Verslagen en documenten

Hieronder een snelzoekhulp voor verslagen en documenten. Deze wordt gevuld vanaf november 2023. Wilt u oudere verslagen of documenten zien? Scroll dan op deze pagina naar onderen.Verslagen en notulen van bijeenkomsten en ALV’s

*Verslag brainstormsessie 10 november 2023 over de rol van de vereniging.
https://oosterduinen.nl/levendige-brainstormsessie-over-de-vereniging-in-oosterduinen/

*Oosterduiners die er willen wonen hadden overleg over mogelijk opzetten belangengroepering.|
https://oosterduinen.nl/oosterduiners-met-woonwens-hadden-overleg/

*ALV 17 maart 2023
https://oosterduinen.nl/verslag-algemene-ledenvergadering-17-3-2023/

 

Belangrijke documenten

*Wat staat er in het huidige bestemmingsplan 2023?
https://oosterduinen.nl/wat-staat-er-nu-toch-in-dat-bestemmingsplan/

Toekomstvisie VvH Oosterduinen
https://oosterduinen.nl/toekomstvisie/

 

Streefbeeld gemeente Noordenveld
Hieronder Het Streefbeeld dat de gemeente in 2023 samenstelde met hulp van het Streefbeeld van de VvH Oosterduinen.
https://www.noordenveld.nl/het-streefbeeld

 

_____________________________________________________________

Welke rol moet onze vereniging gaan spelen vanaf nu?
Gepost: 17 oktober 2023 door Redactie.

 

Zienswijzen ingebracht door leden (eind 2022/ begin 2023) 

Het bestuur van de Vereniging Huiseigenaren Oosterduinen heeft begin van dit jaar een oproep gedaan om mee te denken met de toekomstige rol van de vereniging.  Daarop zijn inhoudelijke reacties binnengekomen, die we graag hieronder met je delen.  Het gaat om visies op de rol die de vereniging zou moeten spelen nu de gemeente de volgende fase van de transitie inleidt (omgevingsplan).  Sinds 2014 heeft de vereniging haar rol als sparringpartner van de gemeente (en andere overheden) gespeeld en was aanjager van de transitie.  De vraag is: en nu verder?  Hieronder het antwoord van zeven Oosterduiners, ter informatie.

Indiener 1

Van politiek naar community

De rol van de VvHE Oosterduinen zou opnieuw gedefinieerd kunnen worden, omdat de transitie nu een nieuwe fase is ingegaan. Als ik het heel kort formuleer: de vereniging heeft zich sinds 2014 gewaagd aan een lastig politiek spel en heeft dat met prima resultaat afgerond door in mei het Streefbeeld (met een strik erom) aan te bieden aan de gemeente. Dat is een natuurlijk moment om je als vereniging te beraden op je functie en rol in de toekomst. Hieronder geef ik mijn persoonlijke visie.

Als we 2023 mogen zien als het moment voor ‘een nieuwe rol in het bos’, dan zie ik een duidelijke parallel met de situatie in 2014. Toen vonden sommige pioniers ook dat het tijd was voor een nieuwe rol in het bos. Tot dat jaar had de vereniging een rol in het bos gespeeld, die je zou kunnen duiden als een praktische dienstverlener, die een bestaande situatie in stand hield: wegenonderhoud, tegenspel bieden aan de gemeente, incidenten afhandelen. Het was een vereniging die zich voornamelijk bepaalde tot ‘de waan van de dag’ en dat voortreffelijk deed. Albert Koele werd voorzitter en heeft een nieuw tijdperk ingeluid, waarbij niet langer ‘de waan van de dag’ de leidraad was, maar de wens om een toekomstvisie te ontwikkelen en daarnaar te handelen. Hij gaf de vereniging een nieuwe rol, precies zoals we dat nu anno 2023 ook voor ogen hebben. Het bestuur van toen gaf de vereniging in 2014 die nieuwe rol.

Terug in de tijd: De nieuwe rol van de vereniging anno 2014
Cultuurverandering en politiek

De vereniging wilde in 2014 een einde maken aan de oeverloze discussie over permanent wonen, handhaving en ongewenst gebruik van het bos. Ik zie dat achteraf als een briljante koerswijziging, omdat op de oude voet onvermijdelijk achteruitgang en verpaupering zouden zijn opgetreden. De vereniging is zich toen gaan bezighouden met cultuurverandering en politiek. Voorwaar, een explosieve combinatie. Je moet maar durven! 

Hoe explosief dan ook, het is gelukt om in acht jaar belangrijke ontwikkelingen op gang te brengen, zoals de cruciale transitie waar we nu middenin zitten. 

Cultuurverandering (“het bos wordt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid”) en politiek (met gemeente en provincie op één spoor komen); ze hebben voor tegenstellingen, discussies en gespannen verhoudingen gezorgd, dat kunnen we niet ontkennen. Maar de vereniging heeft dit beschouwd als ‘all in the game’. Het knetterde soms, zoals dat in democratische processen gaat. Hulde voor Albert Koele als roerganger en de mensen om hem heen, die overeind zijn gebleven in dit proces. Het resultaat is ernaar: 

-prima samenspel met overheden

-interessante partners

-goede balans tussen supporters en criticasters

-een streefbeeld van niveau

Het is misschien (net als in 2014) het juiste moment om nu nieuwe doelen te stellen en om als vereniging een andere rol te gaan spelen.

De nieuwe rol van de vereniging anno 2023:
Community Oosterduinen

We kunnen vanaf nu weer wat afstand nemen van politiek. Tegelijk gaan we ons nu concentreren op het opbouwen van de ‘community Oosterduinen’. Als we dat goed doen zal dat automatisch een bijdrage leveren aan de cultuurverandering zoals boven beschreven. Mijn visie is, dat als we de focus weer kunnen leggen op de passie die ons verbindt, dat we ons dan als vanzelf samen verantwoordelijk voelen voor ons bos. Anders gezegd: als we de component ‘politiek’ eruit halen, halen we ook weer wat gif uit de onderlinge relaties. Voorbeeld: je merkt dat we allemaal enthousiast worden als we het hebben over bomen, herplanten, biodiversiteit. En je merkt dat er spanning ontstaat als het gaat over politiek, vrijheid, regels. We laten de politieke thema’s vanaf nu aan gemeente en provincie en kunnen weer als één groep ons enthousiasme delen met elkaar.

Hoe gaan we verder?

Vanaf nu wordt de vereniging de pleitbezorger van de Community Oosterduinen. We faciliteren onderlinge contacten, we stimuleren wenselijk gedrag, we enthousiasmeren mensen om van hun stukje bos iets moois te maken. We verzorgen onderlinge communicatie. We informeren de mensen (zonder te hoeven discussiëren). We wijzen mensen op de mooie kanten van ons bos. In de Oosterduinen Journaals gaan we vaker praten over de lichte kant van Oosterduinen en we delen elkaars passie. De vereniging zet zich in om Oosterduiners met elkaar te verbinden en wordt daarbij niet meer gehinderd door splijtende thema’s. De vereniging is niet langer voor eigenaren, maar voor iedereen die iets met het bos heeft.

Ik realiseer me dat ik me hier nu wel wat dromerig opstel, noem het flower power (haha). Maar ik wil vooral aangeven dat de vereniging hierdoor nieuwe supporters zal krijgen en dat de sfeer erdoor kan verbeteren. Daarmee zullen we het transitieproces dienen.

 

Indiener 2

Zienswijze op de rol van de VvHO 

 

Beste bestuursleden van de VvHO, 

Jullie vragen de leden om een zienswijze op de toekomstige rol van de VvHO in het geval van het instellen van een wijkraad of een bosraad, zoals is voorgesteld door de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Noordenveld. Ik kan er niet omheen om nader in te gaan op het verleden van de VvHO. Er zijn voor de VvHO vele gelegenheden geweest om zich te profileren als vertegenwoordiger van de huiseigenaren en de bewoners van Oosterduinen. Belangrijke zaken heeft het bestuur van de VvEO aan zich voorbij laten gaan en hierbij de eigenaren, de bewoners van Oosterduinen én het bos in de kou laten staan. Ik zal een aantal zaken benoemen. 

Onderbrengen van het gebied Oosterduinen in de Ecologisch Hoofdstructuur / Ecologisch Verbindingszone 

In 2007 heeft de Provincie Drenthe besloten dat het gebied Oosterduinen moest worden toegevoegd aan de Ecologische Hoofdstructuur / Ecologische verbindingszone. Een onzalig plan: wie haalt het in zijn hoofd om een dergelijk intensief bewoond en recreatief gebruikt gebied met een enorme ondergrondse en bovengrondse infrastructuur toe te voegen aan de ‘natuur’? De VvHO had hier destijds, als wettige vertegenwoordiger van de eigenaren bezwaar tegen moeten maken. Dat is niet gebeurd en inmiddels valt het gebied Oosterduinen onder het Natuur Netwerk Nederland, het NNN. We zitten nu met het probleem dat als je wat anders wilt met dit gebied, zoals wonen, er natuurcompensatie moet worden gedaan. Probeer nu maar eens 50 hectare natuur te compenseren! Waar vinden we dat en tegen welke kosten? 

De handhavingsacties van de gemeente Noordenveld in de jaren 2010 en 2015 

In het recente verleden, in 2010 en 2015, is de gemeente Noordenveld overgegaan tot tot handhaving op het gebruik van de recreatiewoning als hoofdwoonverblijf. Van de honderden bewoners in Oosterduinen heeft de gemeente Noordenveld een klein aantal bewoners aangeschreven en in procedure gebracht. Hierbij dreigde het opleggen van dwangsommen van vele tienduizenden euro’s en uiteindelijk gedwongen uitzetting uit woning. De VvHO heeft in de genoemde periodes helemaal niets voor deze groep bewoners gedaan. Om deze groep bewoners in bescherming te nemen tegen de gemeente Noordenveld moest er zelfs een aparte stichting, de Stichting Norgerduinen, in het leven worden geroepen. Deze stichting heeft de bewoners ondersteund in de bezwaarprocedures en de gang naar de rechtbank, tot aan de Raad van State aan toe. Ook heeft deze stichting niet geschroomd om de publiciteit te zoeken en de ontstane problematiek aan de orde te stellen. Helaas bleef het aan de kant van de VvHO stil, muisstil. Het resultaat van de inspanningen van de Stichting Norgerduinen was wel dat de gemeente Noordenveld tot inzicht is gekomen dat handhaving van ‘strijdig gebruik’ geen optie meer was. Dit was tevens het startschot voor de Expeditie Norgerduinen. 

Grootschalige boskap

Ondanks dat het gebied Oosterduinen valt onder het Natuur Netwerk Nederland, staan de Provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld hier grootschalige boskap toe. Betrokken en alerte bewoners hebben, nadat er op grote schaal werd gekapt, direct aan de bel getrokken bij de Provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. Ook hebben deze bewoners de media op de hoogte gesteld en er voor gezorgd dat een wethouder het gebied heeft bezocht en de bewoners te woord heeft gestaan. Ook in deze situatie bleef het angstvallig stil van de kant van de VvHO. Grootschalige boskap is bij uitstek een zaak voor de VvHO vanuit de projecten ‘Wij maken het mooier’ en ‘In Oosterduinen wil ik (ver)blijven’. 

