Page 2 of 19

Let op: risiconiveau brand nu op 2

7 april 2020- In de regio Drenthe, en dus in Oosterduinen, moeten we alert zijn op brandgevaar. De natuurbrand in de buurt van Roden (Alteveer) was al een waarschuwing. Alarmfase 2 geldt vanaf 7 april. Stook geen open vuur en wees alert. Zie ook www.natuurbrandrisico.nl

Natuurbrand nabij Roden maakt ons alert

Norg – 5 april 2020De felle natuurbrand bij Alteveer (vlakbij Roden) heeft zondag 5 april weer duidelijk gemaakt dat bos- en natuurgebied fakkels kunnen zijn. Wees daarom in deze droge weken alert in Oosterduinen.

Officieel geldt in Drenthe op 5 april 2020 alarmfase 1.

Wat houdt alarmfase 1 in?
Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.

Wat betekent dit voor u? Klik hier

Bosbericht 3 april 2020

Wat overkomt ons allemaal?

Het coronavirus heeft wereldwijd het maatschappelijk leven tot stilstand gebracht. Deze beginnende pandemie vormt een even uitzonderlijke als ongekende historische gebeurtenis die de vergelijking met de crises van 1923 en 2008 doorstaat. Praktische vragen buitelen over elkaar heen. Het gebaar voor ‘hamsteren’ gaat viraal. Ineens realiseren we ons hoezeer ondergewaardeerde sectoren van levensbelang zijn voor het goed functioneren van de samenleving: de schoonmakers, de vuilnismannen, thuiszorgmedewerkers en mensen in de zorg in het algemeen, het onderwijs niet in de laatste plaats. 

Onzekerheid heerst over wat ons te wachten staat. Bedrijven komen in betalingsproblemen en riskeren een faillissement. Zekerheid dat we alleen grip op de crisis krijgen door elkaar vast te houden, uitdrukkelijk stil te staan bij de kwetsbaren onder ons. Gevoelens van trots en machteloosheid wisselen elkaar af. Trots hoe wij in ons goed georganiseerde land ons niet omver laten kegelen, ook al worden bepaalde sectoren onderbetaald en overvraagd. Trots ook op een premier en de manier waarop hij het land door de coronacrisis  loodst. Onverbiddelijk worden we ermee geconfronteerd dat begrippen als solidariteit, verbondenheid en gemeenschapszin geen vergane glorie vormen maar juist de basis onder ons bestaan. Niet alleen met betrekking tot onze eigen soort maar veel breder tot die van de natuur in het algemeen. 

Door Albert Koele, voorzitter van VvHE Oosterduinen

Naoberschap

De maatregelen stapelen zich op van dag tot dag. Om de verspreiding van het virus te vertragen en zo ouderen en zwakkeren te beschermen moeten we aan sociale onthouding doen. Dat betekent onder meer thuiswerken. Maar er ontstaat ook Noaberschap, dat bleek uit een suggestie die het bestuur ontving van één van de leden. Die stelde voor om een boodschappenservice op te zetten voor mensen in het bos. De vereniging kan hierbij echter in praktische zin geen rol spelen, omdat de verschillende supermarkten en winkels al bezorgdiensten hebben. Mochten mensen in ons bos toch behoefte hebben aan ondersteuning, dan kunnen zij altijd een oproep laten plaatsen op onze website. Mail aan: bestuur@oosterduinen.nl

Permanent wonen in ruil voor bosvriendelijke leefwijze

Wethouder Henk Kosters ging op 7 februari het gesprek aan met een goed gevulde zaal in De Brinkhof tijdens een inloopavond. Uitdrukkelijk maakte hij (nogmaals) duidelijk dat het niet denkbaar is dat permanente bewoning zonder meer in dit gebied toegestaan zal worden. Dat kan alleen als we gaan samenwerken. De visie ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven!’ vormt voor de overheid het uitgangspunt om het bestemmingsplan aan te passen. De vraag of mensen permanent wonen in het bos is daarin niet de kernvraag, maar hoe ze zich hier gedragen is dat wel. Het principe is ‘voor wat hoort wat’, aldus Erik Mosterman. Wij investeren in de kwaliteit van ons verblijf, de overheid is in ruil daarvoor bereid om het bestemmingsplan aan te passen. 

