Verslag Algemene Ledenvergadering 17-3-2023

Auteur: Redactie op 26 maart 2023

Notulen Algemene Ledenvergadering bestuursjaar 2022
Datum: Vrijdag 17 maart
Tijd: 20:00 – 21:45 uur
Plaats: De Brinkhof te Norg
Aanwezig: circa 50-60 leden
Notulist: Karin Prak

 

1. Opening en welkom, vaststelling agenda
Om 20.00 uur opent Hein Bloemink de vergadering. Hij stelt zichzelf voor, verwelkomt alle aanwezigen en schetst het verdere verloop van de avond. Vanwege de voorgenomen voorzitterswissel in het bestuur zal hij de rol van dagvoorzitter op zich nemen deze avond. Om goed in de bosstemming te komen laat hij een mooi stukje met vogelgeluiden horen.

 

2. Huishoudelijke mededelingen
Of we wel of geen pauze zullen houden zal van het verloop van de avond afhangen
Na afloop van de avond zal er aan de bar 1 drankje op kosten van de vereniging zijn. Een aantal mensen heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de vergadering, deze worden niet bij name genoemd. Van de ereleden is Jaap Broersma aanwezig. Piet Iest helaas niet.

Vanuit de zaal komt de vraag waarom we maar zo weinig leden hebben, 231 van de ongeveer 400 huisjes zijn maar lid. Mogelijke redenen die genoemd worden: er zijn eigenaren met meerdere huisjes die maar 1 keer lid zijn, of misschien wíllen mensen zich juist wel niet verenigen maar juist op zichzelf zijn in het bos.

3. Bestuursverkiezing
Vanavond staat een bestuurswisseling op het programma. Een aantal van de huidige bestuursleden is aanwezig: Albert Koele, Jan Kruize, Kitty Prins en Karin Prak. Joep Ferwerda en Rutger Bakker zijn afwezig. Aftredend zijn Kitty, Joep en Rutger. Er zal eerst moeten worden ingestemd met de voorgenomen uitbreiding van het bestuur van 6 naar 7 mensen. Er hebben zich 4 kandidaat bestuursleden aangemeld, zodat met de zittende 3 het totaal op 7 zou komen. Er is veel werk aan de winkel voor het bestuur, in de statuten staat een aantal bestuursleden genoemd van 5 tot 7, dus 7 bestuursleden lijkt een mooie kans. De kandidaten zijn Johan van de Garde, Erik van den Berg, Jos Kerstholt en Wietze de Wind. Zij hebben zich al kort voorgesteld in de stukken bij de vergadering. Erik is vanavond niet aanwezig vanwege vakantie en Wietze heeft Corona. Johan heeft aangegeven wel de rol van voorzitter op zich te willen nemen als vervanger van Albert.

Vanuit de zaal worden opmerkingen geplaatst bij de geschiktheid van een aantal kandidaten. Er wordt door iemand aangegeven dat zij blij is dat het huidige bestuur grotendeels opstapt, maar zij is tegen een voorzitter (Johan) die vanuit ‘de Bosclub’ komt. Verder is zij tegen Erik en Jos omdat zij samen een klusbedrijf runnen dat momenteel een betaalde klus doet voor de vereniging (herplaatsen brievenbussen en huisnummerpaaltjes). Ze geeft aan dat dit mogelijk belangenverstrengeling oplevert en wil weten wat er voor die klus wordt betaald. Bij dit punt sluiten meer mensen zich aan. Gewezen wordt op dat in een stichting in elk geval iemand niet in het bestuur mag zitten als diegene ook betaald iets doet voor die stichting. Verder zouden stichtingen en verenigingen een integriteitscode moeten hebben. Niet vanuit wantrouwen maar om de bestuursleden te beschermen. Bij de kandidatuur van Wietze de Wind wordt door iemand opgemerkt dat hij verderop in Norg een huis heeft en wat dan zijn band met het bos is en dat hij bovendien gemeenteraadslid is in de gemeente Noordenveld en kan hij dan wel in het bestuur zitten?