Afsluiting van wegen en paden 

In het verleden en vrij recent zijn er paden en/of wegen afgesloten in Oosterduinen. Dit is vervolgens gemeld bij de VvHO zonder noemenswaardige reactie van de VvHO. Deze problematiek is bij uitstek geschikt om opgepakt te worden door de VvHO vanwege het privaatrecht overstijgende en algemeen belang voor dit gebied. Helaas wederom diepe stilte vanuit de VvHO. Het resultaat is dat diverse mensen nu tot over hun oren in een bestuursrechtelijke zaak zijn verwikkeld met de gemeente Noordenveld en nog niet eens met de veroorzakers van de afsluiting. En zonder ondersteuning en inbreng van de VvHO. 

Zichtbaarheid en toegankelijkheid 

De ervaring van veel mensen in Oosterduinen is dat er geen laagdrempelig contact mogelijk is met de VvHO. Wat kun je je voorstellen bij laagdrempelig contact? Bijvoorbeeld een wekelijks spreekuur of een bestuurslid die hier in Oosterduinen woont en bij wie je even langs kunt gaan voor een vraag of een melding. Het blijkt dat hier behoefte aan is, zeker in deze periode van onzekerheden vanwege de transitie. Vanwege de afwezigheid van laagdrempelig contact ontstaan er nu diverse subgroepen met iedere een eigen invalshoek op de ontstane situatie. De vraag is of dit wenselijk is. Voor een homogene reactie naar de gemeente Noordenveld in ieder geval niet. De VvHO is de afgelopen jaren best zichtbaar geweest met nieuwsbrieven, prachtige brochures en het Oosterduinen Journaal. Maar ook op menselijk vlak is zichtbaarheid gewenst. Een praatje, een bemoedigend schouderklopje en waar mogelijk ondersteuning bij problemen. 

Werving leden 

Een zichzelf respecterende organisatie zoals de VvHO is gebaat bij een stevige basis die in dit geval gevormd wordt door de leden. Wat ik heb gemist is de werving van nieuwe leden. Er zijn de laatste jaren veel woningen in Oosterduinen van eigenaar gewisseld. Dat waren gelegenheden bij uitstek om nieuwe eigenaren te bewegen lid te worden van de VvHO. Diverse makelaars die adverteerden met woningen in Oosterduinen meldden dat er in Oosterduinen geen parkverplichtingen zijn. Dat klopt, maar de makelaars konden de mogelijke kopers er toch wel op wijzen dat de weg naar je eigendommen gaat over de terreinen van anderen. Dit is bij uitstek een zaak voor de VvHO om dit recht te zetten. Om kort te zijn, van werving van nieuwe leden is weinig terecht gekomen. 

Niet reageren op e-mail contact 

In mijn omgeving heb ik diverse bewoners horen klagen dat het bestuur niet reageert op e-mail berichten. Zelfs niet wanneer de bewoner zich aanmeldt als lid van de VvHO. Inschrijving op het adres van een recreatiewoning Op de website van de VvHO stond op enig moment, naar aanleiding van een vraag van een bewoner, dat de VvHO zich conformeerde aan het het beleid van de gemeente Noordenveld 

Inzake de inschrijving op het adres van een recreatiewoning. 

Dit beleid van de gemeente was dat wanneer een bewoner zich inschreef op het adres van een recreatiewoning, deze bewoner pas werd ingeschreven op dat adres wanneer een tijdelijke gedoogbeschikking was afgegeven. Nu zit de wetgeving, de Wet Basisregistratie Personen, op dat punt anders in elkaar ten gunste van de bewoners die willen worden ingeschreven op het adres van een recreatiewoning. Ik heb dat met een uitgebreide toelichting, als vraag gesteld in de rondvraag van een digitale ALV. In de notulen van deze ALV vond ik terug dat deze vraag was doorgespeeld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wat die daar mee te maken heeft is mij een raadsel. Daarna natuurlijk nooit meer iets van gehoord. De kern van mijn vraag was niet hoe de wetgeving moest worden toegepast maar of de VvHO zonder mandaat van de leden zich mocht conformeren aan onrechtmatig beleid van de gemeente Noordenveld. Hiervoor moet het bestuur de statuten raadplegen en niet de vraag afpoeieren. 

Onevenredige vertegenwoordiging 

De VvHO in niet evenredig vertegenwoordigd. In beginsel is de VvHO er alleen voor de huiseigenaren. Dat zegt ook de naam van de vereniging, de Vereniging van Huiseigenaren in Oosterduinen te Norg. De diverse groepen belanghebbenden in Oosterduinen zijn: de Boermarkes, de eigenaren/bewoners, de permanente huurders, de tijdelijke huurders, de eigenaren/recreanten, de eigenaren/verhuurders, de eigenaren van (bos)percelen zonder opstallen. 

Commissies 

Onder de vlag van de VvHO zijn diverse commissies ingesteld. Deze commissies, brandveiligheid, vindbaarheid hebben prima werk gedaan. Maar als ik nu de diverse commissieleden beluister, is de communicatie met het bestuur van de VvHO niet altijd prettig en eenduidig verlopen. Het is de commissie die het werk doet en het bestuur dit moet ‘verkopen’. Het bleek dat het bestuur op diverse punten liever haar eigen mening ‘verkocht’ dan de uitkomst van het werk van de commissie. 

Oosterduinen Journaal 

Het Oosterduinen Journaal is door veel mensen uit Oosterduinen en de omgeving van Norg als nuttig en prettig ervaren. De communicatie met zoveel belanghebbenden is een uitdaging op zich. Ik denk dat het Oosterduinen Journaal daar een positieve bijdrage aan heeft gegeven. Dit nemen we mee naar de toekomst. 

Wij maken het mooier en in Oosterduinen, daar wil ik verblijven 

Dit zijn prima initiatieven geweest en dat zijn ze nog steeds. Helaas is de praktijk weerbarstig. De VvHO had op haar strepen moeten staan en actie moeten ondernemen bij grootschalige boskap, afsluiting van wegen en paden en vervuiling en verrommeling van terreinen. Een goed initiatief is natuurlijk prima maar er moet ook gevolg aan worden gegeven. Dat is helaas achterwege gebleven. 

Vrienden worden met de gemeente Noordenveld 

In een van de Oosterduinen Journaals hoorde ik de voorzitter van de VvHO zeggen dat de oplossing van de problematiek tussen de Oosterduiners en de gemeente Noordenveld was dat de VvHO vrienden was geworden met de gemeente. Nu bestaat er een ongeschreven regel dat je nooit en te nimmer vrienden moet worden met het openbaar bestuur. Want vervolgens wordt je ‘genaaid en verneukt’ door het openbaar bestuur. Bij contact met het openbaar bestuur is een positieve maar ook een kritische houding zeer wenselijk en gebruikelijk. Het resultaat van vrienden worden met de gemeente vind je nu terug in de voorlopige resultaten van de transitie. Zie hiervoor de diverse landelijk lopende projecten van Vitale Vakantieparken. Een transitie is een omzetting van een vakantiepark naar een woonwijk, zo staat dat op papier! Het kan ook een omzetting zijn van vakantiepark naar een natuurgebied maar dat is vaak onbetaalbaar voor de overheid en de natuurorganisaties. In het geval van Oosterduinen is er geen sprake van een transitie: de bestemming van het gebied gaat van recreatie naar recreatie en wanneer je er wilt wonen moet je er flink voor betalen. Ongekend voor Nederlandse begrippen. Betalen voor woonrechten kennen we hier niet en gaan we ook niet doen. En de eventuele bewoners moeten vervolgens gaan betalen voor de kwaliteitsverbetering. Ook ongekend want de groep (recreanten, wandelaars, arbeidsmigranten) die hier voordeel bij heeft is vele malen groter en diverser en draagt bij aan het tegenovergestelde: overlast en afval. Niet-bewoners zijn een grotere last voor dit gebied dan de bewoners. 

Tot slot 

Het bestaansrecht van de VvHO is tevens de valkuil: de VvHO is de wettige vertegenwoordiger van de leden maar het ledental kan in de praktijk zo klein worden dat er nauwelijks meer een vertegenwoordiging is van de eigenaren in Oosterduinen, mede omdat lidmaatschap vrijwillig is. Een evenredige vertegenwoordiging is een voorwaarde voor het contact met de overheid. Wanneer er een vervanging komt voor de VvHO, in de vorm van een wijkraad of bosraad, als vertegenwoordiger van de bewoners en huis- en grondeigenaren van Oosterduinen, dan zie ik, ook gezien de onverdienstelijkheden uit het verleden, geen rol meer weggelegd voor de VvHO. 

 

Indiener 3

Hallo bestuur,

 Ook via de bosclub heeft het bestuur de afgelopen jaren zich ingespannen om permanente bewoning op de agenda van de gemeente te krijgen, en met succes. Je hoeft het niet met alles, inclusief het streefbeeld en het proces daarom heen, eens te zijn om daarvoor complimenten te geven. Het bestuur was dan ook duidelijk de gesprekspartner van de gemeente. Dat leek mij een prima zaak.

 Na de publicatie van het streefbeeld is er iets wezenlijk veranderd in het proces in het bos, en daarmee met de gemeente.

Het bestuur koos ervoor na het eigen Streefbeeld af te wachten wat de volgende stappen van de gemeente zouden zijn, ook ten aanzien van “kaders”. Ik heb al eerder in een al langer bestaande appgroep aangegeven dat ik dit afwachtende en passieve standpunt onbegrijpelijk vond: dat je niet precies weet hoeveel euro het inwoners gaat kosten betekent niet dat je het er niks over kunt zeggen. Integendeel, juist dan is een vruchtbaar gesprek mogelijk, en kun je invloed uitoefenen om op een zo laag mogelijk bedrag uit te komen. Echt een gemiste kans. Ik hield een pleidooi in die appgroep om eens vanuit dat idee met elkaar naar de zakelijke kant (vooral dat zullen de kaders vormen) te kijken. Daarover zegt het Streefbeeld nauwelijks iets, en wat er wel over wordt gezegd is betwistbaar. Zo’n gesprek is er – ondanks toezeggingen –  helaas nooit van gekomen. 

In de tussentijd bracht al langer levende onvrede met het bestuur en het streefbeeld een aantal eigenaren tot de oprichting van een eigen appgroep. Volgens de app gaat het om informatie delen, maar in de praktijk wil de groep – en los van het bestuur – duidelijk het beleid van de gemeente beïnvloeden (belangrijke vragen hadden het karakter “vindt u ook niet dat……”). Deze groep bespreekt juist wel de zakelijke kant, en zegt wat ze daarvan vindt. Daar zat iedereen op te wachten! Je kunt van hun vragen aan de gemeente vinden wat je wilt, maar er zit energie in deze snel gegroeide club. Het pleidooi voor een Bosraad/wijkraad/oosterduinenraad vond gehoor bij de wethouder, die er wel oren naar heeft. De wethouder maakte duidelijk nog wel het bestuur van de vereniging als gesprekspartner daarin te zien, maar niet de enige, gezien de oppositie in het bos.

 Sinds de bijeenkomst met de wethouder niets van het bestuur gehoord, terwijl de bewonersappgroep zich actief toont. Het bestuur is het initiatief kwijt geraakt. Heel jammer.

 Ik schets dit bij jullie natuurlijk bekende beeld, omdat het verklaart dat ik eigenlijk niet weet hoe ik op jullie vragen kan antwoorden. In de mail toont het bestuur zich wederom afwachtend, passief: de VvHO doet niet mee in een Bosraad (hoezo niet???), geen rol bij gemeentelijke streefbeeld (waarom niet?) ,  we doen niets nieuws meer tot half maart (dus bijvoorbeeld nog steeds geen gesprek over positiebepaling ten aanzien van de zakelijke kant van de transitie, juist in de periode dat die vorm gaan krijgen?). Als ik dat lees denk ik: hef maar op, de Bosraad neemt het over.