Voorzitter Albert Koele tijdens een voorlichtingsavond

Daarbij staan de boswaarden centraal, zoals ze zijn omschreven in de toekomstvisie van onze vereniging: we zien het bos als onze gastheer, we streven privacy en plezier voor jong en oud na, maar ook nachten zonder lichtvervuiling, we zoeken de juiste balans tussen particulier en gezamenlijk belang, enzovoort. Kortweg een veilig en fijn verblijf in het bos en geen camping sfeer.

De vereniging heeft eind februari ook een inloopavond georganiseerd en daar bleek dat er nog vele vragen leven en dat we nog vaak met elkaar moeten praten om de stap naar permanent wonen mogelijk te maken.

Hoe organiseren we ons eigen gedrag?

De manier waarop wij in het bos verblijven is dus cruciaal, maar hoe organiseren wij ons eigen gedrag? We werken op dit moment aan een Bospaspoort. Dat wordt een leidraad voor de manier waarop wij het bos koesteren terwijl we er ook mogen wonen. Lees elders meer over het Bospaspoort. Daarbij is de vraag wàt we met elkaar dan geregeld willen zien en dat proces is volop gaande. Zo zijn er diverse initiatieven op gang gekomen, zoals als het project brandveiligheid (met als onderdeel de kwaliteit van het wegennetwerk). Andere projecten staan nog op stapel, zoals de herinrichting van de entrees. Om dit proces niet onnodig te frustreren en de betrokkenheid van de Oosterduiners te stimuleren bij dit proces heeft de gemeente de handhaving op illegaal permanent wonen gestaakt. Dat bewijst dat men met o.a. onze vereniging zaken wil doen!

Juridische kant van het verhaal

Een andere vraag is hóe we onze wensen juridisch kunnen regelen. Daarover wordt nu nagedacht binnen de Bosclub, ondersteund door de juridische werkgroep. Het is waarschijnlijk dat het transformatieproces* zal worden vastgelegd in bestuursrechtelijke afspraken, zodat je in het bos zowel recreatief als permanent mag verblijven. Hier zitten veel haken en ogen aan, dus dat kost nog tijd.  

*Met transformatieproces wordt bedoeld het omzetten van onze toekomstvisie en de idealen (het bos centraal) naar het leven van alledag (ons gedrag), waarbij het legaliseren van permanent wonen een prachtige bijvangst is.

Wat is dat dan: Bospaspoort?

Het Bospaspoort is geen wetboek en evenmin een juridisch document. Het is veel meer een gezamenlijke afspraak. Een inspiratieboekje. We beschrijven er hoe we onze rol in het bos gaan vervullen. We lezen er ook in hoe we dat heel praktisch inhoud kunnen geven. Het is geen paspoort in letterlijke zin, maar een metafoor voor: ‘Dit is de manier waarop we in dit bos willen samenleven’. Het is de bedoeling om iedereen daar enthousiast voor te krijgen. Als je straks een Bospaspoort hebt en je je aan de spelregels houdt, kun je hier permanent of recreatief verblijven. Het wordt nog wel een uitdaging voor de gemeente om het Bospaspoort te gebruiken als leidraad bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan en de handhaving daarvan.

Samenspel met de gemeente Noordenveld

Gemeente en vereniging gaan op korte termijn met elkaar in gesprek om de volgende stap voor te bereiden: hoe komen we met elkaar tot overeenstemming over wat we graag geregeld zien. Dit komt daarna aan de orde tijdens de ALV. Op dit moment valt niet te zeggen wanneer die kan worden gehouden vanwege de coronacrisis. Voorzover mogelijk en niet strijdig aan onze plicht om ‘thuis te blijven’ loopt het project brandveiligheid in principe gewoon door, al kunnen we thans geen centrale bijeenkomsten houden. Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de entrees. Hou de website in de gaten.

Tip: kijk hoe het vroeger was

Een bewoner van ons bos gaf ons een leuke tip door. Het is een website waarop je precies kunt zien hoe je straat of buurt er vroeger uit zag. Kan handig zijn als je iets wilt terugbrengen in de oude situatie. Kijk op www.topotijdreis.nl


Houd goede moed

De webredactie ontving van de Exotencommissie het volgende opbeurende plaatje.