Jan geeft als bestuurslid uitleg over het project waaraan Jos er Erik werken. Dit project bleek dermate groot te zijn dat het geen klus was voor vrijwilligers. Er is een offerte opgevraagd bij een bedrijf, maar dit bleek veel te duur. Vervolgens werd gewezen op de aanwezigheid van het klussenbedrijf van Erik en Jos in het bos. Er was toen nog geen sprake van de bestuurskandidatuur van beide mannen. Ook Albert geeft aan dat het bestuurslidmaatschap van Jos en Erik niet zal gaan botsen met hun bedrijf in het bos. Over Wietze zegt hij dat hij in het bos woont. Het huis in Norg wordt bewoond door zijn familie. Het bestuur is juist blij met de kennis, ervaring en contacten van Wietze bij de gemeente Noordenveld.

Hein vraagt of de aanwezigen het voordeel van de twijfel zouden willen geven aan de kandidaten en zouden willen vertrouwen op de goede bedoelingen. Hierop wordt aangegeven dat men toch graag de mening van de beoogde nieuwe voorzitter zou willen horen, voordat een besluit wordt genomen. Johan is nog niet gekozen en dus niet in functie, maar heeft natuurlijk wel een mening hierover. Besloten wordt om toch zijn mening te willen horen.

Johan geeft aan dat Erik en Jos inderdaad een klussenbedrijf hebben en dat als bestuur is gezegd: als jullie in het bestuur zitten dan doen jullie geen betaalde klussen voor de vereniging. De klus met de brievenbussen is trouwens niet voor de vereniging maar voor de gemeente. Het gaat de grenzen van het vrijwilligerswerk ook ver te buiten. Er is uitgebreid met hen gesproken over integriteit. Dit moet altijd transparant zijn. Wietze zit niet meer in de gemeenteraad, maar nog wel bij zijn politieke club. Als vereniging zullen we veel in gesprek moeten met de gemeente en we zijn dan ook juist blij met Wietze om ons te helpen hierbij. Op dit moment hebben we nog geen integriteitscode, maar daar zullen we aan moeten werken.

Vanuit het publiek geeft de oorspronkelijke vragenstelster aan nog steeds geen antwoord te hebben op haar vraag wat betaald is voor die klus en waarom de gemeente dit dan niet zelf doet.
Jan zegt hierop dat de gemeente subsidie beschikbaar heeft gesteld voor het hele gebied. Het is gestort op de rekening van de vereniging. De vereniging is hierin dus penvoerder en moet verantwoording afleggen over het bestede geld. Het ging om een bedrag van rond de € 10.000. Tijdens het project bleek dit veel te weinig te zijn voor al het uit te voeren werk en is besloten vrijwilligers te vragen voor het plaatsen van de huisnummerpaaltjes.

Hein vraagt of we nu over kunnen gaan tot het besluit om in te stemmen met de 3 aftredende en 4 toetredende bestuursleden. De vergadering gaat akkoord met de kanttekeningen zoals geplaatst. Er volgt een applaus.
Dit betekent het afscheid van 3 bestuursleden. Albert treedt dan af als oude voorzitter en Johan is bij deze de nieuwe voorzitter.

Johan krijgt het woord en bedankt iedereen voor het vertrouwen en is blij met de gestelde kritische vragen. Het nieuwe bestuur is een balans tussen het nieuwe elan van de vereniging en continuïteit.
We gaan veel doen. We gaan om tafel met de mensen die zienswijzen hebben ingediend over de rol van de vereniging. Deze mensen zullen een uitnodiging van ons ontvangen. Misschien zijn er vanavond in de zaal ook al mensen die hier nog iets over willen zeggen.