Tegelijkertijd jubelt de mail over participatie van leden, open procedures van kandidaten voor het bestuur. Laat lijkt me, gezien de onvrede in het bos over het proces van de afgelopen tijd. Maar vooral laat omdat de mail niets over het bestaansrecht van een vereniging zegt, en dus…. over de zin van een nieuw bestuur.

Voor mij staat voorop: ik zie naast een gekozen Bosraad (schakel tussen inwoners en gemeentebestuur) eigenlijk geen plek voor ook nog een vereniging. Wat moet die nog doen als een Bosraad het hele transitieproces gaat doen? Alleen de wegen? Of gaan die ook naar de Bosraad?

Dit vraagt om gesprekken. Wacht nu niet af – wat ik in de onderstaande mail lees – wat de gemeente met zo’n Bosraad wil (je kunt er echt van alles wel en niet onder laten vallen). Maak niet dezelfde fout als met de kaders….. En dat gesprek zou in eerste instantie moeten gaan tussen de ‘rebellen’ van de appgroep en het bestuur. Wat zou het mooi zijn als daar een gezamenlijk voorstel uit komt richting de gemeente.

Dan krijg je ook zicht op het bestaansrecht van de vereniging. Als duidelijk wordt wat een Bosraad gaat doen, wordt ook het nut van een vereniging duidelijker. En als daaruit de conclusie volgt dat de vereniging bestaansrecht heeft, is dat ook het moment om een bestuur te kiezen. Dat lijkt me praktischer dan nu al in te zetten op een “vernieuwd, sterk en daadkrachtig bestuur”. Van wat?

Kortom ik pleit ervoor om in gesprek te gaan met de appgroep, en te kijken of daar een gezamenlijk verhaal over Bosraad richting gemeente uit kan komen. Doe dat nu in die drie maanden dat het bestuur nu windstilte aankondigt. Dan kun je er in de volgende vergadering op voortborduren. En de scenario’s voor de vereniging in samenhang met de koers voor de Bosraad opstellen.

 

Indiener 4

Aan het bestuur van VvHE Oosterduinen,

20 januari 2023

Betreft: zienswijze toekomst van de vereniging.

 

Om te beginnen: een goed idee om deze vraag aan de leden voor te leggen!

Naar mijn mening is het wel nodig om onderscheid te maken tussen de periode tot het gereed komen van het transitieplan en de periode daarna.

Zolang het transitieplan nog in de maak- en besluitfase is, dient de vereniging m.i. de huidige rol en taken voort te zetten (en daar transparant over te communiceren met haar leden)

Als het transitieplan definitief is vastgesteld én er een bosraad functioneert, lijkt het logisch om rol en taken aan te passen. 

Ik denk dat het dan verstandig om de vereniging op te heffen, zodat er door een brede initiatiefgroep een nieuwe beheersvereniging kan worden opgericht. Aan deze initiatiefgroep zouden alle huidige initiatieven/personen die actief betrokken zijn bij de Oosterduinen, inclusief de gemeente, idealiter deel moeten nemen. De rol en taken van de nieuwe vereniging kan beperkt worden tot het beheer van de zandwegen en de brievenbussen.

Met een dergelijke zorgvuldige aanpak zal het m.i. haalbaar zijn om tot een beheersvereniging te komen met verplicht lidmaatschap, wat me een eerste vereiste lijkt.

Enkele jaren geleden heb ik hier enige studie van gemaakt en ik denk dat het met inschakeling van een jurist, gespecialiseerd in verenigingsrecht, mogelijk is dit te bereiken.

In de verdere toekomst zou de beheers vereniging misschien ook een rol kunnen krijgen in het bosbeheer, maar voorlopig lijkt me dit nog een brug te ver (teveel onzekerheid en weerstand).

Een toepasselijke naam voor de nieuwe vereniging lijk me: de Bosmarke.

De andere rollen en taken die de VvHE tot nu toe heeft gehad, zouden na oprichting van de beheers vereniging uitgevoerd kunnen worden door de ‘bosraad’ waar momenteel over gesproken wordt (zoals het onderhouden van contacten met instanties betreffende zaken als afvalinzameling, telecom en (brand)veiligheid). 

Ook bij het totstandkomingsproces  van de bosraad is een zorgvuldige aanpak vereist. Belangrijk is dat ook de bosraad (een orgaan zonder lidmaatschapsverplichting) door zoveel mogelijk betrokkenen –eigenaren en huurders – erkend wordt!

Het is me niet helemaal duidelijk wat de wethouder voor ogen staat, maar het lijkt me niet gewenst dat de bosraad zich gaat mengen in het transitieproces. Het lijkt me onmogelijk een gezelschap te formeren dat de meningen van alle betrokkenen/belanghebbenden tot één uitvoeringsplan weet samen te vatten. Voor zover ik het kan bezien is ook de vereniging hier min of meer op vastgelopen.

Tijdens het transitieproces is er maar één partij die hier de regie kan hebben: de gemeente. Deze dient hierover uiteraard ook met alle betrokkenen rechtstreeks te blijven communiceren. Maar niet via een bosraad dus! Het vaststellen van het transitieplan is uiteindelijk een politieke kwestie. Een mening die ik ook met het college van b. en w. zal communiceren: de bosraad gebruiken om tot overeenstemming te komen, staat gelijk aan het land laten regeren door lobbyisten.

Ik wens jullie veel sterkte met dit mini-transitieproces!

 

Indiener 5

Goedendag bestuur van de vereniging van huiseigenaren Oosterduinen,

Dank voor het op de hoogte brengen van wat er zoal speelt.

Jullie vroegen om een reactie over de rol van de vereniging. Een paar dingen wil ik noemen:

 

Houden: 

Het Oosterduinen-journaal. Een mooi initiatief, waardoor we iedereen die iets heeft met de Oosterduinen kunnen betrekken.

Het BOS en heel de natuur moeten voorop blijven staan.

Kan er een commissie komen die meedenkt over woonruimte, zodat het bos bos blijft en de huizen wegvallen in het bos ipv dat de huizen het bos overnemen? Of moeten we dit volledig bij de gemeente houden?

Ontmoet-momenten organiseren.

Klusdagen. bv gezamenlijk een stuk onkruid aanpakken,

Begroeten nieuwe bewoners en dan direct de bos-regels uitleggen.

Meldpunt voor zaken die alle Oosterduiners of bepaalde ‘wijken’ bezig houdt. Bv vinger aan de pols houden qua wegen, criminaliteit.

Een vast contactteam met de gemeente en vice versa. (Korte lijnen)

Geschiedenis bekender maken. (via bv Oosterduinen-journaal)

Samenvattend: een coördinerende rol.

 

De rol van de vereniging is nooit alleen het transformatieproces geweest. Bij een vorige voorzitter ging het vooral om de brievenbussen.

Het geeft mij het idee, dat wat aangepakt wordt door de vereniging bepaald wordt door vooral de zittende voorzitter. 

Voorzitters die zich met hart en ziel inzetten!

Het lijkt mij vanwege het ingaan van een nieuw tijdperk, goed dat er een vacature komt voor het voorzitterschap.

De complimenten aan Albert hoe hij zich als beleidsmaker op en top heeft ingezet. Het beleid komt nu meer bij de gemeente te liggen. 

We zijn nu denk ik meer op zoek naar een verbinder met alle huiseigenaren.

Heel jammer dat veel bestuursleden nu stoppen en dat er hierdoor zoveel vacatures ontstaan.

Als invulling voor de vacatures wordt aangegeven dat het de voorkeur heeft dat hier minimaal 2 van permanent in het bos wonen. Ook verhouding man vrouw wordt aangegeven. Als we dit willen, dan kan dit beter vastgelegd worden in de statuten. 

Gevoelsmatig zeg ik, dat beter vastgelegd kan worden dat er recreanten in het bestuur zitten. Bosbewoners zijn al gemakkelijk in gesprek met andere bosbewoners. Juist de vertegenwoordiging van de recreanten, die meer aan de kantlijn komen te staan, is belangrijk!

Het streefbeeld is nog niet vastgesteld. Mogelijk komen daar eisen uit, waar de vereniging mee aan de slag moet. Dat dan ook meenemen.

Er valt vast meer te zeggen, maar hier laat ik het eerst bij. Succes met de uitwerking van alle reacties!

 

Indiener 6

 

Beste leden van het bestuur,

Tijdens de ledenvergadering van 17 maart 2023 is nogmaals aan de leden gevraagd om mee te denken over de toekomst van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (hierna: VvHE). De afgelopen dagen heb ik mijn gedachten hierover laten gaan en in deze e-mail heb ik deze gedachtegang op papier gezet.

 

Statuten

In de statuten van de vereniging staat omschreven wat het doel van de vereniging is. Ik citeer uit de statuten:

 

“De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van eigenaren en andere gebruikers van zomer- , vakantie- en andere huizen staande in de Oosterduinen te Norg in het algemeen en met betrekking tot de verblijfsrecreatie in het bijzonder.”

 

Uit deze zin haal ik dat de vereniging twee doelen heeft:

 1. het behartigen van de belangen van de eigenaren en andere gebruikers in de Oosterduinen;
 2. het verdedigen van de verblijfsrecreatie in de Oosterduinen.

 

Geen rol in transformatie Oosterduinen

De Oosterduinen is in transformatie. De gemeente heeft een streefbeeld opgesteld. In dit streefbeeld geeft de gemeente aan welke voorwaarden er aan permanente bewoning worden gesteld.

 Als deze transitie met het doel van de VvHE uit de statuten wordt bekeken, dan kan de vereniging zich alleen verzetten tegen een dergelijke transitie. Het belang van de verblijfsrecreatie moet behartigd worden. In deze context kan de VvHE dus geen belangenbehartiger zijn van alle verschillende belangen die er zijn rondom de transitie.

Niet iedere huiseigenaar wil van de mogelijkheid gebruik maken om permanent in de Oosterduinen te verb(l)ijven. Doordat niet iedereen van deze mogelijkheid gebruik wil maken, zijn er diverse belangen te behartigen (denk aan permanente bewoners, recreatieve bewoners, commerciële verhuurders). Deze verschillende belangen zijn vaak tegenstrijdig (denk bijvoorbeeld aan het bebouwd oppervlak) en daardoor niet door één overkoepelende partij als de VvHE te behartigen.

 Om bovenstaande reden zie ik geen verdere rol voor de VvHE weggelegd.

 

Moet de VvHE wel voor permanente bewoning gaan?

Als de VvHE de statuten naleeft, dan moet de VvHE juist zeggen dat permanente bewoning niet wenselijk is omdat de verblijfsrecreatie dan verloren gaat. Maar, niet alle leden zullen blij zijn als de vereniging dit standpunt gaat verdedigen. Er zullen dan veel leden hun lidmaatschap opzeggen.

Echter heeft de VvHE wel het initiatief genomen om een Bosclub op te richten die onder haar vleugels een streefbeeld heeft opgesteld. De vereniging staat dus wel niet onwelwillend tegenover permanente bewoning. En dit staat natuurlijk haaks (niet geheel haaks, want de belangen van de eigenaren moeten wel behartigd worden) op het doel van de vereniging, zoals beschreven in de statuten. 

Wellicht kan de vereniging zich wel hard maken voor een dubbelbestemming in de nieuwe omgevingsvisie voor de Oosterduinen. Hiermee gaat het recreatieve karakter van de Oosterduinen niet verloren. 

