Verslagen

Met ingang van september 2017 worden op deze plaats verslagen gepubliceerd van vergaderingen.

VERWACHT
Binnenkort verwachten wij hier het verslag te publiceren van de Bijzondere Ledenvergadering van 29 september 2017.

WAT AL IS GEWEEST
Juni 2017: Projectgroep Brandveiligheid maakte ‘praatprent’.

In juni 2017 heeft projectgroep brandveiligheid overeenstemming bereikt over alle aspecten van het vraagstuk van de brandveiligheid in de Oosterduinen. Om dit zo concreet mogelijk te maken is een ‘praatprent’ (infographic) gemaakt, waarop te zien is wat brandveiligheid voor ons betekent. In de basiskaart van de Oosterduinen zijn foto’s geprojecteerd van knelpunten. Deze  foto’s zijn slechts voorbeelden. Hieraan zijn dan ook symbooltjes gekoppeld om aan te kunnen duiden welk aspect van brandveiligheid op de foto zichtbaar is. Hiervan zijn in de Oosterduinen dus veel meer voorbeelden te vinden. De praatprent brengt zo de problematiek van brandveiligheid overzichtelijk onder de aandacht en biedt aanknopingspunten om de knelpunten binnen de gehele Oosterduinen bespreekbaar te maken. Uiteindelijk is het de bedoeling om de daad bij het woord te voegen en actie te ondernemen om alle knelpunten in het bos aan te pakken.

Meer informatie…
Door Albert Koele, voorzitter

Vooral in een gebied als het onze vormt een brandveilig verblijf een complexe uitdaging. Om tot een gerichte aanpak te kunnen komen is een onderverdeling gemaakt in drie clusters – gedrag, bereikbaarheid en vindbaarheid – elk weer uitgesplitst in drie aspecten. Bij elkaar vormen ze de opgave waarvoor we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen om de brandveiligheid in de Oosterduinen te kunnen waarborgen.

Aan de genoemde clusters is nog een meer algemene toegevoegd. Wat de reden van iemands verblijf in de Oosterduinen ook is, er is ook iets wat ons met elkaar verbindt: Of je hier nu woont of recreërt, we hebben allemaal dezelfde redenen om naar de Oosterduinen te komen. Iedereen wil graag in het bos zijn, en wil daar op een prettige en veilige wijze verblijven: WIJ, die een verblijf-in-het-bos hebben. Dat is de basis die ons bij elkaar brengt. Dit brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee voor onze leefomgeving, die we koesteren. Die vertaalt zich als het goed is in de bereidheid om ons actiegericht te willen verbinden aan de doelen om de brandveiligheid duurzaam te verbeteren.

Wij zijn het er over eens, dat de Oosterduinen geen gewone woonwijk is, dus dient er op een andere manier te worden gekeken naar (brand)veiligheidsvraagstukken. Het vraagt in algemene zin om met elkaar op flexibele en creatieve manier om te gaan bij het zoeken naar oplossingen voor de knelpunten binnen de genoemde clusters. Zo is het onze gezamenlijke uitdaging ons verblijf zodanig in te richten, dat de risico’s op brand beheerst worden, en voorts de bereikbaarheid en vindbaarheid van de percelen te verbeteren zonder de authentieke waarden van het bos aan te tasten.

Thema gedrag

De meeste branden ontstaan bij ons thuis, vaak door onachtzaamheid. Ons eigen verblijf vormt een bron van brandgevaar. Een drietal symbolen op de praatprent raken direct aan ons eigen gedrag: vuur(werk), snoeiafval, rechten en plichten. Hiermee worden de volgende acties verbonden:.

1.1 Een verblijf in het bos heeft consequenties om de brandveiligheid te kunnen waarborgen. Met het oog op de communicatie hierover maken we een groene kaart met nader op te stellen leefregels.

1.2 In het bos is in elk jaargetijde groen- of snoeiafval. Hoe daar op verstandige en creatieve wijze mee om te gaan, zonder onbewust en onbedoeld risicofactoren op brand te weeg te brengen? Ook hiervoor stellen we leefregels op maar we bieden ook voorlichting en inspiratie, bijv. hoe houtrillen op ecologisch verantwoorde wijze kunnen worden ingericht. Voorts kunnen we voorzieningen treffen voor collectieve stort, afvoer en versnippering van takken.

1.3 Het is niet de vooropgezette bedoeling om elkaar met regels om te oren te slaan, integendeel. Maar het kan ons wel helpen om de communicatie over maatregelen te verhelderen. Daarom vormt

het in kaart brengen van de rechten en plichten die er in juridisch opzicht zijn een aparte actie om helderheid te verschaffen over de vraag wie wat mag doen. Dit is belangrijk om te weten, want als we iets afspreken met elkaar, dan is dat ook gebaseerd op bepaalde rechten en plichten die bij wet zijn vastgelegd. Alle wegen bijvoorbeeld zijn in particulier bezit, ze horen bij het huisje. In die zin heeft iedere eigenaar daar zeggenschap over. Tegelijkertijd liggen er meerdere huizen aan een pad, zonder dat de grenzen altijd duidelijk zijn. Als vervolgens de grenzen helder zijn, rijst de vraag wat bepaalt wie wat mag doen aan dat pad. Als we dit niet weten wordt de communicatie erover ook veel moeilijker, zoals bijv. over het onderhoud van de weg of over bijv. het snoeien van bomen en struiken op of langs dat pad.