We doen het met z’n allen en staan aan de vooravond van veel veranderingen. Dat is ook best een beetje eng, we weten niet precies hoe het gaat zijn en worden. De nieuwe adressen bijvoorbeeld bleken erg ingewikkeld. Er gaat van alles veranderen en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Het streefbeeld is nu ingediend en dat zal het uitgangspunt zijn voor gesprekken met de gemeente. Ook moeten we zorgen voor gesprekken buiten de vereniging, het zijn tenslotte onze buren, we zijn, op z’n Drents, ‘Naobers’. We moeten elkaar iets gunnen en elkaar een beetje vasthouden. En die ruimte is er. Het hoeft ook niet altijd zo serieus te zijn, een kwinkslag en een gebbetje is ook belangrijk.
De gemeente gaat de gesprekken aan over het streefbeeld. Hoe, dat is aan hen. Maar het zal waarschijnlijk ook met ons zijn, wij een grote partij en hopen de komende jaren meer leden te krijgen en een nog grotere partij te worden. We zullen ook de gemeente blijven bezoeken. Daarvoor ook dank aan Albert, met al zijn kennis en contacten en de oude bestuursleden die veel gedaan hebben.

Verder zijn we vrijwilligers met zijn allen. In ons bos moet het toffer, veiliger en gezelliger worden, dat is ons streven. We gaan kijken naar de huidige werkgroepen, wat is er wel en niet nodig en wat heeft een opfrisbeurt nodig. Als de transitie doorgaat, gaat het hoe dan ook een keer over geld. Waarom betalen voor iets wat je al hebt? Daar gaan we het over hebben.

De vereniging zou z’n langste tijd hebben gehad? Johan is het daar niet mee eens. Nee, we zijn juist nodig om het bos toekomstbestendig te maken. Er komt nogal wat op ons af: droogte, biodiversiteit, wonen, recreëren, we hebben elkaar daarbij nodig. Hein doet die onderwerpen allemaal al heel leuk in het Oosterduinen journaal. We moeten de aanwezige denkkracht en doe-kracht die ongelooflijk in het bos aanwezig is met z’n allen inzetten. Zijn oproep is aan iedereen, binnen en buiten de vereniging: doe mee en denk mee!

Vervolgens bedankt Johan Kitty. Haar sociale en menselijk aspect binnen het bos worden geprezen en ze wordt bedankt met een boompje, om te planten in het bos en een fles ‘Norger spraakwater’. Kitty zegt dat het bos altijd ‘apart’ is geweest, er zijn geen rangen of standen. Ze heeft er altijd plezier in gehad nieuwe mensen te verwelkomen en te luisteren naar mensen. En dat werd gewaardeerd. Wat er moet gebeuren is dat we weer moeten luisteren naar elkaar, niet je eigen mening opdringen en de ander het woord gunnen. En als een ander eens meer ruimte neemt dan voor jou prettig is: stap er vriendelijk op af en ga in gesprek.

Albert, als aftredend voorzitter, vertelt hoe hij bij de vereniging is gekomen als bestuurslid en dat we al heel ver zijn gekomen met de transitie. Toen de gemeente destijds begon met handhaven op permanente bewoning heeft de vereniging een aantal waarden geformuleerd die iedereen in het bos belangrijk vindt. Er zijn veel verschillende doelgroepen, maar waar vinden we elkaar? De gemeente maakte zich zorgen over de ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit van het gebied. De vereniging heeft toen een visie op tafel gelegd waarvan de gemeente aangaf dat als we dit wisten te realiseren dat permanente bewoning geen probleem meer zou zijn. ‘De sleutel ligt nu op tafel, laten we ’m omdraaien met z’n allen’, geeft Albert aan. We gaan nu als vereniging een andere fase in en daarbij past een andere rol en andere drive. Albert is blij met Johan als nieuwe voorzitter, omdat de continuïteit nu is gewaarborgd. Johan bedankt Albert en zegt dat het concept streefbeeld van de gemeente heel binnenkort wordt verwacht en doet een oproep aan iedereen: laat je mening horen aan de gemeente, zowel op de punten waar je voor als waar je tegen bent.

4. Welke kant moet de vereniging op?
Hein vraagt aan de mensen in de zaal wat hun ideeën zijn over welke kant het met de vereniging op moet. Zaken die genoemd worden zijn:

Houd het bos klein, geen grote huizen, geen grote ingangen het bos in. Laat de bomen staan: als je zon wilt moet je niet in het bos gaan wonen.