Gemeenschappelijk dossiers wel oppakken

Het oppakken van gemeenschappelijke dossiers, waar weinig verschillende belangen inzitten, is een goede rol voor de vereniging weggelegd. Hierbij gaat het om dossiers, zoals:

 • wegonderhoud Oosterduinen bij de gemeente onder de aandacht brengen;
 • straatnaamgeving en bijkomende taken;
 • vergroten brandveiligheid;
 • glasvezel;
 • informatieverstrekking rondom transformatie.

Versterken saamhorigheid

Een goede rol voor de vereniging is het versterken van de saamhorigheid in het bos. Juist nu er veel tegengestelde belangen zijn Het versterken van de saamhorigheid kan door het organiseren van evenementen, zoals:

 • koffiemomentjes;
 • evenementen voor kinderen;
 • snipperdag;
 • verwijderen exoten;
 • voorkomen van vereenzaming.

  Tot zover mijn gedachtegang.

 

 Indiener 7

Nieuwe vormgeving VvHO

Het bestuur van de VvHO heeft gevraagd om inbreng rond de toekomstige rol en inrichting van de VvHO. Hierbij mijn inbreng.

 • Vooraf

Het is goed als een organisatie (en dus ook onze VvHO) zich regelmatig bezint op haar rol en haar inrichting. Dat voorkomt dat je te lang blijft hangen in een bestaande setting.

Maar je moet altijd wel heel goed nagaan wat het juiste moment is om zo’n herbezinning te laten plaatsvinden. Anders gezegd: de timing van zo’n bezinning is cruciaal. 

De vraag is dus of ‘nu’ het goede moment is voor een herbezinning.

 • De timing van het proces waarbij we betrokken zijn

De timing van een eventuele herbezinning binnen de VvHO moet je beoordelen in het perspectief van het grotere proces waar de VvHO in participeert.

De stand van het proces op dit moment is vrij overzichtelijk.

 1. vanuit de VvHO is, via de Bosclub (als werkgroep van de VvHO, maar ook met inbreng van zeer vele niet-leden), een Streefbeeld opgesteld dat aan de gemeente is toegezonden.

 2. de gemeente heeft vervolgens toegezegd nu zelf met een gemeentelijk Streefbeeld te gaan komen. Dat gemeentelijke Streefbeeld zal daarna via de benodigde betrokkenheid/inspraak verder in procedure worden gebracht.

 3. de gemeente heeft ook te kennen gegeven dat ze gaan nadenken over de vorm van betrokkenheid en vertegenwoordiging vanuit bredere lagen in de Oosterduinen.

 4. ondertussen gaat de VvHO (samen met de gemeente) sowieso door met een aantal andere trajecten, zoals de vindbaarheid en de bereikbaarheid. Daar zijn aparte werkgroepen mee bezig. Dat loopt op dit moment vrij ‘gladjes’.

Als je dit onder ogen ziet en als je afziet van de trajecten die op dit moment vrij gladjes verlopen, dan kun je dus concluderen:

 1. De gemeente is aan zet, zowel in de zin van het opstellen van een gemeentelijk Streefbeeld, als ook in termen van hoe het overleg tussen gemeente en betrokkenen in de Oosterduinen in de komende tijd plaats zal gaan vinden. De VvHO is dus niet primair aan zet.

 2. Het is nog helemaal niet duidelijk welke keuzes de gemeente gaat maken rond die overlegstructuur.
  Tot mijn verbazing lees en hoor ik op tal van plekken als zou al besloten zijn tot het instellen van een wijkraad of een bosraad. Ook in de uitnodiging van het bestuur staat dit als een vaststaand feit vermeld. Dat verbaast mij zeer. Volgens klopt het niet wat er in de uitnodiging van het bestuur staat. Lees ook de beantwoording van vragen door de gemeente van eind oktober.

 3. Volgens mij is de werkelijke stand van zaken aldus.

  De gemeente denkt na over de nieuwe wijze van invulling van inbreng vanuit de Oosterduinen. Het voorbeeld van een wijkraad is genoemd als een reële optie. Maar er is daarover nog niets besloten. We weten dus helemaal nog niet of er wel een wijkraad (dan wel een bosraad) komt.
  Daar komt nog bij dat het begrip wijkraad rekbaar is, zo blijkt uit de bestuurlijke werkelijkheid in Nederland. We weten dus ook nog niet hoe een eventueel in te stellen wijkraad eruit zou kunnen gaan zien, wat de rol, de samenstelling, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden ervan zouden kunnen worden.
  We tasten dus nu nog in het duister over het bredere perspectief waarbinnen de VvHO haar eigen positie moet bepalen. Misschien dat de rol van de VvHO juist des te belangrijker gaat worden, misschien juist ook niet.

 • Onze eigen eventuele bezinning

Ik betoogde al dat de VvHO nu niet aan zet is. De gemeente is aan zet. De gemeente vindt dat zelf ook. Ik vind dat we de gemeente de ruimte moeten geven om hun werk te doen. Het slechtste wat we kunnen doen, is in de tussentijd (bewust of onbewust) allerlei ‘onrust’ te veroorzaken die de voortgang verstoort en de gemeente van zijn werk afhoudt.

Je zou kunnen denken dat het misschien goed is om desondanks de huidige periode te benutten om alvast na te denken over de toekomstige rol van de VvHO.

Maar daarbij passen de volgende kanttekeningen.

 1. Nadenken over je toekomstige rol is pas zinvol als je daarbij enig zicht hebt op het grotere geheel waarbinnen je je eigen positie te bepalen hebt. Denk aan de vraag of er een wijkraad (of bosraad) komt, of toch iets anders. Denk aan de vraag hoe zo’n wijkraad of iets anders eruit zou gaan zien. Denk ook aan de vraag hoe de gemeente het verdere proces gaat inrichten. En denk ook aan de vraag hoe het gemeentelijke Streefbeeld zich gaat verhouden met het Streefbeeld dat de VvHO zelf heeft ingediend.
  Dergelijke factoren zijn nu allemaal nog onbekend en kunnen veel uitmaken voor de toekomstige rol van de VvHO. Bij een zo onbekende context, is een herbezinning op je eigen taak en rol niet goed mogelijk.

 2. Je moet altijd alert zijn op de neveneffecten van zo’n bezinning. Er zijn signalen die erop duiden dat een dergelijke bezinning op dit moment tot de nodige (bestuurlijke) onrust kan leiden. Dergelijke onrust is schadelijk voor het verdere proces, ook aan gemeentelijke kant.

Deze twee kanttekeningen leiden mij tot de conclusie dat een herbezinning op dit moment geen meerwaarde kan hebben en wel het risico in zich draagt van ongewenste neveneffecten. Niet doen dus, althans niet op dit moment.

 

 1. Wat dan wel?

Ik heb wel iets te berde te brengen over hoe de VvHO in de komende periode moet opereren, in een zekere mate van continuïteit met wat de afgelopen jaren het geval is geweest.

 1. creëer zelf geen bestuurlijke onrust, zeker niet in deze periode waarin de gemeente aan zet is.

 2. zorg dat de gemeente zich bewust blijft van het feit dat zij aan zet zijn, en dring erop aan dat ze daar tempo in houden. Probeer daarover ook in gesprek te blijven met de gemeente.

 3. blijf er alert op dat de hoofdlijnen van het Streefbeeld dat namens de VvHO bij de gemeente is ingediend, niet verloren gaan. Positiever geformuleerd: houd ze hoog in het vaandel.

 4. wees ook maar eens zichtbaar een beetje trots op wat de VvHO bereikt heeft. Het Streefbeeld is een adequate vertaling van wat we enkele jaren geleden al als ambitie hebben afgesproken. Laat de kritiek die er her en der is geweest op de wijze waarop soms over het Streefbeeld is gecommuniceerd, niet afleiden van de kern van het Streefbeeld: een goed onderbouwd plan waar vrijwel iedereen over zegt dat het inhoudelijk een goed verhaal is. Een verhaal waarmee we een belangrijke stap hebben gezet en waar de gemeente goed op kan voortbouwen.

 5. onderken dat er ook mensen zijn die het niet eens zijn met het Streefbeeld. Sommigen hebben dat in de aanloop naar het Streefbeeld ook helder gemaakt. Op zich prima. Maar de overgrote meerderheid van degenen die hun stem hebben laten horen, was het juist wel eens met de hoofdlijnen van het Streefbeeld.

 6. blijf uitleggen dat iedereen, maar dan ook letterlijk iedereen ruimschoots in de gelegenheid gesteld is geweest betrokken te zijn bij het Streefbeeld dat bij de gemeente is ingediend. Blijf je verzetten tegen degenen die dit ontkennen. En daag diegenen maar eens uit hoe zij hun ontkenning onderbouwen.
  Maak helder dat diegenen die nu zeggen dat ze nooit betrokken zijn geweest, vooral zichzelf moeten aankijken. Betrokken worden is ook iets waar je zelf iets voor mag en moet doen. Iedereen is meer dan voldoende in de gelegenheid gesteld om zichzelf erbij te betrekken. En iedere inbreng is serieus meegenomen in de totstandkoming van het Streefbeeld.

  Ook de gemeente heeft, in zijn beantwoording van vragen eind oktober, nogmaals aangegeven dat er ruimschoots is gewerkt aan het erbij betrekken van alle eigenaren en bewoners.

 7. wees je bewust van het verschijnsel dat elke transitie altijd ergens gaat ‘schuren’. Naarmate een transitie dichterbij komt, komt er bijna altijd verzet dat zich voordien niet heeft laten horen. Dergelijk verzet hoef je niet terzijde te schuiven, maar je moet je er ook niet door uit het lood laten slaan.

 8. zorg dat je, als VvHO, in de komende maanden een gerede gesprekspartner van de gemeente bent en blijft en dat je tegelijkertijd blijft luisteren naar alle betrokkenen in de Oosterduinen en dat je de communicatie met de leden en met iedereen in het bos goed onderhoudt. Probeer op die manier ook nieuwe leden te werven en bestaande leden te behouden.

 9. blijf als VvHO gericht op het algemene belang. Daarbij staan de boswaarden centraal en daarin past ook dat, onder de strikte voorwaarde dat aan die boswaarden recht gedaan wordt, permanent wonen mogelijk wordt. Laat je niet voor het karretje spannen van pressiegroepen die specifieke eigenbelangen centraal stellen, en al helemaal niet wanneer die tot strijdigheid met het algemene belang leiden.

 Tot zover de visies van zeven Oosterduiners op de toemomstige rol van de vereniging.
Geplaatst: 17 oktober 2023

==============================================

Notulen Algemene Ledenvergadering bestuursjaar 2022
Datum: Vrijdag 17 maart
Tijd: 20:00 – 21:45 uur
Plaats: De Brinkhof te Norg
Aanwezig: circa 50-60 leden
Notulist: Karin Prak

 

1. Opening en welkom, vaststelling agenda
Om 20.00 uur opent Hein Bloemink de vergadering. Hij stelt zichzelf voor, verwelkomt alle aanwezigen en schetst het verdere verloop van de avond. Vanwege de voorgenomen voorzitterswissel in het bestuur zal hij de rol van dagvoorzitter op zich nemen deze avond. Om goed in de bosstemming te komen laat hij een mooi stukje met vogelgeluiden horen.

 

2. Huishoudelijke mededelingen
Of we wel of geen pauze zullen houden zal van het verloop van de avond afhangen
Na afloop van de avond zal er aan de bar 1 drankje op kosten van de vereniging zijn. Een aantal mensen heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de vergadering, deze worden niet bij name genoemd. Van de ereleden is Jaap Broersma aanwezig. Piet Iest helaas niet.

