fijn om te zien dat veel Oosterduiners zich naar aanleiding van deze werkzaamheden verenigen en inzetten voor het gebied. Het bestuur van de Vereniging laat dit ook niet over zijn kant gaan.

Fout in de procedure
Het stuk bos waar de grootschalige kap heeft plaatsgevonden, is particulier eigendom (perceel D1402).  De eigenaar van het perceel heeft op 29 oktober bij de provincie Drenthe een verzoek tot ontheffing van de wachtverplichting ingediend. De provincie heeft besloten om de ontheffing te verlenen.

In deze besluiten wordt de eigenaar erop gewezen dat er andere bepalingen, zoals die van de gemeente, van toepassing kunnen zijn. De eigenaar moet hierover informatie inwinnen bij de gemeente. Dit is helaas niet gebeurd. Wethouder Kirsten Ipema heeft inmiddels via RTV Drenthe gereageerd dat de procedure fout is gegaan; de gemeente is niet op de hoogte gebracht van deze kapwerkzaamheden.

Naast perceel D1402 is ook een ontheffing gegund voor perceel D1246. Dit ligt nabij de Grote Kampweg. Tot op heden hebben hier nog geen kapwerkzaamheden plaatsgevonden.

Andere regels
Omdat de kapwerkzaamheden op groot niveau plaatsvinden, gelden er andere regels dan voor de eigenaren van (vakantie)woningen binnen de Oosterduinen. De kap heeft plaatsgevonden op een perceel waarop geen recreatiewoningen staan. De bomen worden op grond van de Boswet gekapt. Dit betekent automatisch dat er een herplantplicht geldt en er alleen gekapt mag worden om de kwaliteit van het bos te verbeteren.

Er zullen geen nieuwe (vakantie)woningen op deze percelen worden gebouwd. Ruim een jaar geleden verzocht deze perceeleigenaar aan het bestuur om medewerking te willen verlenen aan het oprichten van een drietal recreatiewoningen aldaar, in ruil waarvoor de vereniging gebruik mocht blijven maken van de grond waar de brievenbussen aan de Voorsteweg. Hierop is het bestuur niet ingegaan. 

Waar zit onze pijn?
Zowel inhoudelijk als qua beeldvorming vinden we de kaalslag een pijnlijk punt, waarover we met gemeente en provincie nader willen spreken, ook in het perspectief van onze voornemens rond versterking van de kwaliteit van het bos. We hebben er begrip voor dat er voor dit soort bospercelen andere regels gelden dan voor de percelen waarop recreatiewoningen staan, maar dat maakt een dergelijke bomenkap nog niet acceptabel. Mensen moeten wel kunnen begrijpen waarom dergelijke bomenkap zomaar mag plaatsvinden.

Wat we echt onacceptabel vinden is dat een dergelijke kap gebeurt zonder de vereiste procedurele zorgvuldigheid. De eigenaar van het desbetreffende bosperceel heeft, zo begrijpen wij, nagelaten om een vergunning bij de gemeente aan te vragen. Dat brengt automatisch met zich dat wij (bosbewoners) niet in staat zijn gesteld bezwaren in te dienen voordat de kap kon plaatsvinden.

Wat we ook onacceptabel vinden is dat de gemeente daar, bij monde van een wethouder, nogal laconiek op reageert, door te stellen dat de foute procedure vermoedelijk geen invloed heeft gehad op de uitkomst. Zo’n reactie wekt de suggestie dat een bezwaarprocedure tegen de vereiste vergunning een soort van wassen neus zou zijn geweest.  We vinden dat overheden zo niet met hun burgers mogen omgaan

Bezwaar
Het bestuur heeft inmiddels een schriftelijke reactie aan de gemeente geschreven. We nemen aan dat de gemeente daardoor voldoende is gealerteerd. Ondanks dat de werkzaamheden deels zijn voltooid, gaat het het bestuur van de vereniging daarnaast op de kortst mogelijke termijn onderzoeken of het zinvol is om bij de provincie bezwaar in te dienen. Dit kan tot en met 15 december.

Verwijzingen
De besluiten van de provincie Drenthe zijn als bijlage toegevoegd aan dit bericht. Via onderstaande verwijzingen kunt u de besluiten en het nieuwsartikel van RTV Drenthe zelf raadplegen.Besluiten Provincie Drenthe: Besluit perceel D1246 Besluit perceel D1402

Lustrumoverzicht Oosterduinen

Eén dezer dagen ontvangt u een boekje van Oosterduinen. Het wordt u (i.v.m. privacyregels) per post gestuurd door de Gemeente Noordenveld. De kosten van het boekje en de postzegels worden vanzelfsprekend betaald door de vereniging VvHE Oosterduinen.

In het boekje wordt bondig verteld wat er de afgelopen vijf jaar is gebeurd om Oosterduinen klaar te maken voor de toekomst. De vereniging heeft (kort gezegd) netwerken opgebouwd met lokale en regionale politiek en inmiddels staan we er niet alleen voor. De transitie naar een toekomstbestendig bos, waarin de mens zich voegt naar de natuur zonder het verblijfplezier te verminderen, is in gang. Permanent wonen is in zicht.

Heeft u het boekje op 6 november nog niet ontvangen? Heeft u belangstelling om het te lezen? Stuur een mail aan hein.bloemink@gmail.com en u ontvangt het per mail als PDF-bestand.

Kijk- en leesTip

In het gebied De Tip bij Norg gaan ze hetzelfde pad als Oosterduinen, maar dan kleinschaliger. Daar zijn inmiddels een paar mijlpalen bereikt, die ook in Oosterduinen inmiddels in zicht zijn. Zie dit artikel met reportage van RTV Drenthe 29 oktober 2021.

Wonen in vakantiehuizen De Tip in Norg wordt legaal

Vakantiehuis in het gebied De Tip in Norg (Rechten: RTV Drenthe)Vakantiehuis in het gebied De Tip in Norg (Rechten: RTV Drenthe)Er mag binnenkort gewoond worden in de vakantiehuizen in het gebied De Tip in Norg. De gemeente Noordenveld en de provincie vinden dat goed.

Veel bewoners hebben al lange tijd de wens om hun vakantiehuizen om te zetten naar permanente bewoning. De gemeenteraad stemde eerder dit jaar in met het zogeheten ‘transformatieplan De Tip’. Daarmee kwam permanente bewoning in de Norger bossen erg dichtbij. Met de wijziging van het provinciaal en gemeentelijk beleid is de woonbestemming nu definitief mogelijk.

Niet alle bewoners maken gebruik van de wijziging. De eigenaren van vier percelen willen de recreatieve bestemming behouden. Die ruimte is er volgens de gemeente.

Nieuw bos

De Tip is nu het eerste gebied in Noordenveld waar vakantiehuizen worden omgezet naar permanente woningen. In ruil voor de woonbestemming wordt in het gebied, op een weiland ten westen van de ijsbaan, ruim een halve hectare nieuw bos aangeplant. Daaromheen komt een kruiden- en faunarijk grasland.

Met de eigenaren van de huizen zijn afspraken gemaakt over de aanpak van achterstallig onderhoud. De gemeente heeft er al voor gezorgd dat de Postmaatseweg en daarmee de begaanbaarheid van het gebied is aangepakt.

RTV Drenthe maakte eerder dit jaar, na het akkoord in de gemeenteraad van Noordenveld, een reportage over de woningen in De Tip:

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/174987/Wonen-in-vakantiehuizen-De-Tip-in-Norg-wordt-legaal

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2022 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