De vraag van Hein is vervolgens wat de vereniging daaraan moet/kan doen. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat de vereniging niets te zeggen heeft over de grootte van de huizen. Daar gaat de gemeente over.
Hein vraagt of de vereniging dan invloed moet gaan uitoefenen op de eigenaren van de percelen om de huizen klein te houden en het bos groen te houden? Het gegeven antwoord daarop is: nee. Bij bomen kappen is er een herplantplicht, waarop de gemeente moet toezien en handhaven.

Heb respect voor kleine paadjes die door de (nieuwe) eigenaar worden afgesloten.
Ook hierop blijkt het antwoord dat de gemeente daarop moet handhaven. De vereniging kan het wel onder de aandacht brengen bij de gemeente en aandringen op handhaving. Ook zou het zinvol kunnen zijn om duidelijk te maken aan bewoners dat het niet de bedoeling is dat paden worden afgesloten.

Er moet meer voeling komen met de gemeente. Het taxatieverslag dat laatst werd verstuurd door de gemeente heeft verbazing en onduidelijkheid opgeroepen. De vereniging zou door de gemeente van tevoren moeten worden ingelicht bij dit soort situaties.

Jan geeft aan dat de gemeente ons wel degelijk als gesprekspartner ziet, maar we vertegenwoordigen maar 50% van de huisjes. Het is belangrijk dat we meer huiseigenaren vertegenwoordigen, dus dat er meer mensen lid worden van de vereniging. Hoe gaan we dit realiseren?

Johan zegt dat we met z’n allen het bos zijn. Alles is geregeld, maar niet alles wat gebeurt, is zichtbaar. De vereniging moet het filter worden tussen de gemeente en wat er speelt in het bos.
Moet de vereniging belangenbehartiger zijn voor het bos?

Albert zegt dat de gemeente er ook bij gebaat is dat wij ons verenigen. Rob Kuipers vindt dat we onszelf niet de put in moeten praten: 213 eigenaren vertegenwoordigd is juist veel en de gemeente neemt ons wel degelijk serieus als gesprekspartner, is zijn ervaring als lid van de Bosclub. We moeten zorgen dat we als vereniging een goede band met de gemeente houden. Houd in de gaten bij de makelaars welke huizen te koop staan, zodat je weet welke huizen verkocht gaan worden en welke nieuwe eigenaren je dus moet benaderen om ze te vertellen over de vereniging.

5. Vaststellen notulen Jaarvergadering bestuursjaar 2021
De notulen van de vorige ALV staan op de site. Er zijn geen bezwaren tegen deze notulen, dus die worden vastgesteld, met dank aan de notulist.

6. Vaststellen jaaroverzicht bestuur en werkgroepen 2022


Bosclub – Rob Kuipers
Rob geeft vanuit De Bosclub een toelichting op de werkzaamheden in 2022.
Het streefbeeld is in Mei 2022 opgeleverd. Daarna heeft de gemeente het stokje overgenomen en heeft de Bosclub geen activiteiten meer verricht. Ook vanuit de gemeente is weinig meer vernomen op dit gebied. Rob zegt wel dat alle ‘parken’ die vallen onder het programma ‘Vitale vakantieparken’ het moeilijk hebben, het gaat allemaal heel langzaam.

Commissie Vindbaarheid – Willem Gielingh
Willem vertelt dat dit het project is dat met name gericht is op de vindbaarheid voor hulpdiensten. Een aantal ALV’s geleden zijn 3 voorstellen gedaan om dit te verbeteren. Er is toen gekozen voor de meest ambitieuze, namelijk het werken met volledig nieuwe straatnamen in plaats van de vakaanduidingen. Willem is vervolgens gaan peilen in het bos en heeft daarbij zo’n 80 mensen gesproken die erg positief waren over de plannen. Het project omvat de nieuwe straatnamen, straatnaambordjes, huisnummerpaaltjes en het her-rangschikken van de postbussen. Er is hierbij veel contact geweest met de gemeente, er was sprake van een gezamenlijk project. Vanwege de gezondheid van Willem (wat overigens nu al veel beter gaat) is in 2022 is het project deels overgenomen door Jan Kruize en Rob Brinkman, daarbij geholpen door Erik van den Berg en Jos Kerstholt. Willem geeft aan dit heel erg te waarderen.