Vanuit de zaal komt de vraag waarom we maar zo weinig leden hebben, 231 van de ongeveer 400 huisjes zijn maar lid. Mogelijke redenen die genoemd worden: er zijn eigenaren met meerdere huisjes die maar 1 keer lid zijn, of misschien wíllen mensen zich juist wel niet verenigen maar juist op zichzelf zijn in het bos.

3. Bestuursverkiezing
Vanavond staat een bestuurswisseling op het programma. Een aantal van de huidige bestuursleden is aanwezig: Albert Koele, Jan Kruize, Kitty Prins en Karin Prak. Joep Ferwerda en Rutger Bakker zijn afwezig. Aftredend zijn Kitty, Joep en Rutger. Er zal eerst moeten worden ingestemd met de voorgenomen uitbreiding van het bestuur van 6 naar 7 mensen. Er hebben zich 4 kandidaat bestuursleden aangemeld, zodat met de zittende 3 het totaal op 7 zou komen. Er is veel werk aan de winkel voor het bestuur, in de statuten staat een aantal bestuursleden genoemd van 5 tot 7, dus 7 bestuursleden lijkt een mooie kans. De kandidaten zijn Johan van de Garde, Erik van den Berg, Jos Kerstholt en Wietze de Wind. Zij hebben zich al kort voorgesteld in de stukken bij de vergadering. Erik is vanavond niet aanwezig vanwege vakantie en Wietze heeft Corona. Johan heeft aangegeven wel de rol van voorzitter op zich te willen nemen als vervanger van Albert.

Vanuit de zaal worden opmerkingen geplaatst bij de geschiktheid van een aantal kandidaten. Er wordt door iemand aangegeven dat zij blij is dat het huidige bestuur grotendeels opstapt, maar zij is tegen een voorzitter (Johan) die vanuit ‘de Bosclub’ komt. Verder is zij tegen Erik en Jos omdat zij samen een klusbedrijf runnen dat momenteel een betaalde klus doet voor de vereniging (herplaatsen brievenbussen en huisnummerpaaltjes). Ze geeft aan dat dit mogelijk belangenverstrengeling oplevert en wil weten wat er voor die klus wordt betaald. Bij dit punt sluiten meer mensen zich aan. Gewezen wordt op dat in een stichting in elk geval iemand niet in het bestuur mag zitten als diegene ook betaald iets doet voor die stichting. Verder zouden stichtingen en verenigingen een integriteitscode moeten hebben. Niet vanuit wantrouwen maar om de bestuursleden te beschermen. Bij de kandidatuur van Wietze de Wind wordt door iemand opgemerkt dat hij verderop in Norg een huis heeft en wat dan zijn band met het bos is en dat hij bovendien gemeenteraadslid is in de gemeente Noordenveld en kan hij dan wel in het bestuur zitten?

Jan geeft als bestuurslid uitleg over het project waaraan Jos er Erik werken. Dit project bleek dermate groot te zijn dat het geen klus was voor vrijwilligers. Er is een offerte opgevraagd bij een bedrijf, maar dit bleek veel te duur. Vervolgens werd gewezen op de aanwezigheid van het klussenbedrijf van Erik en Jos in het bos. Er was toen nog geen sprake van de bestuurskandidatuur van beide mannen. Ook Albert geeft aan dat het bestuurslidmaatschap van Jos en Erik niet zal gaan botsen met hun bedrijf in het bos. Over Wietze zegt hij dat hij in het bos woont. Het huis in Norg wordt bewoond door zijn familie. Het bestuur is juist blij met de kennis, ervaring en contacten van Wietze bij de gemeente Noordenveld.

Hein vraagt of de aanwezigen het voordeel van de twijfel zouden willen geven aan de kandidaten en zouden willen vertrouwen op de goede bedoelingen. Hierop wordt aangegeven dat men toch graag de mening van de beoogde nieuwe voorzitter zou willen horen, voordat een besluit wordt genomen. Johan is nog niet gekozen en dus niet in functie, maar heeft natuurlijk wel een mening hierover. Besloten wordt om toch zijn mening te willen horen.

Johan geeft aan dat Erik en Jos inderdaad een klussenbedrijf hebben en dat als bestuur is gezegd: als jullie in het bestuur zitten dan doen jullie geen betaalde klussen voor de vereniging. De klus met de brievenbussen is trouwens niet voor de vereniging maar voor de gemeente. Het gaat de grenzen van het vrijwilligerswerk ook ver te buiten. Er is uitgebreid met hen gesproken over integriteit. Dit moet altijd transparant zijn. Wietze zit niet meer in de gemeenteraad, maar nog wel bij zijn politieke club. Als vereniging zullen we veel in gesprek moeten met de gemeente en we zijn dan ook juist blij met Wietze om ons te helpen hierbij. Op dit moment hebben we nog geen integriteitscode, maar daar zullen we aan moeten werken.

Vanuit het publiek geeft de oorspronkelijke vragenstelster aan nog steeds geen antwoord te hebben op haar vraag wat betaald is voor die klus en waarom de gemeente dit dan niet zelf doet.
Jan zegt hierop dat de gemeente subsidie beschikbaar heeft gesteld voor het hele gebied. Het is gestort op de rekening van de vereniging. De vereniging is hierin dus penvoerder en moet verantwoording afleggen over het bestede geld. Het ging om een bedrag van rond de € 10.000. Tijdens het project bleek dit veel te weinig te zijn voor al het uit te voeren werk en is besloten vrijwilligers te vragen voor het plaatsen van de huisnummerpaaltjes.

Hein vraagt of we nu over kunnen gaan tot het besluit om in te stemmen met de 3 aftredende en 4 toetredende bestuursleden. De vergadering gaat akkoord met de kanttekeningen zoals geplaatst. Er volgt een applaus.
Dit betekent het afscheid van 3 bestuursleden. Albert treedt dan af als oude voorzitter en Johan is bij deze de nieuwe voorzitter.

Johan krijgt het woord en bedankt iedereen voor het vertrouwen en is blij met de gestelde kritische vragen. Het nieuwe bestuur is een balans tussen het nieuwe elan van de vereniging en continuïteit.
We gaan veel doen. We gaan om tafel met de mensen die zienswijzen hebben ingediend over de rol van de vereniging. Deze mensen zullen een uitnodiging van ons ontvangen. Misschien zijn er vanavond in de zaal ook al mensen die hier nog iets over willen zeggen.

We doen het met z’n allen en staan aan de vooravond van veel veranderingen. Dat is ook best een beetje eng, we weten niet precies hoe het gaat zijn en worden. De nieuwe adressen bijvoorbeeld bleken erg ingewikkeld. Er gaat van alles veranderen en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Het streefbeeld is nu ingediend en dat zal het uitgangspunt zijn voor gesprekken met de gemeente. Ook moeten we zorgen voor gesprekken buiten de vereniging, het zijn tenslotte onze buren, we zijn, op z’n Drents, ‘Naobers’. We moeten elkaar iets gunnen en elkaar een beetje vasthouden. En die ruimte is er. Het hoeft ook niet altijd zo serieus te zijn, een kwinkslag en een gebbetje is ook belangrijk.
De gemeente gaat de gesprekken aan over het streefbeeld. Hoe, dat is aan hen. Maar het zal waarschijnlijk ook met ons zijn, wij een grote partij en hopen de komende jaren meer leden te krijgen en een nog grotere partij te worden. We zullen ook de gemeente blijven bezoeken. Daarvoor ook dank aan Albert, met al zijn kennis en contacten en de oude bestuursleden die veel gedaan hebben.

Verder zijn we vrijwilligers met zijn allen. In ons bos moet het toffer, veiliger en gezelliger worden, dat is ons streven. We gaan kijken naar de huidige werkgroepen, wat is er wel en niet nodig en wat heeft een opfrisbeurt nodig. Als de transitie doorgaat, gaat het hoe dan ook een keer over geld. Waarom betalen voor iets wat je al hebt? Daar gaan we het over hebben.

De vereniging zou z’n langste tijd hebben gehad? Johan is het daar niet mee eens. Nee, we zijn juist nodig om het bos toekomstbestendig te maken. Er komt nogal wat op ons af: droogte, biodiversiteit, wonen, recreëren, we hebben elkaar daarbij nodig. Hein doet die onderwerpen allemaal al heel leuk in het Oosterduinen journaal. We moeten de aanwezige denkkracht en doe-kracht die ongelooflijk in het bos aanwezig is met z’n allen inzetten. Zijn oproep is aan iedereen, binnen en buiten de vereniging: doe mee en denk mee!

Vervolgens bedankt Johan Kitty. Haar sociale en menselijk aspect binnen het bos worden geprezen en ze wordt bedankt met een boompje, om te planten in het bos en een fles ‘Norger spraakwater’. Kitty zegt dat het bos altijd ‘apart’ is geweest, er zijn geen rangen of standen. Ze heeft er altijd plezier in gehad nieuwe mensen te verwelkomen en te luisteren naar mensen. En dat werd gewaardeerd. Wat er moet gebeuren is dat we weer moeten luisteren naar elkaar, niet je eigen mening opdringen en de ander het woord gunnen. En als een ander eens meer ruimte neemt dan voor jou prettig is: stap er vriendelijk op af en ga in gesprek.

Albert, als aftredend voorzitter, vertelt hoe hij bij de vereniging is gekomen als bestuurslid en dat we al heel ver zijn gekomen met de transitie. Toen de gemeente destijds begon met handhaven op permanente bewoning heeft de vereniging een aantal waarden geformuleerd die iedereen in het bos belangrijk vindt. Er zijn veel verschillende doelgroepen, maar waar vinden we elkaar? De gemeente maakte zich zorgen over de ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit van het gebied. De vereniging heeft toen een visie op tafel gelegd waarvan de gemeente aangaf dat als we dit wisten te realiseren dat permanente bewoning geen probleem meer zou zijn. ‘De sleutel ligt nu op tafel, laten we ’m omdraaien met z’n allen’, geeft Albert aan. We gaan nu als vereniging een andere fase in en daarbij past een andere rol en andere drive. Albert is blij met Johan als nieuwe voorzitter, omdat de continuïteit nu is gewaarborgd. Johan bedankt Albert en zegt dat het concept streefbeeld van de gemeente heel binnenkort wordt verwacht en doet een oproep aan iedereen: laat je mening horen aan de gemeente, zowel op de punten waar je voor als waar je tegen bent.

4. Welke kant moet de vereniging op?
Hein vraagt aan de mensen in de zaal wat hun ideeën zijn over welke kant het met de vereniging op moet. Zaken die genoemd worden zijn:

Houd het bos klein, geen grote huizen, geen grote ingangen het bos in. Laat de bomen staan: als je zon wilt moet je niet in het bos gaan wonen.

De vraag van Hein is vervolgens wat de vereniging daaraan moet/kan doen. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat de vereniging niets te zeggen heeft over de grootte van de huizen. Daar gaat de gemeente over.
Hein vraagt of de vereniging dan invloed moet gaan uitoefenen op de eigenaren van de percelen om de huizen klein te houden en het bos groen te houden? Het gegeven antwoord daarop is: nee. Bij bomen kappen is er een herplantplicht, waarop de gemeente moet toezien en handhaven.

Heb respect voor kleine paadjes die door de (nieuwe) eigenaar worden afgesloten.
Ook hierop blijkt het antwoord dat de gemeente daarop moet handhaven. De vereniging kan het wel onder de aandacht brengen bij de gemeente en aandringen op handhaving. Ook zou het zinvol kunnen zijn om duidelijk te maken aan bewoners dat het niet de bedoeling is dat paden worden afgesloten.