Sleutels gevonden in het bos

Onlangs zijn er sleutels gevonden in Oosterduinen, nabij de brievenbussen. Er zal nu iemand naarstig zoeken, denken we. Misschien hebben we goed nieuws: de sleutels zijn gevonden. Als u de eigenaar bent kunt u ze ophalen bij D25.

Wandeling 28 maart gaat niet door

In vervolg op de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te stoppen is besloten de wandeling door Oosterduinen op 28 maart (met soep) zoals eerder aangekondigd, af te gelasten.

Boswandeling 28 maart: Leer Oosterduinen kennen.

Doe mee met de boswandeling door de Oosterduinen van ongeveer 4 kilometer.

De wandeling wordt afgesloten met een lekkere kop soep in de Beukenlaan. Kosten zijn € 2,50 per persoon (graag gepast betalen). Verzamelen bij de brievenbussen aan de Voorsteweg, vertrek om 15.00 uur.

Opgeven via de mail: exoten@oosterduinen.nl ,en graag vermelden of je Vega bent.

Inloopavond 6 maart 2020: Wat speelt er?


Vrijdag 6 maart vanaf 20.00 uur zijn alle Oosterduiners van harte welkom in De Brinkhof in Norg. U kunt zich in een informele sfeer laten bijpraten over de actuele ontwikkelingen in het bos. Welke idealen heeft de VvH Oosterduinen? Welke rol spelen gemeente en provincie in Oosterduinen?

Waarom deze avond?
Tijdens een gemeentelijke voorlichtingsavond op 7 februari bleek dat er behoefte was aan meer informatie over de plannen met Oosterduinen. Zo ontstond het idee om hieraan op korte termijn een vervolg te geven. 

Om welk proces gaat het dan?
Oosterduinen is bezig aan een ‘upgrade’, die ook wel ‘transitie’ wordt genoemd. De vereniging en andere belangengroepen werken nauw samen met de Gemeente Noordenveld om het bos (en het verblijf daarin) op kwalitatief hoog niveau te behouden. Ook permanente bewoning lijkt haalbaar te worden. Dat vraagt actieve medewerking (en passend gedrag) van de mensen die in het bos verblijven. Daarbij is de toekomstvisie van de vereniging leidend. Kort gezegd: het bos is de baas, wij zijn te gast.

Wie doen het werk?
Sinds geruime tijd zijn er werkgroepen aan de slag om de kunnen adviseren hoe de transitie het beste kan plaatsvinden.

Wat voor vragen?
Onderwerpen die vragen oproepen zijn o.a.: Komen er regels voor omheiningen? Hoe worden kapvergunningen geregeld? Hoe blijf ik bereikbaar voor hulpdiensten? Komen er slagbomen bij de entree? 

Werkgroepen
Tijdens de inloopavond van 6 maart zijn de volgende werkgroepen vertegenwoordigd voor het beantwoorden van vragen en het luisteren naar uw ideeën:
1. Gedrag, voor snoeiafval vuurwerk e.d.

2. Bereikbaarheid, voor hulpdiensten

3. Vindbaarheid, voor uw bezoek hulpdiensten e.d.

4. Erfdienstbaarheid of recht van overpad of is het door verjaring een openbare weg

5. Vindbaarheid, moeten er straatnamen komen en een nieuwe nummering

Noteer uw vragen vooraf, dan blijft niets onbesproken!

VvHE Oosterduinen

Het huidige bestemmingsplan

Het transitieproces dat gaande is in de Oosterduinen zal uiteindelijk leiden tot een nieuw bestemmingsplan. De inzet is dat in het nieuwe bestemmingsplan de kwaliteit van het bos meer aandacht krijgt. Anderzijds is er ook de wens om het nieuwe bestemmingsplan beter te laten aansluiten op de huidige praktijk. Het gaat hier onder andere om permanente bewoning, de omvang van bouwwerken en omheiningen.

Lees verder

Met grote gedrevenheid…

… is er afgelopen jaar gewerkt binnen vereniging Oosterduinen. Fantastisch hoeveel talent, expertise en niet te vergeten héél veel vrije tijd, gratis! geschonken is ten behoeve van de veiligheid, saamhorigheid en een natuurlijk verblijf voor íedereen in ons bosgebied. Chapeau! Chapeau! Chapeau! Of op zijn Drents  gezegd: ’t Kun minder.

Lees verder

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2021 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