Wegen – Rob Brinkman
Er is een opdracht verstrekt aan de Antea-groep om te onderzoeken hoe de staat van de wegen is en hoe deze onderhouden zouden moeten worden. Antea heeft een inspectie uitgevoerd en een rapport uitgebracht. Hieruit bleek dat de paden grotendeels niet voldoen aan de landelijke norm qua onderhoud, met name de paden van de Boermarke. De overige paden, die onderhouden worden door de vereniging en de eigenaren, zijn beter. De conclusie is dat er heel hoge bedragen gemoeid zijn met het onderhoud: voor de komende 8 jaar zo’n € 24.000 per jaar, alleen al voor de ‘niet-Boermarke wegen’, de wegen dus die door de eigenaren/vereniging onderhouden moeten worden.
Bij de wegen in het bos zijn 3 partijen betrokken: de Boermarke, gemeente en eigenaren/vereniging.


Naar de mening van de commissie wegen zou het verstandig zijn als de gemeente het onderhoud overneemt en betaalt. Waarom: Het bedrag van € 24.000 per jaar is niet op te hoesten door de vereniging/eigenaren
Iedereen maakt gebruik van de wegen, maar niet iedereen is lid van de vereniging en dus zou niet iedereen meebetalen als het onderhoud bij de vereniging ligt. Het zijn openbare wegen, stelt de commissie, en die zijn qua onderhoud voor rekening van de gemeente, ook al zijn ze particulier bezit. Rob vertelt dat de gemeente momenteel bezig is met een nieuwe wegenlegger. Hij is erg benieuwd of de paden in het bos daarbij zullen worden gekwalificeerd als openbare weg.

7. Financieel jaaroverzicht 2022
De penningmeester, Jan Kruize, vraagt of er vragen zijn bij de verstrekte financiële overzichten.
Die zijn er:
Hoe kan het dat de contributieopbrengst € 8.550 is terwijl de contributie € 40 per jaar is? Dit komt omdat er een paar mensen gedurende het jaar lid zijn geworden en daarom minder hebben betaald en omdat iemand € 100 heeft betaald.
Kan de contributie niet automatisch worden afgeschreven? Dit is erg lastig te regelen en aangezien de contributie maar 1 keer per jaar betaald hoeft te worden ligt dit niet voor de hand. Tip vanuit de zaal: maak er zelf een jaarlijkse automatische overboeking van. Waarom is er geen mail gestuurd dat de contributie moet worden overgemaakt? Omdat nu pas, in deze ALV, de contributie voor het huidige jaar wordt vastgesteld. Wellicht een optie om in het vervolg de contributie al voor een jaar vooruit te bepalen op een ALV aan het eind van het jaar.

Er staat € 27.000 aan eigen vermogen op de balans. Waarom zo veel reserves? Jan geeft aan dat er wel een bepaalde hoogte aan reserves nodig is (later wordt vanuit de zaal gemeld dat bij bedrijven in het algemeen 1 tot 3 keer de jaaromzet als reserve moet worden aangehouden), maar dat hij zelf dit bedrag ook veel te hoog vindt. Er is afgewacht tot er een nieuw bestuur is en nu gaan we polsen bij de leden of er plannen zijn ter besteding van dit geld.
Vanuit de zaal komen nu al opmerkingen/ ideeën hierover. Er wordt een te vormen potje genoemd dat beschikbaar zou zijn om te voldoen aan de herplantplicht, hoewel een ander lid meldt dat er al zoiets bestaat. Ook wordt een pakketafhaalpunt/-muur aan het begin van het bos genoemd en verlagen van de contributie. Albert geeft aan dat er werd voorzien dat de vereniging meer taken zou krijgen en dat daarom ook een wat ruimere reserve is aangehouden.
Rob Brinkman, als lid van de Bosclub en de wegencommissie, geeft aan dat de gemeente Noordenveld in de afgelopen 25 jaar heel veel geld uit de Oosterduinen heeft ontvangen, waar bijna niets tegenover heeft gestaan. Dit zou een extra reden zijn om het onderhoud van de wegen bij de gemeente neer te leggen. Ook de hoge forensenbelasting is velen een doorn in het oog en daar mag wel wat tegenover staan vanuit de gemeente.
Het financieel jaaroverzicht wordt met een applaus goedgekeurd.

8. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaat slechts uit Rob Brinkman. Alles is akkoord bevonden. De kascommissie is derhalve akkoord met het financiële overzicht. De vergadering verleent décharge voor het financiële beleid en de kascommissie wordt bedankt.

9. Benoeming kascontrolecommissie 2023
Er melden zich 3 vrijwilligers voor de kascommissie 2023:
Johann Vogel
Lammert Bleuming
Leo ten Berge (reserve)

10. Begroting en contributie 2023
Jan laat de begroting voor 2023 zien op het scherm en geeft op een aantal posten een toelichting. De contributie houden we dit jaar nog op € 40. Er zijn plannen om dit jaar 2 keer een ALV te organiseren, 6 keer een Oosterduinen journaal en een aantal toekomstvisiesessies. Over de website zijn we niet erg tevreden en die wordt aangepakt.

Verder staat er nog wel een bedrag voor wegenonderhoud, terwijl door Rob Brinkman al werd aangegeven dat de vereniging stopt met het wegenonderhoud. Er zijn echter dit jaar al kosten gemaakt en acuut helemaal stoppen kan wellicht ook niet. Jan benadrukt nog eens de punten van Rob Brinkman dat de hoge kosten voor toekomstig wegenonderhoud niet op te brengen zijn voor de vereniging en dat het niet goed voelt dat alleen de leden van de vereniging zouden opdraaien voor de kosten, terwijl de andere helft van de eigenaren daarvan mee profiteert. De gemeente heeft hiervoor ook wel begrip en we gaan de gemeente onder druk zetten dat zij het onderhoud overnemen.

11. Rondvraag
Is er al duidelijkheid over de verevening bij permanent wonen?
Johan geeft zijn persoonlijke mening en die is dat het gemeentelijk streefbeeld binnenkort verwacht wordt. Na inspraak zal dit op enig moment definitief worden en dan zullen ze het over geld willen hebben. Daar zijn 2 redenen voor. Ten eerste een politieke reden: verevening moet plaatsvinden omdat het niet fair is om illegaliteit te legaliseren zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Maar we zijn vanuit het bos al wel 40 jaar bezig om tijd en geld te investeren in het bos en het wordt tijd dat de gemeente daarvoor ook eens ‘dank je wel’ zegt, in plaats van geld te gaan vragen.
De tweede reden is natuurcompensatie. Tot nu toe is bebouwing van 80m2 toegestaan. Voor het meerdere, wat op bepaalde percelen gebeurd is, zou een compensatie voor onttrekking aan het bos wellicht op z’n plaats zijn.

Bij de brievenbussen aan de Zonnelaan staan veel dode bomen die gevaar veroorzaken. Jaap Broersma heeft contact gehad met de gemeente en er is aangegeven dat die bomen weg mogen. Probleem is dat er veel eigenaren zijn van dat stuk grond, dus wie moet de actie nemen? Dit is gemeld bij Albert Koele. De vereniging zou de gemeente moeten dwingen om te handhaven. Dit zal worden opgepakt door de vereniging.

Albert meldt dat Joop Deuling onlangs is overleden. Hij was lid van de technische commissie en heeft veel voor de vereniging betekend.

Als permanent wonen er door komt en dat gaat geld kosten, dan moeten er oplossingen komen voor als mensen dat niet kunnen betalen, bijvoorbeeld een regeling dat pas bij verkoop van het huis hoeft te worden afgerekend.

Er wordt gevraagd welke rol de vereniging kan spelen bij de verduurzaming van de huizen. Is er bijvoorbeeld een werkgroep voor op te richten? Johan geeft aan dat er veel kennis is in het bos, dat we daar gebruik van moeten maken en dat we door de werkgroepen heen moeten. Dit zou één van de nieuwe werkgroepen kunnen zijn.

12. Sluiting
Hein sluit de vergadering om 21:45 uur, bedankt iedereen voor de inbreng en sluit af met bosvogelgeluiden.