Er moet meer voeling komen met de gemeente. Het taxatieverslag dat laatst werd verstuurd door de gemeente heeft verbazing en onduidelijkheid opgeroepen. De vereniging zou door de gemeente van tevoren moeten worden ingelicht bij dit soort situaties.

Jan geeft aan dat de gemeente ons wel degelijk als gesprekspartner ziet, maar we vertegenwoordigen maar 50% van de huisjes. Het is belangrijk dat we meer huiseigenaren vertegenwoordigen, dus dat er meer mensen lid worden van de vereniging. Hoe gaan we dit realiseren?

Johan zegt dat we met z’n allen het bos zijn. Alles is geregeld, maar niet alles wat gebeurt, is zichtbaar. De vereniging moet het filter worden tussen de gemeente en wat er speelt in het bos.
Moet de vereniging belangenbehartiger zijn voor het bos?

Albert zegt dat de gemeente er ook bij gebaat is dat wij ons verenigen. Rob Kuipers vindt dat we onszelf niet de put in moeten praten: 213 eigenaren vertegenwoordigd is juist veel en de gemeente neemt ons wel degelijk serieus als gesprekspartner, is zijn ervaring als lid van de Bosclub. We moeten zorgen dat we als vereniging een goede band met de gemeente houden. Houd in de gaten bij de makelaars welke huizen te koop staan, zodat je weet welke huizen verkocht gaan worden en welke nieuwe eigenaren je dus moet benaderen om ze te vertellen over de vereniging.

5. Vaststellen notulen Jaarvergadering bestuursjaar 2021
De notulen van de vorige ALV staan op de site. Er zijn geen bezwaren tegen deze notulen, dus die worden vastgesteld, met dank aan de notulist.

6. Vaststellen jaaroverzicht bestuur en werkgroepen 2022


Bosclub – Rob Kuipers
Rob geeft vanuit De Bosclub een toelichting op de werkzaamheden in 2022.
Het streefbeeld is in Mei 2022 opgeleverd. Daarna heeft de gemeente het stokje overgenomen en heeft de Bosclub geen activiteiten meer verricht. Ook vanuit de gemeente is weinig meer vernomen op dit gebied. Rob zegt wel dat alle ‘parken’ die vallen onder het programma ‘Vitale vakantieparken’ het moeilijk hebben, het gaat allemaal heel langzaam.

Commissie Vindbaarheid – Willem Gielingh
Willem vertelt dat dit het project is dat met name gericht is op de vindbaarheid voor hulpdiensten. Een aantal ALV’s geleden zijn 3 voorstellen gedaan om dit te verbeteren. Er is toen gekozen voor de meest ambitieuze, namelijk het werken met volledig nieuwe straatnamen in plaats van de vakaanduidingen. Willem is vervolgens gaan peilen in het bos en heeft daarbij zo’n 80 mensen gesproken die erg positief waren over de plannen. Het project omvat de nieuwe straatnamen, straatnaambordjes, huisnummerpaaltjes en het her-rangschikken van de postbussen. Er is hierbij veel contact geweest met de gemeente, er was sprake van een gezamenlijk project. Vanwege de gezondheid van Willem (wat overigens nu al veel beter gaat) is in 2022 is het project deels overgenomen door Jan Kruize en Rob Brinkman, daarbij geholpen door Erik van den Berg en Jos Kerstholt. Willem geeft aan dit heel erg te waarderen.

Wegen – Rob Brinkman
Er is een opdracht verstrekt aan de Antea-groep om te onderzoeken hoe de staat van de wegen is en hoe deze onderhouden zouden moeten worden. Antea heeft een inspectie uitgevoerd en een rapport uitgebracht. Hieruit bleek dat de paden grotendeels niet voldoen aan de landelijke norm qua onderhoud, met name de paden van de Boermarke. De overige paden, die onderhouden worden door de vereniging en de eigenaren, zijn beter. De conclusie is dat er heel hoge bedragen gemoeid zijn met het onderhoud: voor de komende 8 jaar zo’n € 24.000 per jaar, alleen al voor de ‘niet-Boermarke wegen’, de wegen dus die door de eigenaren/vereniging onderhouden moeten worden.
Bij de wegen in het bos zijn 3 partijen betrokken: de Boermarke, gemeente en eigenaren/vereniging.


Naar de mening van de commissie wegen zou het verstandig zijn als de gemeente het onderhoud overneemt en betaalt. Waarom: Het bedrag van € 24.000 per jaar is niet op te hoesten door de vereniging/eigenaren
Iedereen maakt gebruik van de wegen, maar niet iedereen is lid van de vereniging en dus zou niet iedereen meebetalen als het onderhoud bij de vereniging ligt. Het zijn openbare wegen, stelt de commissie, en die zijn qua onderhoud voor rekening van de gemeente, ook al zijn ze particulier bezit. Rob vertelt dat de gemeente momenteel bezig is met een nieuwe wegenlegger. Hij is erg benieuwd of de paden in het bos daarbij zullen worden gekwalificeerd als openbare weg.

7. Financieel jaaroverzicht 2022
De penningmeester, Jan Kruize, vraagt of er vragen zijn bij de verstrekte financiële overzichten.
Die zijn er:
Hoe kan het dat de contributieopbrengst € 8.550 is terwijl de contributie € 40 per jaar is? Dit komt omdat er een paar mensen gedurende het jaar lid zijn geworden en daarom minder hebben betaald en omdat iemand € 100 heeft betaald.
Kan de contributie niet automatisch worden afgeschreven? Dit is erg lastig te regelen en aangezien de contributie maar 1 keer per jaar betaald hoeft te worden ligt dit niet voor de hand. Tip vanuit de zaal: maak er zelf een jaarlijkse automatische overboeking van. Waarom is er geen mail gestuurd dat de contributie moet worden overgemaakt? Omdat nu pas, in deze ALV, de contributie voor het huidige jaar wordt vastgesteld. Wellicht een optie om in het vervolg de contributie al voor een jaar vooruit te bepalen op een ALV aan het eind van het jaar.

Er staat € 27.000 aan eigen vermogen op de balans. Waarom zo veel reserves? Jan geeft aan dat er wel een bepaalde hoogte aan reserves nodig is (later wordt vanuit de zaal gemeld dat bij bedrijven in het algemeen 1 tot 3 keer de jaaromzet als reserve moet worden aangehouden), maar dat hij zelf dit bedrag ook veel te hoog vindt. Er is afgewacht tot er een nieuw bestuur is en nu gaan we polsen bij de leden of er plannen zijn ter besteding van dit geld.
Vanuit de zaal komen nu al opmerkingen/ ideeën hierover. Er wordt een te vormen potje genoemd dat beschikbaar zou zijn om te voldoen aan de herplantplicht, hoewel een ander lid meldt dat er al zoiets bestaat. Ook wordt een pakketafhaalpunt/-muur aan het begin van het bos genoemd en verlagen van de contributie. Albert geeft aan dat er werd voorzien dat de vereniging meer taken zou krijgen en dat daarom ook een wat ruimere reserve is aangehouden.
Rob Brinkman, als lid van de Bosclub en de wegencommissie, geeft aan dat de gemeente Noordenveld in de afgelopen 25 jaar heel veel geld uit de Oosterduinen heeft ontvangen, waar bijna niets tegenover heeft gestaan. Dit zou een extra reden zijn om het onderhoud van de wegen bij de gemeente neer te leggen. Ook de hoge forensenbelasting is velen een doorn in het oog en daar mag wel wat tegenover staan vanuit de gemeente.
Het financieel jaaroverzicht wordt met een applaus goedgekeurd.

8. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaat slechts uit Rob Brinkman. Alles is akkoord bevonden. De kascommissie is derhalve akkoord met het financiële overzicht. De vergadering verleent décharge voor het financiële beleid en de kascommissie wordt bedankt.

9. Benoeming kascontrolecommissie 2023
Er melden zich 3 vrijwilligers voor de kascommissie 2023:
Johann Vogel
Lammert Bleuming
Leo ten Berge (reserve)

10. Begroting en contributie 2023
Jan laat de begroting voor 2023 zien op het scherm en geeft op een aantal posten een toelichting. De contributie houden we dit jaar nog op € 40. Er zijn plannen om dit jaar 2 keer een ALV te organiseren, 6 keer een Oosterduinen journaal en een aantal toekomstvisiesessies. Over de website zijn we niet erg tevreden en die wordt aangepakt.

Verder staat er nog wel een bedrag voor wegenonderhoud, terwijl door Rob Brinkman al werd aangegeven dat de vereniging stopt met het wegenonderhoud. Er zijn echter dit jaar al kosten gemaakt en acuut helemaal stoppen kan wellicht ook niet. Jan benadrukt nog eens de punten van Rob Brinkman dat de hoge kosten voor toekomstig wegenonderhoud niet op te brengen zijn voor de vereniging en dat het niet goed voelt dat alleen de leden van de vereniging zouden opdraaien voor de kosten, terwijl de andere helft van de eigenaren daarvan mee profiteert. De gemeente heeft hiervoor ook wel begrip en we gaan de gemeente onder druk zetten dat zij het onderhoud overnemen.

11. Rondvraag
Is er al duidelijkheid over de verevening bij permanent wonen?
Johan geeft zijn persoonlijke mening en die is dat het gemeentelijk streefbeeld binnenkort verwacht wordt. Na inspraak zal dit op enig moment definitief worden en dan zullen ze het over geld willen hebben. Daar zijn 2 redenen voor. Ten eerste een politieke reden: verevening moet plaatsvinden omdat het niet fair is om illegaliteit te legaliseren zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Maar we zijn vanuit het bos al wel 40 jaar bezig om tijd en geld te investeren in het bos en het wordt tijd dat de gemeente daarvoor ook eens ‘dank je wel’ zegt, in plaats van geld te gaan vragen.
De tweede reden is natuurcompensatie. Tot nu toe is bebouwing van 80m2 toegestaan. Voor het meerdere, wat op bepaalde percelen gebeurd is, zou een compensatie voor onttrekking aan het bos wellicht op z’n plaats zijn.

Bij de brievenbussen aan de Zonnelaan staan veel dode bomen die gevaar veroorzaken. Jaap Broersma heeft contact gehad met de gemeente en er is aangegeven dat die bomen weg mogen. Probleem is dat er veel eigenaren zijn van dat stuk grond, dus wie moet de actie nemen? Dit is gemeld bij Albert Koele. De vereniging zou de gemeente moeten dwingen om te handhaven. Dit zal worden opgepakt door de vereniging.

Albert meldt dat Joop Deuling onlangs is overleden. Hij was lid van de technische commissie en heeft veel voor de vereniging betekend.

Als permanent wonen er door komt en dat gaat geld kosten, dan moeten er oplossingen komen voor als mensen dat niet kunnen betalen, bijvoorbeeld een regeling dat pas bij verkoop van het huis hoeft te worden afgerekend.

Er wordt gevraagd welke rol de vereniging kan spelen bij de verduurzaming van de huizen. Is er bijvoorbeeld een werkgroep voor op te richten? Johan geeft aan dat er veel kennis is in het bos, dat we daar gebruik van moeten maken en dat we door de werkgroepen heen moeten. Dit zou één van de nieuwe werkgroepen kunnen zijn.