Thema bereikbaarheid

Het gaat hier om met name fysieke bereikbaarheidsvragen, als volgt gesymboliseerd: zaagwerkzaamheden aan bomen en takken, hobbels en bobbels in de toegangswegen, en het voorkomen van fysieke obstakels (‘paaltjes’) in de weg. Reeds in de ALV over het bestuursjaar 2015 is hierbij uitgebreid stilgestaan.

2.1

Voorkomen moet worden dat weliswaar de toegankelijkheid verbeterd wordt, maar dat dit het karakter van het bos te zeer aantast. Dit vraagt om een specifieke afweging van waar de bereikbaarheid noodzakelijk is, maar ook of dat per se moet betekenen dat het kappen van een boom daarvoor de oplossing is. Als dat wel het geval is, hoe gaan we dan om met het nemen van maatregelen daartoe: kapvergunning, communicatie met de eigenaar, e.d. Actiepunt hierbij is om op basis van een rondgang te snoeien en/of individuele bomen te kappen, en compensatie te bieden door middel van natuurlijke verjonging of herplant met boseigen soorten. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen de huiseigenaar, de gemeente en de Veiligheidsregio.

2.2 Het hoofdtoegangswegennetwerk is super belangrijk voor de bereikbaarheid. Op de praatprent wordt onderscheid gemaakt tussen Boermarkewegen (als hoofdstructuur), hoofdtoegangswegen tot het gebied (als substructuur), en overige wegen, waaronder doodlopende. In elk geval voor de wegen van de Boermarke geldt, dat het karakteristieke van de zandwegen in stand blijft. Dit stelt eisen aan het wegdek en het wegprofiel, wat een even grote, belangrijke als verbindende opgave vormt. Hier luidt de opgave het herstel van de karakteristieke inrichting van het wegprofiel, de fundering en het beheer van de zandwegen met greppels aan weerszijden ter verbetering van de waterhuishouding.

2.3 Soms bevinden zich obstakels in het wegdek. Creatieve manieren zijn denkbaar om hiervoor oplossingen te bedenken, maar ook het juridische aspect zal mede bepalend zijn voor een mogelijk oplossing. De vraag is steeds welke vorm een oplossing kan zijn voor de toegankelijkheid: moet dat een paaltje zijn, kan het iets beweegbaars zijn, e.d.

Thema vindbaarheid

De aanpak van de vindbaarheid is complex. Om dit te illustreren is in de uitwerking ervan is een ordening aangebracht in het schaalniveau, gesymboliseerd door ‘onlogische routes’, straatnamen en huisnummering. Feitelijk dienen àlle individuele woningen vindbaar te zijn. Dit willen we met de volgende maatregelen aanpakken:

3.1 Actualiseren, digitaliseren en verspreiden van de bereikbaarheidskaart van de Veiligheidsregio met een heldere vakindeling en aanvliegroutes op basis van gps-coördinaten voor iedere woning afzonderlijk. Hier dienen topografische en kadastrale informatie aan elkaar te worden gelinkt om vervolgens gedigitaliseerd te worden.

3.2 Registratie van straatnamen in het gemeentelijk straatnamenregister, straatnamen duidelijk aangeven, en wegen zonder naam voorzien van een naam.

3.3 Het op één bord clusteren van huisnummers op padniveau, en duidelijk zichtbare nummers op huisniveau.

Aan de slag: uitvoering en communicatie

Met het tot stand komen van de ‘praatprent’ is inzichtelijk gemaakt om welke opgaven het gaat in het kader van de brandveiligheid en welke acties er nodig zijn en hierover de communicatie te kunnen voeren. Op basis hiervan kan een aanvang genomen worden voor de uitvoering. Temeer daar alle belanghebbenden binnen het kader van dit project met elkaar om de tafel gezeten hebben, kan ook worden aangegeven welke partijen zich met welke actie zullen gaan bezighouden. Dit zal dan verder vanuit de vereniging worden gecoördineerd en aangestuurd. Na de zomer zal hierover ondermeer een bijzondere ledenvergadering worden gehouden, waarbij de praatprent helpt om het gesprek op gang te brengen.

Al met al een reeks van deelopgaven die zullen moeten leiden tot een optimale beheersing van risico’s op brand. Sommige acties kunnen of moeten naast elkaar uitgevoerd worden. Het opstellen van een groene kaart en de aanpak van de wegen kunnen naast elkaar plaatsvinden. Het idee is om te beginnen met de wegen van de Boermarke, gevolgd door de overige wegen.  Tussen de Boermarke en de vereniging is hierover reeds constructief overleg gevoerd in het afgelopen jaar. Uitgangspunt is dat de natuurlijke uitstraling van de zandwegen in takt blijft, als onderdeel van een herkenbare laanstructuur. Onderdeel ervan is de Boerenweg.

Albert Koele

 

Poll - uw mening telt

Heeft u interesse om uw huisje te huur aan te bieden via deze website?

Ga naar het Poll archief