12. Sluiting
Hein sluit de vergadering om 21:45 uur, bedankt iedereen voor de inbreng en sluit af met bosvogelgeluiden.

Notulen Algemene Ledenvergadering bestuursjaar 2021 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering bestuursjaar 2021 

Datum  Vrijdag 20 mei 2022 

Tijd  Van 19.30 – 21.40 uur 

Plaats  De Brinkhof te Norg

Aanwezig  mka  44 leden

Notulist Herman Veluwenkamp- penningmeester, zie verder het verslag Karin Prak 

 

 1. Opening en welkom, vaststelling agenda 

Om 19.25 uur opent de voorzitter, Albert Koele, de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Spe ciaal welkom voor de nieuwe wethouder van de gemeente Noordenveld, Robert Meijer van de VVD.  Robert zal Henk Kosters opvolgen als verantwoordelijke wethouder voor het gebied Oosterduinen. De  beide ereleden, Joop Broersma en Piet Iest zijn helaas niet aanwezig. Albert verwelkomt ook Rutger  Bakker en Jan Kruize, die zich beschikbaar hebben gesteld voor het bestuur. Zij zullen zich later deze  avond zelf voorstellen. 

Om de wethouder bij te praten over de ontwikkelingen in de Oosterduinen vertelt Albert dat het hele  traject in 2015 is gestart naar aanleiding van de patstelling in de discussie rondom permanente  bewoning. Onze uitdaging is om in al onze veelzijdigheid en grote omvang (qua gebied en qua aantal  huizen) toch gelijk te schakelen op een aantal waarden die we met elkaar delen. Eén en ander is  gevat in het ‘streefbeeld’. De kern is geven en nemen om het met elkaar te kunnen uithouden. Albert  overhandigt Robert Meijer de visie en het inspiratieboekje. 

 1. Huishoudelijke mededelingen 

Een aantal mensen heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de vergadering: Erik van den  Berg, Koen en Godelieve van Steenberg, Carolien van der Sluis, Kees Akkerman, Sjoerd Driest, Jense  Terpstra, Jaap Spoelder, Rob en Marijke Brinkman, André van den Bos en Hans van der Biezen. 

 1. Vaststellen notulen Jaarvergadering bestuursjaar 2019/2020 

Vanwege Corona zijn de vergaderingen 2019 en 2020 vervangen door een schriftelijke ALV. Daar is een  nieuwsbrief voor opgesteld en leden konden schriftelijk vragen stellen. De bestuursreactie op die vragen  is weergegeven als notulen. Deze ‘notulen’ hebben het afgelopen jaar op de website gestaan en met  instemming van de vergadering worden deze verder niet besproken. De diverse onderwerpen zullen  vanavond aan bod komen in presentaties vanuit de diverse werkgroepen. Op dat moment kunnen ook  vragen worden gesteld. 

 1. Vaststellen jaaroverzicht bestuur 2021 

Rob Kuipers geeft vanuit De Bosclub een toelichting op de stand van zaken rondom het Streefbeeld. De  Bosclub is de penvoerder namens het hele gebied bij het totstandkomen van dit Streefbeeld, waarbij het  doel is te komen tot een nieuw omgevingsplan. De Bosclub houdt zich bezig met op welke manier de  transitie is te organiseren. De werkwijze is geweest om in het Streefbeeld proberen op te schrijven waar  het maximale aan draagkracht voor is vanuit de hele Oosterduinen.  

Er is veel draagkracht te zien op de inhoud. Er zijn twee enquêtes geweest, die nog weer getoetst zijn  onder de bewoners. Daaruit is een concept Streefbeeld gekomen dat ongeveer een half jaar geleden nog  weer is voorgelegd aan iedereen. Daarop zijn veel mooie reacties gekomen, die hielpen om het stuk  beter te maken, waaruit een overgrote mate van steun voor de plannen bleek. Op één inhoudelijk punt  echter zijn de meningen verdeeld en dat is over de vraag wat de maximale grootte van de bebouwing  per perceel mag zijn (dus huis, schuur, carport etc). Ongeveer de helft van de mensen vindt dat dit de  huidige 80 m2 uit het huidige bestemmingsplan mag zijn en de helft vindt dat dit meer mag zijn. Een  enkeling vindt zelfs dat het minder moet zijn, bijvoorbeeld 60 m2. Hierover wordt op dit moment nog  geen knoop doorgehakt, aangezien ook de financiële consequenties nog doorgerekend moeten worden. Als het echter vergroot wordt, zal dit een bescheiden vergroting zijn, gezien de 50/50 verhouding van de  meningen hierover. Het is echter geen belemmerende factor voor het verdere proces.

Het proces rondom het streefbeeld leidt wel af en toe tot onvrede. Die onvrede richt zich met name op  twee punten: het tempo en wanneer het nu concreet wordt. Objectieve factoren voor het feit dat het  tempo zo laag lijkt te liggen zijn: 

 • Tijdens het proces is aangehaakt bij ‘Vitale Vakantieparken Drenthe’. Dit vergroot de slagingskans  uiteindelijk, maar heeft wel vertragend gewerkt. 
 • Covid. De expertconferentie was bijvoorbeeld heel moeilijk te plannen. 
 • Het feit dat gekozen is voor de bestuurlijke aanpak, waarbij elke stap uitvoering wordt overlegd  met de gemeente en niet de oppositie wordt gezocht. Zonder de gemeente gaat het niet lukken.  Dit overleg kost echter tijd. 
 • De gemeenteraadsverkiezingen, waardoor nu een andere wethouder verantwoordelijk is. 

Er is irritatie ontstaan over dat het definitieve streefbeeld niet is gedeeld met de Oosterduiners. Rob geeft echter aan dat er bewust voor gekozen is om eerst de gemeente te laten oordelen en pas  daarna het definitieve en goedgekeurde streefbeeld te delen. Meerdere versies in omloop zou bestuurlijk  verwarring oproepen. Het zou onlogisch zijn om nu de strategie te veranderen alleen omdat het langer  duurt. Hij geeft aan dat met een beetje vertrouwen en geduld dit te accepteren zou moeten zijn. 

In de zaal komt een discussie op gang over dit punt. Het wordt door sommigen als raar ervaren dat de  65 reacties op het concept-streefbeeld niet zijn teruggekoppeld, waarbij de vraag wordt gesteld wat er  fout zou gaan als het definitieve streefbeeld toch wordt gedeeld met de leden. 

Rob Brinkman en Johan van de Garde geven hierbij aan dat er al meerdere uitvragen zijn geweest naar  de meningen in het bos, dat het een bijzonder arbeidsintensief traject is geweest, dat men er absoluut  op kan vertrouwen dat alle reacties goed zijn verwerkt en dat het concept inhoudelijk niet is veranderd,  maar alleen soms net iets anders opgeschreven, waarbij een verbeterde versie is ontstaan. Nog een keer  communiceren naar de Oosterduiners zou weer nieuwe reacties opleveren, waarbij de vraag is of je tot  in het oneindige moet blijven door discussiëren. Je krijgt nooit van alle ruim 400 mensen alle neuzen  precies dezelfde kant op. Daar komt bij dat verzenden niet zo eenvoudig is: het kan niet alleen naar de  leden, want het stuk is niet alleen van en voor de vereniging, maar zal naar alle Oosterduiners moeten.  Dat kan niet even makkelijk met een mailtje, dat mag ook niet vanwege de AVG-regels, dus daar zal de  gemeente een rol in moeten spelen. Gesuggereerd wordt om het op de website te plaatsen. Rob Kuipers roept de aanwezige wethouder op om snel te handelen, zodat dit pijnpunt snel opgelost kan  worden. 

Er komt nog een discussie op gang over de juridische status van de Bosclub. 

Wethouder Robert Meijer grijpt in door te constateren dat er een grote behoefte is aan duidelijkheid. Hij  zal de komende week overleggen met Erik Mosterman of het Streefbeeld toch te delen is om ruis en  nieuwsgierigheid weg te nemen. Ook op die versie zijn echter toch weer wijzigingen mogelijk. Hij geeft  aan dat de gemeente Noordenveld ook graag meters wil maken in dit proces. 

Vanuit de zaal komt de vraag wat er gebeurt als de maximale woninggrootte wordt vastgesteld en de  bebouwing op een perceel is nu al groter? 

Rob geeft aan dat hier nog niet over gesproken is met de gemeente, maar dat er dat sprake zal zijn van  overgangsrecht voor bestaande gevallen. Hij verwacht niet dat bebouwing zal moeten worden  afgebroken, maar wellicht zal het wel financiële consequenties hebben. Voor de maximale bebouwing zal  in principe niet worden gekeken naar de perceelsgrootte. Eerst moeten zaken structureel worden  geregeld, daarna kan worden gekeken naar overgangsrecht. 

 1. Vaststelling beknopt jaaroverzicht commissies 

Vanuit een aantal commissies worden presentaties gegeven over de voortgang. 

Bosclub-Johan van de Garde 

Johan geeft aan dat hij ontwikkelingen ziet die indruisen tegen de geest/ de gedachte van het  streefbeeld waarin het bos, de rust en de natuur centraal staan en het bos open is. Wat we nu zien is  steeds meer hekken en wegen/paden die afgesloten worden. Hij maakt zich daar druk om en maakt zich  zorgen: we moeten het bos niet afsluiten! Wat moeten we daar aan doen? Hij weet het ook niet. Maar  wil het wel melden, zodat we ons er bewust van zijn. Hij roept iedereen op om met de buren te praten,  ga in gesprek, zorg dat de paden openblijven, er is recht van overpad. Spreek elkaar er op aan om het 

bos open te houden! 

We willen het bos centraal houden. Het bos moet ook veilig en legaal zijn. Het is ons bos en we zijn  allemaal verantwoordelijk, dus spreek elkaar aan! 

De situatie rond huis A10 komt aan de orde, waarbij breed de onvrede over deze situatie wordt gedeeld.  Deze situatie, waarbij hekken zijn geplaatst om een wandelpad af te sluiten, schijnt voor de rechter te  komen en er is een handhavingsverzoek gedaan. 

Er wordt nog aangegeven dat het van belang is om eerst het streefbeeld goedgekeurd te krijgen, zodat  we weten wat we willen, waarna de handhaving kan plaatsvinden. 

Glasvezel – Albert Koele 

Het project Glasvezel ligt deels stil, maar moet weer worden opgelijnd. Glasvezel moet geregeld worden  voor degenen die het willen. Het is opgenomen in het streefbeeld. 

Commissie wegen – Joep Ferwerda 

Het is qua wegen vaak ‘dweilen met de kraan open’, na elke flinke regenbui en met de snelheden en  frequentie waarmee vaak over de paden gereden wordt, zijn de kuilen en geulen vaak heel snel weer  terug. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen het korte termijn onderhoudsplan en een meer  duurzame strategie. 

Joep stipt een aantal punten aan: 

 • Het afgelopen jaar is gratis granulaat ontvangen van de gemeente, waarvoor we erg dankbaar  zijn 
 • De interval van het onderhoud zou omhoog moeten en er moet meer intensiever onderhoud  gepleegd worden 
 • Het is lastig om de balans te vinden tussen een goed te berijden weg en een weg die zo is  gladgestreken dat er te hard op gereden wordt. 
 • Er is een nieuwe loonwerker: Wim Venekamp uit Peest. Henk Vos kan het niet meer doen  vanwege gezondheidsproblemen. 
 • Laat pakketten alstublieft zoveel mogelijk bezorgen in het dorp, bij de afhaalpunten bij de  drogist of de Poiesz 
 • Matig uw snelheid, rijd langzaam! 
 • Er wordt geregeld granulaat van een van beide depots onrechtmatig onteigend. Het is  uitdrukkelijk niet de bedoeling om dit zelf te pakken en te gebruiken. Wilt u het gebruiken voor  de openbare wegen: laat het even weten. 

Vanuit de zaal komt een vraag over het granulaat: wat is dat eigenlijk? Het is opengebroken asfalt met  een certificaat erbij dat er geen gifstoffen in zitten. 

Er wordt gevraagd waarom de vereniging eigenlijk openbare wegen onderhoudt. Albert Koele geeft aan  dat dit een mooi bruggetje is naar de volgende werkgroep. 

Commissie brandveiligheid – Albert Koele 

Van de werkgroep zijn verder geen aanwezigen, dus Albert vertelt dat er momenteel onderzoek  plaatsvindt door de Antea Groep over welke wegen een openbare functie hebben. Als een weg een  openbare functie heeft, komt de vraag aan de orde wie dan het onderhoud en toezicht doet. De Antea  groep heeft onderzocht wat de kwaliteit van de wegen is en wat het gewenste onderhoudsniveau is. Het  concept rapport is juist vanmiddag ontvangen. 

Er is een fusie geweest van de werkgroep rechten & plichten en het cluster bereikbaarheid. Hierbij is een  nieuwe werkgroep ontstaan met daarin ook een grotere rol van de gemeente. 

Afgelopen week is een schouw geweest van de brandweer (zie het artikel in het Dagblad van het  Noorden van 19/5). Alle huizen moeten bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

Commissie communicatie – Hein Bloemink 

Hein geeft aan dat er iets met hem gebeurt als hij het bos inkomt. Hij heeft bewondering voor het bos  en voor de mensen die zich al jaren inzetten voor de samenhang in het bos. 

Zijn rol is het formuleren van de toekomstvisie en het vereenvoudigen van de lange moeilijke stukken  ten behoeve van de leesbaarheid voor de leden. Verder heeft hij het transitieboekje gemaakt en maakt  hij sinds enige tijd de ‘Oosterduinen Journaals’, waar hij (terecht!) erg trots op is. 

Commissie Vindbaarheid – Willem Gieling 

Willem ziet dat het draagvlak voor hernummering van de woningen groeit. Het probleem is dat een huis  soms niet te vinden is na een 112-melding. De navigatiesystemen werken namelijk niet altijd goed,  vanwege de situering onder de aanvliegroute van vliegveld Eelde, waarvoor de signaalsterkte wat  zwakker is. In het geval van haperende navigatie is het van belang dat de paden en nummering duidelijk  en logisch zijn, maar dat zijn ze nu lang niet altijd. Nu is daarom nog vaak een plattegrond nodig, en dat  mag niet nodig zijn. Ook bezoekers van bewoners of toeristen hebben vaak moeite om het juiste huisje  te vinden. 

Daarom is het van belang om logica aan te brengen. De paden krijgen allemaal een eigen naam, in  plaats van Oosterduinen met een vaknummer. De huisnummering zal, gezien vanuit de richting Norg,  oplopend zijn, met rechts de even nummers en links de oneven nummers. 

Bijna iedereen is tot nu toe voor, met uitzondering van de bewoner van het eerdergenoemde A10 en 2  mensen die sowieso niet met de gemeente willen meewerken. 

Bij de praktische kant van het krijgen van een nieuw adres zal de gemeente de bewoners veel werk uit  handen nemen. 

De verslagen van de diverse commissies worden hierbij vastgesteld. 

 1. Financieel jaaroverzicht 2021 

Bij afwezigheid van de penningmeester, Herman Veluwenkamp, vanwege verplichtingen elders, geeft  Albert Koele een korte toelichting. 

De financiën zijn grosso-modo conform vorig jaar. Veel maatregelen m.b.t. de brandveiligheid zijn  bekostigd vanuit de verkregen subsidie 

De kascommissie bestaat uit Gertjan Dorlas en Rob Brinkman. Het verslag van de kascommissie zat nog  niet bij de vergaderstukken, maar is intussen ontvangen. Alles is akkoord bevonden met uitzondering van  een eventuele dubbelbetaling. De kascommissie is derhalve akkoord met het financiële overzicht. De kascommissie wordt bedankt.  

De vergadering verleent décharge voor het financiële beleid. 

 1. Begroting en contributie 2022 

We bouwen kapitaal op om voor te sorteren op uitgaven in het kader van de transitie. De vergadering stemt in met de begroting. 

Er komt nog wel een vraag over de geplande uitgave van € 2.500 voor boomzaagkunst. Wim Koster geeft aan dat dit is in het kader van het verbeteren van de ingangen. Hiervoor is het nodig  om de verharding van de inritten te verlengen en de zichtbaarheid te verbeteren. Natuurlijk moeten de  direct betrokken eigenaren daarmee instemmen. Om de inritten te verfraaien wordt gedacht aan een  boomkunstwerk bij elke inrit. Uiteraard kan dit ook een andere markering of soort kunstwerk zijn. 

 1. Bestuursverkiezing 

Herman Veluwenkamp treedt af vanwege verhuizing uit het bos en Wim Koster treedt af vanwege  persoonlijke redenen. Albert Koele bedankt Wim voor alles wat hij gedaan heeft. Wim was een van de  initiatiefnemers van het bestuur. Bij hem is het proces begonnen om een uitweg te vinden uit de  handhavingsproblematiek en ook de strategie om de overheid bij alles te betrekken. Albert en Wim  hebben veel intensieve processen samen doorgemaakt. Wim z’n constructieve en kritische opstelling,  z’n expertise en verstand van geld zijn van groot belang geweest voor de vereniging. Albert roemt  verder Wims humor en z’n gastvrijheid (alle vergaderingen zijn bij Wim thuis geweest!) en geeft aan  veel plezier gehad te hebben van Wim en heel veel van hem te hebben geleerd. Wim, heel hartelijk  dank! Gelukkig blijft Wim wel beschikbaar voor de Bosclub. 

Er is een oproep gedaan voor 2 nieuwe kandidaten voor het bestuur. Daarvoor hebben zich Rutger 

Bakker en Jan Kruize gemeld. Zij stellen zichzelf kort voor. 

Rutger Bakker heeft huis D18 overgenomen van zijn familie. Het huis is al jaren familiebezit. Hij is  makelaar in Haren. Rutger heeft veel liefde voor het bos en wil graag bijdragen aan de plannen voor  het bos. 

Jan Kruize, heeft vorig jaar A8 gekocht, met als doel om het te verhuren. Hij woont in Norg en is  gecharmeerd van ‘het bosverhaal’. 

De vergadering gaat met een applaus akkoord met de benoeming van beide nieuwe bestuursleden.  Zij worden hartelijk welkom geheten. 

Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar: Albert Koele en Joep Ferwerda. De vergadering gaat akkoord met hun herbenoeming. 

 1. Benoeming kascontrolecommissie 2022 

Rob Brinkman heeft aangegeven nog een jaar beschikbaar te zijn voor de kascommissie en zijn  buurman Jeffrey Wensink zal dit samen met hem gaan doen. 

 1. Presentatie/oproep Marja Boerema: Verbeter het bos en doe mee. 

Marja is sinds drie jaar eigenaar van huisje D78. Op dat moment was er een ´energie´ en  enthousiasme in het bos, maar nu zijn we drie jaar verder en is de energie weg. Hoe komt dat: door  corona, waardoor er geen ontmoetingen waren, en door een frustrerend traag bureaucratisch proces  rondom de transitie. De resultaten zijn heel mooi en belangrijk, maar ze mist het gevoel van ‘het is  ons bos’.  

Marja heeft een voorstel om meer verbinding te krijgen tussen de mensen in het bos en van elkaar te  leren hoe het anders kan. Elkaar beter kennen betekent ook meer sociale veiligheid en minder  anonimiteit. Tot nu toe is het bij praten en schrijven gebleven, maar is er nog geen schutting weg en  geen boom geplant. We hoeven niet te wachten op het transformatieplan, we kunnen aan de slag! We kunnen en moeten draagvlak creëren met z’n allen, dat is ook wat de gemeente wil zien. Mensen  zullen zich beter aan de regels houden als er meer verbinding is en als mensen zien wat anderen  doen. 

Marja’s voorstel is om een werkgroep van het bestuur op te richten met 4 soorten activiteiten: Ontspannen ontmoeten. Bijvoorbeeld met wandelen en soep eten, en met ‘bosmaatjes’, voor  ‘mensen die in de knoop zitten’. 

 • Samen werken aan het bos. Bijvoorbeeld door doorgaan met verwijderen van exoten in  openbare stuk, door acties rondom snoeiplan zoals versnipperaar huren, zorgen voor meer  bomen door mee te doen met het project van ‘meerbomen.nu’ om zaailingen te verplaatsen  en door mensen te vragen voor de uitvoerende fasen van de transitie. 
 • Educatie bijeenkomsten over bijvoorbeeld ‘geen schutting maar beplanting, of ‘gazon weg,  maar hoe?’ 
 • Communicatie. Alles op de website zetten’, alles delen. 

 Er liggen intekenlijsten in de zaal waarop belangstellenden hun gegevens kunnen zetten. 

Wethouder Robert Meijer geeft aan dat hij van deze avond heeft opgestoken dat er stappen worden gemaakt, in gezamenlijkheid. De energie zit er in, in een goede sfeer, met elkaar de schouders eronder.  Gemeente kan misschien ook een stapje harder, waarbij hij er wel voor moet waken dat hij sneller wil dan  de ambtenaren. Dus enigszins geduld, maar hij wil aanjagen, de schwung erin houden. We moeten de successen vieren. Niet alles kan in één keer, we moeten kleine stapjes zetten, zoals de straatnamen en de  vindbaarheid. Vooral niet achterover leunen. Hij komt graag weer en gaat zich inzetten. 

Hein Bloemink reageert door aan te geven dat met de opvolging van Henk Kosters door Robert Meijers we  weer een geestverwant hebben in het college, zodat de ingezette lijn niet verbroken wordt. We gaan voort  op de ingeslagen weg. 

 1. Rondvraag 
 • Klaziena vraagt zich af of iemand meer weet van de geschiedenis van de Oosterduinen in met  name de oorlogstijd. Er wordt verwezen naar de historische vereniging en naar Piet Iest. Tip om 

dit soort zaken op de site te zetten. 

 • Erika vraagt zich af of de reflecterende bordjes zelf gekocht moeten worden. Nee, dat hoeft  niet, vanuit project Vindbaarheid wordt dit geregeld. 
 • Albert geeft nog aan de hij is vergeten om Tobias Driesprong (A29) te introduceren als opvolger  van Joop Deuling in de technische commissie.  
 1. Sluiting 

Albert Koele sluit de vergadering om 21:35 uur en bedankt daarbij met name ook Robert Meijer, de  nieuwe wethouder.

Taken brandveiligheid Mei 2019

ALV 2020, concept notulen bestuursjaar 2018

ALV 1 maart 2019, vastgestelde notulen bestuursjaar 2017

Gemeente Noordenveld – Visie Expeditie Norgerduinen 2018

Financieel jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht Commissies 2018

Jaaroverzicht Bestuur 2018

Verslag ALV 16 februari 2018

Financieel jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht Commissies 2017

Jaaroverzicht Bestuur 2017

ALV 17 februari 2017, vastgestelde notulen bestuursjaar 2016

Jaaroverzicht Commissies 2016

Jaaroverzicht Bestuur 2016

Financieel jaaroverzicht 2016

ALV 13 mei 2016, vastgestelde notulen bestuursjaar 2015

Jaaroverzicht Commissies 2014-2015

Privacy verklaring

Huishoudelijk Reglement 2001

Statuten en akte 1979